Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Πώς να αυξήσετε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας με νηδενικό κόστος -- Ομιλία του κ. Κων. Κουτσογιάννη σε ημερίδα του Ελληνικού Τμήματος της ASHRAE την 20.10.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAEΗγεσία & Τεχνικός Κόσµος - Πώς να αυξήσετε την παραγωγικότητα της επιχείρησης σας µε µηδενικό κόστος Κων/νος ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μ.Μ., Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήµατος, πρώην Περιφερειακός ∆ιευθυντής της εταιρείας ΤRANE – Europe, M.East & Africa Region -, Τεχνικός Σύµβουλος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ•Ανάπτυξη Προσωπικού•Εργασιακό Περιβάλλον•Ανταµοιβές ΚΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ • Χαµηλό ηθικό του προσωπικού και χαµηλή παραγωγικότητα. • Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών χαµηλής ποιότητας και µε φυσικά υψηλότερο κόστος. O Σ ΣΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ • Εκπαίδευση του προσωπικού πού έχει άµεση σχέση µε την δουλειά του. • Βοήθεια σε αυτούς ώστε να ενισχύσουν και βελτιώσουν την δουλειά και την καριέρα τους σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας ανήκουν αυτοί • ‘’ Συγκρούονται’’ το προσωπικό πάντα µε θετικό τρόπο για να αυξήσουν την απόδοση. • Ανταµείβουν το προσωπικό ηθικά και υλικά • Συµβουλεύουν και ‘’διδάσκουν το προσωπικό ώστε να γίνουν οι καλλίτεροι στις αρµοδιότητες τους. Η ∆ΙΑΦΟΡΑ • Θέλεις να είσαι ένας προϊστάµενος απο την κόλαση, παίρνοντας το λιγότερο από συνεργάτες καθόλου ευχαριστηµένους από την δουλειά και προσφορά τους ; • Η θέλεις να είσαι ο ηγέτης του µέλλοντος, να να θέτεις τις βάσεις της επιτυχίας των συνεργατών σου και κατ’επέκταση της εταιρείας που εργάζεσαι ;• Η επιλογή ανήκει σε µας. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤ Ν • • • • • • • • •1. Έλλειψη φόβου 2. Επικοινωνία 3. Αλληλοεπίδραση 4. Αποδοχή 5. Προσωπική Συµµετοχή 6. Εµπιστοσύνη 7. Εντιµότητα 8. Αυτοσεβασµός. 9. Προσωπική και Επαγγελµατική Ανάπτυξη ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ. Οι Αρχές της Εκπαίδευσης. • • • • •Παρουσιάστε µόνο πληροφόρηση που έχει σηµασία. Η θεωρία πρέπει να συνδέεται µε πρακτικές εφαρµογές πάνω στη δουλειά. Παρουσιάστε πληροφόρηση που δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό για πλήρη κατανόηση. Η παροχή της πληροφόρησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να γίνει άµεση χρήση. Η πληροφόρηση πρέπει να παρουσιάζεται για ένα θέµα κάθε φορά. Η παρουσίαση πολλών και διαφορετικών θεµάτων µπερδεύει και αποσυντονίζει και το τελικό αποτέλεσµα είναι χάσιµο χρόνου, Η εκπαίδευση για να έχει νόηµα πρέπει να γίνεται σε τακτικά διαστήµατα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ.. Μόνο έτσι το προσωπικό θα κατανοήσει ότι η επιχείρηση έχει δώσει µεγάλη βαρύτητα στην παραπάνω δραστηριότητα και περιµένει την αντίστοιχη σοβαρότητα απο το προσωπικό. Οι κανόνες. 1. 2. 3. 4. 5.Ο κανόνας του προϊσταµένου. Ο κανόνας του εκπαιδευόµενου. Ο κανόνας της γλώσσας. Ο κανόνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο κανόνας της επανεξέτασης, εφαρµογής, και αξιολόγησης. Ο Ηγέτης σαν Βασικός Μοχλός στην Ανάπτυξη του Προσωπικού. 1.∆ηµιουργία κλίµατος ανοικτής επικοινωνίας2.∆ιαπροσωπικές Σχέσεις. 3-σκέλη α. Η Προσοχή ( αποδοχή-συναίσθηση-κατανόηση ) β. Η Παρακολούθηση γ. Η Αντανάκλαση Η ανάπτυξη διαφορετικών συνεργατών • Ο Μπροστάρης • Ο Ενδιάµεσος • Ο Κολληµένος ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕ Ν.∆υο είδη συγκρούσεων • Συγκινησιακές • Ανταγωνιστικές ( αντιθέσεις ανάγκης ) ΕΠΙΛΥΣΗ ;• Συγκινησιακές • . ‘’Σπρώξτε τους’’ να ξεκαθαρίσουν τις σκέψεις τουςπέρα απο θυµωµένες εκφράσεις. Ενθαρρύνετε τους να αναλύσουν µε κάθε λεπτοµέρεια το τι ακριβώς θέλουν να πουν. • ‘’Πέστε την άποψη σας’’ µε όσο λιγότερα λόγια. Μία µικρή ‘διάλεξη’ απο µέρους σας για το συγκεκριµένο πρόβληµα και την επίλυση του δεν το λύνει γιατί τα εµπλεκόµενα µέρη προβάλλουν αντίσταση. Αντ΄ αυτού ενας ειλικρινής αµφίδροµος διάλογος κάνει του εµπλεκόµενους να συµµετέχουν. Χρησιµοποιείστε απλή γλώσσα και µην κρύψετε σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν το πρόβληµα. ΕΠΙΛΥΣΗ; (συν)•Να είστε ‘ειλικρινής’ και ‘πρόθυµος’ για βοήθεια. Με όλα τα προβλήµατα και τις ανησυχίες πάνω στο τραπέζι, όλοι µαζί θα βρουν λύσεις που θα ικανοποιήσουν τον καθένα•Όταν τα προβλήµατα έχουν επιλυθεί και οι συγκρούσεις έχουν σταµατήσει, κάνετε µια άµεση ενέργεια που θα δείξει εάν οι αντιθέσεις έχουν ξεπεραστεί, αντί να αποσπάσετε µια δεσµευτική υπόσχεση απο το προσωπικό ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν συγκρούσεις στο µέλλον. ΕΠΙΛΥΣΗ; (συν)• Ανταγωνιστικές ( Αντιθέσεις Ανάγκης) • • • •Συνάντηση µε όλο το προσωπικό Ο Προϊστάµενος Εισηγητής θέτει το πρόβληµα Παρουσίαση νέων ιδεών για την λύση Θέση σηµείων αναφοράς και κριτηρίων για αξιολόγηση των προτάσεων και λήψη απόφασης • Παράγοντες που εµποδίζουν την εφαρµογή της πρότασης • ∆οκιµαστική εφαρµογή ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ∆ΙΟΡΘ ΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΣΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΜΕΝΤΟΡΑΣΟδηγίες για υποψήφιους µέντορες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Επέτρεψε ελευθερία σκέψης Χρησιµοποίησε έξυπνα τον χρόνο σου ∆ώσε και πάρε Να έχεις υποµονή Μάθε να ακούς Βρές την χηµεία της επαφής Ξεκαθάρισε τα όρια της σχέσης Ανάπτυξε σύµπραξη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΑΝΤΑΜΟΙΒ ΝΣωστή στρατηγική ανταµοιβών •• • •Μακροπρόθεσµες λύσεις ∆υνατότητα του συνεργάτη να εργασθεί µε ελάχιστο έλεγχο Βελτίωση στην προσωπική απόδοση και ποιότητα στην δουλειά Οµαδικότητα Κακή Πολιτική ανταµοιβών • Ανταµοιβές που δεν έχουν σχέση µε την επίτευξη των στόχων • Θέση στόχων χωρίς θεώρηση των ανταµοιβών. • Έλλειψη ελέγχου και σύνδεσης αποτελεσµάτων µε ανταµοιβές • Έλλειψη καθορισµού στόχων από την ηγεσία Είδος Ανταµοιβών • Ποσοτικές • Ποιοτικές e-mail: kouts_c@otenet.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.