Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Συνοπτική παρουσίαση των  βασικών θεμάτων που πρέπει να προσεχθούν κατά την σκυροδέτηση την θερινή περίοδο.

• ìåßùóç èåñìïêñáóßáò • óêßáóç õëéêþí / Ìç÷áí. / ÂáñÝëáò• ÑçãìÜôùóç óêõñïäÝìáôïò üôáí çåîÜôìéóç ≥ 1 kg/m2/h• Ëåõêü ÷ñþìá âÜøéìï âáñÝëáò• Íõ÷ôåñéíÞ óêõñïäÝôçóç • ÐñïóèÞêç ðÜãïõ (ice flakes)• Ðôþóç áíôï÷Þò• õøçëÞ èåñìïêñáóßá ðåñéâÜë-ëïíôïò • ó÷åôéêÞ õãñáóßá ÷áìçëÞ • õøçëÞ èåñìïêñ. óêõñïäÝìá-ôïò • ìåãÜëåò ðïóüôçôåò áíÝìïõ• óêõñüäåìá ïãêùäþí Ýñãùí• Áíôé-áíÝìéá• Áýîçóç óõóôïëÞò îçñÜíóåùò ⇒ðëáóôéêÞ óõóôïëÞ (plastic shrinkage)• ÔóéìÝíôï ôýðïõ: III (÷áìçëÞò èåñìüôçôáò åíõäÜôùóçò) • Ðñüóèåôá óêõñ/ôïò (åðéâñáäõíôéêÜ, Õðåñ/êá) • ìéêñü ðÜ÷ïò óôñþóåùò / áðáãùãÞ èåñì/óßáò)• Áðþëåéá åñãáóéìüôçôïò ⇒ óöé÷ôüìðåôüí ⇒ ðñïóèÞêç íåñïý ⇒ ñçãìÜôùóç• ÉäáíéêÞ óõíôÞñçóç – sprinklers – Curing membrane• Óêßáóç êáôáóêåõÞò – ÔÝíôåò – Õðüóôåãá Í. ÌáñóÝëëïò Ç äçìïóßåõóç Ý÷åé óáí óôü÷ï íá ðáñïõóéÜóåé óõíïðôéêÜ ôá âáóéêÜ èÝìáôá ðïõ ðñÝðåé íá ðñïóå÷èïýí êáôÜ ôçí óêõñïäÝôçóç ôçí èåñéíÞ ðåñßïäï.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.