Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Εγκύκλιος IKA  αριθ. πρωτ. Ε41/402 20.10.2011

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256 - 258 - 259 FAX : 210 52 23 228 E – mail : asfika@otenet.grΑθήνα20/10/2011Αριθ. Πρωτ. Ε41/402 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Υπηρεσίες Εσόδων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομήςΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό και την εφαρμογή του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ.) όταν πρόκειται για δημόσια έργα στους προϋπολογισμούς μελέτης των οποίων, εμπεριέχονται κονδύλια για προμήθεια ασφάλτου με την ένδειξη «Άσφαλτος Απολογιστικά» ΣΧΕΤ. : Εγκ. 50/81,16/97,52/02 , 94/07 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Από το περιεχόμενο των με αριθ. 11/20-6-2008 και 21/2-10-2008 εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Νυν Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.) , που αναφέρονται στον τρόπο υπολογισμού της αξίας και προμήθειας της ασφάλτου κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων, προκύπτει ότι, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού : • Καθορίσθηκε ο τρόπος υπολογισμού της τιμής της ασφάλτου από ημερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης και καθορίστηκε ο τρόπος πιστοποίησης της ποσότητας της ασφάλτου (σύνταξη πρωτοκόλλου για κάθε ημέρα εργασίας ασφαλτοστρώσεων κ.λ.π.). • Καθορίστηκε τρόπος «απολογιστικής» πληρωμής του βάρους της ενσωματωμένης στο ασφαλτοσκυρόδεμα ασφάλτου και • Καθορίσθηκε ξεχωριστή πιστοποίηση και πληρωμή της ποσότητας των εργασιών (πλην της αξίας ασφάλτου) με βάση τα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων. Έτσι, τόσο στους προϋπολογισμούς μελέτης «ασφαλτικών έργων», όσο και στις πιστοποιήσεις εργασιών (λογ/μούς), εμφανίζονται : ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94 • Ξεχωριστά κονδύλια με την αξία της ασφάλτου τα οποία καταχωρούνται ως «Άσφαλτος Απολογιστικά» και στα οποία υπολογίζονται το Εργολαβικό Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) που αφορούν την αξία της ασφάλτου αυτής. • Ξεχωριστά κονδύλια για την αξία των εργασιών που περιγράφονται στους προϋπολογισμούς μελέτης ή τις πιστοποιήσεις εργασιών, δηλαδή τους λογαριασμούς , Γ.Ε., Ο.Ε., Φ.Π.Α. κ.λ.π. (πλην της αξίας της ασφάλτου) , με βάση τα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και προς αποφυγήν προβλημάτων, κατά τον υπολογισμό του ποσοστού εργατικής δαπάνης ( Π.Ε.Δ.) των εν λόγω έργων, αλλά και κατά την εφαρμογή του, στις πιστοποιήσεις εργασιών (λογ/μούς) από τις Υπηρεσίες μας ( Υποκαταστήματα και Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης ) , θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1.ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Ε.Δ. Σαν «ποσό προϋπολογισμού σύμβασης:» στο αντίστοιχο πεδίο της σχετικής οθόνης , του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), θα καταχωρείται το ποσό προϋπολογισμού μελέτης αφαιρουμένης μόνον της τυχόν έκπτωσης και του Φ.Π.Α. Θα υπολογίζεται εργατική δαπάνη με βάση τους συντελεστές των επί μέρους εργασιών, για τις ασφαλτικές και λοιπές εργασίες, σύμφωνα με τους πίνακες 410 του άρθρου 38 του Κ.Α που αναφέρονται στην Εγκ. 52/2002. Δηλαδή θα υπολογίζεται εργατική δαπάνη, μεταξύ των άλλων , και στα κονδύλια για «κατασκευή ασφαλτικής στρώσης ή ασφαλτικής επάλειψης χωρίς την αξία της ασφάλτου» για τις οποίες ο συντελεστής είναι 5% ( βλέπε τον πίνακα 6 – εργασίες οδοποιίας) και όχι με τον συντελεστή 2% που αναφέρεται στην «κατασκευή ασφαλτικής στρώσης ή ασφαλτικής επάλειψης συμπεριλαμβανομένης της αξίας της ασφάλτου». Δεν θα υπολογίζεται εργατική δαπάνη στην αξία της ασφάλτου που εμφανίζεται ως «Άσφαλτος Απολογιστικά» + Γενικά Έξοδα (ΓΕ) + Εργολαβικό Όφελος (Ο.Ε) που αφορούν την αξία της ασφάλτου αυτής . Η προκύπτουσα εργατική δαπάνη, διαιρείται με την αξία των εργασιών + ΓΕ + ΟΕ που αφορούν τις εργασίες αυτές και προκύπτει το Π.Ε.Δ. Δηλαδή, από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ( της σύμβασης), τα ποσά που δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ. είναι: Ποσά για « απρόβλεπτα» Ποσά για « αναθεωρήσεις» Ποσά για «Φ.Π.Α.» Ποσά για αξία ασφάλτου ως « Άσφαλτος Απολογιστικά» + ΓΕ + ΟΕ που αφορούν την αξία αυτή. 2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Ε.Δ. Κατά την προσκόμιση λογ/μων και προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση για είσπραξη του Λογ/μού , το ποσοστό εργατικής δαπάνης ( Π.Ε.Δ.) θα εφαρμόζεται στην αξία των εργασιών , Γενικά Έξοδα, Εργολαβικό Όφελος, Απρόβλεπτα και Αναθεωρήσεις Τιμών. 2 ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94 Δηλαδή , από το συνολικό ποσό της πιστοποίησης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, μόνο τα ποσά : Ποσά για «Φ.Π.Α.» Ποσά για τυχόν «Υλικά επί τόπου» Ποσά για τυχόν «προκαταβολή». Ποσά για αξία ασφάλτου με την ένδειξη « Άσφαλτος Απολογιστικά» ΓΕ + ΟΕ που αφορούν την αξία αυτή. Ειδικότερα , κατά την χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), στην οθόνη «Διαχείριση Λογαριασμού Δημοσίων Έργων» και στο μλόκ «Ποσό λογαριασμού για υπολογισμό Εργατικής Δαπάνης» θα πρέπει να καταχωρείται: • Στο πεδίο «Συνολικό Ποσό:» το άθροισμα των εκτελεσθεισών εργασιών αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. • Στο πεδίο «Ποσό Χωρίς Εργ. Δαπάνη:» θα καταχωρείται το ποσό για την αξία της ασφάλτου με την ένδειξη στο λογαριασμό «Άσφαλτος Απολογιστικά» + Γενικά Έξοδα (ΓΕ) + Εργολαβικό Όφελος (Ο.Ε) που αφορούν την αξία της ασφάλτου αυτής. Ο κατά τα ανωτέρω υπολογισμός του Π.Ε.Δ., που είναι μεγαλύτερο του συνηθισμένου για ασφαλτικά έργα, ουδόλως επηρεάζει τις συνολικές εισφορές που προκύπτουν βάσει αυτού, καθόσον , το Π.Ε.Δ. αυτό εφαρμόζεται σε συνολικά μικρότερα κονδύλια, λόγου του ότι αφαιρούνται κονδύλια για την αξία ασφάλτου. Προς διευκόλυνσή σας βλέπετε το συν/νο παράδειγμα, τόσο για τον τρόπο υπολογισμού Π.Ε.Δ., όσο και για την εφαρμογή αυτού στους λογαριασμούς (πιστοποιήσεις εργασιών), κατά την χορήγηση βεβαιώσεων. Συν/να:1. Ένα παράδειγμα υπολογισμού Π.Ε.Δ. 2. Η 21/2008 Εγκ. ΥΠ.Ε.Κ.ΑΟ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ3 ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών2.Γρ. κ. κ. Συντονιστών3.Διεύθυνση Τεχνικής & Στέγασης Τμήμα : Κατασκευών Ιπποκράτους 19, Αθήνα4.Επιχ/κή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα5.Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα6.Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχ/γων Ηλ/γων Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) Αχαρνών 35, 104 39 Αθήνα7.Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων (ΠΕΣΕΔΕ) Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα8.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα9.Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Πινδάρου 4, 106 71 ΑθήναΕργοληπτώνΔημοσίωνΈργωνΕυθύνης&4 ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Εργασία οικοδομική χ 30.000,00 Ευρώ Χ 5%= Εργασία οικοδομική χ1 8.500,00 Ευρώ Χ 7% = Εργασίες Ασφαλτικές (χωρίς αξία ασφάλτου) 50.000,00 Ευρώ Χ 5% = χ2 Εργασία οικοδομική χ3 17.000,00 Ευρώ Χ 2% = Εργασία στεγασμένη ψ1 20.300,00 Ευρώ Εργασία στεγασμένη ψ2 18.000,00 Ευρώ Εργασία οικοδομική χ4 25.000,00 Ευρώ Χ 4% = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ. 1ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΕ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΟΕ) ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + (ΓΕ)+ (ΟΕ) ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3. Άσφαλτος Απολογιστικά + ΓΕ+ ΟΕ που αφορούν αυτές (Συνολικά). ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.Φ.Π.Α.18%ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΥ168.800,00 15.000,00 20.000,001.500,00 Εργ. Δαπάνη 595,00 Εργ. Δαπάνη 2.500,00 Εργ. Δαπάνη 340,00 Εργ. Δαπάνη 0 Εργ. Δαπάνη 0 Εργ. Δαπάνη 1.000,00 Εργ. Δαπάνη 5.935,00 Εργ. Δαπάνη203.800,00 7.000,00 8.000,00 218.800,00 50.000,00268.800,00 48.384,00 317.184,00 ΕΥΡΩΠοσό Προϋπολογισμού Σύμβασης : 268.800,00 ΕΥΡΩ Π.Ε.Δ. : 5935,00 Χ 100 : 203800,00 = 2,91%. Για τον υπολογισμό του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ.), η εργατική δαπάνη που προκύπτει, διαιρείται με την αξία των εργασιών + τα ΓΕ + ΟΕ και μετατρέπεται σε ποσοστό. Δηλαδή από το σύνολο του έργου των (317.184,00) ευρώ , αφαιρούνται Τα Απρόβλεπτα , Οι Αναθεωρήσεις τιμών, ο Φ.Π.Α. και η Άσφαλτος Απολογιστικά + ΓΕ+ ΟΕ που αφορούν αυτές . Εάν το παράδειγμα αφορούσε λογαριασμό (πιστοποίηση εργασιών) , και διενέργεια ελέγχου για χορήγηση «βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού» , το Π.Ε.Δ. 2,91% θα εφαρμοζόταν στο ποσό των 218.800,00 ευρώ . Δηλαδή από το σύνολο του λογ/μου ( πιστοποίησης ) ποσού (317.184,00), αφαιρούνται μόνο ο Φ.Π.Α . και η Άσφαλτος Απολογιστικά + ΓΕ+ ΟΕ που αφορούν αυτές . Επιπροσθέτως , θα αφαιρούνταν ( αν υπήρχαν) ποσά για Υλικά επί τόπου. ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94 ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94 ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.