Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Προκοστολόγηση έργων Ø Ø ØΙσχύουσες διατάξεις Στόχοι ΜεθοδολογίαΑυξομειώσεις ποσοτήτων Ø Ø ØΝέες εργασίες Ανάλωση απροβλέπτων Ανακεφαλαιωτικοί πίνακεςΑΘΗΝΑ 02/2009 – Παν. Αναγνωστόπουλος, Πολ. Μηχ., Σύμβουλος ΙΟΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι.Ισχύον σύστημα προκοστολόγησης έργων 1.Πρόλογος2.Τα Νέα Ενιαία Τιμολόγια ΥΠΕΧΩΔΕ (ΝΕΤ) -ΙΙ.ΝΕΤ υδραυλικών, λιμενικών και οικοδομικών έργων3.ΝΕΤ έργων οδοποιίας ΝΕΤ φυτοτεχνικών εργασιών (έργων πρασίνου)Καλύπτουν πλήρως τα ΝΕΤ τις ανάγκες κοστολόγησης των Εργων;Στόχοι προκοστολόγησης έργων -ΙΙΙ.Από την πλευρά της Δημοπρατούσας Αρχής Από την πλευρά του υποψηφίου ΑναδόχουΑπαιτούμενα στοιχεία για την προκοστολόγηση των έργων -Μηχανικός εξοπλισμόςIVΕργατοτεχνικό προσωπικό Ενσωματούμενα υλικάΑυξομειώσεις ποσοτήτων α. β.Ανάλωση απροβλέπτων δαπανώνγ. V.Νέες Εργασίες Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νομοθεσία Δημοσίων Έργων-1- Ι.Ισχύον σύστημα προκοστολόγησης έργων1.ΠρόλογοςH προκοστολόγηση των Δημοσίων Έργων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δημοπράτησης βασίσθηκε στην χώρα μας, επί σειρά ετών, σε διάφορα συστήματα Αναλύσεων Τιμών με τυποποιημένες περιγραφές των επιμέρους εργασιών και σταθερούς συντελεστές απόδοσης / απασχόλησης / ενσωμάτωσης των πόρων ανά εργασία (μηχανικός εξοπλισμός / εργατοτεχνικό προσωπικό /υλικά). Η μεθοδολογία της ανάλυσης των έργων σε επί μέρους κατασκευαστικές δραστηριότητες αυτοτελώς προμετρούμενες και επιμετρούμενες (διεθνώς απoδίδεται με τον όρο WBS: Works Break-down System), αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί τον συνήθη τρόπο δημοπράτησης των Δημοσίων, αλλά και αρκετών Ιδιωτικών Έργων. Ως εξαιρέσεις αναφέρονται διάφορες περιπτώσεις οικοδομικών έργων: -κατασκευή σχολικών κτιρίων του ΟΣΚ (για τα έργα υποδομής εφαρμόζονται τιμές μονάδος, ενώ για την ανωδομή κατ’ αποκοπή τιμές)-κτίρια νοσοκομείων δημοπρατούμενα από την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-έργα δημοπρατούμενα με το σύστημα μελέτη – κατασκευή (η κατ’ άρθρο ανάλυση αποσκοπεί μόνον για τον προσδιορισμό του ύψους των τμηματικών πληρωμών)Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος που έτυχε γενικής εφαρμογής επί 30 περίπου έτη είναι τα ακόλουθα: α. Οι Εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών (και Περιγραφικά Τιμολόγια) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που εγκρίθηκαν μεταξύ των ετών 1975 και 1977 είχαν την ακόλουθη διάρθρωση: ΑΤΕΟ ΑΤΟΕ ΑΤΥΕ ΑΤΛΕ ΑΤΕΠ ΑΤΗΕ ΑΤΑΕΑνάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας Ανάλυση Τιμών Οικοδομικών Εργασιών Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων Ανάλυση Τιμών Λιμενικών Έργων Ανάλυση Τιμών Έργων Πρασίνου Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Ανάλυση Τιμών Αναδασωτικών Εργασιών(ΟΔΟ) (ΟΙΚ) (ΥΔΡ) (ΛΙΜ) (ΠΡΣ) (ΗΛΜ) (ΔΑΣ)β. Πέραν αυτών, χρησιμοποιήθηκε ευρέως (και εξακολουθεί ακόμη να χρησιμοποιείται) η ‘’ημιεπίσημη’’ Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΑΤΗΛΜΕ) που συντάχθηκε από την ΠΕΔΜΗΕΔΕ για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά ουδέποτε θεσμοθετήθηκε. Αποτελείται από δύο εκτενή τεύχη, ένα για τις Μηχανολογικές και ένα για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες. Οι κωδικοί των υλικών που ενσωματώνονται στα άρθρα της ΑΤΗΛΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της Τιμαριθμικής γ. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης κατά καιρούς Αναλύσεις Τιμών Έργων Επισκευών από Σεισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ-2- δ. Επιπρόσθετα, αναλύσεις τιμών συνέτασσαν και οι Μελετητές − όταν στο αντικείμενο της σύμβασής τους περιλαμβανόταν η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης − για την κάλυψη αντικειμένων εργασιών που δεν κάλυπταν οι θεσμοθετημένες Αναλύσεις Τιμών. Προφανώς οι αναλύσεις αυτές διέφεραν από μελέτη σε μελέτη και από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Ενίοτε είχαν στόχο την αύξηση της αμοιβής των Μελετητών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που με τις παλαιές διατάξεις η αμοιβή προέκυπτε με βάση τον προϋπολογισμό των έργων (εξαίρεση αποτελούσαν οι μελέτες οδοποιίας, των οποίων η αμοιβή υπολογιζόταν από παλιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 696/74, με βάση το φυσικό αντικείμενο). ε. Οι προϋπολογισμοί των δημοπρατουμένων έργων πολύ συχνά δεν ήταν βασισμένοι αποκλειστικά στα άρθρα των εγκεκριμένων Αναλύσεων τιμών, ιδιαίτερα μάλιστα στα μεγάλα έργα (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ κλπ) και στα έργα των Ο.Κ.Ω. (ΕΥΔΑΠ κλπ). Πολύ συχνά περιελάμβαναν σύνθετα άρθρα (π.χ. κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με την μεταφορά των αδρανών υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, πλήρης κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, εκσκαφή χανδάκων υποδοχής υπογείων δικτύων συμπεριλαμβανομένης της αντιστηρίξεως των παρειών και της επανεπίχωσης, εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση κ.ο.κ.). Η μεθόδευση αυτή απλοποιούσε μεν τις διαδικασίες των επιμετρήσεων, αλλά καθιστούσε υποκειμενική την προκοστολόγηση και δεν επέτρεπε την άμεση σύγκριση των τιμών δημοπράτησης ομοειδών εργασιών. στ. Σε άλλες περιπτώσεις, η κατ’ άρθρο ανάλυση των εργασιών ήταν λεπτομερέστερη της αντίστοιχης των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών (π.χ. τα τιμολόγια της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ περιελάμβαναν 15 άρθρα κατασκευών από σκυρόδεμα, έναντι των 8 άρθρων της ΑΤΕΟ). ζ. Κατά κανόνα, τα περισσότερα έργα περιλαμβάνουν αρκετές εργασίες που δεν εμπεριέχονται στις θεσμοθετημένες Αναλύσεις Τιμών. Τελείως ενδεικτικά αναφέρονται εδώ μερικές από τις εργασίες αυτές: -κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας γεωυφάσματα στραγγιστηρίων γεωυφάσματα διαχωρισμού πινακίδες σήμανσης δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου δίκτυα από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών (ο κατάλογος είναι αρκετά μακρύς)η. Τα άρθρα περί σκυροδεμάτων και σιδηροπλισμών, όλων ανεξαιρέτως των αναλύσεων τιμών, δεν ήταν προσαρμοσμένα στην ποιοτική κατηγοριοποίηση των ισχυόντων κανονισμών (ΚΤΣ, ΚΤΧ). Βρίσκονταν, όπως είναι φυσικό, στην εποχή του Σ200, του Β225, του St III κλπ.-3- Πολύ συχνά το άρθρο ΟΔΟ-2551 ‘’Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Σ260 (Β300) για την κατασκευή βάθρων, δοκών εδράσεως ή προσκεφαλαίων και προχύτων πασσάλων’’ εχρησιμοποιείτο για το σύνολο των κατασκευών από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 (από τοίχους αντιστήριξης και πλαισιωτούς οχετούς, μέχρι πασσάλους), αφού μόνο το άρθρο αυτό των Αναλύσεων αναφερόταν σε σκυρόδεμα παραπλήσιας αντοχής με το C20/25. θ. Οι θεσμοθετημένες Αναλύσεις Τιμών χρονολογούνται από την δεκαετία του 70. Η μόνη ουσιαστική επέμβαση που είχε γίνει έκτοτε είναι η αναμόρφωση της Ανάλυσης Τιμών Έργων Οδοποιίας κατά το 1994. Χαρακτηριστικό της Νέας ΑΤΕΟ ήταν ο αναλυτικός προσδιορισμός της ημερησίας δαπάνης μηχανημάτων έργων. Το θεματολόγιό της όμως παρέμεινε αμετάβλητο και ελλιπές. Επεμβάσεις είχαν γίνει επίσης στην Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων με την εισαγωγή διορθωτικών συντελεστών επί του χρόνου απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανικού εξοπλισμού ανά κατηγορία εργασιών. (Απόφαση Δ6/οικ/22172/09-09-92, ΦΕΚ 562/92 Β) Είναι εμφανέστατες οι αδυναμίες και ελλείψεις του παλαιού ‘’συστήματος’’ προκοστολόγησης και τιμολόγησης των εργασιών, στο οποίο θα πρέπει να αποδοθεί μέρος της ευθύνης για την στρέβλωση του ανταγωνισμού και την εμφάνιση του φαινομένου των αδικαιολογήτως υψηλών εκπτώσεων. Οι επιπτώσεις των υπερβολικών εκπτώσεων ήταν δυσμενέστατες Δημοπρατούσες Αρχές, όσο και για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.τόσογιατιςΤα θεσμικά μέτρα που δρομολογήθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κατ’ αρχήν οι ‘’ανεκδιήγητες’’ Αιτιολογήσεις Προσφορών και στην συνέχεια το σύστημα του ‘’μαθηματικού τύπου’’, ουδέν ουσιαστικό επέτυχαν ... Συγκεκριμένα: •Οι Αιτιολογήσεις Προσφορών, παρά το γεγονός ότι συνιστούν επιστημονικώς ορθή μεθοδολογία, λόγω έλλειψης εμπειρίας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που εκαλούντο να τις αξιολογήσουν αλλά και λόγω ελλείψεως επαρκούς πλαισίου οδηγιών και επισήμων κοστολογικών δεδομένων (αποδόσεων εξοπλισμού, προσωπικού κλπ), κατέληξαν να είναι μια χρονοβόρος, γραφειοκρατική και δαπανηρή διαδικασία, πηγή αντεγκλήσεων, διαφωνιών και, τελικώς, καθυστερήσεων στην ανάθεση των έργων.•Ο ‘’μαθηματικός τύπος’’, ένα περίεργο επιστημονικοφανές κατασκεύασμα, περιόρισε μεν το ύψος των εκπτώσεων, αλλά οδήγησε σε σειρά άλλων προβλημάτων και δυσλειτουργιών (‘’ομαδοποιήσεις’’ προσφορών, πρακτικές καθοδήγησης της εύλογης έκπτωσης σε συγκεκριμένο ποσοστό, στέρηση δυνατοτήτων ανάληψης έργων από κατασκευαστικές εταιρείες με καλή οργάνωση και χαμηλό κοστολόγιο κλπ, κλπ), και τελικά ‘’καταδικάσθηκε‘’ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύστημα που αντιβαίνει προς τις αρχές της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς.•Με τον Ν.3263/2004 καταργήθηκε το σύστημα του ‘’μαθηματικού τύπου’’ και επανήλθε το σύστημα ανάθεσης των έργων με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (ανάθεση στον φυσικό μειοδότη). Ο Ν. 3263/04, προέβλεπε μεταξύ άλλων την κατάρτιση Νέων Ενιαίων Τιμολογίων για την σύνταξη των προϋπολογισμών των δημοπρατουμένων έργων και την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών κλιμακουμένου ύψους από ένα ποσοστό εκπτώσεως και άνω (μέτρο για τον περιορισμό των μεγάλων εκπτώσεων).-4- 2.Τα Νέα Ενιαία Τιμολόγια ΥΠΕΧΩΔΕ (ΝΕΤ)Με την θεσμοθέτηση κατά το 2004 των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι παλαιές Αναλύσεις Τιμών (ΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ) έπαυσαν οριστικά να χρησιμοποιούνται ως ‘’εργαλεία’’ κατάρτισης των προϋπολογισμών των δημοπρατουμένων έργων (δηλ. προκοστολόγησης εκ μερους του Κυρίου του Έργου). Ήδη και προ της ελεύσεως των ΝΕΤ, λόγω του περιορισμένου θεματολογίου των Αναλύσεων Τιμών, οι περισσότερες Δημοπρατούσες Αρχές, όπως προαναφέρθηκε, εφάρμοζαν δικά τους τιμολόγια, προσαρμοσμένα, κατά την κρίση τους στις απαιτήσεις των έργων τους (π.χ. τιμολόγια των διαφόρων ΕΥΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, της Εγνατίας Οδού, της Αττικό Μετρό, της ΕΡΓΟΣΕ κλπ, κλπ). Τα τιμολόγια αυτά, όπως είναι φυσικό, διέφεραν μεταξύ τους, τόσο ως προς το περιγραφικό μέρος των διαφόρων άρθρων, όσο και ως προς τις τιμές μονάδος (για την αυτή περίοδο αναφοράς). Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν τα σύνθετα άρθρα (λ.χ. εκσκαφή με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση). Οι Αναλύσεις Τιμών είχαν προ πολλού παύσει να αποτελούν ‘’συμβατικά στοιχεία’’ των δημοπρατουμένων έργων (δεν περιλαμβανόταν καν στα Συμβατικά Τεύχη των έργων). Στόχος των ΝΕΤ ήταν η κατά ενιαίο τρόπο κατάρτιση των προϋπολογισμών των έργων σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι τιμές των ΝΕΤ δεν βασίσθηκαν σε κάποιο σύστημα αναλύσεων τιμών, αλλά προσδιορίσθηκαν από Επιτροπή Διευθυντών Κατασκευαστικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με βάση στοιχεία τιμών προσφοράς δημοπρατηθέντων έργων, έρευνα αγοράς και υπολογισμούς. Οι τιμές αυτές προσδιορίσθηκαν κατ’ αρχήν το 2004 (κατά την αρχική έκδοση των ΝΕΤ) και στην συνέχεια επικαιροποιήθηκαν ορισμένες εξ αυτών κατά τις βελτιώσεις – συμπληρώσεις των ΝΕΤ που έγιναν τον Αύγουστο του 2007 (όλων των κατηγοριών έργων), τον Μάιο του 2008 (ΟΔΟ) και τον Φεβρουάριο του 2009 (ΥΔΡ, ΛΙΜ). Επισημαίνεται ότι οι τιμές των ΝΕΤ (με εξαίρεση τα έργα Οδοποιίας και από το 2009 και τα Υδραυλικά έργα) είναι ανεξάρτητες του μεγέθους των έργων. Επίσης είναι ανεξάρτητες της γεωγραφικής θέσεως του έργου και των τοπικών κλπ συνθηκών εκτέλεσης. Παρέχεται ‘όμως η δυνατότητα στις Δημοπρατούσες Αρχές να αναπροσαρμ’οζουν τις τιμές μονάδος, όταν τούτο απαιτείται από τις τοπικές συνθήκες του Εργου. Συγκεκριμένα στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 25 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ.πρωτ. Δ17α/04/103/ΦΝ437/22-102004), με θέμα ‘’Εγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες των έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου’’, αναφέρεται: 7. Σε περίπτωση που κατά τη δημοπράτηση ενός έργου, απαιτείται η τιμολόγηση κάποιας αναγκαίας προς εκτέλεση εργασίας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα ενιαία τιμολόγια, θα συντάσσεται από την Δημοπρατούσα αρχή και θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου νέο άρθρο, καθώς επίσης και αντίστοιχο άρθρο Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (στα έργα Οδοποιίας) το οποίο θα προσαρτάται ως παράρτημα στην εγκεκριμένη ΤΣΥ εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Στις περιπτώσεις που η Δημοπρατούσα Αρχή κρίνει σκόπιμο για συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένες εργασίες να θέτει μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτές που περιγράφονται στην ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, για τις αντίστοιχες εργασίες έχει την δυνατότητα να προσαρτά παράρτημα στην ΤΣΥ στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι επί πλέον απαιτήσεις και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πλήρη κάλυψη της έντεχνης κατασκευής των εν λόγω εργασιών. Η προσθήκη του παρατήματος στην ΤΣΥ θα-5- πρέπει οπωσδήποτε να επισημαίνεται στην διακήρυξη. Εφόσον η επί πλέον απαίτηση δημιουργεί επί πλέον κόστος θα πρέπει αντίστοιχα να προβλέπεται και πρόσθετη αποζημίωση στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου με την προσθήκη σε αυτό αντίστοιχου άρθρου πρόσθετης αποζημίωσης.Πάντως η Τιμαριθμική συνεχίζει να εκδίδεται και οι Τιμές Εφαρμογής των παλαιών Αναλύσεων Τιμών εξακολουθούν να υπολογίζονται από την Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου, αλλά μόνον για τον υπολογισμό της αναθεώρησης των εργασιών, περί της οποίας ισχύουν ακόμη οι παλαιές διατάξεις (Ν. 1418/84, ΠΔ 609/85). Κάθε άρθρο των ΝΕΤ φέρει αντιστοίχηση με κάποιο από τα άρθρα των παλαιών Αναλύσεων Τιμών για τον υπολογισμό της αναθεώρησης. Επισημαίνεται όμως ότι ο συσχετισμός αυτός δεν αφορά την τιμή μονάδος, παρά μόνον την σχετική μεταβολή της συναρτήσει του χρόνου, ακόμη και όταν γίνεται αντιστοίχηση άρθρου των ΝΕΤ με ομοειδές άρθρο των Αναλύσεων (λ.χ. χάλυβας προεντάσεως). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ΝΕΤ είναι η μεθοδολογία που προβλέπουν για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου που αντιστοιχεί στις διάφορες εργασίες (όπως οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες κατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, οι εργασίες κατασκευής λιθορριπών, οι βυθοκορήσεις κλπ): -Οι εργασίες για τις οποίες προβλέπεται ιδιαίτερος προσδιορισμός του μεταφορικού έργου επισημαίνονται με [*] (αστερίσκο)-Η δαπάνη του μεταφορικού έργου υπολογίζεται είτε από τον Μελετητή είτε από τον συντάσσοντα τα Τεύχη Δημοπράτησης (Δημοπρατούσα Αρχή ή Σύμβουλος) με βάση τις συνθήκες εκτέλεσης εκάστου συγκεκριμένου έργου (μέση απόσταση μεταφοράς προς τους αποθεσιο-θαλάμους, από τους δανειοθαλάμους, τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία και συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κ.ο.κ.), τους περιβαλλοντικούς όρους κλπ,-Το προκύπτον ποσόν προστίθεται στην αντίστοιχη τιμή βάσεως των ΝΕΤ και με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται τιμή εφαρμογής ‘’με την μεταφορά προς/από οποιαδήποτε απόσταση’’. Κατά συνέπεια το πραγματοποιούμενο για την συγκεκριμένη εργασία μεταφορικό έργο δεν επιμετράται ιδιαιτέρως και θεωρείται ανηγμένο στην τιμή μονάδος.Τα ΝΕΤ σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής: -ΝΕΤ έργων οδοποιίας Πρόκειται κατ’ ουσίαν, όσον αφορά το περιγραφικό μέρος των άρθρων, για το τιμολόγιο που εφάρμοζαν επί σειρά ετών η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ και η Εγνατία Οδός Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η κατηγοριοποίηση των κατασκευών από σκυρόδεμα κατά δομικό στοιχείο (θεμέλια, βάθρα, ανωδομές) Περιλαμβάνει άρθρα για εργασίες καθαιρέσεων/κατεδαφίσεων, γεωτεχνικές εργασίες, άρθρα εξοπλισμού οδών (οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ασφάλεια οδού), καθώς και άρθρα οδοφωτισμού.-6- Από πλευράς θεματολογίου αποτελεί υπερσύνολο της παλαιάς Αναλύσεως Τιμών Έργων Οδοποιίας (ΑΤΕΟ). Το ΝΕΤ Οδοποιίας, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία έκδοσή του τον Μάιο του 2008, προβλέπει τέσσερες διαβαθμίσεις των τιμών μονάδας ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του έργου (προ ΓΕ&ΟΕ, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ): oεφαρμογή βασικής τιμήςoγια έργα προϋπολογισμού από 5,00 έως 10,00 εκατ. :105% της βασικής τιμήςoγια έργα προϋπολογισμού από 1,50 έως 5,00 εκατ. :110% της βασικής τιμήςo -για έργα προϋπολογισμού άνω των 10,00 εκατ. € :για έργα προϋπολογισμού έως 1.500.000 € :126% της βασικής τιμήςΝΕΤ υδραυλικών, λιμενικών και οικοδομικών έργων Το περιγραφικό τους μέρος προέρχεται ως επί το πλείστον από σχετικές εργασίες του ΙΟΚ που έγιναν στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων. Η κωδικοποίηση των άρθρων είναι της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ (διαδοχικά διψήφια πεδία), ανεξάρτητη για κάθε ΝΕΤ. Στα ΝΕΤ ΥΔΡ και ΟΙΚ οι κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγοριοποιούνται στις ενότητες: προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση σκυροδέματος – κατασκευή καλουπιών (ξυλο-, σιδηρο-, πλαστικότυποι κλπ) - πρόσμικτα – εκτέλεση υπό ειδικές συνθήκες. Η δομή αυτή διαφέρει της αντίστοιχης του ΝΕΤ Οδοποιίας. Το θεματολόγιο των εργασιών είναι και εδώ κατά πολύ εκτενέστερο των παλιών αναλύσεων. Μεταξύ των διαφοροποιήσεών του έναντι της παλαιάς ΥΔΡ (ΑΤΥΕ) αναφέρονται: oΚαθορισμός επιμέτρησης εκσκαφών χανδάκων ανά βαθμίδα βάθουςoΤιμολόγηση χαλυβδοσωλήνων ανά kg βάρους χαλυβδοελάσματος (αντί ανά μ.μ.)oΤιμολόγηση θυροφραγμάτων και συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων ανά kg με κατάργηση των εκατοντάδων άρθρων για συσκευές τύπου Νeyrpic των παλαιών αναλύσεωνoEνσωμάτωση άρθρων για μεγάλη ποικιλία σωλήνων (PVC, PE, GRP, ductile iron, HDPE δομημένου τοιχώματος, ινοτσιμεντοσωλήνες, αργιλοπυριτικοί σωλήνες νέας γενιάς κλπ)oΕνσωμάτωση ποικιλίας άρθρων εργασιών επισκευών δικτύωνoΕνσωμάτωση άρθρων για τις κατασκευές από χάλυβαoΕνσωμάτωση άρθρων για τις εργασίας κατασκευής λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑoΕνσωμάτωση ποκιλίας άρθρων για τα έργα φραγμάτων και σηράγγων (συστήματα αγκυρώσεων, προσωρινής και οριστικής υποστήριξης σηράγγων, όργανα παρακολούθησης γεωτεχνικής συμπεριφορά φραγμάτων και σηράγγων κλπ)oΕνσωμάτωση άρθρων για όλες τις εργασίες κατασκευής σηράγγων υδραυλικών έργων (συμπεριλαμβανομένων Η/Μ εργασιών)-7- To NET ΥΔΡ γενικώς δεν περιλαμβάνει τιμές για βάνες, δικλείδες και ρυθμιστικές βαλβίδες πάσης φύσεως, λόγω του ότι οι τιμές τους εξαρτώνται κατά πολύ από τον αριθμό των ομοίων τεμαχίων που παραγγέλλονται. Οι Μελετητές οφείλουν να κάνουν σχετική έρευνα αγοράς για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το ΝΕΤ Υδραυλικών έργων, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία έκδοσή του (ΦΕΒ 2009) προβλέπει τρείς διαβαθμίσεις των τιμών μονάδας ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του έργου (προ ΓΕ&ΟΕ, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ): oεφαρμογή βασικής τιμήςoγια έργα προϋπολογισμού από 1,50 έως 5,00 εκατ. :105% της βασικής τιμήςo -για έργα προϋπολογισμού άνω των 5,00 εκατ. € : για έργα προϋπολογισμού έως 1.500.000 € :108% της βασικής τιμήςΝΕΤ φυτοτεχνικών εργασιών (έργων πρασίνου) Βασίζεται στην Νέα ΑΤΕΠ του 2003 και κατά την αναθεώρηση του 2007 εμπλουτίσθηκε με ποικιλία άρθρων Η/Μ εργασιών δικτύων άρδευσης και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου άρδευσης. Το θεματολόγιο του ΝΕΤ ΠΡΣ είναι κατά πολύ εκτενέστερο της παλαιάς ΑΤΕΠ. Το ΝΕΤ αυτό βρίσκεται στο στάδιο νέας επικαιροποίησης (ΦΕΒ 09).Η τελευταίες εκδόσεις των ΝΕΤ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (www.ggde.gr ), από την οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να κατεβάσει τα σχετικά αρχεία. Κάθε ΝΕΤ αποτελείται από το Περιγραφικό Τιμολόγιο (με παραπομπές σε Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων και λοιπά ισχύοντα κανονιστικά κείμενα) το οποίο διατίθεται σε μορφή MS Word και τους πίνακες τιμών εφαρμογής που διατίθενται σε μορφή MS Excel. To NET Οδοποιίας παραπέμπει στην ΤΣΥ Έργων Οδοποιίας και το ΝΕΤ Υδραυλικών Έργων (όσον αφορά το κεφάλαιο Υδραυλικών Σηράγγων και Φραγμάτων) στην αντίστοιχη ΤΣΥ της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ, που εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2004, μαζί με την αρχική έκδοση των ΝΕΤ. Τα κείμενα αυτά διατίθενται επίσης στην ως άνω ιστοσελίδα για download. Θεσμοθετημένες ΤΣΥ για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργασιών δεν υπάρχουν. Οι ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές), οι οποίες συντάχθηκαν από το ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών) στο πλαίσιο των δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων, έχουν τεθεί προς διαβούλευση και βρίσκονται στο στάδιο της θεσμοθέτησης. Οι ΠΕΤΕΠ αποτελούν σύγχρονα κείμενα, ενιαίας δομής, με αναφορές στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Το θεματολόγιό τους καλύπτει 450 κατασκευαστικά αντικείμενα (περίπου 6.000 σελίδες). Οι ΠΕΤΕΠ είναι διαθέσιμες για download σε μορφή PDF στις ιστοσελίδες της Γεν. Γραμ. Δημ. Έργων (www.ggde.gr ) και του ΙΟΚ (www.iok.gr ). Στο πρόγραμμα δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ περιλαμβάνεται η κατάρτιση ΝΕΤ για τις εργασίες κατασκευής οδικών σηράγγων, τις εργασίες επισκευών κατασκευών από σεισμό και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Το ΙΟΚ έχει ήδη επιτελέσει σημαντικό έργο στους τομείς αυτούς.-8- 3.Καλύπτουν πλήρως τα ΝΕΤ τις ανάγκες κοστολόγησης των Εργων;Τα προμετρητικά στοιχεία κάθε έργου, τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής άποψης, εμπεριέχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη αβεβαιότητα. Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: § §§Ο χαρακτηρισμός των γενικών εκσκαφών μπορεί απλώς να προσεγγισθεί ανάλογα με την πληρότητα των διαθεσίμων γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων. Το κόστος των συνεργείων χωματουργικών εργασιών επηρεάζεται από σειρά παραμέτρων: προσβασιμότητα, καιρικές συνθήκες, τήρηση του χρονοδιαγράμματος (π.χ. όταν μέρος των προϊόντων εκσκαφών προορίζεται για την κατασκευή επιχωμάτων), συντονισμός συνεργείων εκσκαφών και επιχώσεων. Σε συνθετότερες εργασίες, όπως π.χ. εκσκαφή χανδάκων σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, είναι περισσότερες οι παράμετροι που απαιτούν καθορισμό.§Στις περιπτώσεις συνδυασμού εργασιών ή φάσεων, είναι αρκετοί οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε σταλίες (μείωση του βαθμού αξιοποίησης του εξοπλισμού).§Ο προσδιορισμός των γενικών εργοταξιακών δαπανών, που κατά κανόνα αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα του συνολικού κόστους του έργου (υπάρχουν περιπτώσεις που υπερβαίνουν ακόμη και το 30% των συνολικών δαπανών) απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και τις ειδικότερες απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου.§Οι διαφορές κόστους της αυτής εργασίας υπό διαφορετικές συνθήκες εκτέλεσης μπορεί να είναι από μικρές έως ιδιαιτέρως σημαντικές (μεταφορά προϊόντων εκσκαφών στην Αθήνα ⇔ στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο, εκσκαφή χάνδακος δικτύου ομβρίων εντός πόλεως σε δρόμο πλάτους 5,0 m ⇔ υπό το έρεισμα επαρχιακής οδού).§Ο προσδιορισμός των απαιτουμένων μεταφορών των προϊόντων εκσκαφών: απαιτεί εκτίμηση, τόσο του ισοζυγίου χωματουργικών εργασιών του έργου, όσο και της καταλληλότητος των προϊόντων για την κατασκευή επιχωμάτων, των περιβαλλοντικών όρων και των συνθηκών εκτέλεσης που επιβάλει ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα (π.χ. μπορούν τα προϊόντα να προωθηθούν στις θέσεις ενσωμάτωσης πριν από την ολοκλήρωση των τεχνικών;)§Η κατασκευασιμότητα του έργου (ή τμημάτων αυτού) αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα επηρεασμού του κόστους. Η εξασφάλισή της ενδεχομένως απαιτεί πρόσθετες, προσωρινού συνήθως χαρακτήρα κατασκευές (π.χ. παρακαμπτήριες οδούς, κατασκευή εκτεταμένων ικριωμάτων, λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης, κλπ, κλπ). Το κόστος αυτών μπορεί να αποτελεί είτε αμελητέο είτε και πολύ υψηλό ποσοστό της συνολικής δαπάνης του Εργου. Η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη τακτική είναι η υπαγωγή του κόστους όλων αυτών των εργασιών και απαιτήσεων, ανεξαρτήτως της κλίμακας και της έκτασής τους, στο ποσοστό ΓΕ&ΟΕ μέσω όρων που παρατίθενται στην ΕΣΥ ή μέσω των «Γενικών Όρων του Τιμολογίου». Η μεθόδευση αυτή έχει οδηγήσει σε διαδικασίες δικαστικής επίλυσης διαφωνιών, σε καταστρατηγήσεις του χρονοδιαγράμματος, ακόμη και υποβάθμιση της ποιότητος. Με το ισχύον σήμερα καθεστώς τιμολόγησης των έργων οι τιμές μονάδος (μελέτης και προσφοράς) προσαυξάνονται για ''γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου'' (ΓΕ & ΟΕ):-9- κατά 18%όταν το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεωνκατά 28%όταν το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων: ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΜΠ , Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης) που ανέρχονται σε 7,7 - 9,0%, κατά περίπτωσηκατά 15%όταν πρόκειται για απολογιστικές εργασίεςΠρόκειται για σημαντικό ποσοστό της συνολικής δαπάνης ενός έργου και απαιτείται, ευλόγως, εξειδίκευση ανά κατηγορία και τύπο του έργου και προσαρμογή-συσχετισμός με τις απαιτήσεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου. §Ο βαθμός επιτελεστικότητος του έργου ή επιμέρους στοιχείων αυτού είναι καθοριστικός του κόστους: π.χ. αντοχή δαπέδων σε φθορά, αντοχή έναντι βανδαλισμών, αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ανοχές διαστάσεων κλπ. Το ίδιο αντικείμενο εργασιών, ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται το έργο, μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένης ποιότητας υλικά ή επεξεργασία.Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η εφαρμογή σταθερών τιμών για τις εργασίες, ανεξαρτήτως συνθηκών εκτέλεσης, οι οποίες μάλιστα προσδιορίσθηκαν χωρίς πλήρη τεκμηρίωση, δεν συνιστά ορθή προσέγγιση στο θέμα της προκοστολόγησης των έργων. Η εισαγωγή συντελεστών προσαρμογής των τιμών μονάδος συναρτήσει του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (ΝΕΤ Οδοποιίας και Υδραυλικών Εργων), μπορεί κατ’ αρχήν να φαίνεται εύλογη, αλλά δεν συνιστά ορθή προσέγγιση. Γενικώς με την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών αναμένεται κάποια μείωση του κόστους, αλλά όλα τα έργα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, περιλαμβάνουν εργασίες σε μικρές ποσότητες και εργασίες σε μεγάλες ποσότητες. Δεν προκύπτει κατ’ ανάγκη ότι μια εργασία σε μικρές ή περιορισμένες ποσότητες σε ένα μεγάλο έργο κοστίζει λιγότερο από την ίδια εργασία σε μεγάλες ποσότητες σε ένα μικρότερο έργο! Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΝΕΤ είναι αφ΄ ενός μεν οι χαμηλές τιμές μονάδος (τιμές εκκίνησης) και αφ΄ ετέρου η παγίωσή τους στο τρίμηνο της έκδοσής τους (Γ΄ τρίμηνο 2004 για την αρχική έκδοσή τους, Β’ τρίμηνο 2007 (επικαιροποίηση ορισμένων μόνον άρθρων)., Β’ τρίμηνο 2008 (τελευταία επικαιροποίηση ΝΕΤ Οδοποιίας) κ.ο.κ. Προφανώς η υιοθέτηση χαμηλών τιμών εκκίνησης αποσκοπεί στην αποφυγή μεγάλων ποσοστών έκπτωσης (μάλιστα οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν σημαντική αύξηση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης στις περιπτώσεις εκπτώσεων μεγαλυτέρων από 12-15%).- 10 - ΙΙ.Στόχοι προκοστολόγησης έργωνΟ όρος προκοστολόγηση (engineer’s estimate, design estimate), αναφέρεται στο προδημοπρασιακό στάδιο, ενώ όρος κοστολόγηση αναφέρεται στην παρακολούθηση και τελική αποτίμηση του κόστους της κατασκευής (construction estimate). Οι προκοστολογήσεις των έργων είναι απαραίτητες τόσο για τις Δημοπρατούσες Αρχές (ΚτΕ), όσο και για τους διαγωνιζομένους κατασκευαστές. Οι στόχοι τους είναι, βέβαια, διαφορετικοί: Από την πλευρά της Δημοπρατούσας Αρχής (ΚτΕ) Ο ΚτΕ ενδιαφέρεται κατ’ αρχήν να εντάξει το έργο σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης (πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Προγράμματα Συγχρηματοδότησης Έργων από την ΕΕ). Ως εκ τούτου αφ’ ενός μεν επιδιώκει να διασφαλίσει την οροφή των δαπανών, δηλ. να ελαχιστοποιήσει το ενδεχόμενο επιγενόμενης αύξησης των δαπανών πέραν των αρχικώς προβλεφθεισών (πράγμα που συνεπάγεται διαδικασίες εξεύρεσης προσθέτων πόρων συμπληρωματικής χρηματοδότησης), και αφ’ ετέρου να αποφύγει την μεγάλη απόκλιση μεταξύ της προβλεφθείσας δαπάνης και της προσφοράς του μειοδότη. Τα ανωτέρω βεβαίως προϋποθέτουν πλήρη ωρίμανση των μελετών του έργου, ώστε να είναι δυνατόν να προμετρηθούν και να κοστολογηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εξυγιάνσεων εδαφών, της ορθής κατάταξης των εκσκαφών ως προς την εκσκαψιμότητα, της ορθής εκτίμησης του απαιτουμένου μεταφορικού έργου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (όσον αφορά θέματα λήψης/απόθεσης προϊόντων εκσκαφών) και την διαθεσιμότητα βασικών υλικών στην περιοχή του Εργου. Τα ΝΕΤ παρέχουν την δυνατότητα ορθής εκτίμησης της μεταφορικής δαπάνης που αντιστοιχεί στα άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο (σημαντική παράμετρος κόστους για τα έργα οδοποιίας). Παρέχουν επίσης την δυνατότητα επιλογής των ποιοτικών χαρακτηριστικών ορισμένων βασικών υλικών στα οικοδομικά έργα, όπως μάρμαρο, και ξυλεία. Στα σχετικά άρθρα δίδονται ιδιαίτερες τιμές για το υλικό (ενδεικτική τιμή συνήθους ποιότητας) και την εργασία διαμόρφωσης/τοποθέτησης/εφαρμογής (φατούρα), που παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως της ποιότητας του υλικού. Ως εκ τούτου ο Μελετητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει το υλικό κατασκευής και, μετά από έρευνα αγοράς, να διαμορφώσει ανάλογα την τιμή μονάδος. Σημαντικός παράγων για την εμπρόθεσμη και εντός προϋπολογισμού ολοκλήρωση ενός έργου είναι και ο έγκαιρος εντοπισμός και διευθέτηση θεμάτων αρμοδιότητας Αρχαιολογικών Υπηρεσιών), η συντέλεση των απαιτουμένων απαλλοτριώσεων καθώς και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ώστε ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών να παραδοθεί ελεύθερος στον Ανάδοχο. Εκκρεμότητες ως προς τα θέματα αυτά έχουν άμεσες επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα και ενίοτε και στο τελικό κόστος του έργου. Τέλος, αποφασιστικής σημασίας είναι ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους των εργασιών, προκειμένου οι εκπτώσεις που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι να ευρίσκονται σε λογικά επίπεδα. Αυτό, βέβαια, έχει οδηγήσει σε υιοθέτηση ‘’συγκρατημένων’’ τιμών στα ΝΕΤ, τιμών δηλαδή που αποθαρρύνουν τους διαγωνιζομένους να προσφέρουν υψηλές εκπτώσεις. - 11 - Ο αναλυτικός προϋπολογισμός Υπηρεσίας βάσει των ΝΕΤ έχει την ακόλουθη μορφή: α/α Τιμολ.Είδος εργασίαςμονάδαΑρθρο Τιμή Ποσότητες αναθεώρησης μονάδοςΔαπάνη ΜερικήΟλικήΑ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ A-1 Α-2Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφώνA-20 A-24.1Εκσκαφή σε έδαφος Γ-Η Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως Καθαίρεση τμημάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Καθαρισμός οχετών ανοίγματος έως 3,00 m Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Κατασκευή επιχωμάτων Επένδυση πρανών με φυτική γηA-25Πλήρωση νησίδων με φυτική γηΑ-3.1 Α-3.2 A-4.1 Α-4.2 Α-4.4 Α-5.1 Α-9 Α-10 Α-12 A-15 Α-16 A.18.1 Α-18.2m3 m3ΟΔΟ-1110 ΟΔΟ-1123Α4.000 65.0001,04 1,834.160,00 118.950,00m3ΟΔΟ-1133Α25.0002,7568.750,00m3ΟΔΟ-1133Α5004,932.465,00m3ΟΔΟ-12121002,27227,00m3ΟΔΟ-1220505,06253,00m3ΟIK-21132011,90238,00m3ΟΙΚ-22271024,80248,00mΟΙΚ-222710022,602.260,00mΟΙΚ-64481005,47547,00m3ΟΙΚ-22272521,10527,50mΟΔΟ-1320509,82491,00m3ΟΔΟ-14205000,99495,00m3ΟΔΟ-15105003,361.680,00m3ΟΔΟ-15104.2503,8116.192,50m3 m2ΟΔΟ-1530 ΟΔΟ-161035.000 8000,89 0,5831.150,00 464,00m3ΟΔΟ-16205001,92960,00 250.058,00Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός για μια κατηγορία/ομάδα εργασιών έργου Οδοποιίας συνολικής προϋπολογιζομένης δαπάνης στην περιοχή 5,00 - 10,00 εκατ. €. Στην αριστερή στήλη αναγράφεται ο αριθμός τιμολογίου των ΝΕΤ, ενώ στην 4η στήλη το προβλεπόμενο κατ’ άρθρο κονδύλιο των παλαιών Αναλύσεων Τιμών για τον υπολογισμό της αναθεώρησης. Τα άρθρα που έχουν γραμμοσκιασθεί φέρουν αστερίσκο στα ΝΕΤ {*}. Οι αναγραφόμενες στον πίνακα τιμές περιλαμβάνουν και την δαπάνη των μεταφορών. Λ.χ. το άρθρο Α2: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, στο Περιγραφικό Τιμολόγιο του οποίου αναφέρεται ότι περιλαμβάνει και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην βασική τιμή του ΝΕΤ Οδοποιίας = 0,58 €/m3, έχει προστεθεί δαπάνη μεταφοράς που εκτιμήθηκε 1,25 €/m3, δηλ. 5 km x 0,25 €/m3.km, οπότε η τιμή εφαρμογής διαμορφώνεται σε 0,58 + 1,25 = 1,83 €/m3 (νοείται επιμετρούμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο Α-2 του Περιγραφικού Τιμολογίου).- 12 - Με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισμό καταρτίζεται ο συνοπτικός, ο οποίος έχει την ακόλουθη μορφή: ΟμάδαΕργασίεςΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Δ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ= Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ= Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ= Σύνολο Σ1 Άσφαλτος απολογιστικά ΓΕ+ΟΕ 18% προμηθείας ασφάλτου Αμοιβές Μελετών – Διαφόρων Μητρώο Έργου Απολογιστικές Εργασίες – Ο.Κ.Ω. Αναθεώρηση Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= ΦΠΑ 19% Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την μελέτη (με ΦΠΑ) Σ3=Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) 250.058,00 1.698.916,15 213.200,00 1.719.230,50 861.449,50 457.469,00 5.200.323,15 936.058,17 6.136.381,32 1.104.548,64 7.240.929,96 750.000,00 135.000,00 40.000,00 25.000,00 87.431,38 125.000,00 8.403.361,34 1.596.638,66 10.000.000,00Το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο κόστος των έργων από τις μεγάλες και συχνές διακυμάνσεις της τιμής διάθεσης της ασφάλτου στην αγορά, υιοθέτησε την μέθοδο της απολογιστικής πληρωμής της ενσωματουμένης στα έργα ασφάλτου οδοστρωσίας. Με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 21 (αριθ. πρωτ. Δ17α/11/116/ΦΝ 437/02-10-2008) με θέμα ‘’Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων’’, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Η τιμή της ασφάλτου θα λαμβάνεται από το ημερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης Γεν. Γραμματεία Εμπορίου - Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου - Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, τμήμα β΄, τηλ. 210 38 43 343 κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο. Η τιμή αυτή θα προσαυξάνεται με τους αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 2. Ο προσδιορισμός της ποσότητας της ασφάλτου ασφαλτικής στρώσης θα προκύπτει από τα ποσοστά της ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εγκεκριμένη από την υπηρεσία μελέτη σύνθεσης, και από το πάχος της ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό ορίζεται συμβατικά.Η ως άνω τιμή της ασφάλτου παρέχεται ήδη σε ημερήσια βάση στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ. (http://www.gge.gr/ ) υπό την ακόλουθη μορφ’η:- 13 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/01/2009 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ EURO/MTΑΣΦΑΛΤΟΣ ΝΟΤΟΣΒΟΡΡΑΣ191,840194,920ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ Φ.Π.Α.Οσον αφορά την διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς, κατά κανόνα οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να προσφέρουν ακέραια ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών (σπανιότερα καλούνται να προσφέρουν τιμές κατ΄άρθρο). Οι προσφερόμενες εκπτώσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούν τις απαιτήσεις ομαλότητος που αναλύονται στην συνέχεια. Από την πλευρά του υποψηφίου Αναδόχου Ο υποψήφιος Ανάδοχος επιδιώκει την κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση του πραγματικού συνολικού κόστους του έργου, ήτοι του αμέσου και του εμμέσου κόστους, όπως αυτά διαμορφώνονται: -από τις τιμές προμηθείας των προβλεπομένων προς ενσωμάτωση υλικών-από την δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού (ιδιοκτήτου ή ενοικιαζομένου) για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος-από την δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού-από τις απαιτούμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κινητοποίηση/αποκινητοποίηση εξοπλισμού και μέσων, διαμόρφωση οδών προσπέλασης κλπ-από τις δαπάνες του προσωπικού στελέχωσης του εργοταξίου-από τις δαπάνες λειτουργίας του εργοταξίου-από τις δαπάνες των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού-από τις ειδικότερες απαιτήσεις του ΚτΕ των οποίων οι δαπάνες θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές μονάδας της προσφοράς-από την δαπάνη των προβλεπομένων εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων-από τα απαιτούμενα ασφάλιστρα, τέλη, προμήθειες εγγυητικών επιστολών κλπ-από την συμμετοχή των γενικών δαπανών διοίκησης/λειτουργίας των γραφείων του Αναδόχου- 14 - -από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες πάσης φύσεως-από τις προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων-από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματοςΑπό τις ανωτέρω επιμέρους δαπάνες, μόνον οι τρεις πρώτες αποτελούν συνιστώσες του αμέσου κόστους. Όλες οι υπόλοιπες εντάσσονται στο έμμεσο κόστος. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση και στην συνέχεια με βάση τις επιχειρηματικές του επιδιώξεις ο υποψήφιος Ανάδοχος διαμορφώνει την οικονομική του προσφορά. Η μεθοδολογία κατάρτισης της οικονομικής προσφοράς σκιαγραφείται με το ακόλουθο παράδειγμα ενός τυπικού έργου οδοποιίας.Φάση Ι Με βάση την προμέτρηση της μελέτης ή τις ποσότητες που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας: -συγκεφαλαιώνονται τα βασικά κατασκευαστικά αντικείμενα: -εκσκαφές (πάσης φύσεως) κατασκευές από σκυρόδεμα (σε m3) σιδηροπλισμοί στρώσεις οδοστρωσίας (σε m3) ασφαλτικές στρώσεις (σε m3 ή ton) ενσωματούμενα υλικά (σωλήνες, στηθαία, χυτοσιδηρά είδη αποχέτευσης, υλικά κατακόρυφης σήμανσης κλπ)-υπολογίζεται η συνολική ποσότητα απαιτουμένων θραυστών αδρανών-υπολογίζεται το μεταφορικό έργο που απαιτείται για την διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών και κοστολογείται-εκτιμάται ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών με βάση τα στοιχεία της μελέτης, γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής ή/και επί τόπ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.