Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Παρουσίαση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στις 12 ΔΕΚ 2012

ΕΤΕΠ-ΝΕΤ: Παρούσα κατάσταση και µέλλον. Επιπτώσεις τους στην εκτέλεση των Εργων. Παρουσίαση: Παν. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ1.ΕισαγωγήΣτο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, δηµοσιεύτηκε η υπ. αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα". Βεβαίως, ο όρος "έγκριση" που αναγράφεται στην απόφαση είναι εσφαλµένος, θα έπρεπε να αναφέρεται "θεσµοθέτηση" Στην συνέχεια, λίγες µόνον µέρες πριν την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρµογής των ΕΤΕΠ στα ∆ηµόσια Εργα, δηµοσιεύθηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 της ∆/νσης ∆ΙΠΑ∆ της ΓΓ∆Ε, µε την οποία δίδονται οδηγίες για την διαµόρφωση των Συµβατικών Τευχών των έργων που θα δηµοπρατούνται εφεξής (από 29 ΣΕΠ 12) και µέχρι την έναρξη ισχύος της νέας έκδοσης των Ενιαίων Τιµολογίων (ΝΕΤ). Σηµειώνεται ότι υπάρχουν αρκετά έργα προς δηµοπράτηση, των οποίων τα συµβατικά τεύχη είχαν συνταχθεί και εγκριθεί µε βάση τις παλαιότερες (και ακόµη ισχύουσες) εκδόσεις των ΝΕΤ του 2008/2009, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) έργων οδοποίας και διάφορες "Προδιαγραφές" των διαφόρων φορέων δηµοπράτησης. Κατά βάση η Εγκύκλιος 26 παρέχει οδηγίες για την εύκολη προσαρµογή των ήδη ετοίµων τευχών δηµοπράτησης προς τις νέες απαιτήσεις: Σύνταξη πινάκα αντιστοίχισης των άρθρων του τιµολογίου δηµοπράτησης µε τις ΕΤΕΠ (στην Εγκύκλιο περιλαµβάνεται πίνακας αντιστοίχισης όλων των άρθρων των ισχυόντων ΝΕΤ µε τις ΕΤΕΠ), ο οποίος θα επισυνάπτονται στο Τιµολόγιο Μελέτης Σύνταξη πίνακα Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ που θα επισυνάπτεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (λ.χ. τα περί σκυροδέµατος και εκσκαφών εδάφια αντικαθίστανται µε τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ, ενώ αντικείµενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ παραµένουν ως έχουν) Επισήµανση της υποχρεωρικής στο εξής ενσωµάτωσης πιστοποιηµένων υλικών/προϊόντων, σύµφωνα µε τα θεσµοθετηθέντα µε τις µέχρι τον Ιούνιο 2012 εκδοθείσες ΚΥΑ Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN). Για τον σκοπό αυτό στα συµβατικά τεύχη θα επισυνάπτεται ο πίνακας των 425 θεσµοθετηµένων hEN που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα στην Εγκύκλιο 26. Μέχρι να τεθούν σε εφαρµογή οι νέες εκδόσεις των ΝΕΤ, οι οποίες παραπέµπουν πλέον στις ΕΤΕΠ και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (η επεξεργασία τους έχει ήδη ολοκληρωθεί και βαίνουν προς έγκριση), οι παραποµπές στην ΤΣΥ και σε διάφορα Εθνικά Πρότυπα (DIN, BS, ASTM) των άρθρων των τιµολογίων δηµοπράτησης θα νοούνται ως παραποµπές στις ΕΤΕΠ και τα hEN, βάσει των ως άνω πινάκων. Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 121/8 2.∆οµή και περιεχόµενο των ΕΤΕΠ2.1 Το θεσµικό πλαίσιο των ΕΤΕΠ Ο ΕΛΟΤ, µε σύµβαση που υπέγραψε µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέλαβε τον Αυγουστο του 2009 την µετεξέλιξη των ΠΕΤΕΠ σε ΕΤΕΠ (Ελληνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές), δηλαδή την µορφοποίηση των κειµένων σύµφωνα µε το format και την παραγραφοποίηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων (οδηγίες σύνταξης Ευρωπαϊκών Προτύπων της CEN) και την επικαιροποίηση των αναφορών στα ισχύοντα µέχρι τότε Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα ενσωµατούµενα υλικά και τις διαδικασίες δοκιµών και ελέγχων. Για την υλοποίηση του έργου ο ΕΛΟΤ συγκρότησε Οµάδες Εργασίας καθώς και την ευρείας συνθέσεως Μόνιµη Τεχνική Επιτροπή 99 (ΤΕ99) για την εποπτεία και έλεγχο των ΕΤΕΠ (των υπαρχουσών και όσων θα καταρτισθούν ή θα τροποποιηθούν ή θα επικαιροποιηθούν στο µέλλον), προκειµένου να κοινοποιηθούν στην ΕΕ σύµφωνα µε την Οδηγία 98/34. Στην ΤΕ99 συµµετέχουν εκπρόσωποι του ΕΛΟΤ, της ΓΓ∆Ε, του ΥΠΑΝ, του ΙΟΚ, των Μελετητών και των Εργοληπτικών Οργανώσεων. Ο ΕΛΟΤ παρέλαβε 457 ΠΕΤΕΠ από το ΙΟΚ, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί µέχρι τον ΑΥΓ 2009, και µε ταχύ ρυθµό, ολοκλήρωσε την επεξεργασία τους αρχάς του 2010. Η διαδικασία κοινοποίησης των ΕΤΕΠ στην ΕΕ µέσω του ΕΛΟΤ ολοκληρώθηκε και η σύµφωνη γνώµη της ΕΕ δόθηκε το Μάιο του 2010. Παρά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, οι ΕΠΕΠ (πλέον) δεν ήταν σε θέση να τεθούν αµέσως σε εφαρµογή, για τους εξής λόγους: (α) Οι ΕΤΕΠ παραπέµπουν κατά συστηµατικό τρόπο στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οπoία είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις δηµόσιες συµβάσεις). Επρεπε, ως εκ τούτου να ενταχθούν προηγουµένως όλα αυτά τα Πρότυπα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο, και τούτο απαιτούσε σηµαντικό έργο εκ µέρους της Κοινής Επιτροπής Προτύπων ΥΠΑΝ - ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΥΠΥΜΕ∆Ι) και την έκδοση αντιστοίχων ΚΥΑ. Η ΚΥΑ των ΥΠΑΝ και ΥΠΥΜΕ∆Ι υπ' αριθ. 6690, η οποία συµπεριέλαβε όλα τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που δεν είχαν µέχρι τότε θεσµοθετηθεί (µέχρι τότε είχαν εκδοθεί ορισµένες σχετικές ΚΥΑ, αλλά για περιορισµένο αριθµό προτύπων η κάθε µία) δηµοσιεύθηκε τελικά στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012. (β) Επρεπε να καθορισθεί ο τρόπος διάθεσης των ΕΤΕΠ. ∆ια µέσου του ΕΛΟΤ ή µε δηµοσίευση στο ΦΕΚ και ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών; Τελικώς θεσµοθετήθηκαν µε απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 440 τίτλοι ΕΤΕΠ και δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-07-2012. Με την απόφαση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η εφαρµογή τους στα ∆ηµόσια Εργα που θα δηµοπρατηθούν µετά την παρέλευση δύο µηνών από την δηµοσίευση της Απόφασης αυτής στο ΦΕΚ, δηλαδή από 30-09-2012. Από τις 30-9-2012 παύουν να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκριθείσες τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.2.2 Περιεχόµενο των ΕΤΕΠ Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΤΕΠ είναι ότι παραπέµπουν κατά συστηµατικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά στις εκτελούµενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήµανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106.Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 122/8 Οι ΕΤΕΠ (αρχικά ΠΕΤΕΠ) αποτελούν συστηµατοποίηση, µετεξέλιξη και επικαιροποίηση των Προδιαγραφών που υπήρχαν στα Συµβατικά Τεύχη διαφόρων έργων, ενώ παράλληλα καλύφθηκαν και αρκετά πρόσθετα κατασκευαστικά αντικείµενα για τα οποία δεν υπήρχαν προδιαγραφές, ή αυτές που υπήρχαν ήταν ελλιπείς ή παρωχηµένες. Τα παλαιότερα κείµενα παρέπεµπαν σε πληθώρα εθνικών προτύπων (ASTM, DIN, BS, NF κλπ), αρκετοί από τους κωδικούς των οποίων ήταν εσφαλµένοι. Πολλά από τα πρότυπα αυτά είχαν καταργηθεί προ ετών και αντικατασταθεί από τα νεώτερα Ευρωπαϊκά, ενώ άλλα αναφερόταν σε επουσιώδεις για την κατασκευαστική διαδικασία ιδιότητες ή δοκιµασίες των υλικών. Οι ΕΤΕΠ είναι απαλλαγµένες από αναφορές που "φωτογραφίζουν" συγκεκριµένα προϊόντα και έχει καταβληθεί προσπάθεια να µην περιλαµβάνουν µη ουσιώδη χαρακτηριστικά των ενσωµατουµένων υλικών. Γενικώς οι ΕΤΕΠ δεν διαφοροποιούν το εύρος των ανοχών και τις απαιτήσεις ακριβείας που αναφερόταν στα παλαιότερα κανονιστικά κείµενα. Οι ΕΤΕΠ αναφέρονται και σε µέτρα ασφαλείας του προσωπικού που εκτελεί την συγκεκριµένη εργασία, καθώς και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεσή της. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαµβάνονται είτε σε ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις είτε προέρχονται από τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Ασφαλούς Χρήσεις των Υλικων (Material Safety Data Sheets) που συνοδεύουν έκαστο υποχρεωτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά την επεξεργασία των κειµένων ο ΕΛΟΤ διατήρησε την κωδικοποίηση των ΠΕΤΕΠ, προσθέτοντας στον κωδικό το κοινό πρόθεµα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-. Το υπόλοιπο µέρος του κωδικού αποτελείται από τέσσερα διψήφια αριθµητικά πεδία της µορφής ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ. Το 1ο πεδίο αντιστοιχεί στην Κατηγορία εργασιών, το 2ο Οµάδα εργασιών το 3ο στο Αντικείµενο και το 4ο στον Τύπο των εργασιών. Τα τέσσερα πεδία είναι υποχρεωτικώς διψήφια και όταν η αριθµητική τιµή τους είναι µικρότερη του 10 προηγείται "0" (π.χ. 01, 02 κ.ο.κ). Η ανάλυση του τίτλου ορισµένων ΕΤΕΠ σταµατά στο 3ο επίπεδο και στις περιπτώσεις αυτές το τέταρτο πεδίο (παραµένει υποχρεωτικό) παίρνει την µορφή "00". Οι εγκεκριµένες ΕΤΕΠ καλύπτουν 15 γενικές κατηγορίες εργασιών και κωδικοποιούνται σε 1ο επίπεδο ως εξής: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣΠ. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 123/8 Η δοµή των κειµένων των ΕΤΕΠ, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ εµφανίζει οµοιοµορφία ως προς την µορφή και παραγραφοποίηση. Τα κείµενα περιλαµβάνουν γενικώς τα ακόλουθα εδάφια: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.Αντικείµενο εργασιών Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί Ενσωµατούµενα υλικά και κριτήρια αποδοχής τους Μεθοδολογία κατασκευής - απαιτήσεις Ποιοτικοί έλεγχοι Όροι/απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, απαιτήσεις προστασίας περιβάλλοντος Τρόπος επιµέτρησης Βιβλιογραφικές αναφορές (σε ορισµένες ΕΤΕΠ)Στο εδάφιο "τρόπος επιµέτρησης" αναφέρεται αναλυτικά και το "περιεχόµενο των τιµών µονάδας" . Γενικώς, το εδάφιο 8 έχει διατυπωθεί µε βάση τα αναγραφόµενα στα ισχύοντα Νέα Ενιαία Τιµολόγια (ΝΕΤ) της ΓΓ∆Ε. Κατά την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ από τις Οµάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα αυτό. Στο εδάφιο 2 των ΕΤΕΠ αναφέρεται ότι τα κείµενα "ενσωµατώνουν, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη χρονολογηµένων". Κατά την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ, κρίθηκε σκόπιµο να µην γίνονται αναφορές σε χρονολογηµένες εκδόσεις Ευρωπαϊκών Προτύπων, για να µην υπάρχει ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης των ΕΤΕΠ κάθε φορά που τροποποιούνται τα ΕΝ µε προσθήκες και διορθώσεις (addenda, corrigenta). Αυτό σηµαίνει ότι ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ενσωµατούµενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κλπ που προβλέπoνται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων.2.3 Συµπλήρωση θεµατολογίου και επικαιροποίηση των ΕΤΕΠ Οι εγκριθείσες ΕΤΕΠ δεν καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα εργασιών των ΝΕΤ και ως εκ τούτου απαιτείται συµπλήρωση του θεµατολογίου τους στο άµεσο µέλλον. Στην § 9 της Εγκυκλίου 26 αναφέρεται "Για τυχόν προβλήµατα που θα ανακύψουν κατά την εφαρµογή των ΕΤΕΠ, προτάσεις διορθώσεων/συµπληρώσεων ή/και διεύρυνσης του θεµατολογίου των ΕΤΕΠ, οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, παρακαλούνται να συντάσσουν και να υποβάλλουν τεκµηριωµένες αναφορές προς τη Γενική ∆/νση Ποιότητας της ΓΓ∆Ε, ∆/νση ∆ΙΠΑ∆, η οποία θα εισηγείται και θα προωθεί την υλοποίησή τους". Πάντως η ΓΓ∆Ε δεν έχει συγκροτήσει ακόµη µηχανισµό για την παραλαβή των αναδράσεων των χρηστών και την επεξεργασία βάσει αυτών νεωτέρων βελτιωµένων εκδόσεων των ΕΤΕΠ προς άρση τυχόν δυσχερειών στην εφαρµογή τους. Τα κείµενα των εγκεκριµένων ΕΤΕΠ οφείλουν να χρησιµοποιούνται από τις Αρχές ∆ηµοπράτησης ως έχουν, χωρίς ουδεµία παρέµβαση. Είναι βεβαίως δυνατόν, εάν τούτο απαιτείται, να προστεθούν συµπληρωµατικοί όροι, υπό µορφή Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ή Συµπληρωµατικών Προδιαγραφών (εδώ θα εντάσσονται και τα αντικείµενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ). Οι ΕΤΕΠ, ως τυποποιητικά κείµενα υπαγόµενα στις διαδικασίες του ΕΛΟΤ οφείλουν να αναθεωρούνται/επικαιροποιούνται διαµέσου της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ/99 και να ακολουθούν την διδικασία κοινοποίησης κατά την Οδηγία 98/34. Κατά συνέπεια τυχόν ουσιώδεις µεταβολές στα χαρακτηριστικά των ενσωµατούµενων υλικών και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα αντιµετωπίζονται µε την έγκριση νέας έκδοσης ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 124/8 Η υποχρεωτική εφαρµογή των επικαιροποιηµένων και νέων ΕΤΕΠ, δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται κάθε φορά µε Απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. Θα αρκούσε η έκδοση µιάς γενικής απόφασης και η ενηµέρωση των χρηστών των ΕΤΕΠ µέσω της ιστοσελίδας της Γεν. Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εργων (www.ggde.gr), ή του ΕΛΟΤ (www.elot.gr)2.4 Λοιπά ισχύοντα κανονιστικά κείµενα Προϋπόθεση για την ισχύ λοιπών εθνικών κανονιστικών κειµένων που αφορούν τα ∆ηµόσια Εργα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) είναι τα κείµενα αυτά να έχουν κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις τις Οδηγίας 98/34, να µην έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ και τα ισχύοντα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ, καθώς και τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (π.χ. τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 που αφορούν τις κατασκευές από σκυρόδεµα). Επισηµαίνεται εδώ ότι τα περισσότερα λοιπα κανονιστικά κείµενα που ισχύουν σήµερα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές! Ως εκ τούτου κατά τη σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης δεν πρέπει να γίνεται εφεξής αναφορά σε παλαιότερες κανονιστικές διατάξεις, εάν προηγουµένως δεν έχει ελεγχθεί η συµβατότητα αυτών µε τις ΕΤΕΠ και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Αυτό αφορά και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), κείµενο που η κάθε ∆ηµοπρατούσα Αρχή διαµορφώνει κατά το δοκούν (δεν υπάρχει τυποποίηση ανάλογη των ∆ιακηρύξεων). Τα κείµενα των ΕΣΥ βρίθουν κυριολεκτικά από αναφορές σε διατάξεις, πολλές από τις οποίες δεν ισχύουν πλέον! Πάντως στην Εγκύκλιο 26 επισηµαίνεται "η µη ορθή πρακτική της αναφοράς στα Συµβατικά Τεύχη πληθώρας µη απαραίτητων κανονιστικών διατάξεων, οφείλει να εκλείψει". Το πάγιο αίτηµα των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την υιοθέτηση συµβάσεων FIDIC παραµένει αναπάντητο ...3.Οι νέες εκδόσεις των Ενιαίων Τιµολογίων (ΝΕΤ)Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εργων µε την απόφαση ∆11γ/ο/393/2-8-2010 συγκρότησε την Επιτροπή παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήµατος τιµολόγησης έργων µε αντικείµενο τη µελέτη και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση-τροποποίηση του συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών εργασιών των δηµοσίων έργων και την αναθεώρηση των ενιαίων τιµολογίων Υδραυλικών και Λιµενικών Εργων, Εργων Πρασίνου, Οικοδοµικών Εργων και Εργων Οδοποιίας. Η Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των όλων των ΝΕΤ (Οδοποιίας, Λιµενικών Εργων, Πρασίνου, Η/Μ Συγκοινωνιακών Εργων, Υδραυλικών Εργων, Υδραυλικών Σηράγγων και Φραγµάτων (ΝΕΤ-ΥΦΣ) και Οικοδοµικών Εργασιών), τα οποία βαίνουν προς έγκριση, ενώ έχει καταρτισθεί και ΝΕΤ Εργασιών Αποκατάστασης Ζηµιών από Σεισµό και λοιπούς Βλαπτικούς Παράγοντες. Κατά την ως άνω επεξεργασία των ΝΕΤ διαπιστώθηκε ότι ορισµένες από τις ΕΤΕΠ είναι ήδη παρωχηµένες (λ.χ. η ΕΤΕΠ για τα ΣΑΟ, η οποία χρήζει ανασύνταξης µετά την έγκριση των ΟΜΟΕ ΣΑΟ το 2011 και ακόµη 15 άλλες ΕΤΕΠ). Για τον λογο αυτό προωθήθηκαν προς έγκριση µόνον 440 τίτλοι ΕΤΕΠ και οι υπόλοιποι 16 "κρατήθηκαν" προς περαιτέρω επεξεργασία. Οι νέες εκδόσεις αυτές των ΝΕΤ παραπέµπουν στις θεσµοθετηµένες πλέον ΕΤΕΠ και στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ που αφορούν τα κατά περίπτωση ενσωµατούµενα υλικά. Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 125/8 Κατά την ανασύνταξη/επικαιροποίηση των ΝΕΤ έχουν προστεθεί και αρκετά νέα άρθρα εργασιών, προερχόµενα τόσο από Νέες Τιµές Μονάδος που έχουν εγκριθεί από την έναρξη ισχύος των ΝΕΤ το 2005, όσο και από τις εν τω µεταξύ τεχνολογικές εξελίξεις (νέα υλικά, νέοι τρόποι εκτέλεσης των εργασιών).4.Επισηµοποιείται πλέον η υποχρέωση ενσωµάτωσης πιστοποιηµένων υλικών/προϊόντωνΜε την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα Eναρµονισµένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα (που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης) και να φέρουν την σήµανση CE. Κατά συνέπεια η ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως άν τα άρθρα των Συµβατικών Τιµολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (λ.χ. οι πλάκες πεζοδροµίων πρέπει να φέρουν σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, τα καλύµµατα φρεατίων σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κ.ο.κ.). Στις ΕΤΕΠ βέβαια αυτό αναφέρεται ρητά. Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ποικιλία προϊόντων που φέρουν σήµανση CE ή διαθέτουν ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση), όπως: ιστοί οδοφωτισµού, πρόσµικτα σκυροδεµάτων, καλύµµατα φρεατίων, σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, συστήµατα προέντασης, εφέδρανα γεφυρών, σωλήνες από συνθετικά υλικά, γεωσυνθετικά κλπ. Επισηµαίνεται ότι οι ΚΥΑ υπερισχύουν των ΕΤΕΠ. Ως εκ τούτου µε την έκδοση των ΚΥΑ, η εφαρµογή πιστοποιηµένων υλικών είναι ούτως ή άλλως επιβεβληµένη, ακόµη και στις εν ενεργεία συµβάσεις, δοθέντος ότι κανονικά δεν έπρεπε να επιτρέπεται πλέον η διάθεση µη πιστοποιηµένων σχετικών υλικών και προϊόντων στην αγορά.5.Επισηµάνσεις5.1 Αναφορικά µε τις ΕΤΕΠ Το θέµα των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι δυναµικού χαρακτήρα. Οι ΕΤΕΠ, παρά την σηµαντική επεξεργασία που έχουν υποστεί, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τέλεια κείµενα και επιδέχονται πάντοτε περαιτέρω βελτιώσεις. Νέα υλικά, τρόποι κατασκευής και απαιτήσεις κάνουν διαρκώς την εµφάνισή τους, ενώ και το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι Προδιαγραφές διευρύνεται, βελτιώνεται και επικαιροποιείται (νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή προσθήκες/τροποποιήσεις υφισταµένων, νέοι Κανονισµοί). Παράλληλα, η εφαρµογή των ΕΤΕΠ παρέχει την δυνατότητα αξιολόγησης των προβλεφθέντων ποιοτικών χαρακτηριστικών των εργασιών και της µεθοδολογίας εκτέλεσης. Εν προκειµένω είναι ιδιαίτερα χρήσιµες οι αναδράσεις των εµπλεκοµένων µε την κατασκευή των έργων (Υπηρεσίες, Μελετητές, Κατασκευαστές, Προµηθευτές Υλικών) Απαιτείται κατά συνέπεια διαρκής παρακολούθηση των τεχνολογικών και κανονιστικών εξελίξεων, αξιοποίηση της εµπειρίας που αποκτάται από την εφαρµογή των ΕΤΕΠ και ανάλογη επικαιροποίηση αυτών, όταν τούτο απαιτείται, καθώς και διαρκής διεύρυνση του θεµατολογίου τους (π.χ. επέκταση στους τοµείς της εξοικονόνησης ενεργείας, των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού υγρών αποβλήτων, της αντιρρύπανσης εδαφών, των επισκευών υπογείων δικτύων κλπ)Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 126/8 Επιπρόσθετα απαιτούνται: Αναµόρφωση/επικαιροποίηση ή απόσυρση των προδιαγραφών ΣΚ του ΚΕ∆Ε που αφορούν τους εργαστηριακούς ελέγχους σκυροδεµάτων και αδρανών, οι οποίες βασίζονται στα Πρότυπα ASTM της δεκαετίας του 1980! Αναµόρφωση του Κανονισµού Τεχνολογίας Συροδέµατος και πλήρης εναρµόνισή του µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (σκυρόδεµα), ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 (αδρανή σκυροδεµάτων) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 (εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα) Κατάργηση ή επικαιροποίηση του ΝΕΑΚ (εναρµόνιση προς τους Ευρωκώδικες) και του Ελληνικού Κανονισµού Ωπλισµένου Σύροδέµατος (ΕΚΩΣ). Απόσυρση ή επικαιροποίηση πληθώρας λοιπών κανονιστικών διατάξεων υπό την µορφή αποφάσεων ή εγκυκλίων που αφορούν δοµικά υλικά και κατασκευές (λ.χ. τσιµεντοσωλήνες, πινακιδες τροχαίας σήµανσης, διαγραµµίσεις οδών, τσιµεντόπλακες, οδοφωτισµός κλπ κλπ). Τούτο απαιτεί συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση όλων αυτών των διατάξεων (ορισµένες από τις οποίες είναι πολλών δεκαετιών)Με τη έλευση και θεσµοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων επέρχονται σηµαντικές αλλαγές και στις απαιτήσεις και τα κριτήρια σχεδιασµού των έργων και είναι απαραίτητη πλέον η επικαιροποίηση ισχυόντων βασικών κανονιστικών κειµένων, όπως: Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Κανονισµός Πυρασφαλειας ΤΟΤΕΕ Η/Μ εγκαταστάσεων Οδηγίες ασφαλείας οδικών σηράγγωνΑπό τα παραπάνω γίνεται εµφανής η ανάγκη εποπτείας, συντονισµού και ελέγχου όλων αυτών των δράσεων.5.2 Αναφορικά µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα/υλικά Εδώ τίθενται κάποια βασικά ερωτήµατα: Ναι στα πιστοποιηµένα προϊόντα/υλικά, αλλά τι γίνεται όταν δεν µπορεί να τα προµηθευτεί κανείς από µιά εύλογη απόσταση; Ποιοί διαθέτουν πιστοποιηµένα προϊόντα/υλικά στην αγορά; Ναι στην εφαρµογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 για το σκυρόδεµα, αλλά τι γίνεται όταν το συγκρότηµα της περιοχής δεν το εφαρµόζει, ούτε αυτό, ούτε τον ΚΤΣ 97; Τι ισχύει για τα αδρανή, το σκυρόδεµα και τα προκατασκευασµένα στοιχεία που παράγονται στο εργοτάξιο; Απαιτούνται και εδώ οι διαδικασίες της σήµανσης CE; Ο έλεγχος της αγοράς καθίσταται πλέον αποφασιστικής σηµασίας. Πως διεξάγεται; Πώς θα λειτουργήσει εφ' εξής ο EΣΠΕΛ; Θα ελέγχει µήπως εάν έχουν εφαρµοσθεί οι ΚΥΑ; Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα; Τί θα γίνει µε τις ενστάσεις των παραγωγών που διαθέτουν πιστοποιηµένα υλικά έναντι αυτών που δεν διαθέτουν; (µε την µεγάλη µείωση του κατασκευαστικού αντικειµένου στην χώρα ο ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών έχει ενταθεί κατά πολύ) Απαιτείται γενική ρύθµιση για την σύνταξη ΑΠΕ προς αντικατάσταση υλικών που δεν µπορούν να εξευρεθούν στην περιοχή του έργου µε πιστοποίηση µε άλλα πιστοποιηµένα µε τα αυτάΠ. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 127/8 χαρακτηριστικά αντοχής και λειτουργίας (π.χ. σωλήνες). Εν προκειµένω πρέπει να καθορισθεί ότι οι αλλαγές αυτές δεν συνιστούν "αλλαγή του φυσικού αντικειµένου".Είναι προφανές ότι τα θέµατα αυτά έχουν άµεσες επιπτώσεις τόσο στην µελέτη, όσο και στην κατασκευή ενός έργου. Στάδιο Μελέτης Απαιτείται πλέον πλήρης προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των ενσωµατουµένων υλικών και προϊόντων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο. Π.χ. δεν µπορεί να αναγράφεται πλέον "τσιµεντοσωλήνας άοπλος Φ80", αλλά "τσιµεντοσωλήνας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονοµαστικής διαµέτρου DN 800, κλάσεως αντοχής 120", ούτε "µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ΜΣ-01", αλλά "µεταλλικό στηθαίο ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτος W6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317". Το αυτό για τους οπτοπλίνθους (ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1, κατηγορία απορρόφησης, κατηγορία αντοχής), τα κονιάµατα, τους σωλήνες αποχέτευσης κλπ.Στάδιο κατασκευής Απαιτείται πλέον προµήθεια µόνον πιστοποιηµένων υλικών και προϊόντων και τήρηση αρχείου συνοδευτικών εγγράφων για µελλοντικό έλεγχο. Π.χ. δεν προµηθεύεται πλέον ο Ανάδοχος "χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων", αλλά "χυτοσιδηρά καλύµατα κλάσεως D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 µε σήµανση CE). Στα έργα δεν ενσωµατώνεται πλέον 3Α, αλλά θραυστά αδρανή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13242Τα νέα αυτά δεδοµένα (υποχρεώσεις) προϋποθέτουν και αλλαγή νοοτροπίας των εµπλεκοµένων µε την παραγωγή των έργων. Τα έργα οφείλουν πλέον να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές σε όλα τα επι µέρους στάδια αυτών. Από την µιά µεριά δεν αρκεί πλέον ο γεωµετρικός σχεδιασµός των έργων και απαιτείται ακριβής καθορισµός των χαρακτηριστικών όλων των ενσωµατουµένων προϊόντων και υλικών, ενώ από την άλλη οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται και να ελέγχονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την µελέτη, οι τυχόν δε αποκλίσεις πρέπει να είναι απόλυτα τεκµηριωµένες. Ουτε η αγορά µπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα και ο καθένας να πουλάει "ότι του καπνίσει". Η πρόταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων (∆εκέµβριος 2010) για την συγκρότηση και λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, εάν είχε υλοποιηθεί θα βοηθούσε σηµαντικά στην αντιµετώπιση και επίλυση των προαναφερθέντων θεµάτων.Σήµερα µε την θεσµοθέτηση των Εναρµονισµένων Προτύπων hEN και των ΕΤΕΠ, η αναγκαιότητα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ καθίσταται επιτακτική.Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ -- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε. στις 12 ∆ΕΚ 128/8
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.