Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Λέγοντας στρέμμα, σήμερα εννοούμε 1000 m2. Ηταν όμως πάντοτε έτσι; Σε τί είδους στρέμμα αναφερόταν τα παλαιά συμβόλαια;

Ενα παλαιό άρθρο που ανακαλύψαμε στα Τεχνικά Χρονικά του 1977, γραμμένο από έναν παλιό Επιθεωρητή Δημοσίων Εργων, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά!

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ακόλουθα άρθρα περί μονάδων μέτρησης που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr :

Εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ για το Μετρικό Σύστημα (SI)

Αρχαίες Ελληνικές μονάδες μέτρησης και αντιστοιχίες με τις σημερινές

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης (του κ. Μ. Κουτρούλη)

Ilepi rtS Cnrrlovefog nalqro0 orpGpporog rlv neprolilv 'Arr.o0 elg nrflg. It0ovl clrroAoyfarfig xoranorrloeurg rrirv Aqpoolov rr4p6-rurv Cv 'Attmfr.M41ovrxo0Krirfio X' Tolllqo rofr Aypov6pou-TonoYpd0ou niv €v Mt riv 0n' dpr0. 67/1969 np6[rv ro0 Fpoppar€ros 'Ag{vorS Flprrrro6rrdrv 6rtopis0rlv drg re;vrxdq o8ppouAogrdtv Cvoyop€vurvrsrd rflv npoypmowurpootivnv n 6nois 6rcr619q 6 r d r 6 v 0 n ' d p r 0 t t . 8 1 8 , 8 1 9 , 8 7 9 , 8 8 O , 8 8 2r,o i 8 8 3 r o 0 'EQere iou A0rlvdl-. 1969 dno@o€u,v ro0 Efgrtlv npoypcrnx6rrlrool dwio.ror;or dyoyoi efuov€yep0fl dnd 'Eno;r€vrr.lg pio ro0g 6ro66xoug€vds xqi ro0 o0ro0 npoodlnou. xoi xorvd 6r' 6Ao9rds dnoodoerg Bd frto ft rpoYpcrrowurpoo0v4, 6rd rdv ro0opropdv rrrrv Opiurvrfl5 pei(ovoq €rr6oetlg dnd rdv dnoiov nporlplowo ol rirAol rtlv dvoy6wo,v. 'Qq npoyporoyvdrpoveq 6rurplogqoqv ol d[t6Aoyor xoi pey6Aqg x.r. Ktrtv/voqflerpirqs, noA. Mqlovtxdg 0neipog ouvd6tAMero{0 dAArrrv €v Xpioer arpeppfrurv rd Ardrqypo dvoq€per xoi rd al'loAor6v fleAonowqoroK6v orp€ppo> rd 6noiov firo re'Ewo(€. rp6yovov 55 x 55 6qAo6n ro0 dpnoprxoO nrlyeurq rrirv p€rptr.rv,rd 6noiov rerp6ytrrvov UdS 6i6er 127O rerpoyur0.648 vrxd p€rpo. orp€pporogl €y€vero To0 noAoro0 rotirou tlleAonowqoroxo0 -HAr6og, 'Ayoioq xo9repu0€v xord xoi XpRtrrg elg rdg neproydq 'Everoxpmiov (pA6ne rfrv yvrirpqv pou xord rflv oeA. 383-384 'EyxuxAonor6e iog flupoo0 1934). Koi riOeror rd dptirqpo, 6rov xord rrlv peroneAeu€epurnxflv nepio6ov xoi ouyxexprpp€vo rord rd 1855, {6rov 6rd nptirqv Oopdv €pQovi(eror rirAog nirv €voydwov) dv€Qepov noAord 'Arrrxfl xoi €wooisov rd fleAonowqorp€ppmo €yvtirpr(ov €v oroxd fi mpdpFcrrq noAord p€ p€rpov rd Aproiv; Ko) ro0ro 6rd vd rd 6roxpivouv dnd rd BoorArx6; Koi ol xdrorxor ro8 Mevr6iou rqg €noXiS €xeivrlg {6166o1orrdrv dnoltov 6rer6rro0v rd noAordv fleAonowqoroxdv mp€ppo) €yvtfupr(ov ri ilro 6 FoorArxdq qXUg, 6rlAo6n rd p€rpov, r'l ol xoroperpqroi rtt,lv elpyd(owo ;:t rilv norponop66orov pov66o ;rerprloetoq 6qAo6tt rd Aproiv; Ttlpo nA€ov, perd rilv yevop€vr1v dnd €p€ €{oxpiprr.rorv,rqr6nrv rfrq xoroperprloerrrg roir rr4proroE pC 6pro aro0epd U€Xpt onpepov Kopponorrlroug, 66o09 nirv 6noirrrv dveup€0qoov sqQi rd i1v4, xoi r{v €tpoplroyqv rtitv perd rdg 6tovopdg rirAurv rdrv 6ro661rrrv, dno6erxv0eror 1r..rpigxoppiov dprsrpoAiov, 6t' q0rd 'Arrrxilv 'EOereiov xoi rd €6€XO4 rd A04vrirv, 6rr efg rdv rd 'Enovdmootv ro0 1821 frro rd orp€ppo rrlv crp€ppo xord rdv lrAitr.rv rexrovrxdrv r€rpsvuJvlKdrv nrl;etrrv, 6rlAo6il rrirv pAiurvXpovrrcM6prrog.'AnpiAtos 1977'Aproivr€rpoyurvrf(riv Koi rd arp€ppo ro0ro €rf4pp6(ero tnl porpdv perd rdv dneAeu0€purorv €v 'Arrrxfr, dvoQ€p6u€vov drg nqAordv crp€ppo, xoi xog' 0A6xAqpov rdv 19ov oirirvo, dx6pq xoi xsrd rdq dpydE ro0 2Oo0 ofdvog 'H otiylrorg, nepi rflv €nrQdverov roi noAro0, rori peydAou, ro0 poorArxo0 mp€ppcrroE ouveli(eror xoi p€1pr orlpepov. Kol I o0y1torg, odril d.r
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.