Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021
Το Γαλλικό Κέντρο Οικοδομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος Πολ. Μηχ. - Σύμβουλος ΙΟΚΤο CSTB είναι ιδρυτικό μέλος του CIB1 και της UEATc2, ενεργό μέλος του ENBRI3 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά κέντρα κτιριοδομικής τεχνολογίας. Είναι ο εμπνευστής του συστήματος agrément (συμφωνία, έγκριση) για την εκτίμηση της καταλληλότητας προς χρήση νέων προϊόντων και τεχνικών, παρείχε δε υπηρεσίες Τεχνικής Γραμματείας προς την UEATc για την προώθηση του συστήματος agrément σε ολόκληρη της Ευρώπη. Σήμερα είναι ένας εκ των δύο κοινοποιημένων (εξουσιοδοτημένων) από την Γαλλική Κυβέρνηση Φορέων Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (ο δεύτερος είναι η SETRA4, η Τεχνική Υπηρεσία Οδικών Έργων). Ιδρύθηκε το 1947 ως Τεχνικό Κέντρο Οικοδομικής και Δημοσίων Έργων και έθεσε σε λειτουργία εργαστηριακές εγκαταστάσεις στα περίχωρα των Παρισίων. Στην αρχή, ορισμένες από τις εργαστηριακές δραστηριότητες του CSTB αντιμετώπισαν αντιδράσεις από το FNB5, το οποίο ήδη διέθετε εργαστήρια ελέγχων και δοκιμών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Για το λόγο αυτό το CSTB περιορίστηκε στον οικοδομικό τομέα και έλαβε την μορφή δημοσίου φορέα το 1953. Μερικά χρόνια αργότερα ανέλαβε την επεξεργασία των κτιριοδομικών κανονισμών, κυρίως στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Έτσι προέκυψαν οι DTU (documents techniques unifies: τυποποιημένα τεχνικά κείμενα), κάτι αντίστοιχο προς τα βρετανικά κείμενα BS Codes of Practice (κανονισμοί εφαρμογών). Το 1958 το CSTB ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας για την έγκριση νέων προϊόντων και συστημάτων προς χρήση σε οικοδομικά έργα χρηματοδοτούμενα από το Γαλλικό Δημόσιο και προς τούτο έθεσε σε λειτουργία σύστημα αξιολόγησης και έγκρισης προϊόντων και τεχνικών ειδικών εφαρμογών, μη καλυπτομένων από τα Γαλλικά Πρότυπα.1CIB:2UEATc: Union Europeenne pour l’ Agrement technique dans la construction - European Union of Agrément - Ευρωπαϊκή Ένωση Τεχνικής Αναγνώρισης3ENBRI: European Network of Building Research Institutes – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ινστιτούτων Οικοδομικών Ερευνών4SETRA: SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES – Υπηρεσία Τεχνικών Μελετών Οδών και Αυτοκινητοδρόμων5FNB:Conseil International du Bâtiment - International Council for Building – Διεθνές Συμβούλιο ΟικοδομικήςFédération Nationale du Bâtiment et des activités annexes, και από το 1993 FFB: Fédération Française du Bâtiment – Γαλλική Ομοσπονδία Κατασκευαστών1 Το σύστημα αυτό αξιολόγησης / έγκρισης ονομάσθηκε agrément και επρόκειτο για ένα σύστημα αποδοχής / απόρριψης (ΝΑΙ /ΟΧΙ) της καταλληλότητας των νέων προϊόντων ή τεχνικών. Το 1969, μετά από απαίτηση των βιομηχανικών για ευρύτερη, συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, η τελική ευθύνη για την έκδοση των πιστοποιητικών, που μετονομάσθηκαν πλέον Avis Techniques (Technical Assessments, Texnik;ew Ajiolog;hseiw) μεταφέρθηκε σε διυπουργική επιτροπή, με πρόεδρο υψηλόβαθμο Πολιτικό Μηχανικό του Υπουργείου Κατασκευών, της οποίας τα μέλη προερχόταν από την βιομηχανία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες Έλεγχου και το HLM (Κοινωνικός Φορέας Οικισμού). Το CSTB συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής γραμματείας, να διαθέτει το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και τις εργαστηριακές του δυνατότητες, υποβοηθούμενο από 15 εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες εργασίας. Οι Avis Techniques χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης για την αναμενόμενη επίδοση και καταλληλότητα των προϊόντων και τεχνικών και ως μέσον διευκόλυνσης των ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν την δεκαετή ευθύνη των κατασκευαστών, για την εκτίμηση των κινδύνων που ενέχει η εφαρμογή νέων υλικών και τεχνικών. Η τεχνική επιτροπή της βιομηχανίας, από καιρού εις καιρού, δημοσιεύει καταλόγους εγκεκριμένων προϊόντων για τα οποία έχουν χορηγηθεί Avis Techniques, τα οποία θεωρούνται ότι ενέχουν συνήθη ασφαλιστικό κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του πιστοποιητικού και τυχόν προσθέτους περιορισμούς και τίθενται από την επιτροπή. Πρόσφατα, ως συμβολή στην προώθηση της καινοτομίας και ως προκαταρτικό στάδιο για την απόκτηση (χορήγηση) Avis Techniques, το CSTB χορηγεί τις ATEx (technical experimentation assessments:τεχνικές αξιολογήσεις σε πειραματικό στάδιο), οι οποίες βοηθούν στην πειραματική (δοκιμαστική) εφαρμογή νέων υλικών και τεχνικών, μετά από περιορισμένη αξιολόγηση, προσανατολισμένη στην ασφάλεια, την καταλληλότητα και τους κινδύνους ελαττωμάτων. Το CSTB είναι δημόσιος φορέας, χαρακτήρα εμπορικού και βιομηχανικού, επιχορηγούμενος από τα Υπουργεία Κατασκευών και Οικονομικών (επί συμφωνουμένου προϋπολογισμού) και με πρόσθετα εισοδήματα προερχόμενα από συμβάσεις ερευνών, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις εκδόσεων, διεξαγωγή εκπαιδευτικοών σεμιναρίων κλπ. Μόνον ο Πρόεδρος, που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Κατασκευών και μερικά διευθυντικά στελέχη προέρχονται από την Δημόσια Διοίκηση (μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Κατασκευών). Το CSTB διαφέρει από το DIBt της Γερμανίας (Deutsches Institut für Bautechnik: Γερμανικό Ινστιτούτο Δομικής Τεχνολογίας) στα εξής δύο σημεία: Πρώτον, οι Avis Techniques, παρά το ότι χρησιμοποιούνται ευρέως στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Κράτος και στις ασφαλίσεις έναντι ζημιών, δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής όπως οι Zulassungen (Τεχνικές Εγκρίσεις) Δεύτερον, δοθέντος ότι το CSTB τελεί υπό την εποπτεία ενός μόνον υπουργείου κατασκευών, έχει σημαντικά ευρύτερες ερευνητικές αρμοδιότητες και χρησιμοποιεί ίδια εργαστήρια. Αν και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το CSTB είναι το αντίστοιχο των BRE και BBA, υπάρχουν ωστόσο μερικές βασικές διαφορές:2 •To CSTB αναλαμβάνει υπηρεσίες χορήγησης Agrement, οι οποίες στο Ην. Βασίλειο αποτελούν αρμοδιότητα του ΒΒΑ (British Board of Agrement: Βρετανικός Φορέας Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων).•Το CSTB δεν διαθέτει κάτι αντίστοιχο με το Κέντρο Πυρικών Ερευνών (Fire Research Station) του BRE, με την μοναδική στο είδος της εγκατάσταση πειραματικού θαλάμου καύσεως στο Cordington.•Στην Γαλλία, το μεγαλύτερο μέρος των αντικειμένων που αφορούν την ξυλεία και τα προϊόντα από ξύλο αναλαμβάνει το Centre Τechnique du Bois et l Ameublement.•H ενασχόληση του CSTB με τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και τα Δημόσια Έργα είναι περιορισμένη.Στο κεντρικό εργαστήριο ερευνών στο CSTB στο Marne-La-Valee, ανατολικά των Παρισίων, διεξάγεται μεγάλο μέρος των ερευνών στους τομείς της οικοδομικής τεχνολογίας, των δομικών στοιχείων και του πυρός. Εγκαταστάσεις υπάρχουν επίσης στην Νάντη, (υδροδυναμικές έρευνες, έρευνες ανταπόκρισης δομικών υλικών στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και έρευνες επί θεμάτων φωτισμού), στην Γκρενόμπλ (ακουστική, ηχομόνωση, ιδιότητες και επιδόσεις δομικών υλικών) και στην Σοφία Αντίπολη κοντά στην Νίκαια (ηλιακή ενέργεια, έρευνα και εφαρμογές πληροφοριακής στον σχεδιασμό, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική). Στη Γαλλία το CSTB αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για τον κατασκευαστικό τομέα. Το CSTB ανέπτυξε το REEF, ένα εγκυκλοπαιδικό έργο αναφοράς για κατασκευαστικά θέματα, με κινητά φύλλα, αποτελούμενο από 18 και 14.000 σελίδες, το οποίο περιλαμβάνει: •Μια πλήρη σειρά των DTU, που αποτελούν μορφή κωδικών πρακτικής για τον σχεδιασμό και εκτέλεση των επί μέρους εργασιών των έργων.•Τα cahiers des charges (τυποποιημένα κείμενα συμβάσεων)•Τα γαλλικά εθνικά πρότυπα που αφορούν τα οικοδομικά•Οικοδομικούς κανονισμούς και λοιπά επίσημα τεχνικά κανονιστικά κείμενα•Κανονισμούς σχεδιασμού (regles de calcul) με παράδειγμα εφαρμογών•Σειρές θεμάτων Επιστημών του Κτιρίου•Πιστοποιητικά Avis TechniquesΤο σύστημα REEF διατίθεται και ως εφαρμογή σε περιβάλλον Windows.Περισσότερες πληροφορίες (στην Γαλλική και εν μέρει στην Αγγλική) στην ιστοσελίδα του Κεντρου: www.cstb.fr3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.