Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Αναλυτική παρουσίαση των αλλάγών κατά ΝΕΤ και άρθρο. Επισυνάπτονται επίσης οι νέοι πίνακες τιμών σε Excel, οι οποίοι προέκυψαν με επεξεργασία OCR του ΦΕΚ, τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε. Στα αρχεία έχουν επισημανθεί με κίτρινη διαγράμμιση οι αλλαγές ως προς την έκδοση των ΝΕΤ 2013

Μεταβολές που επιφέρει ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων στις προηγούμενες εκδόσεις των ΝΕΤ Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος, Πολ.Μηχ.ΝΕΤ ΟΔΟ 1.Διορθώσεις περιγραφικού μέρους του άρθρου ΟΔΟ Α-18Το άρθρο Α-18.1 αναφερόταν σε "συνήθη δάνεια κατηγοριών Ε1 έως Ε4", υπό την έννοια προϊόντων δανειοθαλάμων, καταλλήλων προς χρήση στο έργο, αλλά χωρίς λοιπές ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η περιγραφή αυτή δημιουργούσε ερωτήματα για το πεδίο εφαρμογής του επόμενου άρθρου Α18-2 "Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4". Δοθέντος ότι: - τα υλικά κατηγορίας Ε1 χρησιμοποιούνται μόνον υπό συγκεκριμένους όρους για την κατασκευή επιχωμάτων και μόνον όταν προέρχονται από προϊόντα εκσκαφών - δανειοθάλαμοι με υλικά κατηγορίας Ε1 θεωρούνται ως μη επιλέξιμοι - η λήψη υλικών της ανώτερης κατηγορίας Ε4 από δανειοθαλάμους απαιτεί πρόσθετη εργασία διαλογής το άρθρα Α-18.1 και Α-18-2 επαναδιατυπώνεται ως εξής (κίτρινη διαγράμμιση):Άρθρο Α-18ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝΠρομήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.1 / 20 Άρθρο Α-18.1Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) ΕΥΡΩΆρθρο Α-18.2[*]Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) ΕΥΡΩΆρθρο Α-18.3Ολογράφως: Αριθμητικά:Ολογράφως: Αριθμητικά:[*]Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) ΕΥΡΩΟλογράφως: Αριθμητικά:[*]Οι τιμές μονάδας παραμένουν αμετάβλητες: Α-18 Α-18.1 Α-18.2 Α-18.32.Προμήθεια δανείων Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4ΟΔΟ-1510m31.05*0.95*0.90*0.86*ΟΔΟ-1510m31.60*1.45*1.40*1.30*ΟΔΟ-1510m36.00*5.50*5.20*5.00*Αλλαγές τιμών άρθρων ειδικών εφεδράνων ΟΔΟ Β-46.3Κατά την σύνταξη των άρθρων αυτών (είχαν συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στην τελευταία έκδοση των ΝΕΤ το 2012) που αφορούν ειδικά εφέδρανα φορέων γεφυρών μεγάλων ανοιγμάτων, καμπύλης κάτοψης κλπ που παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας, είχαν ληφθεί υπόψη τιμές εφεδράνων χωρίς δυνατότητα anti-lifting (παραλαβή αρνητικών κατακορύφων φορτίων), που είναι κατασκευές πολύ ελαφρότερες και κατά πολύ φθηνότερες. Για την τοποθέτηση των εφεδράνων αυτών απαιτείται η χρήση γερανού και εξειδικευμένες διαδικασίες ρύθμισης. Οι υπάρχουσες τιμές ήταν υποποπολλαπλάσιες της πραγματικής δαπάνης (λιγότερο από το 1/5) και επαναπροσδιορίζονται, ενιαίες για όλες τις κατηγορίες δαπάνης έργων, ως εξής: Β-46.3Β-46.3.1Β-46.3.2Β-46.2Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου 5.000 kN Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου 12.000 kN Σεισμικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic dampers) ονομαστικού φορτίου 5.000 kN (500 ton)ΟΔΟ2912τεμ.6.000,006.000,006.000,006.000,00ΟΔΟ2912τεμ.8.000,008.000,008.000,008.000,00ΟΔΟ2912τεμ.45,000,0045,000,0045,000,0045000,002 / 20 3.Διευκρινήσεις για τον τρόπο τιμολόγησης των εργασιών κατασκευής εδαφοπασσάλωνΤο άρθρο ΟΔΟ Β-71 περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή των εδαφοπασσάλων σύμφωνα με την μελέτη, οπότε η περιγραφή του άρθρου συμπληρώνεται ως εξής (λέξεις με κίιτρινη διαγράμμιση): Άρθρο Β-71ΕΔΑΦΟΠΑΣΣΑΛΟΙ (JET GROUTING) (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2731)Κατασκευή εδαφοπασσάλων για την ενίσχυση του εδάφους με ανάμιξη εδαφικού υλικού με ένεμα με την τεχνική JET GROUTING, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-03-04-00 ‘’Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)’’ Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:    η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, όλων των υλικών (νερό, τσιμέντο κλπ), η προσκόμιση, αποκόμιση και χρήση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων η διάτρηση οπών στο βάθος που προβλέπεται από την Μελέτη, η εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών.Τιμή ανά μέτρο μήκους ολοκληρωμένου εδαφοπασσάλου (εξοπλισμός, υλικά και εργασία). Άρθρο Β-71.1Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2731) ΕΥΡΩΆρθρο Β-71.2Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2731) ΕΥΡΩ4.Ολογράφως: Αριθμητικά:Ολογράφως: Αριθμητικά:Διόρθωση περιγραφικού μέρους του άρθρου Β-93 που αφορά την ανακατασκευή αρμών διαστολής του καταστρώματος γεφυρώνΗ περιγραφή του άρθρου συμπληρώνεται ως εξής (παράγραφοι με κίτρινη διαγράμμιση): Άρθρο Β-93ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2651)Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας, στις θέσεις των μεσοβάθρων και των ακροβάθρων και συγκεκριμένα: α.β.Επιμελής αφαίρεση υπαρχόντων αρμοκαλύπτρων με αποκοπή των βλήτρων στερέωσης με τροχό για αποφυγή τοπικών φθορών στο σκυρόδεμα των παρειών του αρμού. Πλήρης καθορισμός του διάκενου του αρμού από φερτά υλικά ή ασφαλτικά σφραγιστικά υλικά που έχουν τοποθετηθεί κατά το παρελθόν με χρήση εργαλείων χειρός, πεπιεσμένου αέρα διαλυτών ή/και φλογίστρου.3 / 20 γ.Τοποθέτηση νέου αρμοκαλύπτρου, ενδεικτικού τύπου ALGAFLEX T50 ή ισοδυνάμου, με εύρος μετακίνησης Dk = 25 mm. Σε περίπτωση τοποθέτησης αρμού με διαφορετικό εύρος μετακίνησης το προς επιμέτρηση μήκος του ανακατασκευαζόμενου αρμού θα επιμετράται με βάση την σχέση: Lισοδ. = L * Dk / 25. δ. Πλήρης ευθυγράμμισή του με την νέα τελική στάθμη των ασφαλτικών του φορέα και πάκτωσή του με εποξειδικό κονίαμα και βλήτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού του αρμού. Τιμή ανά τρέχουν μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένης εργασίας ως άνω. EYΡΩ5.Ολογράφως: Αριθμητικά:Τροποποίηση των άρθρων για τις ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσειςΕίναι εύλογο οι ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, μεταβλητού πάχους, (ΟΔΟ Δ-6) να επιμετρώνται κατά βάρος βάσει ζυγολογίων και οι συνδετικές στρώσεις σταθερού πάχους (ΟΔΟ Δ-7, που αρκετοί τις ονομάζουν και αυτές ισοπεδωτικές) να επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα. Στην πρώτη περίπτωση η επιφάνεια εφαρμογής συγκολλητικής επάλειψης ή προεπάλειψης δεν μπορεί να προσδιορισθεί εύκολα εκ των προτέρων ή να επιμετρηθεί εκ των υστέρων, οπότε είναι εύλογο οι σχετικές δαπάνες να περιλαμβάνονται ανηγμένες στην ανά τόνο τιμή μονάδας του ασφαλτομίγματος, ενώ στην δεύτερη περίπτωση μπορούν να προμετρηθούν και να επιμετρηθούν κανονικά. Το άρθρο Δ-6 αφορά κατά βάση την κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους για την βελτίωση των επικλίσεων, καθώς και τοπικές αποκαταστάσεις φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (επούλωση λάκκων, κατασκευή ταπητιδίων) Εχει διαπιστωθεί ότι αρκετές Υπηρεσίες στα Τεύχη Δημοπράτησης εφαρμόζουν το άρθρο ΟΔΟ Δ-6 και για τις συνδετικές στρώσεις σταθερού πάχους. Εάν όμως η στρώση σταθερού πάχους του άρθρου Δ-7 επιμετρηθεί ως στρώση μεταβλητού πάχους κατά το άρθρο Δ-6 σε τόνους, η δαπάνη αυξάνεται σημαντικά: Για πάχος στρώσης 5 cm, με ειδικό βάρος συμπυκνωμένου μίγματος 2,3 ton/m3, το βάρος ανέρχεται σε : 0,05 x 2,3 = 0,115 ton/m2. Εάν η στρώση αυτή επιμετρηθεί σε τόνους με βάση το άρθρο Δ-6 η τιμή της ανέρχεται σε: 0,115 x 80,00 = 9,20 €/m2, έναντι τιμής 6,30 €/m2 με βάση το άρθρο Δ-7 συν την δαπάνη της συγκολλητικής επάλειψης του άρθρου Δ-3, 0,60 €/m2, οπότε προκύπτει αύξηση δαπάνης κατά (9,20-6,90)/6,90 = 33,3%. Για την ορθή χρήση των άρθρων αυτών επέρχονται οι αλλαγές στις περιγραφές των άρθρων Δ-6 και Δ7 που επισημαίνονται με κίτρινη διαγράμμιση και εξισώνονται οι τιμές του άρθρου Δ7 με εκείνες του άρθρου Δ5 "Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m", δοθέντος ότι από κοστολογική άποψη δεν εμφανίζουν διαφορές. Επίσης μείιώνεται η τιμή του άρθρου Δ6 κατά περίπου 10%, καθόσον παρά το αυξημένο κόστος εξοπλισμού και εργασίας, η τιμή είναι δυσανάλογα υψηλή έναντι των λοιπών ασφαλτικών εργασιών.4 / 20 Άρθρο Δ-6ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 0503-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:       η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του η σταλία των μεταφορικών μέσων η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. ΕΥΡΩ Άρθρο Δ-7Ολογράφως: Αριθμητικά:[*]ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:     η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher η σταλία των μεταφορικών μέσων η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 5 / 20 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.  οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. ΕΥΡΩΔ-5 Δ-5.1 Δ-6 Δ-76.Ολογράφως: Αριθμητικά:[*]Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 mΟΔΟ4321Β ΟΔΟ4421.Β ΟΔΟ4421Β27.10*6.50*6.20*5.90*ton78.80*72,00*68,50*65,20*27,10*6.50*6.20*5.90*mmΠροσθήκη νέων άρθρων στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317Για την κάλυψη των απαιτήσεων των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ σε υφιστάμενες οδούς ή νέες κατασκευές με περιορισμένο εύρος ερείσματος ή κεντρικής νησίδας απαιτούνται στηθαία μικρού λειτουργικού πλάτους W, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση των ΝΕΤ του 2013. Στο πλαίσιο αυτό προστίθενται στην παρούσα φάση οι συνηθέστεροι από τους τύπους στηθαίων που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο ΝΕΤ ΟΔΟ 2013, ενώ επέρχονται και μερικές διορθώσεις στην περιγραφή των άρθρων. Οι τιμές των προσθέτων τύπων στηθαίων έχουν προσδιοριστεί κατ΄ αναλογία με τις υπάρχουσες. Άρθρο Ε-1.10Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας κεντρικής νησίδας ή ερείσματος που τοποθετούνται με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε-1.10.1 Μονόπλευρο στηθαίο κεντρικής νησίδας ή ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2 ΕΥΡΩΟλογράφως:Αριθμητικά: Άρθρο Ε-1.30Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, μονόπλευρα (ερείσματος ή νησίδας με εκατέρωθεν στηθαία) ή αμφίπλευρα (στενής νησίδας με μια σειρά στηθαίων) (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)6 / 20 Αρθρο E-1.30.1 Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν Τιμή ανά μέτρο μήκους Αρθρο E-1.30.2 Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β Τιμή ανά μέτρο μήκους Αρθρο Ε-1.30.3 Στηθαία οδών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Τιμή ανά μέτρο μήκους Αρθρο Ε-1.30.4 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Αρθρο Ε-1.30.5 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Τιμή ανά μέτρο μήκους Αρθρο Ε-1.30.6 Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεμα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα. (bifurcation) Τιμή ανά τεμάχιο Αρθρο Ε-1.30.7 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Τιμή ανά μέτρο μήκους ΕΥΡΩΟλογράφως: Αριθμητικά:7 / 20 Ε-1.10Ε1.10.1Ε1.30Ε1.30.1Ε1.30.2Ε1.30.3Ε1.30.4Ε1.30.5Ε1.30.6Ε1.30.7Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης B, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας ή ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2 Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, μονόπλευρα (ερείσματος ή νησίδας με εκατέρωθεν στηθαία) ή αμφίπλευρα (στενής νησίδας με μια σειρά στηθαίων) Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεμα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (bifurcation) Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμέναΟΔΟ2653m140,00140,00140,00140,00ΟΔΟ2548m120.00120.00120.00120.00ΟΔΟ2548m110.00110.00110.00110.00ΟΔΟ2548m130.00130.00130.00130.00ΟΔΟ2548m140.00140.00140.00140.00ΟΔΟ2548m150.00150.00150.00150.00ΟΔΟ2548m2,000.002,000.002,000.002,000.00ΟΔΟ2548m145.00145.00145.00145.008 / 20 7.Διόρθωση περιγραφής και τιμής μονάδος του άρθρου ΟΔΟ Ε-9.6Το άρθρο Ε-9.6 αναφέρεται σε πινακίδες οι οποίες ανήκουν στον Ανάδοχο και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εργοταξιακής σήμανσης, όπως αυτή εγκρίνεται εκάστοτε από την Υπηρεσία, με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. Οι πινακίδες αυτές δεν ενσωματώνονται στο Έργο και παραμένουν στην κυριότητα του Αναδόχου. Η τιμή μονάδας περιλαμβάνει το μίσθωμα της πινακίδες, τις τυχόν φθορές και την τοποθέτηση και αφαίρεσή τους όταν προβλέπεται. Εκ παραδρομής στο άρθρο έχει τεθεί τιμή που αντιστοιχεί στην μόνιμη ενσωμάτωση της πινακίδας, οπότε επέρχονται οι διορθώσεις που επισημαίνονται με κίτρινη διαγράμμιση. Άρθρο Ε-9.6Μηνιάια χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο  ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους  η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). ΕΥΡΩΜηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσηςΕ-9.68.Ολογράφως: Αριθμητικά: ΟΙΚ-6541τεμ.8,808,007,607,20Διόρθωση τιμής μονάδος του άρθρου ΟΔΟ Σ-82Αποκαταστάθηκε το σφάλμα (τάξεως μεγέθους) στις τιμές μονάδας των τσιμεντενεμάτων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: Σ-82Παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματοςΣ-82.1Για πίεση ενέματος έως 0,7 MPaΥΔΡ-7024ton345,00315,00300,00285,00Σ-82.2Για πίεση ενέματος από 0,7 έως 3,0 MPaΥΔΡ-7024ton437,00399,00380,00361,009 / 20 ΝΕΤ ΥΔΡ 1.Συμπλήρωση της περιγραφής του άρθρου ΥΔΡ 3.10Προστίθεται η διαγραμμισμένη με κίτρινο παράγραφος επειδή έχει τεθεί πολλές φορές ερώτημα για την τιμολόγηση της ασφαλτοκοπής. Οι τιμές μονάδας του άρθρου παραμένουν αμετάβλητες. Αρθρο 3.10Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδεςΕκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία θα τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο ΟΔΟ Δ-1. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.2.Διορθώσεις τιμών μονάδας του άρθρου ΥΔΡ 4.02Η τιμή του άρθρου ΥΔΡ 4.02.01 που περιλαμβανόταν στον Πίνακα Τιμών του ΝΕΤ ΥΔΡ 2013 βρισκόταν σε δυσαρμονία με την μονάδα μέτρησης της εργασίας, η οποία προβλέπεται και τεκμηριώνεται στην περιγραφή του άρθρου. Διορθώθηκε ως εκ τούτου η τιμή, κατ' αναλογία με το άρθρο ΥΔΡ 4.,03.10 / 20 4.02 4.02.01 4.02.02 4.03Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστησηΑρθρο 4.02ΥΔΡ 6054στρ.720,00700,00670,00ΥΔΡ 6054m30.720.700.67+METΥΔΡ 6054στρ.520.00500.00480.00+METΚαθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6054Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων". 4.02.01Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Επιμέτρηση σε στρέμματα επιφανείας κοίτης και πρανών που καθαρίσθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης, με εμβαδομέτρηση της κατά τα ανωτέρω αποδεκτής περιοχής ολοκληρωμένης επέμβασης επί του τοπογραφικού υποβάθρου της μελέτης, με βάση στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης της περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν ο στόχος της επέμβασης είναι ποιοτικός, δηλαδή να αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή του ρέματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, οπότε δεν απαιτείται επιμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών, παρά μόνον αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος. Τιμή ανά στρέμμα επιφανείας κοίτης (στρ.). ΕΥΡΩ4.02.02Ολογράφως: Αριθμητικώς:Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης. Οταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών. Αλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση στοιχείων πραγματοποιουμένων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιουμένων μεταφορών και η τήρηση των σχετικών στοιχείων.11 / 20 Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). ΕΥΡΩ3.Ολογράφως: Αριθμητικώς: [*]Νέο άρθρο αποκατάστασης οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύωνΤο συνεπτυγμένο άρθρο ΥΔΡ 4.09 αναφερόταν στην πλήρη αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων με δύο ασφαλτικές στρώσεις, βάσης και κυκλοφορίας, συνολικού πάχους 10 cm. Τα οδοστρώματα αυτά δεν αποτελούν τον κανόνα στις αστικές περιοχές, καθ' όσον οι μικροί συνοικιακοί δρόμοι έχουν πολύ συχνά μια μόνον ασφαλτική στρώση. Για τον λόγο αυτό το άρθρο ΥΔΡ 4.09 τροποποιήθηκε ως εξής:Αρθρο 4.09Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΔΟ 4521ΒΓια τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 1.Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.2.Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης3.Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm4.Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 4.09.01Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm12 / 20 ΕΥΡΩ 4.09.02Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm ΕΥΡΩΥΔΡ 4.09 4.09.01 4.09.024.Ολογράφως: Αριθμητικώς:Ολογράφως: Αριθμητικώς:Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cmΟΔΟ 4521Βm212,4012,0011,40ΟΔΟ 4521Βm218,5018,0017,10Νέα άρθρα για γεωσυνθετικές μεμβράνες μπεντονίτη (Geosynthetic Clay Layers - GCL)Η εφαρμογή γεωτεχνικών φραγμών από μπεντονίτη αποτελεί ευρέως διαδεδομένη τεχνική στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ. Αρθρο 14.08 Στεγανοττοίηση Λιμνοδεξαυενών και ΧΥΤΥ με γεωσυνθετική μεμβράνη μπεντονίτη (GCL: qeosynthetic clay liner) Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361 Προμήθεια και εγκατάσταση γεωσυνθετικής μπετονιτικής μεμβράνης (GCL), αποτελούμενη από στρώση μπεντονίτη που περιβάλλεται εκατέρωθεν από γεωυφάσματα ινών πολυπροπυλενίου, συρραμένα υπό μορφή παπλώματος για την επένδυση χώρων απόθεσης αποβλήτων, ως εναλλακτική λύση έναντι των αργιλικών στρώσεων απομόνωσης (γεωλογικός φραγμός). Ο μπεντονίτης των μεμβρανών θα είναι βάσεως Νατρίου (δεν γίνονται αποδεκτά προϊόντα με μπεντονίτη Ασβεστίου) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από έκθεση εργαστηριακών δοκιμών του προϊόντος: -Περιεκτικότητα σε μοντμοριλλονίτη μεγαλύτερη από 70% Προσρόφηση νερού μεγαλύτερη από 650% Ικανότητα ελεύθερης διόγκωσης μεγαλύτερη από 25 ml / 2 g Απώλεια υγρών μικρότερη των 20 mlΟι γεωσυνθετικές μεμβράνες GCL χαρακτηρίζονται από την περιεκτικότητα σε μπεντονίτη ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και την εφελκυστική αντοχή που εξαρτάται από τα γεωυφάσματα (υφαντά ή μή) που συρράπτονται και περιβάλλουν τον μπεντονίτη. Οι μεμβράνες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο φέρουν γεωυφάσματα συνολικού βάρους 300 g/m2 κατ' ελάχιστον και θα διαθέτουν εφελκυστική αντοχή > 10 kN/m, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχή αποκόλλησης (peeling resistance) τουλάχιστον 60 N/10 cm κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319 και διαπερατότητα έως 5x10-11 m/sec (κατα ASTM D5084, ASTM D5887) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά της μεμβράνης επί τόπου του έργου, η εκτύλιξη των ρολλών με κατάλληλο εξοπλισμό, η επικάλυψη και η σύνδεση των διαδοχικών φύλλων σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και οι φθορές και απομειώσεις του υλικού (ρετάλια κλπ).13 / 20 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περαιωμένης επένδυσης. 14.08.01Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 4,00 kg/m2 ΕΥΡΩ14.08.02Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 4,50 kg/m2 ΕΥΡΩ14.08.0314.0814.08.0114.08.0214.08.0314.08.045.Ολογράφως: Αριθμητικώς:Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,0 kg/m2, εφελκυστικής αντοχής 20 kN/m ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΟΣΟλογράφως: Αριθμητικώς:Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,0 kg/m2, εφελκυστικής αντοχής 10 kN/m ΕΥΡΩ14.08.04Ολογράφως: Αριθμητικώς:Ολογράφως: Αριθμητικώς:ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με γεωσυνθετική μεμβράνη μπεντονίτη (GCL: geosynthetic clay liner) Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 4,00 kg/m2 Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 4,50 kg/m2 Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,0 kg/m2, εφελκυστικής αντοχής 10 kN/m Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,0 kg/m2, εφελκυστικής αντοχής 20 kN/mΕΡΓΑ >ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ 1,55,0 έως 1,5 5,0 εκ. € εκ. € εκ. €Κωδικός Αναθ/σηςΜον. Μετρ.ΥΔΡ 6361m29,709,408,90ΥΔΡ 6361m210,209,909,40ΥΔΡ 6361m210,8010,5010,00ΥΔΡ 6361m211,8011,5010,90Διόρθωση τιμώς μονάδας των άρθρων ΥΣΦ 5.26 και ΥΣΦ 5.27 που αφορούν τσιμεντενέσειςΑποκαταστάθηκε το σφάλμα (τάξεως μεγέθους) στις τιμές μονάδας των τσιμεντενεμάτων, οι οποίες εναρμονίζονται με το άρθρο ΟΔΟ Σ-82 και διαμορφώνονται ως εξής:14 / 20 ΥΣΦ 5.26 ΥΣΦ 5.27Τσιμεντενέσεις υπό πίεση έως 0,7 MPa Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου υπό πίεση 0,7 έως 3,0 MPaΥΔΡ-7104ton309,00300,00285,00ΥΔΡ-7104ton390,00380,00360,00ΝΕΤ ΟΙΚ 1.Προσθήκη διεκρινήσεως στους Γενικούς Ορους σχετικά με τα ΜΑΡΜΑΡΙΚΑΣτους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνεται ενδεικτικός πίνακας των συνήθων τύπων μαρμάρων που απαντούν στον Ελληνικό χώρο για την διευκόλυνση των χρηστών των Ενιαίων Τιμολογίων. Βέβαια στην κάθε περιοχή, ακόμη και στο ίδιο κοίτασμα υπάρχουν μάρμαρα με διαφορετικά πετρογραφικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, όπως σκληρότητα και απόχρωση. Για τον λόγο αυτό οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον πίνακα επαναδιατυπώθηκανι ως εξής (κίτρινη διαγράμμιση): 2.2.4.ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάτων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Αλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπευται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα15 / 20 από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Πεντέλης Κοκκιναρά Κοζάνης Αγ. Μαρίνας Καπανδριτίου Μαραθώνα Νάξου Αλιβερίου Μαραθώνα Βέροιας Θάσου ΠηλίουΛευκό Τεφρό Λευκό Λευκό συνεφώδες Κιτρινωπό Γκρί Λευκό Τεφρόχρουν - μελανό Τεφρόχρουν - μελανό Λευκό Λευκό ΛευκόΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ερέτριας Αμαρύνθου Δομβραϊνης Θηβών Δομβραϊνης Θηβών Δομβραϊνης Θηβών Στύρων Λάρισας Ιωαννίνων Φαρσάλων Ύδρας ΔιονύσουΕρυθρότεφρο Ερυθρότεφρο Μπεζ Κίτρινο Ερυθρό Πράσινο Πράσινο Μπεζ Γκρι Ροδότεφρο πολύχρωμο ΧιονόλευκοΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Ιωαννίνων Χίου Χίου Τήνου Ρόδου Αγίου Πέτρου Βυτίνας Μάνης Ναυπλίου Ναυπλίου Μυτιλήνης Τρίπολης Σαλαμίνας ΑράχωβαςΡοδόχρουν Τεφρό Κίτρινο Πράσινο Μπεζ Μαύρο Μαύρο Ερυθρό Ερυθρό Κίτρινο Ερυθρό πολύχρωμο Γκρι με λευκές φέτες Γκρι ή πολύχρωμο καφέ5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)16 / 20 6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.2.Διόρθωση μονάδας μέτρησης του άρθρου ΟΙΚ 20.41Η μονάδα μέτρησης του άρθρου 20.41 στον Πίνακα Τιμών ΝΕΤ ΟΙΚ ήταν εσφαλμένη: ton x 10 m αντί ton x 100 m (τόνοι ανά εκατοντάμετρο). Στην περιγραφή του άρθρου αναγράφεται η ορθή μονάδα μέτρησης.20.413.Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτωνton x 100 mΟΙΚ-21782.202.00Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμαΟι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα είναι συνήθεις εργασίες σε ποικιλία κατασκευών, των οποίων το κόστος εξαρτάται από το είδος του εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση αλλά και των τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής, που είναι σημαντικά αυξημένης δαπάνης. Επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στην περιγραφή των σχετικών άρθρων, του τρόπου επιμέτρησης και των τιμών μονάδας (επισημαίνονται με κίτρινο): 22.10Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 22.10.01Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως ΕΥΡΩ22.10.02[*]Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
29 Μαίου 2017

Στο ΥΔΡ 3.10 περιλαμβάνεται η τομή ασφάλτου
Αλλάζει και το ΥΔΡ 12.17

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.