Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

Δείτε τα στο απόσπασμα του ΦΕΚ Β 1839Β / 25-05-2017 που επισυνάπτεται

E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α18515ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 Μαΐου 2017Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ3Αρ. Φύλλου 1839Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). 18518ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 1839/25.05.2017Αριθμ. ΔΝΣγ/ 23597/ΦΝ 429 (3) Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’147) και ειδικότερα του άρθρου 54 παρ. 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 158 του ίδιου νόμου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο- Τεύχος Β’ 1839/25.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣμίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Α’ 208). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’176). 6. Την με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.2578/22-6-2015 απόφαση Αν. Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος». 7. Την με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), ΦΕΚ 1561 Β’/2-6-2016, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2151 Β’/12-07-2016. 8. Την με αριθμ. ΔΝΣΓ/72602/ΓΝ 429/5-12-2016 Απόφασή μας «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016), ΦΕΚ 4007 Β’/14-12-2016. 9. Τις υποβληθείσες απόψεις ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ΚΤΣ 2016. 10. Την διαπιστωθείσα από την ως άνω Μόνιμη Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος ανάγκη διόρθωσης εντοπισθέντων σφαλμάτων και περιορισμένων προσθηκών και την σχετική εισήγηση του Προέδρου της. 11. Το γεγονός ότι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του ν. 3669/2008 (Α’116) και οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν. 4412/2016 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπόμενων από το ν. 4412/2016 πράξεων (σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016). 12. Και επειδή: Ενόψει της έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) που εγκρίθηκε με την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β’/2-6-2016), και τροποποιήθηκε με την με αριθμ. ΔΝΣΓ/72602/ΓΝ 429/5-12-2016 νεότερη (ΦΕΚ 4007 Β’/14-12-2016) απόφασή μας και λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής δια του Προέδρου αυτής, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β’/2-6-2016), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως ισχύει μετά την αριθμ. ΔΝΣΓ/ 72602/ΓΝ 429/5-12-2016 (ΦΕΚ 4007 Β’/14-12-2016) απόφαση ως εξής: Στο κείμενο του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561Β’/2-6-2016) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις / προσθήκες: 1. Στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γ1.3 το ‘’εκυρόδεμα’’ διορθώνεται σε ‘’σκυρόδεμα’’. 2. Στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΑ1-2, στην παρ. Α1.3.7 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑ1-2 το ‘’τυποποιημέ-18519νο σκυρόδεμα’’ τροποποιείται σε ‘’τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης’.’ 3. Στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – Α1.4, στην παράγραφο Α1.4, στον Πίνακα Α1-1 και στην παράγραφο Β1.3.5 και όπου αναφέρεται ‘’κατηγορίες σκυροδέματος’’ διορθώνεται σε ‘’κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος’’. 4. Στην παρ. Β1.3.5.1 (β) και στην παρ. Β3.4 όπου αναφέρεται ‘’κατηγορία σκυροδέματος’’ διορθώνεται σε ‘’κατηγορία αντοχής σκυροδέματος’.’ 5. Στην παρ. Β2.2.2.1 και στην παρ. Β2.2.2.2 όπου αναφέρεται ‘’κατηγορίας σκυροδέματος’’ διορθώνεται σε ‘’κατηγορίας αντοχής σκυροδέματος’’. 6. Στην παράγραφο Α1.4 μετά τις φράσεις “χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου” και “χαρακτηριστική αντοχή κύβου” προστίθεται η φράση “28 ημερών”. 7. Στον ορισμό Α3.1–8 το ‘’λεπτόκκοκα’’ διορθώνεται σε ‘’λεπτόκοκκα’’. 8. Στον ορισμό Α3.1-περίπτωση 23, καθώς και στην στην παράγραφο Β6.1 προστίθενται εδάφια ως εξής: ‘’Εφόσον δεν αποκλείεται ρητά από τα συμβατικά τεύχη του έργου, επιτρέπεται και η παραγωγή σκυροδέματος για τις ανάγκες του έργου σε μονάδες ή συγκροτήματα παραγωγής εργοστασιακού σκυροδέματος, που λειτουργούν εκτός του εργοταξίου, αλλά πλησίον αυτού και πάντως σε εύλογη απόσταση που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδότηση του εργοταξίου με αποδεκτό σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Β4. Στην περίπτωση αυτή το παραγόμενο σκυρόδεμα λογίζεται ως εργοταξιακό και έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β6 του παρόντος Κανονισμού για το εργοταξιακό σκυρόδεμα’’. 9. Στον ορισμό Α3.1–περίπτωση 32 καθώς και στον ορισμό των συμβόλων d και d/D της παρ. Α 3.2 το ‘’Πίνακα ΠΒ1-1’’ διορθώνεται σε ‘’Πίνακα Β1-1’’. 10. Στον ορισμό Α3.1– περίπτωση 37 το ‘’Τενική’’ διορθώνεται σε ‘’Τεχνική’’ και στον ορισμό Α3.1– περίπτωση 44 το ‘’ενσωματατωμένα’’ διορθώνεται σε ‘’ενσωματωμένα’’. 11. Στον ορισμό Α3.1–περίπτωση 56 το ‘’τπροδιαγράφεται’’ διορθώνεται σε ‘’προδιαγράφεται’’ και στον ορισμό Α3.1–περίπτωση 57 το ‘’αυτόελέγχου’’ διορθώνεται σε ‘’αυτοελέγχου’’. 12. Στις παραγράφους: Β1.3.6.4 και Β1.3.6.5 όπου αναφέρεται ‘’αγοραστής’’ διορθώνεται σε ‘’αγοραστής αδρανών’’. 13. Στην παράγραφο Β1.3.6.6 όπου αναφέρεται ‘’αγοραστών’’ διορθώνεται σε “αγοραστών των αδρανών”. 14. Στα σχόλια της παρ. Β1.3.8.2 στο δεύτερο εδάφιο το ‘’ιχνιλασιμότητας’’ διορθώνεται σε ‘’ιχνηλασιμότητας’’. 15. Στην παραγρ. Β1.5.7 το ‘’αδρανών’’ διορθώνεται σε ‘’προσθέτων’’. 16. Στην σημείωση με αστερίσκο του Πίνακα Β2-1 το ‘‘αριθμητική’’ διορθώνεται σε ‘’γραμμική’’. 17. Στα σχόλια της παρ. Β2.2.5.1 το ‘‘ελεγχεί’’ διορθώνεται σε ‘’ελεγχθεί’’. 18. Πριν την τελευταία γραμμή του Πίνακα Β5-1 προστίθεται νέα γραμμή με τα εξής: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18520 «Πρέπει να ισχύει η σχέση:0,63””όπου: = η τυπική απόκλιση των 15 δειγμάτων συνεχούς παραγωγής, που προκύπτει από τη σχέση:Τεύχος Β’ 1839/25.05.2017Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Μαΐου 2017 Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ι= η τυπική απόκλιση των 35 δειγμάτων συνεχούς παραγωγής, που προκύπτει από τη σχέση:Όταν η τρέχουσα τιμή της δεν ικανοποιεί την παραπάνω σχέση, τότε πρέπει να υπολογιστεί νέα τιμή της τυπικής απόκλισης από τα 35 τελευταία αποτελέσματα αντοχών. Η νέα τιμή εφαρμόζεται στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης». 19. Στην παρ. Β6.3 το ‘’Β2.2.1.9’’ διορθώνεται σε ‘’Β2.2.1.7’’. 20. Στην παρ. Β6.9 το ‘’δεγματοληψίες’’ διορθώνεται σε ‘δειγματοληψίες’’. 21. Στην παρ. Γ1.2.5 το ‘’και ακολουθεί ο Γ1.2.3’’ διορθώνεται σε ‘’και ακολουθεί ο επανέλεγχος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ2’’. Επίσης διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου «Οι θλιπτικές αντοχές….Πίνακα Γ1-2». 22. Στην παρ. Γ2.10 το ‘’Γ2.1 (β)’’ διορθώνεται σε ‘’Γ2.3 (β)’’. 23. Στην παρ. Δ3.3.4 το ‘’αυτήμ’’ διορθώνεται σε ‘‘αυτή’’. 24. Στην παρ. Δ5.1.4.2 το ‘’εμποδίχουν’’ διορθώνεται σε ‘‘εμποδίζουν’’. 25. Στην παρ.Δ7.1.1 το ‘’5οC’’ διορθώνεται σε ‘’50C’’ και στα σχόλια της παρ. Δ7.1.5 το ‘’παράγραφο 6’’ διορθώνεται σε ‘’παράγραφο 1.6’’. 26. Στο Παράρτημα στο ΠΑ1-1 στο σημείο 4 το «(13) και (15) έως και (18)» διορθώνεται σε ‘’(13) έως και (18)’’. 27. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 4 όπως αυτή προστέθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/72602 / ΦΝ 429/5-12-2016 απόφαση 4007 (ΦΕΚ Β’/14-12-2016) η φράση « …επιτρέπεται κατά τη φάση σύναψης της σύμβασης ή, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, με κοινή συμφωνία των αντισυμβαλλομένων επιλογή της εφαρμογής του νέου ΚΤΣ-2016» διορθώνεται σε «….επιτρέπεται κατά τη φάση σύναψης της σύμβασης η με κοινή συμφωνία των αντισυμβαλλομένων, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, επιλογή της εφαρμογής του νέου ΚΤΣ-2016». Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/12-05-2016 απόφαση μας (ΦΕΚ 1561 Β’/ 2-6-2016), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως τροποποιήθηκε. 18522ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 1839/25.05.2017Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30Ιστοσελίδα: www.et.gr Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr*02018392505170008*
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.