Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Πρότυπα, εγκύκλιοι
Περιεχόμενα (21 έως 25 από 34)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1381 "Πληροφόρηση και τεκμηρίωση - Λεξιλόγιο" από  14 Ιουνίου έως και 7 Σεπτεμβρίου 2012. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 βασίζεται στο ISO 5127 "Information and documentationvocabulary" και καθορίζει τους όρους και ορισμούς εννοιών στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία.

ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012

Βάσει της ΚΥΑ αυτής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1443 από 14 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2012. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1443 βασίζεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 29383 και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ορολογίας σε διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής.

Υπουργική απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17α/03/8/ΦΝ 460/23.01.2012, ΦΕΚ 56Β/25.01.2012