Εκτίμηση της επί τόπου αντοχής του σκυροδέματος

Σχετικά με τον/την συγγραφέα