Κατηγορία: Θεσμικό πλαίσιο

Κατάλογος άρθρων

Νέες διατάξεις για την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4520Β / 16-10-2018: Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας (α) και τροποποίηση της εργασίας (κη) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.

Ν 4412/2016: “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”)

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του Νόμου και των παραρτημάτων του (330 σελίδες), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147Α / 8 ΑΥΓ 2016.

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής στα Δημόσια Εργα 59 τίτλων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Τώρα πότε θα ετοιμαστούν τα νέα κείμενα, πότε θα κοινοποιηθούν στην ΕΕ και πότε θα τεθούν σε εφαρμογή … οψόμεθα!!

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ “Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων”

Κείμενο διαβούλευσης, το οποίο ανακοινώθηκε από τον κ. Σπίρτζη, μια μέρα πριν από την παραίτηση της κυβέρνησης (28 ΑΥΓ 15). Οι αλλαγές που προβλέπονται στο ΣΝ είναι πρωτοφανείς!

Διευκρίνιση της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες Πρότυπες Διακηρύξεις συμβάσεων Δημοσίων Εργων.

” … οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε εγκεκριμένες ΕΤΕΠ … “

(έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ, αρ.πρωτ. 3187/15-07-2015)

Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων Δημοσίων Εργων Τύπου Α και Β

Με απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εγκρίθηκαν αναθεωρημένες Πρότυπες Διακηρύξεις Δημοσίων Εργων Τύπου Α και Β (επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 664Β/2015), οι οποίες είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από 6 Μαϊου 2015.

Νέος τρόπος υπολογισμού αναθεώρησης τιμών Δημοσίων έργων από 1.1.2013 και εφεξής: Ν 4313 /2014, άρθρο 70

Μέχρι την σύσταση και λειτουργία του “Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων”, η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 261Α / 17-12-2014)

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων την 01.12.2015. (ΦΕΚ 330Β / 10-03-2015)

Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 338/03-11-2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ 7ΘΘ90ΞΤΒ-Τ20).

Οσοι ασχολούνται με την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την Οδηγία.

Σελίδα 1 από 8