Κατηγορία: Νομικό Βήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Κατάλογος άρθρων

Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εργασία της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ εφαρμογής του Ν 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147 Α / 2016)

Συντάχθηκε από τον κ. Ευθύμιο Αναγνωστόπουλο, Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων).

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τις δημόσιες συμβάσεις στις κατασκευές

Υποτίθεται ότι η Δ17 (Δ/νση Νομοθετικού ΥΠΥΜΕΔΙ) έχει προβεί από τις αρχές του έτους στη σύνταξη σχετικού σχεδίου για την κατάργηση των κάτω ορίων, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη προωθηθεί από τον Υπουργό, οπότε και παραπέμφθηκε η χώρα μας.

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγχειρίδιο του καθ. κ. Klaus-Dieter Borchardt. Εκδοση στην Ελληνική από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους πολίτες της ΕΕ που, χωρίς να διαθέτουν νομικές γνώσεις, θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο επηρεάζει το δίκαιο της ΕΕ την καθημερινή τους ζωή.

Για τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων βλπ. σελ. 97, 99, 126, 128

Ευθύνη από εργατικό ατύχημα, εργολάβου, επιβλέποντος μηχανικού και ιδιοκτητών οικοδομής.

Απόφαση Αρείου Πάγου 1840/2011 με την οποία απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης απόφασης Εφετείου.

Ο εργολάβος δεν θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη, όταν όμως ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση πρόστησης προς τον εργοδότη.

Απόφαση Εφετείου σχετικά με τις ευθύνες Επιβλέποντος Μηχανικού

Με την κρίσιμη αυτή αθωωτική για τον κατηγορούμενο επιβλέποντα μηχανικό απόφαση του Εφετείου, η οποία εξεδόθη μετ’ αναίρεση, προσδιορίζονται με σαφήνεια ποιες είναι οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού για την υπόδειξη και επίβλεψη των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και κυρίως οριοθετούνται και διακρίνονται σε σχέση με τις υποχρεώσεις του κυρίου-ιδιοκτήτη του έργου, αλλά και του εργολάβου και άρα εξειδικεύεται πότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του έργου ή  εργολάβος και αποκλείεται η ευθύνη του μηχανικού.

Απόφαση 1322/2012 Εφετείου Αθηνών, πληρεξούσιος δικηγόρος κατηγορουμένου: Αθανάσιος Βαρλάμης

Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος

Πλήρες κείμενο του Αστικού Κώδια με πίνακα περιεχομένων κατ’ άρθρο και σχόλια

Ευθύνη Μηχανικών

Από τον κ. Δημ. Κουρκουμέλη, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο κατασκευαστικών επιχειρήσεων

Σελίδα 1 από 2