Κατηγορία: ΣΚ/ΥΔΕ: Κανονισμοί εργαστηριακών δοκιμών αδρανών – σκυροδέματος

Οι κανονισμοί εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών αδρανών υλικών και σκυροδέματος του τ. ΥΔΕ χρονολογούνται από την δεκαετία του ’80 και βασίζονται στα αντίστοιχα Αμερικανικά Πρότυπα ASTM. Πρόκειται για εμπεριστατωμένα κείμενα, στα οποία παραπέμπουν νεώτερες κανονιστικές διατάξεις, όπως ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Τα κείμενα αυτά πρέπει πλέον να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Κατάλογος άρθρων

ΣΚ-319 : Δειγματοληψία αδρανών

Ο κανονισμός αυτός δεν έχει έχει προχωρήσει στο στάδιο έγκρισης

Οι Μέθοδοι Ελέγχου – Προδιαγραφές ΣΚ του ΚΕΔΕ

Το ιστορικό της δημιουργίας των Προδιαγραφών ΣΚ-xxx του ΚΕΔΕ, οι εγκεκριμένες και οι «ανεπίσημες», και η χρησιμότητά τους για την ενημέρωση του μηχανικού της πράξης στα θέματα σκυροδέματος

Σελίδα 1 από 3