Κατηγορία: Σύναψη συμβάσεων – Συμφωνητικά

Τυποποιημένα συμφωνητικά εκτέλεσης διαφόρων τεχνικών εργασιών, διότι scripta manent

Κατάλογος άρθρων

Ανανεωμένο Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εργασιών Σκυροδέματος – Σχέδιο 2: με τα υλικά και ενιαία τιμή μονάδος ανά m3

Βελτιωμένη έκδοση του συμφωνητικού που είχε αναρτηθεί στις 10 ΑΥΓ 2011. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον  υπεργολάβο.Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να μελετήσουν αλλά και να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού.

Ανανεωμένο Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εργασιών Σκυροδέματος – Σχέδιο 1: με ‘φατούρα’ και επί μέρους τιμές μονάδος

Βελτιωμένη έκδοση του συμφωνητικού που είχε αναρτηθεί στις 10 ΑΥΓ 2011. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον εργοδότη.Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να μελετήσουν αλλά και να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού.

Σχέδιο Συμφωνητικού Εργασιών Επιχρισμάτων

…. πριν από τη σύνταξη ενός Συμφωνητικού για Επιχρίσματα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, να έχουν σχεδιασθεί οι απαιτούμενες οικοδομικές λεπτομέρειες και να έχει διατυπωθεί από τον αρχιτέκτονα του έργου, με τον απλούστερο και σαφέστερο τρόπο, ο επιθυμητός τρόπος κατασκευής, ο οποίος θα παραγάγει την επιδιωκόμενη εμφάνιση …

Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται να σχολιάσουν το παρόν Σχέδιο Συμφωνητικού

Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ανάθεσης Στατικής Μελέτης

Η διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου χρειάζεται την συνεργασία όλων. Σκοπός του θα είναι ή θεμελίωση μιας λογικής και ειλικρινούς σχέσεως μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που θα φέρει στο «προσήκον μέτρον» την αντίληψη ότι ο μηχανικός μπορεί, αν θέλει, να νικήσει κάθε σεισμό ή κάθε θεομηνία, και ότι αν ηττηθεί «κάτι ύποπτο συμβαίνει». Μια εσφαλμένη αντίληψη για την οποία συνεργάζονται η άγνοια και το συμφέρον ….

Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εργασιών Σκυροδέματος – Σχέδιο 2: με τα υλικά και ενιαία τιμή μονάδος ανά m3

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον υπεργολάβο.

Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εργασιών Σκυροδέματος – Σχέδιο 1: με ‘φατούρα’ και επί μέρους τιμές μονάδος

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον εργοδότη.

Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκσκαφών

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς.

Οδηγίες για την σύνταξη των Ιδιωτικών Συμφωνητικών με εργολάβους και υπεργολάβους

Ο μηχανικός είναι πολύ συχνά υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου,  να καταχωρίσει τη συμφωνία δύο συναλλασσομένων σε ένα κείμενο, έτσι ώστε να καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, και να προστατεύονται τα συμφέροντά τους, με τρόπο σαφή και πλήρη, που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει τις παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει τις παράλογες απαιτήσεις.

Σελίδα 1 από 1