Κατηγορία: Τεχνική Ενημέρωση

Σκοπός του forum είναι η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών επί των τεχνολογικών εξελίξεων και όλων των θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων. Το θεματολόγιο είναι ευρύτατο και έχει κατ’ αρχήν επιμεριστεί στις ακόλουθες ενότητες:

Υποκατηγορίες

Αρχιτεκτονικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 76

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 40

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Ενεργειακές επιδόσεις κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Αριθμός άρθρων: 39

Κανονιστικές διατάξεις, οδηγίες ορθής πρακτικής και πληροφόρηση επί θεμάτων εξοικονόμησης ενεργείας στα κτίρια

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Αριθμός άρθρων: 19

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα - Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών - Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων - Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Φωτισμός

Αριθμός άρθρων: 8

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται άρθρα που αφορούν εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αυτοματισμούς, φωτισμό κλπ και τις σύγχρονες εξελίξεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Θέματα δομοστατικής

Αριθμός άρθρων: 37

Παρουσίαση θεμάτων δομοστατικού ενδιαφέροντος: στατικές αναλύσεις και υπολογισμοί, ενισχύσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις δομημάτων.

Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών

Αριθμός άρθρων: 33

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Συστήματα δημοπράτησης έργων

Θέματα Οδοποιίας

Αριθμός άρθρων: 56

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Αριθμός άρθρων: 61

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Μηχανήματα έργων

Αριθμός άρθρων: 28

Στοιχεία, τεχνολογικές εξελίξεις και παρουσιάσεις μηχανημάτων έργων

Τεχνολογία περιβάλλοντος

Αριθμός άρθρων: 10

Τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές στην διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογία σκυροδέματος

Αριθμός άρθρων: 127

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Αριθμός άρθρων: 1

Θέματα τεχνολογίας συγκολλήσεων, εξοπλισμού, αναλωσίμων, σχετικών προτύπων - Ορθές πρακτικές συγκολλήσεων

Τεχνολογία υλικών

Αριθμός άρθρων: 55

Παρουσίαση συγχρόνων υλικών με έμφαση στην αειφορία και την εξοικονόμηση ενεργείας

Τεχνολογικές εξελίξεις - καινοτομία

Αριθμός άρθρων: 110

Παρουσίαση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικών τεχνολογιών

Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Αριθμός άρθρων: 35

Κωδικοποίηση Εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την προστασία της υγείας των εργαζομένων - Κανόνες ορθής πρακτικής

Κατάλογος άρθρων

Σύντομη ιστορία του τσιμέντου και του σκυροδέματος

Συνοπτική παραουσίαση υπό μορφή πίνακα των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των κατασκευών από σκυρόδεμα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα

Εικονογραφημένη ιστορία της τεχνολογίας του σκυροδέματος

Μια ιστορική αναδρομή των εξελίξεων που διαμόρφωσαν βαθμιαία την σύγχρονη τεχνολογία του σκυροδέματος (συλλογή χαρακτηριστικών εικόνων με σχετικές επεξηγήσεις), .

Έτσι γίνεται η ορθή σκυροδέτηση!

Εικονογραφημένος οδηγός της ERMCO με λεζάντες στα Ελληνικά

Αφρομπετόν

Σύνθεση, ιδιότητες και εφαρμογές

Το ιστορικό και η εξέλιξη του εκτοξευομένου σκυροδέματος

Εξέλιξη, εφερμογές και εξοπλισμός εκτοξευομένου σκυροδέματος

Καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Παρουσίαση ελοπλισμού και μεθόδψν κατεδάφισης κατασκευών από σκυρόδεμα

Γεωτεχνικές ιδιότητες διογκουμένων εδαφών στην Ελλάδα – Ενεργές άργιλοι

Έρευνα πεδίου για τα χαρακτηριστικά των διογκουμένων αργίλων σε διάφορες περιοχές της χώρας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Αντλησιμότητα και εξοπλισμός άντλησης σκυροδέματος

” …Η ιδέα της αντλήσεως του σκυροδέματος κατατέθηκε ως ευρεσιτεχνία στις ΗΠΑ το 1913, αλλά την εποχή εκείνη η έρευνα περιορίσθηκε σε μερικές μόνον δοκιμές …”.

Σελίδα 1 από 80