Κατηγορία: Τεχνικές Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή το e-archimedes.gr παρουσιάζει κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών προς ενημέρωση αλλά και συζήτηση με τους επισκέπτες μας. Στόχος είναι η τυποποίηση των προδιαγραφών αυτών, ώστε να αποτελέσουν κείμενα ΠΕΤΕΠ /ΕΤΕΠ, μέσω των προβλεπομένων από το ΥΠΥΜΕΔΙ διαδικασιών.

Κατάλογος άρθρων

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΕΤΕΠ 05-07-01-00 “Υποδομή οδοφωτισμού”, 05-07-02-00 “Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα” και 04-09-02-00 “Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων”.

Εγκύκλιος 22 της ΓΓΔΕ / Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.658/ 24-10-2014 / ΑΔΑ ΩΜΞ21-27Κ

Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα επισυνάπτονται.

Δοκιμές αδρανών υλικών και μέθοδοι ελέγχου

Παρουσίαση υπό μορφή πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποιούνται για την διαπίστωση των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών, το πεδίο εφαρμογής τους και τα Πρότυπα στα οποία βασίζονται.

ΣΧΕΔΙΟ Τεχνικού Κανονισμού για τον καθορισμό εθνικών απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

Το Σχέδιο Κανονισμού συντάχθηκε από την ΔΜΕΟ της ΓΓΔΕ τον Ιανουάριο του 2013 και έχει κοινοποιηθεί στην ΕΕ. Το παρόν κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα TRIS της EE  (www.ec.europa.eu/enterprise/tris/)

Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση

Απόφαση του Υφυπουργού ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346 Β / 14-12-2012

Άγνοια για τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) – Χαμένα στη …μετάφραση τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα δημόσια έργα

Δελτίο Τύπου της 22-01-13 του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

Το θέμα τέθηκε έντονα από εργολήπτες και στελέχη τεχνικών υπηρεσιών, κατά τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο ΣΑΤΕ σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τον τεχνικό κόσμο για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα των κατασκευών.

Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο

Παρουσίαση του κ. Μιχ. Σκαρβέλη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας

Αναλυτικός πίνακας εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Αναλυτικός πίνακας των ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-07-2012, καθώς και των ΕΤΕΠ που “κρατήθηκαν” για περαιτέρω επεξεργασία. Περιλαμβάνεται η απόδοση των τίτλων στην Αγγλική, όπως διαμορφώθηκε από την Μόνιμη Τεχνική Επιτροπή ΤΕ99 του ΕΛΟΤ.

Παρουσίαση του συστήματος των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ – ΕΤΕΠ)

Το ιστορικό της κατάρτισης των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και της μετεξέλιξής τους σε ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές), Αναφορά στα βήματα που απαιτούνται για να τεθούν σε εφαρμογή και διατύπωση απόψεων/προτάσεων.

Εγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Εργα

Οι 440 ΕΤΕΠ εγκρίθηκαν με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-07-2012.

Το ΦΕΚ αποτελείται από 7.200 σελίδες (!) και δεν μπορεί να αναρτηθεί ολόκληρο στο www.e-archimedes.gr (μέγεθος άνω των 100 ΜΒ). Γι’ αυτό παρουσιάζεται μόνον η εγκριτική απόφαση και οι τίτλοι των ΕΤΕΠ. Το ΦΕΚ αυτό διατίθεται για download σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr

Προσεχώς θα αναρτηθούν στο e-archimedes περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις ΕΤΕΠ.

Διάστρωση – Συμπύκνωση – Συντήρηση Σκυροδέματος

Συμβολή στον υπό σύνταξη Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2012, όσον αφορά τις εν λόγω ενότητες.

Σελίδα 1 από 2