Κατηγορία: Σχολιασμός – παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Κατάλογος άρθρων

Η νέα έκδοση των 80 ΕΤΕΠ με δυνατότητα αυτοτελούς ανάγνωσης, αποθήκευσης ή εκτύπωσης

Η διαχείριση του αρχείου PDF του ΦΕΚ (1.376 σελίδες !) είναι δυσχερής, και για τον λόγο αυτό το www.e-archimedes.gr, όπως έχει κάνει παλαιότερα με τις προηγούμενες εκδόσεις των ΕΤΕΠ, παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης για προβολή, αποθήκευση ή εκτύπωση των 154 ΕΤΕΠ ανά τίτλο μέσω εύχρηστου ευρετηρίου με hyperlinks

Η νέα έκδοση των 154 ΕΤΕΠ με δυνατότητα αυτοτελούς ανάγνωσης, αποθήκευσης ή εκτύπωσης

Η διαχείριση του αρχείου PDF του ΦΕΚ (2.576 σελίδες !) είναι δυσχερής, και για τον λόγο αυτό το www.e-archimedes.gr, όπως έχει κάνει παλαιότερα με τις προηγούμενες εκδόσεις των ΕΤΕΠ, παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης για προβολή, αποθήκευση ή εκτύπωση των 154 ΕΤΕΠ ανά τίτλο μέσω εύχρηστου ευρετηρίου με hyperlinks

Συσχέτιση των συμβολισμών των χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων κατά DIN και κατά ΕΝ

Παρουσίαση του συστήματος συμβολισμού των χαλύβων και προϊόντων σιδήρου των Ευρωπαϊκών Προτύπων και αντιστοίχησή του με τους συμβολισμούς κατά DIN

Τα χαρακτηριστικά των δομικών προϊόντων με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και η αναφορά τους στις ΕΤΕΠ.

Πότε και πώς τα προβλεπόμενα από τα Πρότυπα hEN χαρακτηριστικά καθίστανται “ουσιώδη” και ποιος είναι ο ρόλος των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στην διασφάλιση της τους στα ενσωματούμενα στα έργα δομικά προϊόντα.

Ταξινόμηση και σήμανση των χημικών ουσιών ως προς την επικινδυνότητα

Παρουσίαση των Κανονισμών REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) και CLP (Classification, Labelling and Packaging – ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία) της ΕΕ

Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής επί τόπου Εγχύτων Στηθαίων από Σκυρόδεμα

Στo πλαίσιο της σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις Υπηρεσίες «Επικαιροποίηση ΟΜΟΕ και σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών για διαχείριση οδικού δικτύου» συντάχθηκε το τεύχος του θέματος. Προβλέπεται διαβούλευση και οι τυχόν απόψεις θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Επιβλέπουσα της σύμβασης κ. Σαΐδου Ευτυχία, email: esaidou@dmeo.gr. H διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30-9-2020.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Παρουσίαση των ισχυόντων σήμερα Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO για τα ΜΑΠ που οφείλουν να χρησιμοποιούνται στον Κατασκευαστικό Τομέα και των προβλεπομένων εικονοσήμων ανά μέσον

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Αξιολογήσεις (ΕΤΑ) – Ευρωπαϊκά Έγγραφα Αξιολόγησης (EAD)

Παρουσίαση των διαδικασιών σύνταξης Δήλωσης Επιδόσεων (DoP) και σήμανσης CE προϊόντων που δεν καλύπτονται από Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) και πλήρως ενημερωμένος κατάλογος των EADs που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα προς αντικατάσταση των ETAGs.

Κύρια σημεία και “παγίδες” στο κείμενο του ΚΤΣ-2016

Αν και έχει περάσει καιρός από τότε που τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή ο ΚΤΣ-2016, αρκετοί συνάδελφοι δεν δίνουν την πρέπουσα προσοχή στις υποχρεώσεις που εισάγει!

Σελίδα 1 από 8