Κατηγορία: Θέματα κωδικοποίησης

Η κωδικοποίηση προϊόντων, υλικών, εργασιών και μέσων παραγωγής απαιτεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των Τεχνικών.

Κατάλογος άρθρων

CVP – τετράγλωσσο (EL – EN – DE – FR)

Eπεξεργασία στοιχείων από αντίστοιχες εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε περιβάλλον ΜS Access

Ενιαία Κωδικοποίηση – Αναλεξικογράφηση Υλικών

Βασική παράμετρος της αποτελεσματικότητας των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης υλικών είναι και η ορθή κωδικοποίηση. Καθώς κάθε υλικό είναι μοναδικό, ο κωδικός

αναγνώρισής του καθώς και η περιγραφή του πρέπει και αυτά να είναι μοναδικά.

Σελίδα 1 από 1