Κατηγορία: Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Κατάλογος άρθρων

Οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα συνήθη χημικά προϊόντα δομικών κατασκευών (construction chemicals)

Πληροφορίες για τις ελάχιστες επιδόσεις που προβλέπονται από τα σχετικά Πρότυπα ΕΝ, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στην δήλωση επιδόσεων του παραγωγού (DoP).

Επικαιροποιημένος κατάλογος Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων – MAΡ 2017

Επισυνάπτεται το φύλλο C 76 / 10-03-2017 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ελληνική (ο κατάλογος αρχίζει από την σελ. 12)

Επικαιροποιημένος κατάλογος Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων – ΑΥΓ 2014

Επισυνάπτεται το φύλλο C 259 / 08-08-2014 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ελληνική

Έγκριση αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Εργων προς εφαρμογή από 2 ΔΕΚ 2013 και εφεξής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΓΓΔΕ αρ. πρωτ. Δ17α/338/4/ΦΝ 433.3/2-12-2013. Τα κείμενα διατίθενται για download σε μορφή .doc και .pdf στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ):

http://www.eaadhsy.gr/index.php/protypa

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση περί αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής των 440 ΕΤΕΠ

Η απόφαση του Υπουργού ΑΝ-ΑΝΤ-ΥΠΟΜΕΔΙ περί αναστoλής της υποχρεωτικής εφαρμογής των 440 ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) μέχρι 28 ΦΕΒ 2013, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β / 3828 / 31-12-2012, οπότε η εφαρμογή της αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στα Δημόσια Έργα, μέχρι 28-02-2013.

Αναρτήθηκε σήμερα (28 ΙΑΝ 2013) στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) η ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/ 12 ΔΕΚ 2012 σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝΑΝΤΥΠΟΜΕΔΙ, με την ένδειξη ότι η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Σελίδα 1 από 4