Κατηγορία: Θέματα Κοστολόγησης – Τιμολόγησης εργασιών

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό – Συστήματα δημοπράτησης έργων

Κατάλογος άρθρων

Απαιτούμενες ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών και για την Τεκμηρίωση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης

Εισήγηση του κ. Δημ. Τουλιάτου, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΜΠ, στην ημερίδα των ΣΑΤΕ / ΣΕΓΜ / ΣΤΕΑΤ με θέμα “Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών: Προτάσεις προς Άμεση Εφαρμογή”, που πραγματοποιήθηκε στις 08.05.2019 στην Αθήνα.

Κοστολογική Αξιολόγηση των Συνθηκών Εκτέλεσης των Εργασιών

Παρουσίαση μιας ενδιαφέρουσας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του βαθμού δυσκολίας στην εκτέλεση των εργασιών

Τιμές μονάδας βασικών οικοδομικών εργασιών και κόστος κατασκευής κτιριακών έργων ανά m2 σε διάφορες πόλεις του κόσμου το 2016

Οι τιμές έχουν μετατραπεί σε €, έχουν καταταχθεί κατά φθίνουσα τάξη και έχουν αντιστοιχηθεί με τα σχετικά άρθρα των Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ).

Τελικά τα περί ακριβών κατασκευών στην Ελλάδα είναι μύθος …

Construction Cost Estimation in Greece: Sustainable promotion of an unknown discipline

Παρουσίαση του κ. Δημ. Τουλιάτου, Πολ. Μηχ. στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της AACE, με αντικείμενο την Ολική Διαχείριση Κόστους (Total Cost Management), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10.05.2018 (στην Αγγλική γλώσσα).

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1746Β / 19.05.2017 η νέα πλήρης έκδοση των Ενιαίων Τιμολογίων της Γεν. Γραμματείας Υποδομών (περιγραφικά άρθρα και τιμές μονάδας), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των προσθηκών & διορθώσεων που είχαν ήδη εγκριθεί, αλλά και νέα άρθρα, αλλαγές περιγραφών και τιμών. Η ισχύς του Κ.Π.Τ.Ε. αρχίζει από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Παρουσίαση του νέου συστήματος Αναλύσεων και Αναθεώρησης Τιμών Δημοσίων Εργων που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Αναλυπική παρουσίαση και τεκμηρίωση του νέου εξελιγμένου συστήματος Αναλύσεων Τιμών / Αναθεώρησης που αναπτύχθηκε από την σύμπραξη Δ. Τουλιάτος & Συνεργάτες – ACE Hellas στο πλαίσιο σχετικής σύμβασής της με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις της Χώρας. Το εκτενές αυτό κείμενο επισυνάπτεται στο από 26/09/16 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ΓΓΔΕ.

Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του έργου: “Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων”

Με έγγραφό του ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών υπέβαλε το παραδοτέο σύμβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε ανάδοχη σύμπραξη για την υλοποίηση Νέου Συστήματος Ανάλυσης Τιμών για την Τιμολόγηση των Δημοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συμβατικών τιμών.

Οδηγίες για την εφαρμογή των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων της ΓΓΔΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 της Δ/νσης Δ11 της ΓΓΔΕ αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12 ΦΕΒ 2013 (προς δημοσίευση στο ΦΕΚ)

Σελίδα 1 από 4