Τυπικές διατομές σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε 41: Επισήμανση προβλημάτων λειτουργικότητας, ασφάλειας και οικονομίας.

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Ελεύθερη επαγγελματίας ασχολούμενη με την εκπόνηση Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (Οδοποιίας, Σήμανσης και Aσφάλειας, Μελετήτρια και Σύμβουλος οδικών έργων και εξοπλισμού οδών. Έχει 28ετή εμπειρία:

-  Στην οργάνωση και στην εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τον σχεδιασμό έργων, όπως αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ κλπ), οδικών δικτύων προσπέλασης αυτοκινητοδρόμων, (Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Dammam Σαουδικής Αραβίας), ανισόπεδων κόμβων, οδών υπεραστικού δικτύου και σήμανσης ασφάλισης.

- Στην εκπόνηση οδηγιών και προδιαγραφών, όπως Οδηγίες για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων, Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) και Προδιαγραφές Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων.

- Στην διαχείριση μεγάλων έργων οδοποιίας (Project Management) και στον συντονισμό ομάδων μελετητών, όπως ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ.

- Στην αντιμετώπιση και επίλυση ειδικών θεμάτων, όπως η πληροφοριακή και εργοταξιακή σήμανση, τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας σε σήραγγες, τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων.

- Στον έλεγχο μελετών οδοποιίας σε συνδυασμό με έλεγχο οδικής ασφάλειας (road safety audit).

- Στην Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

Επίσης είναι μέλος

- επαγγελματικών οργανισμών, όπως το ΤΕΕ και ο ΣΕΣ,

- της Ομάδας Εργασίας CEN/TC 226/WG 1 για το πρότυπο ΕΝ 1317 "οδικά συστήματα αναχαίτισης οχημάτων", ως εκπρόσωπος της Ελλάδας

- του TG2 της CEN/TC 226/WG 1 για την αναθεώρηση του προτύπου ΕΝ 1317-5, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, καθώς και

- της Forschungsgesellschaft fuer das Strassen- und Verkehrswesen (FGSV) [Εταιρία Ερευνών σε θέματα οδοποιίας και κυκλοφοριακής τεχνικής].

Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα με εισηγήσεις που αφορούν στην οδική ασφάλεια και στα συστήματα αναχαίτισης.