Προσαρμογή προς τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 για την επισκευή και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Το παράδειγμα της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Επικεφαλής της Δ/νσης Marketing της BASF Hellas S.A.