Η διάβρωση του οπλισμού του σκυροδέματος και η έννοια της καθοδικής προστασίας – Μέρος Α: (α) Βασικές γνώσεις για τον Χάλυβα, (β) Εισαγωγή στην Μηχανική των Εξαχνώσεων

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Dipl-Ing, Patras University

MSc in Materials Science, Nottingham University

PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University

Author of 124 peer-review papers, Author of 4 books in fracture mechanics and fatigue.

Editor in Chief of the International Journal of Structural Integrity

CENg in UK, Eur-Ing,

Member of ASME, IMEchE, ACI, NACE, ESIS, FEASI, ICRI