Κατηγορία: Νομικό Βήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Κατάλογος άρθρων

ΠΡΟΣΤΗΣΗ – Έννοια και Σκοπός

Συντάκτης: Ν. Πάνταλος, Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν στην καθημερινή πρακτική άλλα Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουν την διεκπεραίωση υποθέσεων τους, οικονομικών ή επαγγελματικών ή άλλων, επιτυγχάνοντας έτσι την επέκταση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την διεύρυνση της επιχειρηματικής τους δράσης.

Η σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών εκφράζεται με την λέξη «πρόστηση» η οποία προέρχεται από το ρήμα «προΐστημι» που σημαίνει διορίζω, προσλαμβάνω, χρησιμοποιώ, θέτω κάποιον στην υπηρεσία μου.

Αιτιολογική έκθεση – Σχόλια – Εγκύκλιοι: Η σημασία τους στην ερμηνεία των Νόμων

Από τον κ. Γεώργιο Δαούτη, Δικηγόρο στον Αρειο Πάγο

Για την ερμηνεία των νόμων, εκτός από τη γραμματική ανάλυση του κειμένου και την εξακρίβωση του σκοπού του νόμου, είναι απαραίτητη και η “ιστορική” ερμηνεία, δηλαδή η εξακρίβωση του νοήματος που απέδω­σε στο κείμενο ο “νομοθέτης”.

Δικαίωμα διζήσεως

Συντάκτης: Ν. Πάνταλος, Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο

Οι εγγυητικές επιστολές, ως γνωστόν, πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τον όρο ότι ”ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης χωρίς ένσταση ή αντίρρηση …”.

Το παρόν άρθρο διασαφηνίζει πλήρως τον όρο αυτό από νομική άποψη.

Σελίδα 2 από 2