Κατηγορία: Τεχνικές Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή το e-archimedes.gr παρουσιάζει κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών προς ενημέρωση αλλά και συζήτηση με τους επισκέπτες μας. Στόχος είναι η τυποποίηση των προδιαγραφών αυτών, ώστε να αποτελέσουν κείμενα ΠΕΤΕΠ /ΕΤΕΠ, μέσω των προβλεπομένων από το ΥΠΥΜΕΔΙ διαδικασιών.

Κατάλογος άρθρων

Tεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων.

Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συσκευών από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(ΦΕΚ 21 Β / 07-01-2009)

Τεχνική Προδιαγραφή εργοταξιακής σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων

Το πλήρες κείμενο της Προδιαγραφής της Δ/νσης ΔΙΠΑΔ του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003)

Σελίδα 2 από 2