Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1. Σκοπός, χρήση και διαδικασίες που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο prEN 13791:2006 2. 1ο άρθρο: Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής υφιστάμενων (“παλαιών”) κατασκευών με βάση το: prEN 13791/2006 3. 2ο άρθρο: Εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών με βάση τη ΝΕΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7» Τροποποίηση 31-3-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 4. 3ο άρθρο: Εκτίμηση της αντοχής σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών βάσει: α. Final Draft prEN 13791, 2006, β. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7, 28-3-1997, γ. ΝΕΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7», Τροποποίηση 31-3-2007 5. 4ο άρθρο: Αμφισβήτηση της ποιότητας του σκυροδέματος με δεδομένη κατηγορία, σε νέες κατασκευές με βάση το τελικό Προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Προτύπου: prEN 13791/2006 6. 5ο άρθρο: Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής κατασκευών με βαθμονομημένες έμμεσες μεθόδους βάσει του: prEN 13791/2006 (με κρουσιμετρήσεις). 7. 6ο άρθρο: Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής κατασκευών με βαθμονομημένες έμμεσες μεθόδους βάσει του: prEN 13791/2006 (με εξολκεύσεις ήλου). 8. 7ο άρθρο: Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής κατασκευών με βαθμονομημένες έμμεσες μεθόδους βάσει του: prEN 13791/2006 (με υπερήχους).Α. Σακελλαρίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Ι. Καλογεροπούλου Πολιτικός ΜηχανικόςΑθήνα 2008 1/4 1. Σκοπός, χρήση και διαδικασίες που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο prEN 13791:2006•Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο prEN 13791:2006 δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει τρόπους ώστε να εκτιμηθεί η επί τόπου θλιπτική αντοχή σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα. Οι δοκιμές της επί τόπου αντοχής λαμβάνουν υπόψη την επίδραση που έχουν τόσο τα υλικά της κατασκευής όσο και ο τρόπος εκτέλεσης της κατασκευής όπως π.χ. τη συμπύκνωση του σκυροδέματος, τη συντήρηση κλπ. Ας σημειωθεί ότι οι δοκιμές που περιγράφει το παραπάνω πρότυπο δεν αντικαθιστούν τις δοκιμές σκυροδέματος του άλλου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 206-1:2000 που αναφέρεται στην παραγωγή σκυροδέματος για νέες κατασκευές.•Η χρήση του Προτύπου prEN 13791 είναι απαραίτητη για περιπτώσεις όπως: -όταν χρειάζεται να εκτιμηθεί η φερεγγυότητα μιας κατασκευής όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς τη θλιπτική της αντοχή (λόγω κατασκευαστικών κακοτεχνιών, βλαβών λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας κλπ.).-όταν κατά τη διάρκεια μιας ανοικοδόμησης απαιτείται μια εκτίμηση της επί τόπου αντοχής του σκυροδέματος.-όταν χρειάζεται να εκτιμηθεί η φερεγγυότητα μιας κατασκευής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της θλιπτικής αντοχής που προήλθε από δοκιμές συμβατικών δοκιμίων.-•όταν χρειάζεται να ανασχεδιασθεί (ή τροποποιηθεί) υφιστάμενη κατασκευή.όταν χρειάζεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της επί τόπου θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος όταν αυτό προδιαγράφεται σε κάποια τεχνική προδιαγραφή του έργου.Ένα περίγραμμα των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για τις διαφορετικές παραπάνω περιπτώσεις είναι το ακόλουθο: 1. Εκτίμηση υφιστάμενων (“παλαιών”) κατασκευών που πρέπει να τροποποιηθούν, να ανασχεδιασθούν ή απλά έχουν υποστεί βλάβες: 1α: Πρώτος τρόπος εκτίμησης: με πυρήνες. 1β: Δεύτερος τρόπος εκτίμησης: με βαθμονομημένες έμμεσες1 μεθόδους που σχετίζονται με δοσμένη σχέση: έμμεσες μέθοδοι – επί τόπου αντοχές. 2. Συμμόρφωση της επί τόπου αντοχής με χρήση βαθμονομημένων έμμεσων μεθόδων (π.χ. για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος). 3. Αμφισβήτηση της ποιότητας του σκυροδέματος σε νέες κατασκευές (με γνωστό fck2), είτε ως μη συμμόρφωση είτε ως κακότεχνη κατασκευή.1Ως έμμεσες μέθοδοι εννοούνται οι κρουσιμετρήσεις, οι δυνάμεις εξόλκευσης ήλου και οι υπέρηχοι.2Με γνωστό fck σημαίνει με γνωστή, δεδομένη την κατηγορία του υπό έλεγχο σκυροδέματος.2/4 2. Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής υφιστάμενων (“παλαιών”) κατασκευών με βάση το: prEN 13791/2006 (1ο άρθρο)•Στο παρόν άρθρο εξετάζεται μόνον η περίπτωση 1α της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή η εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής υφιστάμενων – παλαιών – κατασκευών με τη μέθοδο των πυρήνων. Τα στάδια κάθε φάσης είναι τα ακόλουθα:1ο) Αναλύεται η διαδικασία λήψης και ελέγχου αντοχής των πυρήνων αφού η κατασκευή έχει χωρισθεί σε τμήματα (περιοχές ελέγχου) με σκυροδέματα που ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό. 2ο) Ορίζεται το πλήθος των πυρήνων για κάθε περιοχή της κατασκευής, οι διαστάσεις τους, ο τρόπος λήψης, προετοιμασίας, συντήρησης και θραύσης των πυρήνων. 3ο) Εκτιμάται η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος για κάθε περιοχή ελέγχου και 4ο) Με βάση την εκτιμώμενη χαρακτηριστική αντοχή, προσδιορίζεται η αντίστοιχη (ισοδύναμη) κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος της υπόψη περιοχής ελέγχου της κατασκευής. έτσι όπως αυτές οι κατηγορίες προσδιορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 206-1 (π.χ. C16/20, C20/25, κλπ.). Στη συνέχεια του παρόντος άρθρου έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί όλοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή των πυρήνων, τόσο αυτοί που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος (π.χ. υγρασία πυρήνα, πορώδες πυρήνα κλπ.), οι παράγοντες που ανήκουν στις μεταβλητές της δοκιμής (π.χ. διάμετρος πυρήνα, λόγος ύψος/διάμετρος, περιεχόμενος οπλισμός κλπ.), όσο και παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια την κατασκευή (π.χ. ηλικία κατασκευής, θέση πυρήνα σε διαφορετικά δομικά στοιχεία κλπ.). Τέλος, δίνεται συνοπτικά ένα αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού της εκτιμώμενης αντοχής και της ισοδύναμης κατηγορίας σκυροδέματος για μια περιοχή ελέγχου με λήψη έξι (6) πυρήνων. 3. Εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών με βάση τη ΝΕΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7» Τροποποίηση 31-3-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (2ο άρθρο)•Σε ένα επόμενο άρθρο θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης του σχεδίου που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ τον Μάρτιο του 2007 με τίτλο: ΝΕΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7» με βάση τη μεθοδολογία του παραπάνω Ευρωπαϊκού Προτύπου prEN 13791:2006. Η ανάπτυξη του άρθρου, η μεθοδολογία, τα στάδια ανάλυσης έχουν ακριβώς την ίδια δομή με το 1ο άρθρο με στόχο να είναι εύκολη η σύγκριση των κρίσιμων σημείων της κάθε μιας μεθόδου.•Στο τέλος του άρθρου θα δίνεται το ίδιο αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού της κατηγορίας του σκυροδέματος, με τους ίδιους πυρήνες, αλλά με τη μεθοδολογία της νέας εγκυκλίου Ε7, προς σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων.4. Εκτίμηση της αντοχής σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών βάσει: α. Final Draft prEN 13791, 2006, β. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7, 28-3-1997, γ. ΝΕΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7», Τροποποίηση 31-3-2007 (3ο άρθρο) Σε ένα 3ο συνοπτικό άρθρο δίνονται οι πίνακες με τα αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού της κατηγορίας του σκυροδέματος, αυτή τη φορά και με εφαρμογή της μεθοδολογίας της παλαιότερης υπάρχουσας εγκυκλίου Ε7 του Μαρτίου του 1997.3/4 5. Αμφισβήτηση της ποιότητας του σκυροδέματος με δεδομένη κατηγορία, σε νέες κατασκευές με βάση το τελικό Προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Προτύπου: prEN 13791/2006 (4ο άρθρο) Σε ένα επίσης συνοπτικό άρθρο δίνεται η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο prEN 13791 για εκτίμηση της «πραγματικής» κατηγορίας του σκυροδέματος μιας νέας κατασκευής, όταν αμφισβητείται η ποιότητα του σκυροδέματος αυτής της κατασκευής, όπως αναφέρθηκε ήδη στην περίπτωση 3 της παραγράφου 1 του παρόντος. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ικανοποίηση δύο (2) κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούν τα αποτελέσματα των αντοχών των πυρήνων της ελεγχόμενης περιοχής για δεδομένη απαίτηση ποιότητας σκυροδέματος (για δεδομένη δηλαδή κατηγορία σκυροδέματος). 6. Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής κατασκευών με βαθμονομημένες έμμεσες μεθόδους βάσει του: prEN 13791/2006 (5ο, 6ο και 7ο άρθρο). Στα άρθρα αυτά αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο prEN 13791 για την εκτίμηση της αντοχής υφιστάμενων κατασκευών με τρόπο εκτίμησης όχι πλέον κάθε φορά λήψης πυρήνων, αλλά χρήση έμμεσων μεθόδων όπως κρουσιμετρήσεις, δυνάμεις εξόλκευσης ήλου, υπέρηχοι, έτσι όπως ήδη αναφέρθηκε στην περίπτωση 1β της παραγράφου 1 του παρόντος.4/4 1ο ΆρθροΕκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής υφιστάμενων (“παλαιών”) κατασκευών με βάση το: prEN 13791/2006Α. Σακελλαρίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Ι. Καλογεροπούλου Πολιτικός ΜηχανικόςΑθήνα 20081/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα1. ΣΚΟΠΟΣ32. ΕΦΑΡΜΟΓΗ33. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ34. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ35. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΩΝ46. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (fck.is.) ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΕΛΕΓΧΟΥ (in situ-επί τόπου) 7. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ58. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ69. ΕΚΤΙΜΗΣΗ fck.is. με μόνον 3 – 14 ΠΥΡΗΝΕΣ610. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ7-811. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ912. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ92/9 1. ΣΚΟΠΟΣ: Εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής υφιστάμενων κατασκευών.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Όταν μια υφιστάμενη (“παλαιά”) κατασκευή πρόκειται να τροποποιηθεί, να επανασχεδιαστεί ή έχει υποστεί βλάβες.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: Με πυρήνες. Ας σημειωθεί ότι η αντοχή που προκύπτει από τον έλεγχο των πυρήνων, λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το υλικό αλλά και τη διαδικασία σκυροδέτησης (για παράδειγμα τη συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος), σε αντιδιαστολή με τα συμβατικά δοκίμια στα οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο το υλικό.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ: 4.1. Η κατασκευή χωρίζεται σε τμήματα (περιοχές ελέγχου1). Κάθε περιοχή ελέγχου περιλαμβάνει διάφορες θέσεις, οι οποίες επιλέγονται τυχαία2, καλύπτοντας την περιοχή ενδιαφέροντος. Από κάθε θέση λαμβάνεται ένας πυρήνας. 4.2. Κάθε περιοχή ελέγχεται χωριστά με 15 τουλάχιστον3 πυρήνες. 4.3. Η λήψη και η προετοιμασία πυρήνων γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 12504-14. 4.4. Οι πυρήνες πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστον για 3 ημέρες πριν την ημερομηνία θραύσης τους σε συνθήκες5 Εργαστηρίου. 4.6. Ο έλεγχος αντοχής σε θλίψη γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 12390-36.1Μια περιοχή ελέγχου χαρακτηρίζεται από όλα τα δομικά στοιχεία που κατασκευάστηκαν από διάφορα αναμίγματα σκυροδέματος, τα οποία όμως θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό.2Στην περίπτωση που πρόκειται να εκτιμηθεί το είδος και η έκταση κάποιας βλάβης, θα πρέπει να επιλέγονται περιοχές ελέγχου στις οποίες εμφανίζονται ή εκτιμάται ότι υπάρχουν βλάβες. Χρήσιμο θα είναι να γίνουν στη συνέχεια συγκρίσεις με αποτελέσματα θραύσεων πυρήνων που έχουν ληφθεί από «υγιείς» περιοχές.3Για λόγους και στατιστικούς και ασφαλείας, θα πρέπει να λαμβάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός πυρήνων, ανάλογα και με τον όγκο του σκυροδέματος της περιοχής ελέγχου. Υπάρχει περίπτωση να γίνει εκτίμηση και με μικρότερο πλήθος πυρήνων (Δες §9).4ΕΝ 12504-1: Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές – Μέρος 1: Πυρήνες - Λήψη, εξέταση και δοκιμή αντοχής σε θλίψη.5Η αντοχή ενός κορεσμένου πυρήνα είναι 10-15% μικρότερη από την αντοχή ενός αντίστοιχου ξηρού πυρήνα (prEN 13791: Παράρτημα Α, §Α.2.1). Οι συνθήκες υγρασίας της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση που η κατασκευή βρίσκεται . σε υγρή κατάσταση, τότε οι πυρήνες πρέπει να ελέγχονται σε κορεσμένη κατάσταση σε αντίθετη περίπτωση, θα ελέγχονται σε ξηρή κατάσταση (prEN 13791: Παράρτημα D, §D.4).6ΕΝ 12390-3: Έλεγχος σκληρυνμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: Θλιπτική αντοχή δοκιμίων.3/9 5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΩΝ: Οι πυρήνες χωρίζονται σε δύο1 κατηγορίες: 5.1 Πυρήνες ύψους (Η) = 100 mm και διαμέτρου (D) = 100 mm. Θεωρείται ότι η αντοχή ενός πυρήνα διαμέτρου 100 mm και ύψους 100 mm, αντιστοιχεί στην αντοχή κυβικού δοκιμίου ακμής 150 mm, που έχει μορφωθεί και συντηρηθεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες (prEN 13791: § 7.1) 5.2 Πυρήνες διαμέτρου (D) από 100 mm έως 150 mm και ύψους (Η) διπλάσιου της διαμέτρου (H/D=2). Θεωρείται ότι η αντοχή ενός πυρήνα διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm και όχι μεγαλύτερης από 150 mm και λόγο Η/D=2, αντιστοιχεί στην αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου 150/300 (mm), που έχει μορφωθεί και συντηρηθεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες (prEN 13791: § 7.1)6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (fck.is.) ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (in situ-επί τόπου): Η εκτιμώμενη χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος μιας περιοχής ελέγχου δίνεται από την παρακάτω σχέση: fm(n).is. – k2*s (N/mm2)fck.is. = min(1)fis.lowest + 4Όπου: fck.is.= η εκτιμώμενη (επί τόπου) χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος της περιοχής ελέγχουfm(n).is = ο μέσος όρος των τιμών θραύσης των πυρήνων 2 k2= λαμβάνει την τιμή 1,483s= τυπική απόκλιση των τιμών θραύσης των πυρήνων (όχι όμως μικρότερη από 2,0 N/mm2)fis,lowest = η μικρότερη τιμή θραύσης πυρήνα4 n= πλήθος πυρήνων1Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πυρήνες με διαμέτρους από 50 mm έως 150 mm και λόγο Η/D διάφορο του 2, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι συντελεστές αναγωγής, εφόσον αυτοί δίνονται από υπάρχουσες εθνικές ή τοπικές προβλέψεις. Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται σε πυρήνες με διάμετρο μικρότερη από 50 mm (prEN 13791: § 7.1).2Εάν η διασπορά της αντοχής πυρήνα εμφανίζεται να προέρχεται από δύο πληθυσμούς, η περιοχή πρέπει να χωριστεί σε δύο επιμέρους περιοχές (prEN 13791: §7.3.2, Note 2).3Η τιμή του k2 δίνεται σε προβλέψεις εθνικού επιπέδου ή, εάν δεν δίνεται, λαμβάνει την τιμή 1,48 (prEN 13791: §7.3.2).4Όταν για να εκτιμηθεί η χαρακτηριστική αντοχή χρησιμοποιείται η μικρότερη τιμή θραύσης πυρήνα (fis.lowest), τότε το αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη αντοχή της υπό εξέταση κατασκευής (prEN 13791:§7.3.2, Note 1).4/9 7. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Χρησιμοποιώντας την εκτιμώμενη επί τόπου χαρακτηριστική αντοχή fck.is., η αντίστοιχη (ισοδύναμη) κατηγορία αντοχής λαμβάνεται από τον παρακάτω Πίνακα Νο 1. Πίνακας Νο 1α/αΚατηγορία θλιπτικής αντοχής σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 206-11Λόγος της επί τόπου χαρακτηριστικής αντοχής προς την χαρακτηριστική αντοχή συμβατικού δοκιμίου (fck.is. / fck)Ελάχιστη χαρακτηριστική επί τόπου αντοχή fck.is. (N/mm2) fck.is.cube*fck.is.cyl**1C8/10972C12/1513103C16/2017144C20/2521175C25/3026216C30/3731267C35/4538308C40/5043349C45/55473810C50/60514311C55/67574712C60/75645113C70/85726014C80/95816815C90/105897716C100/11598850,852(*)fck.is.cube: Χαρακτηριστική επί τόπου θλιπτική αντοχή που εκφράζεται σε ισοδύναμη αντοχή κύβου ακμής 150 mm. Η στήλη αυτή χρησιμοποιείται όταν οι πυρήνες έχουν διάμετρο 100 mm και ύψος 100 mm (δες §5.1). (**)fck.is.cyl: Χαρακτηριστική επί τόπου θλιπτική αντοχή που εκφράζεται σε ισοδύναμη αντοχή κυλίνδρου 150 mm x 300 mm. Η στήλη αυτή χρησιμοποιείται όταν οι πυρήνες έχουν λόγο Η/D = 2 (δες §5.2).Πίνακας Νο 1: Πίνακας αντιστοιχίας της ελάχιστης χαρακτηριστικής επί τόπου θλιπτικής αντοχής fck.is., με την κατηγορία θλιπτικής αντοχής βάσει του Προτύπου ΕΝ 206-1.1ΕΝ 206-1: Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση.2Ο λόγος 0,85 είναι τμήμα του συντελεστή ασφαλείας σκυροδέματος γc βάσει του ΕΝ 1992-1-1: Ευρωκώδικας 2: «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια». Στο Παράρτημα Α: “Τροποποίηση των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας για τα υλικά” του Προτύπου, στην παράγραφο §Α.2 “Υφιστάμενες κατασκευές σκυροδέματος” και στην υποπαράγραφο §Α.2.3: “Μείωση του συντελεστή ασφαλείας λόγω εκτίμησης της επί τόπου αντοχής σκυροδέματος σε υφιστάμενη κατασκευή”, αναφέρεται ότι: Ο συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος γc μπορεί να μειωθεί κατά το γινόμενο: γc * 0,85, παραδείγματος χάριν από 1,5 θα γίνει 1,3 (1,5*0,85 ~1,3).5/9 8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Συντάσσουμε την Έκθεση των αποτελεσμάτων η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: -Σκοπός της εκτίμησης της αντοχής Περιγραφή της κατασκευής Διαθέσιμες πληροφορίες για το σκυρόδεμα (σύνθεση, κατηγορία αντοχής, ηλικία κλπ.) Μέθοδος εκτίμησης της αντοχής: π.χ. με πυρήνες Πρόγραμμα δοκιμών: μέθοδοι δοκιμών, πυρήνες (διαστάσεις, συντήρηση κλπ.), σχέδιο δειγματοληψιών, αριθμός δοκιμών. Δεδομένα και αποτελέσματα δοκιμών Υπολογισμοί Εκτίμηση της επί τόπου χαρακτηριστικής αντοχής και, εάν χρειάζεται, ισοδύναμη κατηγορία θλιπτικής αντοχής σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 206-1.9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ fck.is. με μόνον 3 – 14 ΠΥΡΗΝΕΣ: 9.1Υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμοι μόνον 3-14 πυρήνες για την εκτίμηση της επί τόπου χαρακτηριστικής θλιπτικής αντοχής υφιστάμενων κατασκευών. Και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία λήψης και ελέγχου αντοχής των πυρήνων, με τη διαφορά ότι η εκτιμώμενη χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος της περιοχής ελέγχου, δίνεται από την παρακάτω σχέση: fm(n).is. – k (N/mm2)fck.is. = min(2)fis.lowest + 4 Όπου: fck.is.= η εκτιμώμενη (επί τόπου) χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος της περιοχής ελέγχουfm(n).is = ο μέσος όρος των τιμών θραύσης των πυρήνων k= εξαρτάται από το πλήθος των πυρήνων n και λαμβάνει τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Νο 2.fis,lowest = η μικρότερη τιμή θραύσης πυρήνα. n= πλήθος πυρήνων Πίνακας Νο 2(N/mm2)1Πλήθος ελεγχόμενων πυρήνων n 10-1427-9633-67α/αk5Πίνακας Νο 2: Συντελεστής k που σχετίζεται με το πλήθος των ελεγχόμενων πυρήνων.6/9 9.2Λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με το μικρό πλήθος αποτελεσμάτων των εξεταζόμενων πυρήνων, η προσέγγιση αυτή δίνει πιο συντηρητικές εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών αντοχών. Στην περίπτωση πολύ συντηρητικών εκτιμήσεων της επί τόπου χαρακτηριστικής αντοχής, συνιστάται η λήψη περισσότερων πυρήνων.9.3Για τον παραπάνω λόγο, η προσέγγιση αυτή δεν θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της ποιότητας του σκυροδέματος που βασίζεται σε δεδομένα από συμβατικά δοκίμια (prEN 13791:§7.3.3, Note).10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ: 10.1 Γενικά 10.1.1Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή των πυρήνων μπορεί να διαχωριστούν στις εξής τρεις κατηγορίες: α) αυτούς που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος β) αυτούς που ανήκουν στις μεταβλητές της δοκιμής και γ) αυτούς που σχετίζονται με την ίδια την κατασκευή.10.1.2Κατά περίπτωση, κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να συνυπολογίζονται, κάποιοι άλλοι θα λαμβάνονται απλά υπόψη και τέλος κάποιοι άλλοι θα αγνοούνται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.10.2 Παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος 10.2.1 Υγρασία: Η περιεχόμενη υγρασία του πυρήνα θα επηρεάσει τη μετρούμενη αντοχή. Γενικά, η αντοχή ενός κορεσμένου πυρήνα είναι 10 έως 15% μικρότερη από την αντοχή ενός αντίστοιχου ξηρού πυρήνα. 10.2.2 Πορώδες: Το πορώδες μειώνει την αντοχή. Κατά προσέγγιση, πορώδες 1%, μειώνει την αντοχή κατά από 5% έως 8%. 10.2.3 Διεύθυνση λήψης πυρήνα1: Η μετρούμενη αντοχή πυρήνα που έχει ληφθεί κάθετα στη διεύθυνση σκυροδέτησης, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντοχή πυρήνα που έχει ληφθεί οριζόντια από το ίδιο σκυρόδεμα. Η διαφορά αυτή κυμαίνεται συνήθως από 0 έως 8%. 10.2.4. Ατέλειες: Η ορθότητα της εκτίμησης της αντοχής των πυρήνων που εμφανίζουν ελαττώματα από διάφορες αιτίες όπως: εγκλεισμός μεγάλων πόρων, εγκιβωτισμένα τμήματα οπλισμού κλπ., θα πρέπει να εκτιμάται χωριστά. 10.3 Παράγοντες που ανήκουν στις μεταβλητές της δοκιμής 10.3.1 Διάμετρος πυρήνα: Η διάμετρος του πυρήνα επηρεάζει τη μετρούμενη αντοχή και τη μεταβλητότητά της. 10.3.1.1 Θεωρείται ότι η αντοχή ενός πυρήνα διαμέτρου 100mm και ύψους 100mm, που έχει ληφθεί με οριζόντια διάτρηση, αντιστοιχεί στην αντοχή κυβικού δοκιμίου ακμής 150mm (Δες και § 5.1).1Κανονικά το αποτέλεσμα αντοχής του πυρήνα δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη διεύθυνση λήψης του, εκτός εάν απαιτείται από υπάρχουσες τοπικές προβλέψεις ή από τις προδιαγραφές του έργου.7/9 10.3.1.2 Στην περίπτωση πυρήνων με διαμέτρους μικρότερες από 100mm και λόγο Η/D=1, η μεταβλητότητα της αντοχής είναι γενικώς μεγαλύτερη. Γι’ αυτό, στην περίπτωση πυρήνων με διάμετρο 50mm είναι ορθότερο να ελέγχεται τριπλάσιος αριθμός πυρήνων, από αυτόν που ελέγχεται στην περίπτωση πυρήνων διαμέτρου D=100mm. 10.3.1.3 Ο απαιτούμενος προς έλεγχο αριθμός πυρήνων με διαμέτρους από 50 mm έως 100 mm, υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. 10.3.1.4 Η μεταβλητότητα της μετρούμενης αντοχής αυξάνεται όταν μειώνεται ο λόγος της διαμέτρου προς το μέγιστο κόκκο αδρανούς. 10.3.2 Λόγος Ύψος/Διάμετρος (H/D): Ο λόγος ύψος/διάμετρος (H/D) επηρεάζει τη μετρούμενη αντοχή. Η αντοχή μειώνεται για λόγους Η/D>1 και αυξάνεται για λόγους Η/D<1. Αυτό οφείλεται κυρίως στην «περίσφιγξη» που προκαλούν οι πλάκες της πρέσσας. 10.3.3 Επιπεδότητα βάσεων πυρήνα: Αποκλίσεις από την επιπεδότητα μειώνουν τη μετρούμενη αντοχή. Οι ανοχές επιπεδότητας είναι ίδιες με αυτές των συμβατικών δοκιμίων, βάσει του Προτύπου ΕΝ 12390-11. 10.3.4 «Καπέλωμα» βάσεων πυρήνα: Λεπτές στρώσεις κονίας ή θειάφι υψηλής αντοχής δεν επηρεάζουν σημαντικά την αντοχή του πυρήνα. «Καπελώματα» μικρής αντοχής μειώνουν την αντοχή του πυρήνα. Συνιστάται η λείανση των βάσεων του πυρήνα. 10.3.5 Πυρηνοληψία: Η διαδικασία της πυρηνοληψίας μπορεί να προκαλέσει διαταραχή των επιφανειών κοπής του σκυροδέματος και ως εκ τούτου ένας πυρήνας ενδέχεται να έχει μικρότερη αντοχή από την αντοχή ισοδύναμου κυλινδρικού δοκιμίου. 10.3.6 Περιεχόμενος οπλισμός: Γενικά οι πυρήνες δεν πρέπει να περιέχουν τμήματα ράβδων οπλισμού. Όταν στον πυρήνα υπάρχει ενσωματωμένος οπλισμός, θα αναμένεται μείωση της μετρούμενης αντοχής του πυρήνα. Πυρήνες που θα περιέχουν τμήματα ράβδων οπλισμού παράλληλα στη γενέτειρα, θα απορρίπτονται. 10.4 Παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια την κατασκευή 10.4.1 Συντήρηση και ηλικία σκυροδέματος: Η αντοχή ενός πυρήνα επηρεάζεται από τη συντήρηση της κατασκευής και την ηλικία του σκυροδέματος τη χρονική στιγμή που λαμβάνεται ο πυρήνας. 12.4.3 Θέση εντός του ίδιου δομικού στοιχείου: Η αντοχή του σκυροδέματος είναι συνήθως χαμηλότερη κοντά στο άνω τμήμα του δομικού στοιχείου (π.χ. στην «κεφαλή» ενός υποστυλώματος) ενώ η αντοχή αυτή αυξάνει καθώς απομακρυνόμαστε από το άνω τμήμα του ίδιου δομικού στοιχείου (π.χ. στον «πόδα» του υποστυλώματος). 12.4.3 Ύψος έγχυσης σκυροδέματος: Η επί τόπου αντοχή μειώνεται προς την κορυφή της έγχυσης, ακόμα και στις πλάκες. Η αντοχή αυτή ενδέχεται να είναι μικρότερη στην κορυφή από ότι στο σώμα του δομικού στοιχείου μέχρι ένα ποσοστό 25%. Το σκυρόδεμα χαμηλότερης αντοχής συγκεντρώνεται συχνά στα άνω 30 cm ή στο άνω 20% του ύψους του στοιχείου, όποιο είναι μικρότερο. 1ΕΝ 12390-1: Δοκιμές σκληρυνμένου σκυροδέματος- Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια και μήτρες.8/9 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:11.1 Final Draft prEN 13791, Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components, Ιούνιος 2006 11.2 Εγκύκλιος Ε7, Εκτίμηση της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 28 Μαρτίου 1997, Αθήνα. 11.3 EN 206-1, Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity, Μάρτιος 2001. 11.4 EN 12504-1, Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression, Ιούλιος 2000. 11.5 EN 12390-3,Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens, Μάρτιος 2002 11.6 EN 12390-1, Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds, Οκτώβριος 2001. 11.7 EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, Μάιος 2005 12. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 12.1 Στη συνέχεια γίνεται πρακτική εφαρμογή της μεθόδου για την εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών σύμφωνα με το Πρότυπο prEN 13791 (Δες §9.1). Για απλούστευση όμως της αριθμητικής εφαρμογής, εδώ: α. Έχουν επιλεγεί οι αντοχές 6 πυρήνων από τον Πίνακα Νο 4 της Εγκυκλίου Ε7 [11.2] και β. Οι λόγοι Η/D έχουν ληφθεί ίσοι με τη μονάδα (Η/D = 1). 14.2 Η εφαρμογή φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα Νο 3: Πίνακας Νο 3 Διάμετρος πυρήνα DΎψος πυρήνα Hα/αΑντοχή πυρήνα Λόγος H/DΜέση τιμή αντοχήςΤυπική απόκλιση (s)fm(6).is. (MPa)Υπολογισμός fck.i.s. (§9.1)(cm)(cm)110101,016,8(MPa)210101,026,1= 21,8 - 7310101,022,2Αντίστοιχη κατηγορία αντοχής από Πίνακα Νο 1fm(6).is. - 7(MPa)(MPa)Εκτιμώμενη επί τόπου χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος fck.i.s. (MPa)410101,021,5= 14,8 fislowest+4510101,024,110101,020,0min (14.8, 20.8)= 16,8+46(§7)= 20,821,83,23C12/15 = 14,8Πίνακας Νο 3: Πίνακας πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου για την εκτίμηση της επί τόπου θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών, σύμφωνα με το Πρότυπο prEN 13791.9/9 2ο Άρθρο Εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών με βάση τη ΝΕΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε7» Τροποποίηση 31-3-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.Α. Σακελλαρίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Ι. Καλογεροπούλου Πολιτικός ΜηχανικόςΑθήνα 20081/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα1. ΣΚΟΠΟΣ32. ΕΦΑΡΜΟΓΗ33. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ35. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ35. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΩΝ46. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (ΚΥΒΙΚΗ) ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (f.is.) ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΠΑΡΤΙΔΑΣ (in situ)57. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ58. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (ΚΥΒΙΚΗΣ) ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (f.is.) ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΠΑΡΤΙΔΑΣ (in situ)69. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ610. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ6-711. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΗΝΩΝ712. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ7-813. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ914. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ92/9 1. ΣΚΟΠΟΣ: Εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών. 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Όταν πρέπει να εκτιμηθεί η αντοχή του διαστρωμένου σκυροδέματος υφιστάμενης κατασκευής (την ημέρα του ελέγχου του). 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: Με πυρήνες. Ας σημειωθεί ότι από την αντοχή που προκύπτει με τον έλεγχο των πυρήνων, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η κατηγορία αντοχής στην οποία ανήκε το νωπό σκυρόδεμα (ως υλικό) κατά την ημέρα της διαστρώσεώς του, δεδομένου ότι με τα δοκίμια νωπού σκυροδέματος κρίνεται μόνο το υλικό, ενώ η αντοχή των πυρήνων, εξαρτάται επίσης από τη συμπύκνωση και τη συντήρηση του σκυροδέματος στο εργοτάξιο, καθώς και από άλλες συνθήκες του έργου. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ1,2,3: 4.3. Η κατασκευή χωρίζεται σε τμήματα – περιοχές (παρτίδες σκυροδέματος) που διαφαίνεται ή εικάζεται ότι διαστρώθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Στο διαχωρισμό αυτό βοηθούν το Ημερολόγιο του Έργου και τα Δελτία Αποστολής σκυροδέματος (αν υπάρχουν), το είδος και η μορφή της κατασκευής, οι διαστάσεις, οι αρμοί εργασίας, οι αρμοί διαστολής κλπ. Για παράδειγμα, ανήκουν σε διαφορετικές παρτίδες τα σκυροδέματα που ανήκουν σε διαφορετικούς ορόφους. 4.4. Κάθε παρτίδα ελέγχεται χωριστά με 6 πυρήνες. 4.5. Οι πυρήνες λαμβάνονται σε τυχαίες θέσεις της παρτίδας χωρίς προετοιμασία (διαβροχή κλπ.). Οι θέσεις λήψεως θα είναι, κατά το δυνατόν, διεσπαρμένες τυχαία στο ελεγχόμενο τμήμα, ώστε το αποτέλεσμα του ελέγχου να είναι αντιπροσωπευτικό. 4.6. Για τη λήψη των πυρήνων χρησιμοποιείται κατάλληλο περιστροφικό τρυπάνι, με αδαμαντοκορώνα σε καλή κατάσταση4. 4.5. Οι πυρήνες πρέπει να συντηρούνται σε συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας κατά το δυνατόν παρόμοιες με εκείνες λειτουργίας του έργου, από το οποίο αποκόπηκαν. 4.6. Ο έλεγχος αντοχής σε θλίψη γίνεται με θραύση δοκιμίων, σε πρέσσα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-15:27-7-2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-16. 1Η περιγραφόμενη μέθοδος πυρηνοληψίας (λήψεως καρότων), δεν έχει εφαρμογή σε πολύ λεπτά στοιχεία (κελύφη, άνω πλάκα δοκιδωτής πλάκας-σάντουιτς.2Στη διαδικασία επιλογής των θέσεων και της δειγματοληψίας, και επίσης της θραύσεως των πυρήνων, δικαιούνται να μετέχουν όλοι οι έχοντες νόμιμο συμφέρον και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, καλούμενοι προς τούτο από τον επισπεύδοντα. Η μη συμμετοχή του κληθέντος και μη παραστάντος, δεν αναστέλλει ούτε αποτελεί λόγο αμφισβητήσεως της διαδικασίας.3Η πυρηνοληψία δεν υποκαθιστά τους ελέγχους συμμορφώσεως και τους επανελέγχους που ορίζει ο ισχύων Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, οι οποίοι εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε κάθε έργο, στο νωπό σκυρόδεμα.4Η λήψη των πυρήνων γίνεται από σημεία που δεν είναι κοντά σε περιοχή πέρατος στοιχείου (ακμές δομικών στοιχείων, αρμοί διαστολής ή εργασίας κλπ.) ή σε περιοχή που παρουσιάζει εμφανή ρηγμάτωση ή σε περιοχή που παρουσιάζονται ανωμαλίες ιστού (κενά, απόμιξη κλπ.) ή σε περιοχή στην οποία δικαιολογείται αφανής ρηγμάτωση από τη λειτουργία του φορέα (περιοχή εφελκυσμού).5ΕΝ 12504-1: Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές – Μέρος 1: Πυρήνες - Λήψη, εξέταση και δοκιμή αντοχής σε θλίψη.6ΕΝ 12390-1: Δοκιμές σκληρυνμένου σκυροδέματος- Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια και μήτρες.3/9 6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΩΝ: 5.3 Πυρήνες ύψους1 (Η) = 100 mm και διαμέτρου2 (D) = 100 mm (Η/D = 1,0). Θεωρείται ότι η αντοχή ενός πυρήνα διαμέτρου 100 mm και ύψους 100 mm, που ελήφθη με οριζόντια διάτρηση, αντιστοιχεί στην αντοχή κυβικού δοκιμίου ακμής 150 mm. 5.1.1 Η διάμετρος των πυρήνων θα είναι D = 100 ± 5 mm και το ύψος τους, μετά την αφαίρεση του ακραίου τμήματος και τη λείανση, και πριν από την επίστρωση του κονιάματος επιπεδώσεως (καπέλωμα), Η≥95 mm. 5.1.3 Ο λόγος ύψος/διάμετρος (Η/D) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,90-1,10. θα επιδιώκεται, να μην είναι μικρότερος από 1,0. 5.1.4 Στην περίπτωση που η τιμή του λόγου Η/D των πυρήνων διαφέρει της μονάδος, κάθε τιμή θραύσεως πυρήνα fi θα πολλαπλασιάζεται με το λόγο L1/0,85, ώστε όλες οι τιμές να γίνουν ισοδύναμες προς την τιμή θραύσεως πυρήνα με λόγο Η/D = 1. Οι συντελεστές επιρροής L1 δίνονται στον παρακάτω Πίνακα Νο 1 ανάλογα με την τιμή του λόγου Η/D. Πίνακας Νο 1α/αΎψος/Διάμετρος Η/DΣυντελεστής επιρροής L1Παράγοντας μετατροπής L1/0,851 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,100,820 0,823 0,826 0,829 0,832 0,835 0,838 0,841 0,844 0,847 0,850 0,852 0,855 0,857 0,860 0,862 0,864 0,867 0,869 0,872 0,8740,965 0,968 0,972 0,975 0,979 0,982 0,986 0,989 0,993 0,996 1,000 1,002 1,006 1,008 1,012 1,014 1,016 1,020 1,022 1,026 1,028Πίνακας Νο 1: Πίνακας συντελεστών επιρροής L1 και παράγοντα μετατροπής L1/0,85, του λόγου Η/D, στην τιμή αντοχής του πυρήνα.1Ως ύψος δοκιμίου (Η) λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών με ακρίβεια ±1 mm.2H διάμετρος (D) του δοκιμίου μετριέται περίπου στο μέσο του ύψους του, σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις, με ακρίβεια ±0,5 mm.4/9 6. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (ΚΥΒΙΚΗ) ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (f.is.) ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΠΑΡΤΙΔΑΣ (in situ): Η επί τόπου (κυβική) αντοχή του σκυροδέματος της παρτίδας που ελέγχθηκε με 6 πυρήνες1, δίνεται από την παρακάτω σχέση: f.is. = ( Όπου: f.is.=fm(6).is. 0,85) – 1,60*s(N/mm2)η επί τόπου (κυβική) αντοχή του σκυροδέματος που ελέγχθηκε με 6 πυρήνεςfm(6).is = η μέση τιμή αντοχής των 6 πυρήνων με Η/D=1 s= η τυπική απόκλιση των τιμών θραύσης των 6 πυρήνων7. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 7.1 Για να θεωρηθεί ότι το αποτέλεσμα της θραύσεως των 6 πυρήνων, αποδεικνύει ότι το ελεγχόμενο σκυρόδεμα έχει τη σχεδιασμένη συμβατική κυβική αντοχή fck, θα πρέπει να ικανοποιείται η παρακάτω σχέση: f.is. ≥ fck Όπου: f.is.=η επί τόπου (κυβική) αντοχή του σκυροδέματος που ελέγχθηκε με 6 πυρήνες και υπολογίστηκε σύμφωνα με την § 6fck=η συμβατική (κυβική) αντοχή που αντιστοιχεί σε σκυροδέματος σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Νο 2.κατηγορία7.2 Χρησιμοποιώντας την εκτιμώμενη επί τόπου (κυβική) αντοχή f.is. και σύμφωνα με την παραπάνω σχέση (§ 7.1), η αντίστοιχη (ισοδύναμη) κατηγορία αντοχής2 λαμβάνεται από τον παρακάτω Πίνακα Νο 2. Πίνακας Νο 2α/αΕπί τόπου κυβική αντοχή f.is. (N/mm2)Κατηγορία θλιπτικής αντοχήςα/α1 2 3 4 5 6 7 810 15 20 25 30 37 45 50C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/509 10 11 12 13 14 15 16Επί τόπου κυβική αντοχή f.is. 2 (N/mm ) 55 60 67 75 85 95 105 115Κατηγορία θλιπτικής αντοχής C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 C100/115Πίνακας Νο 2: Πίνακας αντιστοιχίας της επί τόπου κυβικής θλιπτικής αντοχής f.is., με την κατηγορία θλιπτικής αντοχής βάσει του Προτύπου ΕΝ 206-1. 1Επιτρέπεται και υποδεικνύεται η λήψη ενός επί πλέον (έβδομου) πυρήνα, για την περίπτωση ελαττωματικού δοκιμίου που αποκλίνει τόσο από τον μέσο όρο, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ανήκει στον ελεγχόμενο πληθυσμό. 2 Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 206-1: Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση.5/9 8. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (ΚΥΒΙΚΗΣ) ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (f.is.) ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΠΑΡΤΙΔΑΣ (in situ): 8.1 Επιτρέπεται ο επανέλεγχος, για την επιβεβαίωση των ληφθέντων αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα αν η εμφανιζόμενη υστέρηση είναι μικρή και βρίσκεται μέσα στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται νέα εξάδα πυρήνων και ο έλεγχος γίνεται με το σύνολο των 12 πυρήνων, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός προσεγγίσεως. Η επί τόπου (κυβική) αντοχή του σκυροδέματος της παρτίδας που ελέγχθηκε με 12 πυρήνες, δίνεται από την παρακάτω σχέση: f.is. = ( Όπου: f.is.fm(12).is. 0,85) – 1,48*s(N/mm2)= η επί τόπου (κυβική) αντοχή του σκυροδέματος που ελέγχθηκε με 12 πυρήνεςfm(12).is = η μέση τιμή αντοχής των 12 πυρήνων με Η/D=1 = η τυπική απόκλιση των τιμών θραύσης των 12 πυρήνωνs8.2 Στη συνέχεια, και αφού έχουμε υπολογίσει την τιμή της επί τόπου (κυβικής) αντοχής f.is. σύμφωνα με την παραπάνω σχέση (§ 8.1), η αντίστοιχη (ισοδύναμη) κατηγορία αντοχής λαμβάνεται από τον Πίνακα Νο 2 (§ 7.2), ώστε να ικανοποιείται η σχέση της §7.1 (f.is. ≥ fck). 9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 9.1Αν σε μια μικρή περιοχή το σκυρόδεμα παρουσιάζει ελαττώματα1 από κακή κατασκευή (π.χ. κακή συμπύκνωση, απόμιξη, διαφυγή λεπτού υλικού κλπ.) ή εξωτερικά αίτια (π.χ. πυρκαγιά) και ζητείται η αντοχή του σκυροδέματος σε αυτή την περιοχή, θα λαμβάνονται 3 πυρήνες. Η απομένουσα αντοχή του σκυροδέματος θα εκτιμάται ως εξής:fres = Όπου:fres=fm(3).is. = 9.2fm(3).is. 0,85(N/mm2)η απομένουσα αντοχή του σκυροδέματος σε μια μικρή περιοχή που παρουσιάζει τοπικά προβλήματα. η μέση τιμή αντοχής των 3 πυρήνων με Η/D=1Παρατήρηση: Στην περίπτωση που πρόκειται να γίνει εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μιας κατασκευής, που παρουσιάζει τοπικά προβλήματα, εναπόκειται στο μελετητή Μηχανικό να εκτιμήσει αν η φέρουσα ικανότητα του συνόλου, θα κριθεί ή θα επηρεασθεί και πόσο, από την αντοχή των περιοχών με ελαττωματικό σκυρόδεμα (Δες § 9.1). Αν δηλαδή η έκταση, το πλήθος και η θέση αυτών των περιοχών στον φορέα, σε συνάρτηση με την αντοχή σκυροδέματος στον υπόλοιπο φορέα, αλλά και με το είδος και τη μορφολογία της κατασκευής, επηρεάζουν τόσο τη στατική λειτουργία, ώστε να απαιτείται ή όχι η ενίσχυση κάποιας περιοχής ή κάποιου στοιχείου ή του συνολικού φορέα.10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: 10.1. Γενικά, η διάτρηση των δομικών στοιχειών (στύλων, τοιχίων) δεν πρέπει να δημιουργεί (έστω και προσωρινούς) κινδύνους για την ευστάθεια της κατασκευής. Οι διαμορφούμενες οπές στο σκυρόδεμα από τη λήψη των πυρήνων, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν δημιουργηθεί σε κατακόρυφα στοιχεία ή δοκούς, θα γεμίζουν αμέσως και πλήρως 1Στην περίπτωση ελαττώματος που επιβλήθηκε από εξωτερικά αίτια, ενδεχομένως απαιτούνται περισσότεροι, πιο εκτεταμένοι ή και άλλης φύσεως έλεγχοι.6/9 με πολυμερικό ή μη συρρρικνούμενο σκυρόδεμα, από το συνεργείο που εκτελεί τη διάτρηση και υπ’ ευθύνη του. Η σχετική δαπάνη βαρύνει, κατ’ αρχήν, τον αιτούντα τον έλεγχο. 10.2. Η κοπή ή η κάκωση ράβδων οπλισμού κατά τη διάτρηση πρέπει να αποφεύγεται, με διερεύνηση της θέσεως των οπλισμών, πριν από τη λήψη των πυρήνων. Αν όμως συμβεί, πρέπει να αποκαθίσταται η λειτουργία των ράβδων, ανάλογα και με τη συμβολή της πληγείσης ράβδου στην αντοχή του έργου. 11. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΗΝΩΝ: Στο φύλλο ελέγχου των πυρήνων (ή σε κάποιο σκαρίφημα του έργου) πρέπει να αναγράφονται τα εξής: -Η θέση ή το στοιχείο από το οποίο ελήφθη κάθε πυρήνας-Η ύπαρξη τυχόν ενσωματωμένων ξένων σωμάτων στη μάζα του πυρήνα (οπλισμός, ξύλα, χαρτιά κλπ.) ή κενών διαστρώσεως ή περιοχών απομίξεως, ή διακοπής διαστρώσεως, τα οποία δεν εμφανίζονταν στην εξωτερική επιφάνεια.12. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ: 12.1 Γενικά 12.1.1 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή των πυρήνων μπορεί να διαχωριστούν στις εξής τρεις κατηγορίες: α) αυτούς που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος β) αυτούς που ανήκουν στις μεταβλητές της δοκιμής και γ) αυτούς που σχετίζονται με την ίδια την κατασκευή. 12.1.2Η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τον έλεγχο με τους πυρήνες, πρέπει να γίνεται από έμπειρο μηχανικό, που είναι σε θέση να συνεκτιμήσει την επίδραση καθενός από τους παράγοντες στα λαμβανόμενα αριθμητικά αποτελέσματα, και να συνθέσει την τελική κρίση.12.2 Παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος 12.2.1 Διεύθυνση λήψης πυρήνα: Οι αντοχές πυρήνων που λαμβάνονται κατά τη διεύθυνση σκυροδετήσεως ή κατά την κάθετη διεύθυνση διαφέρουν. Γενικώς, οι πυρήνες που λαμβάνονται κατά τη διεύθυνση σκυροδετήσεως, δίνουν μεγαλύτερες αντοχές. 12.2.2 Ατέλειες: Θα απορρίπτονται και δεν θα ελέγχονται πυρήνες που παρουσιάζουν ρωγμές ή κενά ή θα έχουν ενσωματωμένα ξένα σώματα (ξύλο, χαρτί, πανί, πολυστερίνη κλπ.) ή θα εμφανίζουν ενδείξεις διακοπής διαστρώσεως (συνήθως καθ’ ύψος). Δεν θα αποκλείονται πυρήνες που εμφανίζουν στην πλευρική τους επιφάνεια τις ενδείξεις εγκιβωτισμένων φυσαλίδων αέρα. 12.2.3 Μέγιστος κόκκος αδρανούς: Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα του ελέγχου, πρέπει ο μέγιστος κόκκος αδρανούς του ελεγχόμενου σκυροδέματος να μην είναι μεγαλύτερος του 1/3 της διαμέτρου του πυρήνα.7/9 12.3 Παράγοντες που ανήκουν στις μεταβλητές της δοκιμής 12.3.1 Διάμετρος πυρήνα: Η διάμετρος του πυρήνα επηρεάζει τη μετρούμενη αντοχή του. Θεωρείται ότι η αντοχή ενός πυρήνα διαμέτρου 100mm και ύψους 100mm, που έχει ληφθεί με οριζόντια διάτρηση, αντιστοιχεί στην αντοχή κυβικού δοκιμίου ακμής 150mm (Δες και § 5.1). 12.3.2 Λόγος Ύψος/Διάμετρος (H/D): Πυρήνες με λόγο Η/D>1 εμφανίζουν μικρότερη αντοχή, λόγω της μειώσεως της «περισφίγξεως» που προκαλούν οι πλάκες της πρέσσας κατά τη διαδικασία θραύσεως, με την αναπτυσσόμενη τριβή στις επιφάνειες των βάσεων. 12.3.3 Επιπεδότητα βάσεων πυρήνα: Οι αποκοπτόμενοι πυρήνες, θα διαμορφώνονται με κοπή ά άλλη επεξεργασία έτσι ώστε να προκύπτουν επίπεδα βάσεων κάθετα στις γενέτειρες. 12.3.4 «Καπέλωμα» βάσεω
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.