Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση του βασικού περιεχομένου των ως άνω Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, για την ενημέρωση των επισκεπτών του www.e-archimedes.gr επί του σημαντικού αυτού θέματος. Τα αναγραφόμενα έχουν εφαρμογή τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Εργα.

Βασικές Προδιαγραφές Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης Μελετητών - Συµβούλων Μηχανικών Από τον Γιώργο ΚουτίναΟ Μελετητής - Σύµβουλος υποχρεούται να παρέχει ασφαλιστική εγγύηση για τις υπηρεσίες που θα παρέχει µέσω της σύµβασής του µε τον .... (Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία). Ειδικότερα, θα διατηρεί σε ισχύ ετησίως ανανεούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το οποίο να καλύπτει την κατά το νόµο επαγγελµατική ευθύνη του, που απορρέει από ή σχετίζεται µε αµέλεια, λάθος ή παράλειψη σε σχέση µε τις παρεχόµενες Υπηρεσίες Συµβούλου της αντίστοιχης Σύµβασης . Στην περίπτωση που υπάρχει Κοινοπραξία ή Σύµπραξη Μελετητών - Συµβούλων, ο κάθε ένας εξ αυτών, ευθυνόµενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι του Εργοδότη / της Αναθέτουσας Υπηρεσίας, θα είναι ασφαλισµένος για την επαγγελµατική ευθύνη του µε τα ίδια όρια εγγυήσεων ως κατωτέρω. Το ασφαλιστήριο θα προέρχεται από ασφαλιστική εταιρεία µε εµπειρία σε παρόµοιες ασφαλίσεις και µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρα / ες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, για να είναι αποδεκτό θα περιλαµβάνει όρους που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Το Ασφαλιστήριο Επαγγελµατικής Ευθύνης Μελετητών - Συµβούλων Μηχανικών, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και άµεσες ή/και έµµεσες υλικές ζηµιές του ... (Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία) ή/και Τρίτων. Το ασφαλιστέο όριο εγγυήσεων για ενδεχόµενες ζηµίες ή απαιτήσεις αποζηµίωσης αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη του Μελετητή - Συµβούλου, θα είναι κατ’ ελάχιστον ίσα προς 1.000.000 EURO ανά απαίτηση και 2.000.000 EURO αθροιστικά ανά έτος. Η όποια απαίτηση αποζηµίωσης θα κρίνεται από το ελληνικό δίκαιο ή χώρας της ευρωπαϊκής ένωσης. Το Ασφαλιστήριο θα περιλαµβάνει όρους που να προβλέπουν πως αποζηµιώνει εξωδίκως βάσει Πραγµατογνωµοσύνης ή διαδικασίας ∆ιαµεσολάβησης ή ∆ιαιτησίας. Σε καµιά περίπτωση θα γίνεται αποδεκτό Ασφαλιστήριο µε όρο όπου να αναφέρει πως «θα αποζηµιώνει µόνον κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εις βάρος του Ασφαλιζοµένου». Η παρεχόµενη ασφαλιστική κάλυψη δεν απαλλάσσει ούτε περιορίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Μελετητή - Συµβούλου που απορρέουν από τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από το ασφαλιστήριο σχετικές εξαιρέσεις, εκπτώσεις, περιορισµούς κλπ. Η προσκόµιση του έγκυρου Πιστοποιητικού - Βεβαίωσης Ασφάλισης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αντίστοιχης Σύµβασης ανάθεσης της Μελέτης - Υπηρεσιών Συµβούλου. Ως έγκυρο Πιστοποιητικό Ασφάλισης θεωρείται εκείνο το οποίο εκδίδεται από νόµιµα δραστηριοποιούµενη Ασφαλιστική Εταιρεία ή από Μεσίτη Ασφαλίσεων διαθέτοντα επαγγελµατική άδεια από το αρµόδιο Επιµελητήριο. Ο Εργοδότης / η Αναθέτουσα Υπηρεσία πέρα από το Πιστοποιητικό - Βεβαίωση Ασφάλισης, θα µπορεί να ζητά για σχετικό έλεγχο το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο.1/1
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.