Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Στην ΠΕΤΕΠ αυτή καλύπτονται οι εργασίες αποκατάστασης σε όλες τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής έκθεσης κατηγορίας XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Για τον λόγο αυτό αποσύρθηκαν οι προηγούμενες αναρτήσεις των σχεδίων ΠΕΤΕΠ 14-01-04-01 και 14-01-04-02, μετά από υποδείξεις επισκεπτών μας.

Παρακαλούμε για τον σχολιασμό του κειμένου από τους συναδέλφους Μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεµβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από oπλισµένο σκυρόδεµα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού 01 Σε περιβάλλον κατηγορίας XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΠΕΤΕΠ 14-01-04-01 - Εκδοση 3.0 - ΝΟΕΜΒΡIΟΣ 2013www.e-archimedes.gr ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΤο έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσεις ηςΠρώτη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε∆εύτερη έκδοση05/2008Προσαρµογή προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1421 και τον ΚΤΧ-200811/2013Εναρµόνιση του κειµένου µε βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, από τον κ. Χρήστο Ροδόπουλο, καθηγητή ∆οµικής Ακεραιότητας στο Πανεπιστήµιο Monash της Αυστραλίας και τον κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο Π.Μ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.Τρίτη έκδοσηΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Αντικείµενο12.Τυποποιητικές παραποµπές23.Όροι και ορισµοί44.Απαιτήσεις84.1.Γενικά ....................................................................................................................................... 84.2.Εξοπλισµός .............................................................................................................................. 84.3.Υλικά γαλβανικής προστασίας οπλισµού................................................................................. 84.4.Υλικά περιορισµού ή αναστολής ρυθµού διάβρωσης οπλισµού ............................................. 94.5.Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισµού και ενίσχυσης της πρόσφυσης µεταξύ υφιστάµενου σκυροδέµατος και κονιάµατος ................................................................ 94.6.Υλικά αποκατάστασης διατοµής σκυροδέµατος ...................................................................... 94.7.Υλικά στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος ................................................ 94.8.Υλικά φινιρίσµατος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος................................................ 94.9.Υλικά σφράγισης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος................................................. 104.10. Αποθήκευση υλικών............................................................................................................... 10 5.Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού και ανοχές105.1.Προεργασίες........................................................................................................................... 105.2.Εγκατάσταση συστήµατος γαλβανικής προστασίας ............................................................. 105.3.Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµού .................................................................................... 115.4.Αποκατάσταση διατοµής µε επισκευαστικό κονίαµα ............................................................. 115.5.Φινίρισµα τελικής επιφάνειας ................................................................................................. 115.6.Στεγάνωση τελικής επιφάνειας............................................................................................... 125.7.Σφράγιση τελικής επιφάνειας ................................................................................................. 125.8.Συντήρηση ............................................................................................................................. 125.9.Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές ................................................. 12 5.9.1.Οπτικός έλεγχος ........................................................................................................ 125.9.2.Γεωµετρικός έλεγχος ................................................................................................. 135.9.3.Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος .............................................................................. 136.∆οκιµές137.Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος147.1.Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 147.2.Μέτρα υγείας - ασφάλειας ...................................................................................................... 148.Τρόπος επιµέτρησης149.Βιβλιογραφία16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01i ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCiiΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΑποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον κατηγορίας XC κατά ΕΝ 206-1 1.ΠΕΤΕΠ14-01-04-01Αντικείµενο Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τοπικής οξείδωσης οπλισµού και αποκατάστασης της τοπικής βλάβης του σκυροδέµατος από τον λόγο αυτό. Πρόκειται για εργασίες που εφαρµόζονται για την αποκατάσταση τοπικών βλαβών σκυροδέµατος και οπλισµού, όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται ενίσχυση του οπλισµού ή/και της διατοµής του σκυροδέµατος βάσει του Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ή του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3. Η προδιαγραφή αυτή βασίζεται στις προβλέψεις και απαιτήσεις του Εναρµονισµένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και δεν καλύπτει περιπτώσεις ενεργών πηγών υγρασίας που παρουσιάζουν εποχιακές διαβαθµίσεις. Η διάβρωση του οπλισµού -και οι επερχόµενες εκ του λόγου αυτού βλάβες των στοιχείων από σκυρόδεµα- εξαρτάται από τις συνθήκες έκθεσης της κατασκευής στις περιβαλλοντικές δράσεις, όπως κατηγοριοποιούνται από Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Οι επεµβάσεις αποκατάστασης που προδιαγράφονται στην συνέχεια, έχουν εφαρµογή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Η διάβρωση προέρχεται αποκλειστικά από την µείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης (8,2 < Ph < 9,0) και δεν οφείλεται στην παρουσία χλωριόντων ή άλλων χηµικών ενώσεων. (β) Η επελθούσα µείωση της διατοµής του οπλισµού λόγω της διάβρωσης δεν καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο της στατικής επαρκείας της κατασκευής βάσει των ισχυόντων κανονισµών Ανάλογα µε την κατηγορία έκθεσης των κατασκευών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 διαφοροποιούνται οι συνθήκες εξέλιξης των φαινοµένων της διάβρωσης του οπλισµού µε την πάροδο του χρόνου, αλλά και η εφαρµοστέα µεθοδολογία αποκατάστασης των βλαβών. Σηµειώνονται τα ακόλουθα: Κατηγορία έκθεσης XC1 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέµατος εσωτερικών χώρων µε ποσοστό σχετικής υγρασίας που δεν υπερβαίνει το 60% ή στοιχεία σκυροδέµατος µόνιµα κορεσµένα µε νερό που δεν περιέχει άλατα ή άλλες χηµικές ενώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε χηµική προσβολή. Η επερχόµενη διάβρωση του οπλισµού των στοιχείων αυτών είναι οµοιόµορφη, χωρίς βελονισµούς 2 και µε ρυθµό µικρότερο από 0,5µΑ/cm Κατηγορία έκθεσης XC2 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέµατος εξωτερικών χώρων και θεµελιώσεων µόνιµα κορεσµένα µε νερό που δεν περιέχει άλατα ή άλλες χηµικές ενώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε χηµική προσβολή. Η επερχόµενη διάβρωση του οπλισµού των στοιχείων αυτών είναι οµοιόµορφη, χωρίς βελονισµούς 2 και µε ρυθµό µικρότερο από 0,5µΑ/cm Κατηγορία έκθεσης XC3 Αναφέρεται σε σε στοιχεία σκυροδέµατος εσωτερικών χώρων που παρουσιάζουν αυξηµένη υγρασία όπως κολυµβητήρια, κουζίνες, πλυντήρια, κλπ.ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-011 / 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΗ επερχόµενη διάβρωση του οπλισµού των στοιχείων αυτών είναι οµοιόµορφη, χωρίς βελονισµούς 2 και µε ρυθµό µικρότερο από 1,0 µΑ/cm Κατηγορία έκθεσης XC4 Αναφέρεται σε στοιχεία σκυροδέµατος εξωτερικών χώρων που παρουσιάζουν κύκλους υγρασίας και είναι εκτεθειµένα σε βροχή. Η επερχόµενη διάβρωση του οπλισµού των στοιχείων αυτών είναι οµοιόµορφη, χωρίς βελονισµούς 2 και µε ρυθµό µικρότερο από 1,2 µΑ/cm Επισηµαίνεται ότι για τον καθορισµό των απαιτουµένων επεµβάσεων υπό συνθήκες κατηγορίας XC4 πρέπει να εξετάζεται στην περιοχή της βλάβης η µείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης σε τιµές µικρότερες από pH 9, σε βάθος ίσο µε το πάχος επικάλυψης του οπλισµού συν την διάµετρο των κατακορύφων ράβδων, έστω tC. ∆ιακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις: Κατηγορία XC4/A1 (περιορισµένη ενανθράκωση): Η ως άνω µείωση της αλκαλικότητας λόγω ενανθράκωσης διαπιστώνεται σε ποσοστό της βλαβείσας επιφανείας έως 30%. Η ως άνω µείωση αλκαλικότητας λόγω Κατηγορία XC4/A2 (γενικευµένη ενανθράκωση): ενανθράκωσης διαπιστώνεται σε ποσοστό της βλαβείσας επιφάνειας µεγαλύτερο του 30%.Τυπική χωροθέτηση των Κατηγοριών Εκθεσης XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-12.Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή2 / 16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCαναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφές, επιδόσεις, παραγωγή και συµµόρφωση Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformityΕΛΟΤ EN 1504-2Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης - Μερος 2: Συστήµατα επιφανεικής προστασίας σκυροδέµατος Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 2: Surface protection systems for concreteΕΛΟΤ EN 1504-3Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης - Μερος 3: Επισκευές φερόντων και µη φερόντων στοιχείων Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repairΕΛΟΤ EN 1504-7Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης - Μερος 7: Προστασία οπλισµού έναντι διαβρώσεως Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 7: Reinforcement corrosion protectionΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης - Μερος 9: Γενικές αρχύς για την χτήση των προϊόντων και συστηµάτων. Ειδικοτερα: Αρχή 1 (Π∆) : Προστασία έναντι διεισδύσεων (επιστρώσεις) Αρχή 2 (ΕΥ) : Ελεγχος υγρασίας (επιστρώσεις) Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 9: General principles for the use of products and systems. Principle 1 (PI) : Protection against Ingress Principle 2 (MC) : Moisture ControlΕΛΟΤ EN ISO 12696Καθοδική προστασία οπλισµού σκυροδέµατος Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2012)ΕΛΟΤ EN ISO 7783-2Υλικά και συστήµατα επιστρώσεων εξωτερικής τοιχοποιίας και σκυροδεµάτων - Βαφές και βερνίκια - Προσδιορισµός και κατηγοριοποίηση της διαπερατότητας σε υδρατµό Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 2: Determination and classification of water-vapour transmission rate (permeability)ASTM E1745Πρότυπη προδιαγραφή για τους πλαστικούς επιβραδυντές υδρατµών προς χρήση κάτω από πλάκες από σκυρόδεµα σε επαφή µε το έδαφος ή κοκκώδη υλικά επιχώσεων Standard Specification for Plastic Water Vapour Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill under Concrete SlabsΠΕΤΕΠ: 14-01-04-013 / 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCASTM D2794Πρότυπη µέθοδος µετρήσεως της απόκρισης των οργανικών επιστρώσεων σε ταχεία παραµόρφωση (κρούσεις) Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)ASTM C876Πρότυπη µέθοδος µετρήσεως του δυναµικού διάβρωσης ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος χωρίς επιφανειακές επικαλύψεις. Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in ConcreteASTM G59-97Πρότυπη µέθοδος µετρήσεως της δυναµοστατικής αντίστασης πόλωσης Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance MeasurementsASTM D974Πρότυπη µέθοδος τιτλοδοτήσεως οξύτητος / αλκαλικότητος µε χρωµατικό δείκτη Standard test method for acid and base number by color-indicator titrationASTM D4262Πρότυπη δοκιµή προσφιορισµού ενεργού οξύτητος (pH) επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν καθαρισθεί µε χηµικές ουσίες ή απόξεση. Standard test method for pH of chemically cleaned or etched concrete surfacesΠΕΤΕΠ 14-01-09-01 ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικάΠΕΤΕΠ 14-01-02-01Τοπική Καθαίρεση Σκυροδέµατος µε ∆ιατήρηση του ΟπλισµούΠΕΤΕΠ 14-01-06-003.Καθαρισµός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισµών Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars.Πλήρης αποκατάσταση διατοµής στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΌροι και ορισµοί Στην παρούσα προδιαγραφή χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισµοί: Κατηγορία έκθεσης Οι κατηγορίες έκθεσης ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Πίνακας Ε.Π. F1: Οριακές τιµές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέµατος Αλκαλικότητα σκυροδέµατος Η αλκαλικότητα του σκυροδέµατος ανέρχεται σε 12,6 - 13,2 pH και είναι αποτέλεσµα της συγκέντρωσης ισορροπίας του υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2 στον τσιµεντοπολτό. Ο οπλισµός του σκυροδέµατος προστατεύεται από την διάβρωση µέσω ενός λεπτού υµενίου ένυδρου οξειδίου που δηµιουργείται λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του σκυροδέµατος. Ενανθράκωση Το διοξείδιο του άνθρακα του ατµοσφαιρικού αέρα αντιδρά µε το υδροξείδιο του ασβεστίου του σκυροδέµατος και σχηµατίζεται ανθρακικό ασβέστιο. Η διεργασία αυτή ονοµάζεται ενανθράκωση (carbonation) και είναι κατ' ουσίαν αναστροφή της ασβεστοποίησης (calcination) που λαµβάνει χώρα κατά την παραγωγή του κλίνκερ του τσιµέντου στην περιστροφική κάµινο (kiln).4 / 16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΠρόκειται για βραδεία αλλά συνεχή διεργασία που προχωρά από την επιφάνεια του στοιχείου από σκυρόδεµα προς το εσωτερικό του, αλλά µε µειούµενο ρυθµό λόγω σταδιακής αύξησης του βάθους διάχυσης. Η ενανθράκωση έχει µεν ως αποτέλεσµα την αύξηση της αντοχής της αντοχής του σκυροδέµατος, αλλά παράλληλα επιφέρει µείωση της αλκαλικότητας που είναι ουσιώδης παράγων για την προστασία του οπλισµού έναντι διαβρώσεως. Οταν το pH µειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10 αρχίζει η διάλυση του υµενίου παθητικοποίησης του χάλυβα, πράγµα που ευνοεί την έναρξη των διεργασιών της διάβρωσης. Βελονισµός (είδος διάβρωσης) Τύπος διάβρωσης µε αποτέλεσµα τον εκλεκτικό τοπικό σχηµατισµό προϊόντων διάβρωσης (ακόµα και όταν το µέταλλο ή κράµα έχει καλυφθεί µε προστατευτική επίστρωση), ή εκλεκτική διάλυση της επιφάνειας. Ακόµη και στις περιπτώσεις που η διάβρωση έχει ως αρχικό στάδιο τον εκλεκτικό τοπικό σχηµατισµό προϊόντος διάβρωσης µπορεί να εξελιχθεί σε τοπική εκλεκτική διάλυση, δηλαδή σχηµατίζονται εσοχές και κρατήρες (pits). Στην περίπτωση οπλισµένου σκυροδέµατος οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη χλωριόντων ή άλλων χηµικών ενώσεων που είτε βρίσκονται εξ αρχής στον τσιµεντοπολτό ή κατάφεραν να διεισδύσουν απο το περιβάλλον µε την πάροδο του χρόνου. Ρυθµός διάβρωσης Η κινητική των ηλεκτροχηµικών δράσεων ενός µετάλλου το οποίο διαβρώνεται µπορεί να προσδιοριστεί µε παραµέτρους, όπως η πυκνότητα ρεύµατος διάβρωσης icorr, το δυναµικό διάβρωσης Ecorr και οι σταθερές Tafel (βα και βc). Η εκτίµηση των παραπάνω παραµέτρων οδηγεί στον προσδιορισµό της αντίστασης πόλωσης Rp και του ρυθµού διάβρωσης. Η µέθοδος µέτρησης του ρυθµού διάβρωσης περιγράφεται στο πρότυπο ASTM G59. Ο ρυθµός διάβρωσης 2 µετριέται σε µονάδες µΑ/cm .Ενδεικτικός πίνακας τιµών ρυθµού διάβρωσης Τσιµεντοειδές υλικό Υλικό µε ή χωρίς αδρανή που αποκτά πλαστικότητα και ιδιότητες συνάφειας και πρόσφυσης όταν αναµιχθεί µε νερό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση και διαµόρφωσή του εντός στερεάς µάζας. Στα τσιµεντοειδή προϊόντα (αποτελούν το συνδετικό µέσο των κονιαµάτων) περιλαµβάνονται το τσιµέντο τύπου Portland, οι ιπτάµενες τέφρες, η λειοτριβηµένη σκωρία υψικαµίνων (GGBS), ασβεστολιθικές παιπάλες, πυριτική παιπάλη κλπ, καθώς και συνδυασµοί αυτών σε διάφορες αναλογίες.. Επικινδυνότητα/Τοξικότητα υλικών Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την αποκατάσταση των κατασκευών από σκυρόδεµα περιέχουν ενίοτε δραστικά συστατικά ως πρώτες ύλες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισµούς κατά την προετοιµασία και εφαρµογή τους. Ολα τα υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία από ∆ελτίο Ασφαλούς Χρήσεως Υλικού (MSDS - material safety data sheet), στο οποίο αναγράφονται ταΠΕΤΕΠ: 14-01-04-015 / 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCδραστικά συστατικά, οι συστάσεις του παραγωγού για την ασφαλή χρήση και τα απαιτούµενα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά περίπτωση. Θιξοτροπικά υλικά Θιξοτροπικότητα είναι η ιδιότητα ορισµένων ρευστών ή ηµιρεύστων υλικών, τα οποία ενώ υπό κανονικές συνθήκες είναι παχύρρευστα ή ιξώδη, µε ανακίνηση, ανάδευση ή δόνηση η ρευστότητά τους αυξάνεται ακι το ιξώδες τους µειώνεται. Αναστολείς διάβρωσης Χηµικές ενώσεις σε υγρή ή αέρια φάση, οι οποίες µειώνουν τον ρυθµό διάβρωσης των µετάλλων. Ο µηχανισµός δράσεώς τους έγκειται στον σχηµατισµό επίστρωσης υπό µορφή υµενίου παθητικοποίησης στην επιφάνεια του µετάλλου που παρεµποδίζει την προσέγγιση των διαβρωτικών παραγόντων. Οι µόνιµες αντιδιαβρωτικές επεξεργασίες, όπως π.χ. η επιχρωµίωση, δεν εντάσσονται στους αναστολείς. Ηλεκτρική αντίσταση κονιάµατος Η ηλεκτρική αντίσταση των πορωδών υλικών, όπως τα τσιµεντοειδή κονιάµατα, αποτελεί σηµαντική παράµετρο της λειτουργίας του µηχανισµού της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης των µετάλλων. Η υψηλή ηλεκτρική αντίσταση του επισκευαστικού κονιάµατος µειώνει την ροή του ρεύµατος διάβρωσης και επιβραδύνει την εξέλιξη του φαινοµένου. Η ηλεκτρική αντίσταση κατά βάση εξαρτάται από την διαπερατότητα των ρευστών και την διάχυση των ιόντων στα πορώδη υλικά. Ως εκ τούτου η ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέµατος µπορεί να αποτελέσει έµµεση ένδειξη της δυνατότητάς του να παρεµποδίζει την εισχώρηση χλωριόντων που οδηγούν µε την πάροδο του χρόνου στην διάβρωση του σιδηροπλισµού. Γαλβανική προστασία (Παθητική Καθοδική Προστασία) Τα γαλβανικά συστήµατα παρέχουν ηλεκτρικό ρεύµα προστασίας µέσω της εγκατάστασης ανοµίων µετάλλων (οι γνωστές θυσιαζόµενες άνοδοι), τα οποία διαβρώνονται κατά προτεραιότητα έναντι του µετάλλου που προστατεύεται. Τα γαλβανικά συστήµατα λειτουργούν αυτόνοµα, χωρίς εξωτερική ηλεκτρική πηγή, και αποτελούν οικονοµική λύση µε µειωµένες ανάγκες συντήρησης σε πολλές περιπτώσεις αποκατάστασης κατασκευών. Μέτρηση pH Η µέτρηση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος στο πεδίο, γίνεται µε χρήση χηµικών δεικτών που αντιδρούν µε την τσιµεντόπαστα και παράγουν χρωµατικούς συνδυασµούς. ∆ιακρίνονται διεθνώς σε δύο τύπους: Οι µονοχρωµατικοί δείκτες (deep purple indicators), όπως πχ. τα διαλύµατα φαινολοφθαλεΐνης αντιδρούν σε pH µεταξύ 8,5 και 9,5.Μονοχρωµατικός δείκτης6 / 16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΟι πολυχρωµατικοί δείκτες (rainbow indicators) αντιδρούν σε µεγάλο ευρος pH και δίνουν την δυνατότητα ανίχνευσης του ρυθµού µείωσης της αλκαλικότητας και προσδιορισµού του επιπέδου της χηµικής προσβολής (κατηγορία ΧΑ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1).Πολυχρωµατικός δείκτης Ηµιδυναµικό (Half Cell) - ∆υναµικό ∆ιάβρωσης Το δυναµικό διάβρωσης ή το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος προσδιορίζεται από το άθροισµα των συνολικών ηλεκτροχηµικών δράσεων οξείδωσης και αναγωγής ως αποτέλεσµα της διαδικασίας της διάβρωσης. Η µέτρησή του είναι µια ποιοτική, µη καταστροφική µέθοδος που δείχνει την προδιάθεση για διάβρωση.Ενδεικτικές τιµές προδιάθεσης διάβρωσης βάσει του προτύπου ASTM C-876 Μέτρηση ηµι-δυναµικού Για τον προσδιορισµό της τιµής ηµι-δυναµικού µετράται η διαφορά δυναµικού του µετάλλου ως προς ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (κορεσµένου καλοµέλανα, Αg/AgCl), µε απλό ή ψηφιακό βολτόµετρο. H µέτρηση του δυναµικού διάβρωσης παρέχει διάφορες πληροφορίες, όπως για το ποιό µέταλλο θα είναι ανοδικό στην περίπτωση γαλβανικής σύνδεσης. Η µέθοδος µέτρησης ηµιδυναµικού προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM C-876.Τυπική διάταξη µέτρησης ηµι-δυναµικού ανοικτού κυκλώµατοςΠΕΤΕΠ: 14-01-04-017 / 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC4.Απαιτήσεις4.1. Γενικά Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα συνοδεύονται από φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος από τον προµηθευτή/παραγωγό, από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για την προβλεπόµενη χρήση, και στα οποία να αναφέρονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι αναλογίες και ο τρόπος ανάµειξης των κονιών για την παρασκευή των κονιαµάτων, ο τρόπος εφαρµογής, οι συνθήκες εφαρµογής κυρίως σε ότι αφορά τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώµατος, πληροφορίες σχετικά µε την εργασιµότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες για τη µεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, την τοξικότητα καθώς και τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά την εφαρµογή του προϊόντος. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και να αποτελούν "σύστηµα" υλικών, προκειµένου να εξασφαλίζεται η µεταξύ τους συµβατότητα και συνεργασία. Παρέκκλιση δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση της Aρχής 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (δηλαδή επιλογή χρήσης γαλβανικής ή καθοδικής προστασίας βάσει ΕΝ ISO 12696 και χρήση υγρών ή αέριων αναστολέων). Επίσης πρέπει να συνοδεύονται απο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, θα ελέγχεται ότι ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος και ότι έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Τα δάπεδα/διάδροµοι εργασίας θα παραµένουν χωρίς µπάζα καθ’ όλο το διάστηµα της ηµέρας. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών, βεβαιώσεις απο τον προµηθευτή/παραγωγό των υλικών για παρακολουθήσεις ειδικών σεµιναρίων, πιστοποιήσεις απο Συλλόγους Επισκευής όπως το Ελληνικό Κλιµάκιο του International Concrete Repair Association) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη Μηχανικού ή Εργοδηγού µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόµενη µε σχετικά πιστοποιητικά.4.2. Εξοπλισµός Το συνεργείο επισκευής πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο συνήθη εξοπλισµό για την έντεχνη και τεχνικά άρτια εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο κεφ. 5 της παρούσας Προδιαγραφής. Η χρήση ειδικού εξοπλισµού, όπου κρίνεται απαιραίτητη για την επιτευξη της προβλεπόµενης ποιότητας σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών, αποτελεί συµβατική υποχρέωση του Ανάδοχου.4.3. Υλικά γαλβανικής προστασίας οπλισµού Πεδίο εφαρµογής: XC4/A2 Για τον περιορισµό ή την αναστολή του ρυθµού της διάβρωσης εφαρµόζονται θυσιαζόµενα ανόδια βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αρχής 9 ή βάση του προτύπου ΕΝ 12696. Τα θυσιαζόµενα µέταλλα στα ανόδια για την αναστολή του φαινοµένου της διάβρωσης µπορεί να είναι κράµατα Ψευδαργύργου ή κράµατα Αλλουµινίου / Ινδίου, βάρους 50 ή 100 ή 150 gr ανάλογα µε τις απαιτήσεις χρονοεπάρκειας της µελέτης. Ο προµηθευτής/κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει ενδεικτικούς πίνακες ή εξισώσεις υπολογισµού κατανάλωσης των ανοδίων σε σχέση µε την πυκνότητα του οπλισµού προς προστασία και την αναµενόµενη χρονοεπάρκεια της προστασίας. Για την τοποθέτηση των ανοδίων θα ακολουθούνται οι οδηγίες του προµηθευτή/κατασκευαστή.8 / 16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC4.4. Υλικά περιορισµού ή αναστολής ρυθµού διάβρωσης οπλισµού Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC2 - XC3 - XC4/A1 - XC4/A2 Για τον περιορισµό ή την αναστολή του ρυθµού της διάβρωσης εφαρµόζονται υλικά βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, Αρχής 9 ή βάσει του προτύπου ΕΝ ISO 12696. Τα υλικά για την αναστολή του φαινοµένου της διάβρωσης µπορούν να είναι: α) Αναστολείς ανόδου, καθόδου ή µικτής λειτουργίας, β) Υγροί ψεκαζόµενοι αναστολείς (Liquid Phase) µε ή χωρίς ιδιότητες υδροφοβισµού γ) Αέριοι Αναστολείς (Vapor Phase)4.5. Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισµού και ενίσχυσης της πρόσφυσης µεταξύ υφιστάµενου σκυροδέµατος και κονιάµατος Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC2 - XC3 - XC4/A1 Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισµού θα εφαρµόζονται επαλειφόµενα τσιµεντοειδή κονιάµατα ανεξαρτήτως αριθµού συστατικών, εµπλουτισµένα µε εποξειδικές ή πολυµερείς ρητίνες και συστατικά αναστολής διάβρωσης βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7.4.6. Υλικά αποκατάστασης διατοµής σκυροδέµατος Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC2 - XC3 - XC4/A1 Για την αποκατάσταση της διατοµής του σκυροδέµατος θα χρησιµοποιούνται έτοιµα ινοπλισµένα θιξοτροπικά ή έγχυτα τσιµεντοειδή επισκευαστικά κονιάµατα που είναι κατάλληλα για εφαρµογή σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέµατος βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. Για την κατηγορία XC4/A2 η max ηλεκτρική αντίσταση του κονιάµατος θα είναι R=15 KΩ cm. Η µέγιστη αντοχή θλίψης του επισκευαστικού κονιάµατος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάµενου σκυροδέµατος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος στρώσης του επισκευαστικού κονιάµατος. Σε καµία περίπτωση η στρώση δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 30 mm.4.7. Υλικά στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος Πεδίο εφαρµογής: XC2 - XC3 Για την στεγάνωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης θα χρησιµοποιούνται έτοιµα τσιµεντοειδή κονιάµατα, κατάλληλα για στεγάνωση σκυροδέµατος έναντι θετικής ή αρνητικής πίεσης µε ή χωρίς πρόσθετα κρυσταλοποίησης. Το µέγιστο πάχος της τελικής στρώσης ορίζεται απο τον κατασκευαστή/προµηθευτή. Η µέγιστη αντοχή θλίψης του στεγανωτικού κονιάµατος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάµενου σκυροδέµατος4.8. Υλικά φινιρίσµατος της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC4/A1 - XC4/A2 Για το φινίρισµα της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης θα χρησιµοποιούνται έτοιµα, θιξοτροπικά ή ψεκαζόµενα, τσιµεντοειδή κονιάµατα, κατάλληλα για επισκευή µικροατελειών και εξοµάλυνση επιφανειών σκυροδέµατος βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-019 / 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCΤο µέγιστο επιτρεπόµενο αδρανές δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,3 mm. ∆εν επιτρέπεται το µέγιστο πάχος τoυ φινιρίσµατος να ξεπεράσει τα 4 mm. Η µέγιστη αντοχή θλίψης του επισκευαστικού κονιάµατος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 200% της αντοχής θλίψης του υφιστάµενου σκυροδέµατος.4.9. Υλικά σφράγισης της τελικής επιφάνειας του σκυροδέµατος Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC3 - XC4/A1 - XC4/A2 Για το σφράγισµα της τελικής επιφάνειας θα χρησιµοποιούνται έτοιµα αστάρια µε υδροφοβικές ιδιότητες, σιλανίου, σιλοξάνης ή µίγµατος αυτών βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Η βαφή προστασίας θα πρέπει να είναι βάσεως νερού ή άλλων ενώσεων και να είναι ελεύθερη πτητικών (µονο για την κατηγορία XC1). Ενδείκνυται ειδικά για την κατηγορία XC4, να έχει αντίσταση παραµόρφωσης θράυσης υµενίου > 100% κατά ASTM D2794 (για την κατηγορία XC4).4.10. Αποθήκευση υλικών Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικά τα πάσης φύσεως υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευµένους από υγρασία.5.Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού και ανοχές Η εργασία αποκατάστασης τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής οξείδωσης του οπλισµού θα εκτελείται σύµφωνα µε τα παρακάτω:5.1. Προεργασίες Αποµακρύνονται τα επιχρίσµατα ή καλύψεις και το σαθρό σκυρόδεµα στην περιοχή της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωµένος οπλισµός. Τα επιχρίσµατα θα πρέπει να αποµακρύνονται τουλάχιστον 50 cm περιµετρικά της βλαβείσας περιοχής. Ο καθαρισµός θα γίνεται µε σφυρί και καλέµι, µε κρουστικό πιστόλι ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο. Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος θα είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωµένου τµήµατος του οπλισµού κατά το δυνατόν περιµετρική. Η αποµάκρυνση του σκυροδέµατος θα γίνεται έτσι, ώστε το δηµιουργούµενο περίγραµµα να δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Καθαρίζεται ο οπλισµός από τα οξείδια µε συρµατόβουρτσα µε χαλύβδινα σύρµατα, υδροαµµοβολή µέσης πίεσης (>250 bar) ή αµµοβολή όπως προδιαγράφεται στην ΕΤΕΠ 14-01-09-01. Οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να εκτελούνται, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή. Σε κάθε περίπτωση η ζώνη της επέµβασης θα διατηρείται ξηρή. Ακολουθεί καλός καθαρισµός του στοιχείου µε σκούπισµα, βούρτσισµα, αναρρόφηση ή φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα χωρίς έλαια λίπανσης (απαιτείται παρεµβολή λιποσυλλέκτη στον σωλήνα τροφοδοσίας).5.2. Εγκατάσταση συστήµατος γαλβανικής προστασίας Πεδίο εφαρµογής: XC4/A2 Το σκυρόδεµα θα αποµακρύνεται περιµετρικά και πίσω από τον διαβρωµένο οπλισµό χρησιµοποιώντας εγκεκριµένες τεχνικές σύµφωνα µε την Οδηγία R310.1R του American Concrete10 / 16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCInstitute (ACI). Ο εκτεθειµένος οπλισµός θα προετοιµάζεται κατάλληλα και θα αποµακρύνονται σκόνες και υπολείµµατα σκυροδέµατος. Τα συστήµατα ανοδίων και τα ειδικά επισκευαστικά κονιάµατα των ανοδίων θα εφαρµόζονται αµέσως µετά την προετοιµασία και τον καθαρισµό των οπλισµών εφαρµόζοντας εγκεκριµένες τεχνικές σύµφωνα µε τις Εργοταξιακές Οδηγίες Εφαρµογής ∆ιαδικασιών Επισκευών του Αµερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέµατος (Field Guide to Concrete Repair Application Procedures: 1 ACI RAP-8: Installation of Embedded Galvanic Anodes ) Η θέση καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ των ανοδίων καθορίζονται από τον µελετητή (κριτήρια σχεδιασµού). Τα ανόδια µπορούν να τοποθετηθούν στην περίµετρο της επισκευασµένης περιοχής ή να δηµιουργήσουν ένα πλέγµα στην περίπτωση προστασίας δεύτερης σειράς οπλισµών αν απαιτείται. Τοποθετούνται µε τη βοήθεια συρµάτων δίπλα ή κάτω από τον οπλισµό και σε κοντινή απόσταση από το σκυρόδεµα (µέχρι 100 mm) διασφαλίζοντας και την πλήρη κάλυψη που πρέπει να επακολουθήσει από το επισκευαστικό κονίαµα. Το ελάχιστο πάχος κάλυψης µε επισκευαστικό κονίαµα θα είναι 20 mm. Η σύνδεση µεταξύ ανοδίου µε οπλισµό και οπλισµού µε οπλισµό θα ελέγχεται µε τη χρήση πολύµετρου. Σηµεία µε ασυνέχειες, µπορούν να επιδιορθωθούν µε την ένωση του “µη συνδεδεµένου” οπλισµού µε κάποιο γειτονικό, χρησιµοποιώντας σύρµατα. Θα πρέπει να επιτευχθεί διαφορά δυναµικού µεταξύ 0 και 1 mV για την επιβεβαίωση της συνέχειας.5.3. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµού Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC2 - XC3 - XC4 Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισµό του οπλισµού, θα εφαρµόζεται ο αναστολέας διάβρωσης και το υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας µε ενίσχυση πρόσφυσης, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού. Το κονίαµα ενίσχυσης πρόσφυσης θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτού, τόσο στον οπλισµό όσο και στο σκυροδέµα, µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας του αποµένοντος σκυροδέµατος στην ζώνη της επέµβασης.5.4. Αποκατάσταση διατοµής µε επισκευαστικό κονίαµα Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC2 - XC3 - XC4 Αµέσως µετά τη διάστρωση του κονιάµατος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόµη νωπό, θα διαστρώνεται το επισκευαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατοµής του σκυροδέµατος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στη µελέτη. Η εφαρµογή του κονιάµατος στο υπόστρωµα θα γίνεται µε σπάτουλα, µυστρί ή υγρή εκτόξευση.5.5. Φινίρισµα τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρµογής: XC1 Μετά τη διάστρωση του επισκευαστικού κονιάµατος και την αποκατάσταση της διατοµής, θα διαστρώνεται λεπτή στρώση από λεπτόκοκκο τσιµεντοειδές κονίαµα φινιρίσµατος για σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάµατος και την διόρθωση µικροατελειών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού.1Το εγχειρίδιο ACI RAP 8 διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: http://www.concrete.org/general/RAP-8.pdf ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-0111 / 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XC5.6. Στεγάνωση τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρµογής: XC2 - XC3 - XC4 Μετά το πέρας τουλάχιστον 20 ηµερών ή σε χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής /προµηθευτής θα πραγµατοποιείται η στεγάνωση της τελικής επιφάνειας τόσο στην περιοχή της επισκευής όσο και 50 εκ περιµετρικά αυτής σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού.5.7. Σφράγιση τελικής επιφάνειας Πεδίο εφαρµογής: XC3 - XC4 Για το σφράγισµα της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται έτοιµα αστάρια µε υδροφοβικές ιδιότητες σιλανίου, σιλοξάνης ή µίγµατος αυτών βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Η βαφή προστασίας θα πρέπει να είναι βάσεως νερού ή άλλων ενώσεων, ελέυθερη πτητικών.5.8. Συντήρηση Πεδίο εφαρµογής: XC1 - XC2 - XC3 - XC4 Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάµατος και η στρώση φινιρίσµατος θα παραµένουν υγρές επί 48 ώρες µε τακτική διαβροχή, υγρή λινάτσα ή υγρό σφουγγάρι.5.9. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας στις θέσεις που περιγράφονται στη µελέτη του έργου και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί σε περιοχές φόρτωσης. Ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται οπτικά, γεωµετρικά και µηχανικά (κρουστικά).5.9.1. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και µετά την ολοκλήρωσή τους. -Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας όπως αυτοί περιγράφονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής και στις οδηγίες των προµηθευτών των προϊόντων. Αν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις θα δίδονται εντολές για διορθωτικές παρεµβάσεις για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων πριν την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως συνήθεις κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: η µη πλήρης αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος, η ελλιπής αποκάλυψη και ο ελλιπής καθαρισµός του οξειδωµένου οπλισµού, η εφαρµογή επισκευαστικού κονιάµατος επί κληρωθέντος κονιάµατος σε όχι νωπό κονίαµα πρόσφυσης ή η εφαρµογή κονιάµατος σε ξηρή επιφάνεια.-Επισηµαίνεται η ανάγκη πιστής εφαρµογής των οδηγιών χρήσης/εφαρµογής των παραγωγών των προϊόντων όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής τους, τα µέγιστα και ελάχιστα πάχη στρώσεων, τον χρόνο αναµονής µεταξύ των στρώσεων κ.λπ.Ο οπτικός έλεγχος µετά το πέρας της εργασίας αφορά τον εντοπισµό πιθανών κακοτεχνιών στην τελική στρώση σφράγισης και φινιρίσµατος. Η επέµβαση θεωρείται επιτυχής, όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή αυτές είναι ελάχιστες και επισκευάσαµε. Στην περίπτωση που κατά τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες στην τελική στρώση, θα επισκευάζονται µε χρήση κονιάµατος φινιρίσµατος που εφαρµόζεται σύµφωνα µε όσα σχετικά12 / 16ΠΕΤΕΠ: 14-01-04-01 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ XCαναφέρονται στα κεφ. 5.1 έως και 5.6 της παρούσας Προδιαγραφής. Η συµµόρφωση θα διαπιστώνεται µε επανέλεγχο.5.9.2. Γεωµετρικός έλεγχος Ο γεωµετρικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό αποκλίσεων της τελικώς διαµορφωµένης διατοµής σε σχέση µε την αρχική ή αυτή που προβλέπεται στη µελέτη. Ο εντοπισµός των αποκλίσεων γίνεται µε τις κλασικές µεθόδους µέτρησης και αποτύπωσης. Οι περιοχές των αποκλίσεων σηµαίνονται επί τόπου και στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Ως αποδεκτές θεωρούνται οι γεωµετρικές αποκλίσεις από τις προβλεπόµενες διαστάσεις έως και 2%. Στην περίπτωση που κατά
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
21 Νοεμβρίου 2013

Τροποποίηση της παρ. 4.5: " ... θα εφαρμόζονται επαλειφόμενα τσιμεντοειδή κονιάματα ανεξαρτήτως αριθμού συστατικών, εμπλουτισμένα με εποξειδικές ή πολυμερείς ρητίνες και συστατικά αναστολής διάβρωσης ..."

Παν. Αναγνωστόπουλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.