Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Παρουσίαση ομιλίας του Π. Κουφόπουλου για την συντήρηση του σκυροδέματος με απλή, αλλά εμπεριστατωμένη ερμηνεία των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά την σκλήρυνσή του. Το κείμενο προλογίζει ο Θ. Βουδικλάρης, με αναφορά σε προσθήκες-βελτιώσεις που έχει προτείνει ο Π. Κουφόπουλος για τον ΚΤΣ-97.

Παρουσίαση των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά την συντήρηση του σκυροδέµατοςΕισαγωγή και αναφορά στο έργο του Π. Κουφόπουλου από τον Θ. Βουδικλάρη Αναδιφώντας το αρχείο µου, σε µια προσπάθεια να το ξαλαφρώσω, έπεσα πάνω σε ένα κείµενο εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο θεωρώ υποχρέωσή µου και επιθυµώ να γνωστοποιήσω. "Υπογράφεται" από τον γνωστό σε όλους Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουφόπουλο, "πατριάρχη" της τεχνολογίας σκυροδέµατος στη χώρα µας, και αφορά, φυσικά, το σκυρόδεµα. Είναι η οµιλία που έκανε σε µια ηµερίδα του ΤΕΕ, στις 29 - 5 - 2009, που έγινε "από στήθους", χωρίς να έχει παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή γραπτό κείµενο. Το θεώρησα (ήδη από τότε) ενδιαφέρον, του ζήτησα να το διατυπώσει γραπτώς, και µου το έστειλε µερικές µέρες αργότερα. ∆εν αποκλείεται να είµαι ο µόνος που το έχει στη διάθεσή του, πράγµα που µου δηµιουργεί πρόσθετη υποχρέωση να το καταστήσω γνωστό. Παρατίθεται λίγο πιο κάτω. Παρακαλώ να προσέξετε µε πόση απλότητα και πόση σαφήνεια, που πηγάζει από τη βαθειά γνώση του αντικειµένου, µε πόσο εύληπτο τρόπο µπορεί να µας εισαγάγει στην ουσία των φαινοµένων που περιγράφει. Χωρίς αναφορές σε διεθνή βιβλιογραφία και χωρίς παράθεση πλήθους κωδικών ξένων προτύπων και προδιαγραφών για εντυπωσιασµό, χωρίς προσπάθεια επιδείξεως γνώσεων και σοφίας. Και συγκρίνετε µε αυτό που συνήθως "απολαµβάνουµε". Μάθηµα για όλους. Θα επωφεληθώ από την ευκαιρία για να γνωστοποιήσω και κάποιες προσθήκες - βελτιώσεις που πρότεινε ο Κουφόπουλος στον ΚΤΣ-97 και στην Εγκύκλιο Ε7, µετά το πέρας της συντάξεώς τους, οι οποίες όµως δεν ενσωµατώθηκαν τελικώς, υποθέτω µε ευθύνη του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του ή και (πιο αόριστα) της Ελληνικής γραφειοκρατίας. Θα τις παραθέσω όπως ακριβώς τις έχω από τα δικά του σηµειώµατα. ∆εν είναι γνωστές και δεν αποκλείεται να µην τις θυµάται ούτε ο ίδιος. Η πρώτη αφορά τον ΚΤΣ-97, φέρει ηµεροµηνία 10-6-97 (ο Κανονισµός εγκρίθηκε στις 28-3-97 και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και συνίσταται σε δύο φράσεις: • Αν αµφισβητηθεί, εκ των υστέρων, µια παρτίδα σκυροδέµατος, και έχουν χαθεί, λόγω ατυχήµατος, τα πιστοποιητικά ελέγχου της παρ.... εφαρµόζεται ο έλεγχος της παρ.... • Τα εργαστήρια ελέγχου της παρ.... είναι υποχρεωµένα να διατηρούν αρχεία, τουλάχιστον µιας δεκαετίας, των ελέγχων που διενήργησαν. Η δεύτερη βελτίωση αφορά την Εγκύκλιο Ε7. Προτάθηκε - ζητήθηκε από το ΚΕ∆Ε στις 10-6-1999, και περιλαµβάνει τις εξής επεµβάσεις: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εγκύκλιος αυτή εφαρµόζεται όταν ζητείται η φέρουσα ικανότητα µιας κατασκευής, κατά τον χρόνο ελέγχου της, προκειµένου να γίνει ενίσχυσή της, είτε γιατί υπέστη βλάβες (από πυρκαγιά, σεισµό κλπ.) είτε γιατί αλλάζουν οι συνθήκες φόρτισής της (προσθήκη ορόφων, αύξηση του κινητού φορτίου πλακών κ.ά.). Όταν ζητείται η συµβατική αντοχή σκυροδέµατος, δηλαδή η κατηγορία σκυροδέµατος κατά τη διάστρωσή του, ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κ.Τ.Σ. 1/7 και µία προσθήκη στο τέλος της Εγκυκλίου: 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Με την παρούσα Εγκύκλιο αξιολογείται η κατηγορία σκυροδέµατος των παρτίδων σκυροδέµατος µιας κατασκευής (παρ. 3.5). Στην περίπτωση που εξετάζεται η φέρουσα ικανότητα ολόκληρης της κατασκευής, εναπόκειται στον Μελετητή µηχανικό να κρίνει και να αποφασίσει: α)Αν µια παρτίδα σκυροδέµατος µε χαµηλότερη αντοχή επηρεάζει, και σε ποιο βαθµό, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής (π.χ. η αντοχή µιας πλάκας την αντισεισµικότητα µιας οικοδοµής).β)Αν η διαφορά f(2)ckκύβου - fπ σε µια παρτίδα δεν είναι σηµαντική, ώστε, σε συνάρτηση µε το είδος και την σηµαντικότητα του στοιχείου στο οποίο ανήκει αυτή η παρτίδα, να µπορεί να ληφθεί ως κατηγορία σκυροδέµατος όχι η f(1)ckκύβου αλλά η f(2)ckκύβου.γ)Στην περίπτωση που µία παρτίδα σκυροδέτησε δύο διαφορετικά στοιχεία (π.χ. πλάκα και υποστυλώµατα) και κρίσιµο στη λειτουργία της κατασκευής είναι το ένα από αυτά (π.χ. τα υποστυλώµατα, όπως στη προσθήκη ορόφων ή η πλάκα όταν αυτή φορτίζεται µε φορτίο µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο στην Μελέτη), αν η δειγµατοληψία των έξι δοκιµίων µπορεί να περιοριστεί στο στοιχείο που ενδιαφέρει (π.χ. µόνο στα υποστυλώµατα ή την πλάκα).δ)Αν η κρισιµότητα του στοιχείου ή η ασάφεια των αποτελεσµάτων (π.χ. µια µεγάλη τυπική απόκλιση αντοχών των καρότων) απαιτεί την επανάληψη του ελέγχου, ή τη λήψη µεγαλύτερου αριθµού δοκιµίων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους µε άλλες καθιερωµένες στατιστικές µεθόδους.ε)Αν, λόγω της κρισιµότητας ή της ιδιοµορφίας της κατασκευής, η µέθοδος αξιολόγησης της Εγκυκλίου αυτής πρέπει να συνδυαστεί µε άλλες καθιερωµένες µεθόδους επανελέγχου.Ίσως αυτές οι επεµβάσεις που ζητήθηκαν από τον συντάκτη και δεν έγιναν, δείχνουν καλύτερα το αληθές νόηµα των βασικών κειµένων του, ίσως αποτελούν µια µορφή "αυθεντικής ερµηνείας". Άλλη µία παρατήρηση για την καλύτερη γνωριµία µας µε τον άνθρωπο Κουφόπουλο. Υπέγραφε τα κείµενά του µόνο µε το όνοµά του "Παν. Κουφόπουλος" και πολύ συχνά µε µόνο "Π.Κ.", χωρίς τίτλους και χωρίς ιστορικά στοιχεία επαγγελµατικής πορείας, χωρίς φιοριτούρες. Όταν τον ρώτησα κάποτε τι τίτλους να προσθέσω στο όνοµά του, µου απήντησε "τίποτα, µόνο το όνοµα, έτσι κάνουν σε όλον τον κόσµο". ∆εν ζητούσε ούτε το "Πολιτικός Μηχανικός". Και κάτι τελευταίο. Τρεις συνάδελφοι Μηχανικοί, ο Ν. Μαρσέλλος, ο Φ. Φωτόπουλος και ο Θ. Βουδικλάρης υπέβαλαν στον τότε Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Αλαβάνο την υπ' αριθµ. 16411/14-6-2005 επιστολή - πρόταση, επ' ευκαιρία της συµπληρώσεως 20 ετών από της εγκρίσεως του πρώτου ΚΤΣ. Η επιστολή τελειώνει µε την επόµενη παράγραφο: Πιστεύουµε ότι το ΤΕΕ πρέπει να τιµήσει τον Παναγιώτη Κουφόπουλο στην πρώτη εκδήλωση που θα κάνει σχετική µε το σκυρόδεµα, ή σε ειδική εορταστική εκδήλωση, και να τον προτείνει στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για τη χορήγηση παρασήµου". Και τώρα η οµιλία του Κουφόπουλου στις 29-5-2009, όπως την έχει αποδώσει ο ίδιος ο συντάκτης της. Απολαύστε την, µάθετε και κάντε συγκρίσεις.2/7 Από τον Π. Κουφόπουλο Στα λίγα λεπτά της σηµερινής συνάντησης µας, θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποια ερεθίσµατα, ώστε να σας κινήσω το ενδιαφέρον να ανατρέξετε στη βιβλιογραφία για ένα θέµα πολύ σπουδαίο, αλλά πολύ αγνοηµένο, της συντήρησης του σκυροδέµατος. Ακούω συναδέλφους να λεν «τα δοκίµια που πήρα στη διάστρωση έδωσαν καλές αντοχές, και είµαι ήσυχος». Όµως δεν θα έπρεπε. Γιατί η αντοχή τού, έστω καλού, σκυροδέµατος που στρώθηκε στην οικοδοµή αλλά που όµως δεν συντηρήθηκε, δεν έχει καµία σχέση µε την αντοχή των δοκιµίων που συντηρήθηκαν στον υγρό θάλαµο του Εργαστηρίου. Γι' αυτό ο ΚΤΣ µιλά για «δοκίµια του έργου», που αφήνουµε στην οικοδοµή και τα συντηρούµε, ή δεν τα συντηρούµε, όπως συντηρούµε, ή δεν συντηρούµε, την οικοδοµή, και κάθε τόσο σπάζουµε ένα για να δούµε την εξέλιξη της αντοχής και την αποτελεσµατικότητα της συντήρησης. Θα σας δείξω στην συνέχεια ένα διάγραµµα στο οποίο φαίνεται η πτώση της αντοχής ενός σκυροδέµατος οικοδοµής που δεν συντηρήθηκε, αλλά σας τονίζω εκ προοιµίου, ότι η πτώση της αντοχής από την µη συντήρηση, δεν είναι το µεγαλύτερο κακό. Το µεγαλύτερο κακό είναι άλλο και για αυτό θα σας µιλήσω απόψε. Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι το νερό έχει µε το σκυρόδεµα µια αντιθετική σχέση: όταν προστίθεται στο νωπό σκυρόδεµα µέσα στη βαρέλα, το εξασθενίζει. Όταν όµως προστίθεται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος µετά την διάστρωση του στην πλάκα, το ενισχύει. Θα δούµε αµέσως γιατί. Ξέρουµε ότι όταν ανακατέψουµε τσιµέντο µε νερό, αρχίζει µια χηµική διαδικασία που την λέµε «ενυδάτωση». Η ενυδάτωση αρχίζει λίγη ώρα µετά την ανάµιξη και συνεχίζεται για χρόνια. Κατά την διάρκεια της, από τους κόκκους του τσιµέντου προκύπτει µια σειρά κρυσταλλικών προϊόντων µε µπερδεµένα χηµικά ονόµατα που δεν µας ενδιαφέρουν εδώ. Μας ενδιαφέρει όµως το γεγονός ότι αυτοί οι κρύσταλλοι έχουν βελονοειδή και πλακοειδή µορφή και εµπλέκονται, σχεδόν όπως ένα µάτσο καρφίτσες που ρίχνουµε στο τραπέζι. Το µόρφωµα που προκύπτει από την ενυδάτωση το ονοµάζουµε πήγµα (gel) και µια χονδροειδή και εκτός κλίµακας εικόνα του, βλέπετε στην συνέχεια. Τα µαυρισµένα κοµµατάκια υποτίθεται ότι είναι οι κρύσταλλοι. Ανάµεσα τους βλέπετε ότι υπάρχουν µικρά κενά, που τα λέµε «πόρους του πήγµατος».3/7 Οι διαστάσεις των κρυστάλλων είναι της τάξεως των 90 Άνγκστροµ (θυµίζω ότι ένα Άνγκστροµ = 10-7 mm) και οι διαστάσεις των πόρων της τάξεως των 15-20 Άνγκστροµ, δηλαδή οι πόροι είναι τέσσερις-πέντε φορές µικρότεροι. Οι πόροι αποτελούν το 1/3 περίπου του όλου µίγµατος, κι έτσι αυτό που µακροσκοπικά φαίνεται σαν ένα πλήρες στερεό, στην πραγµατικότητα είναι ένα στερεό σφουγγάρι. Τώρα, εκτός από του πόρους του πήγµατος, υπάρχουν, όπως βλέπετε, και µεγάλα κενά που λέγονται «τριχοειδείς πόροι», τα γνωστά µας τριχοειδή. Οι διαστάσεις τους είναι της τάξεως του 0,1 µικρού (ένα µικρό = 10'3 mm), δηλαδή 1000 φορές µεγαλύτερες από τις διαστάσεις των πόρων. Μετά την ανάµιξη, πόροι πήγµατος και τριχοειδής πόροι είναι γεµάτοι νερό. Το τσιµέντο χρειάζεται βέβαια νερό για να ενυδατωθεί. Όµως, δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το νερό των πόρων του πήγµατος, γιατί σε αυτούς, λόγω των µικροσκοπικών διαστάσεων τους, χωρούν µόλις τρία µε τέσσερα µόρια νερού, οι δε ισχυρές δυνάµεις που συγκρατούν αυτά τα µόρια -οι γνωστές δυνάµεις Van der Wall's- δεν επιτρέπουν στους κόκκους του τσιµέντου να τα απορροφήσουν. Συνεπώς, το µόνο διαθέσιµο νερό για ενυδάτωση είναι αυτό των τριχοειδών. Αλλά τα τριχοειδή είναι ένα σύστηµα κατακόρυφων -σχεδόν- σωληνίσκων, που αλλού συνδέονται µεταξύ τους και αλλού όχι. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόµενο, σε µερικές θέσεις οι κόκκοι που περιβάλλουν ένα τριχοειδές να έχουν ενυδατωθεί και να έχει περισσέψει µέσα στο τριχοειδές νερό, ενώ σε άλλες θέσεις, να έχει εξαντληθεί το νερό µέσα στο τριχοειδές και να µην έχουν ενυδατωθεί όλοι οι κόκκοι τσιµέντου που το περιβάλλουν. Αν λοιπόν εµείς δεν σπεύσουµε εκ των υστέρων να γεµίσουµε τα άδεια τριχοειδή µε νερό, κάτι που γίνεται µόνο µε την υγρή συντήρηση, τότε η ενυδάτωση θα σταµατήσει και θα παραµείνει µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος -για πάντα- ένα ποσοστό τσιµέντου νεκρό. Θα δείτε τώρα, µε τα δύο διαγράµµατα που ακολουθούν, τις τροµερές συνέπειες -το µεγάλο κακό που ανέφερα στην αρχή- από την µη συντήρηση. Κατ' αρχάς το Σχήµα 2.Έχουµε βάλει µέσα σε δοχεία, τσιµέντο και νερό µε διαφορετικές αναλογίες, δηλαδή κάθε δοχείο έχει διαφορετικό λόγο Ν/Τ. Γεµίσαµε τα δοχεία µέχρι επάνω, τα σφραγίσαµε ώστε να µην επικοινωνούν µε το περιβάλλον και τα αφήσαµε να ενυδατωθούν πλήρως.4/7 Το διάγραµµα µας δίνει τα προϊόντα που προέκυψαν µέσα σε κάθε δοχείο, σε ποσοστά της συνολικής µάζας. Π.χ. στο δοχείο µε Ν/Τ = 0,30 σχηµατίστηκε πήγµα σε ποσοστό περίπου 80 %, 14 % περίπου είναι το ανυδάτωτο τσιµέντο, και 6 % τα άδεια τριχοειδή. Το µέγιστο ποσοστό πήγµατος παρουσιάζεται σε λόγο Ν/Τ = 0,42, όπου δεν υπάρχει πια ανυδάτωτο τσιµέντο, αλλά υπάρχει το µέγιστο ποσοστό άδειων τριχοειδών, που είναι 8%. Αυτό το ποσοστό κενών είναι τεράστιο αν σκεφτούµε ότι το ποσοστό πόρων που εισάγεται µε τα αερακπκά είναι 4-5 % (µε πτώση αντοχής 25 - 30 %). Προχωρώντας δεξιότερα στο διάγραµµα, βλέπουµε ότι το ποσοστό πήγµατος ελαττώνεται (άρα, όπως αναµενόταν, πέφτει η αντοχή), µεγαλώνει το ποσοστό των γεµάτων µε νερό τριχοειδών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άδεια τριχοειδή. Αυτά, και παρακαλώ να προσέξετε, συµβαίνουν ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που είχε το αρχικό µίγµα. Τι σηµαίνει άδεια τριχοειδή; Άδεια τριχοειδή σηµαίνει βέβαιη ρηγµάτωση, και αυτό είναι το µεγάλο και καταστροφικό κακό που σας είπα, και που είναι µεγαλύτερο από την πτώση της αντοχής. Τα ρήγµατα εµείς δεν τα βλέπουµε, αφού είναι τριχοειδή, τα βλέπει όµως η κατασκευή όταν συστολοδιαστέλλεται και όταν καταπονείται. Μέσα στα άδεια τριχοειδή µπαίνει υγρασία και οξειδώνει τον οπλισµό, µπαίνει αέρας, δηλαδή CΟ2, και µε το Ca(OH)2 προκαλεί ανθρακασβέστωση, δηλαδή ανθρακικό ασβέστιο (Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + Η2Ο) πέρα βέβαια από την µείωση της στεγανότητας του σκυροδέµατος. Προτιµώ τον όρο «ανθρακασβέστωση» από τον «ενανθράκωση» που είναι δόκιµος όροςτης µεταλλουργίας και σηµαίνει εµπλουτισµό του σιδήρου µε άνθρακα για τον σχηµατισµό χάλυβα -έτσι τον περιγράφουν όλα τα ελληνικά λεξικά-. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µεγάλοι λόγοι Ν/Τ (π.χ. 0,70, 0,80) δίνουν µεν µικρότερη αντοχή από τον 0,46, αλλά έχουν µικρότερο κίνδυνο ρηγµάτωσης και καταλαβαίνουµε τώρα, εµείς οι µεγαλύτεροι, για πιο λόγο τα παλιά «νερουλά» σκυροδέµατα της επί τόπου µπετονιέρας δεν ρηγµατώνονταν. Αυτά όλα όταν, όπως είπαµε, σφραγίσουµε τα δοχεία. Ας υποθέσουµε τώρα ότι δεν σφραγίζουµε τα δοχεία αλλά, αντιθέτως, τα ποτίζουµε µε νερό. Τότε ισχύει το ακόλουθο διάγραµµα.5/7 Άδεια τριχοειδή µηδενικά, κίνδυνος ρηγµατώσεως µηδενικός. Εδώ, το µέγιστο ποσοστό πήγµατος παρουσιάζεται σε Ν/Τ = 0,36, -ιδανικός λόγος Ν/Τ όταν συνδυάζεται µε υπερρευστοποιητικό. Μετά από αυτά δικαιολογούνται οι µέθοδοι συντήρησης που δίνονται από τους Κανονισµούς. Σας υπενθυµίζω µε λίγα λόγια: 1.Πληµµύρισµα: χτίζουµε ένα µονό τουβλάκι γύρω από την πλάκα και µέσα ρίχνουµε νερό (µισό cm είναι αρκετό). Καλή µέθοδος για πλάκες γεφυρών, οδών και οδοστρωµάτων, ανεφάρµοστος σε κτιριακά έργα, όπου, κατά την ελληνική εργοταξιακή συνήθεια, την επόµενη µέρα της διάστρωσης, το συνεργείο ανεβαίνει επάνω για να αρχίσει τον νέο ξυλότυπο, και βέβαια δεν µπορεί να πατάει µέσα σε νερά -άσε που κυκλοφορώντας θα ρίξει τα τουβλάκια.2.Πλαστικές µεµβράνες: καλές αλλά για τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Στη δική µας περίπτωση, το συνεργείο που θα ανέβει επάνω θα τις καταστρέψει, αλλά και οι ίδιες αυτοκαταστρέφονται µετά από λίγο. Για τις χώρες που ανέφερα αυτό είναι ευνοϊκό, γιατί σε αυτές, ο αέρας είναι σχεδόν πάντα υγρός και η ελεύθερη πια επιφάνεια του σκυροδέµατος θα απορροφήσει νερό. Για το δικό µας κλίµα µε τον ξερό αέρα, η µέθοδος δεν προσφέρεται.3.Άριστη µέθοδος αυτή που προτείνει ο ΚΤΣ από το 1985: οι λινάτσες, που στρώνονται αµέσως µετά το τέλος της σκυροδέτησης. Τις βρέχουµε το πρωί που πηγαίνουµε στο γιαπί και το µεσηµέρι που φεύγουµε. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα, ότι όχι µόνο τροφοδοτούν το σκυρόδεµα µε νερό, αλλά το προστατεύουν από τον αέρα και τις ηλιακές ακτίνες που είναι ο µεγάλος εχθρός του νεαρού σκυροδέµατος. Μερικές θα καταστραφούν µε την κυκλοφορία και τον νέο ξυλότυπο, αλλά δεν πειράζει, είναι πάµφθηνες, και όσες δεν καταστραφούν τις απαναχρησιµοποιούµε στον επόµενο όροφο. Και όταν βγάλουµε τα καλούπια από τις κολόνες, τυλίγουµε τις λινάτσες γύρω γύρω, σαν επίδεσµο. Τώρα για το περιοδικό κατάβρεγµα, µη συζητάµε. Το νερό εξατµίζεται αµέσως, το δε καλοκαίρι που η πλάκα έχει θερµοκρασία 50 - 60 ° C, το κατάβρεγµα µε κρύο νερό δηµιουργεί θερµικό σοκ µε αποτέλεσµα τη ρηγµάτωση.Στην συνέχεια βλέπετε το διάγραµµα που σας υποσχέθηκα (δεν είναι δικό µου, είναι της PCA) που δείχνει την πτώση αντοχής ανάλογα µε την µέθοδο συντήρησης.Strength gain in colder temperatures slows down. 40° Fconcrete will be 35% of its design strength in seven days as compared to 75% for 73° F. concrete. Concrete poured in lower temperatures needs to be covered to maintain higher concrete temperatures to get sufficient strengths to withstand freeze-thaw cycles.Age Days6/7 Και να κλείσω µε κάτι ευτράπελο. Στην συνέχεια βλέπετε τα διαγράµµατα που ήδη σχολιάσαµε. Τα είχα ανακοινώσει στο 5ο Συνέδριο σκυροδέµατος το 1985, και µαζί µε τους υπολογισµούς τους, δηµοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Στην αριστερή µεριά βλέπετε τα ίδια διαγράµµατα, ίδιος κάναβος ίδιες καµπύλες, και αναγραφές στις ίδιες θέσεις, αλλά τώρα στα αγγλικά.Η πρώτη σκέψη κάποιου θα ήταν ότι τις µετέφρασα για να δηµοσιεύσω την έρευνα σε κάποιο ξένο περιοδικό. Η αλήθεια όµως είναι άλλη. Τα διαγράµµατα αυτά δηµοσιεύτηκαν 5 χρόνια αργότερα (το 1986) µε το όνοµα Τ. Hansen, στο πολύ γνωστό περιοδικό Matériaux et Construction, που δηµοσιεύει έρευνες σε γαλλικά και αγγλικά (ο αγγλικός τίτλος είναι Materials and Structures), στο οποίο έχω δηµοσιεύσει τέσσερις έρευνες µου, και που εκδίδει η επίσης γνωστή διεθνής ένωση Εργαστηρίων RILEM, στην οποία και είµαι senior member. Σας τα λέω αυτά για να σας τονίσω ότι οι υπολογισµοί µου, από τους οποίους προέκυψαν αυτά τα διαγράµµατα, και που ήταν κάπως πολύπλοκοι, επιβεβαιώθηκαν ως σωστοί και από κάποιον τρίτον, και συνεπώς µπορείτε να δεχθείτε τα διαγράµµατα ως αξιόπιστα. Σας ευχαριστώ 7/7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.