Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

"... Κατ' αρχήν νομίζω ότι θα έπρεπε, μέσα σε 17 μήνες, να έχει συνταχθεί Αιτιολογική Έκθεση ή έστω, κατ' ελάχιστον, μια ανεπτυγμένη Εισαγωγή, στην οποία να γίνεται αναφορά και σύγκριση των αναγκών και των υφισταμένων συνθηκών κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού και του 1997, με ανάπτυξη και της "φιλοσοφίας", των επιδιώξεων και των στόχων που τέθηκαν προς επίτευξη ..."

Βλπ. σχετικά: Νέα διατύπωση εδαφίου "Διάστρωση - Συμπύκνωση - Συντήρηση Σκυροδέματος" για τον ΚΤΣ-2013

Στο κείμενο επισυνάπτεται και το ΦΕΚ συγκρότησης της Επιτροπής σύνταξης του νέου ΚΤΣ

Σχέδιο ΚΤΣ 2015 - Η πρώτη εντύπωση Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΓια να γίνει αντιληπτή η εικόνα που σχηµατίζεται µε την πρώτη µατιά είναι αναγκαίο, για τον ενδιαφερόµενο, να είναι στοιχειωδώς ενήµερος του ιστορικού συντάξεως του Κανονισµού. Ως έναρξη της διαδικασίας συντάξεως νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος θα πρέπει να θεωρηθεί η αναφορά του ΚΕ∆Ε προς το ΥΠΟΜΕ∆Ι, στην οποία επισηµάνθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισµού του υπάρχοντος ΚΤΣ-97, κατά τρόπον που να αξιοποιεί την αποκτηθείσα πείρα από την εφαρµογή του επί 15 χρόνια και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των, εν τω µεταξύ, εκδοθέντων Ευρωπαϊκών Προτύπων και ειδικώτερα του ΕΝ -206. Το Υπουργείο ενέθεσε στο ΚΕ∆Ε τη διαδικασία "Αναθεώρησης του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος" και συνέστησε σχετική Επιτροπή, µε Πρόεδρο τη Γενική ∆ιευθύντρια Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων και 15 µέλη, εκ των οποίων τα 4 µε ελεύθερη επιλογή και τα υπόλοιπα µε υπόδειξη φορέων. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη, τη συγκέντρωση του υλικού και τη συγγραφή του τελικού κειµένου, εντός 12 µηνών, ορίστηκε Συντακτική Επιτροπή εκ δύο µελών της Επιτροπής Αναθεώρησης, υπαλλήλων του ΥΠΟΜΕ∆Ι. Η Υπουργική Απόφαση οικ.∆14/103834/20-1-2012 δηµοσιεύθηκε στο σχετικό ΦΕΚ 111/ 13-3-2012. Κατά την προσωπική µου άποψη η επιλογή των µελών της Επιτροπής συντάξεως του Κανονισµού δεν ήταν επιτυχής, δεν ήταν η πρέπουσα. ∆εν αµφισβητώ το ενδιαφέρον και τις γνώσεις κανενός από τα µέλη της στον τοµέα του ενδιαφέροντός του. Αλλά ο Κανονισµός πρέπει να εκφράζει, εκτός από την επιστηµονική γνώση και την τεχνολογική ενηµέρωση, και το καθηµερινό ψωµί του µεγάλου πλήθους των Πολιτικών Μηχανικών, την αγάπη τους για το υλικό, το µεράκι τους για το "γιαπί" ( το "κατασκευάζειν και χαίρειν" του Ρουσόπουλου), αλλά και την αγωνία τους για τους κινδύνους του επαγγέλµατος, όχι το επαγγελµατικό ενδιαφέρον των µελών της Επιτροπής. ∆εν αρκούν οι εργαστηριακοί ζυγοί, τα κόσκινα, οι δοκιµαστικοί σωλήνες και τα µικροσκόπια. Και αυτό έλειπε από αυτή την Επιτροπή, σε µεγάλο βαθµό. Έλειπε η γνώση για το πλαίσιο εκτελέσεως των έργων στη χώρα µας, για τη συναφή νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Έργων, για τις πραγµατικές δυνατότητες του επιβλέποντος µηχανικού, έλλειπε η ανησυχία του για τις νοµικές συνέπειες από τη συσσώρευση υπερβολικών (και εν πολλοίς περιττών ή εξεζητηµένων) απαιτήσεων και περίσσευε η "χωροφυλακίστική" διάθεση και το ενδιαφέρον για κάποιους κλάδους. Για να γίνω σαφέστερος θα επαναλάβω την παρατήρηση που έκανα στον Υπουργό µε την υπ' αριθµ. 13251/13-12-1912 αναφορά µου, επισυνάπτοντας και το σχετικό φωτοαντίγραφο, µε αφορµή παρέµβαση της Lafarge στο έργο της Επιτροπής. "Ο Αµερικανικός Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Building Code ACI 318) συντάσσεται από Επιτροπή 39 µελών, µε την κάτωθι σύνθεση (και αναλογία) συµµετεχόντων:1/5 18 8 6 3 3 1σύµβουλοι µηχανικοί ακαδηµαϊκοί προµηθευτές υλικών κατασκευαστές αναθέτοντες έργα (owners) εκπρόσωπος του οργανισµού ελέγχου - εφαρµογής "Και η απόσταση της µορφής και των αναλογιών συνθέσεως της Επιτροπής του ΚΤΣ-2015 από τις ως άνω "προδιαγραφές" είναι πολύ µεγάλη, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η πρόοδος της Επιτροπής στο αντικείµενο ήταν πολύ βραδεία και µε ποιότητα παραγωγής, επιεικώς, µέτρια. Κατά τη λήξη της τεθείσης προθεσµίας το αποτέλεσµα ήταν απολύτως ανεπαρκές, σε ποσότητα, ποιότητα και οργάνωση κειµένων, δεν ήταν καν εµφανίσιµο. Ζητήθηκε παράταση προθεσµίας και χορηγήθηκε µέχρι 31 - 7 - 3013. Στη λήξη της νέας προθεσµίας το αποτέλεσµα ήταν και πάλι ανεπαρκές. Το τµήµα του σχεδίου κανονισµού που είχε συνταχθεί από τις επί µέρους οµάδες επεξεργασίας του, δεν είχε συζητηθεί και κριθεί, στο µεγαλύτερο µέρος του, από την ολοµέλεια της Επιτροπής, και αυτό που είχε κριθεί δεν είχε εµφανισθεί και εγκριθεί διορθωµένο. Οι στήλες των σχολίων ήταν από φτωχές ως ανύπαρκτες, παρά τις προσωπικές µου προσπάθειες (ίσως ήµουν ο µόνος που πίστευε τόσο στην ανάγκη τους). Πιστεύω ότι η διαχείριση των ικανοτήτων αυτής της επιλεγµένης και εκλεκτής (κατά τεκµήριο) οµάδας µηχανικών, που συνιστούσαν την Επιτροπή, ήταν εξ αρχής ατυχής και ανεπαρκής. Τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις µου για το τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και τον "κακό δρόµο" που έπαιρνε η σύνταξη του Κανονισµού διετύπωσα, προφορικώς και γραπτώς, κατ' επανάληψιν. Ως προς ένα τµήµα της προσωπικής µου (πολύ έγκαιρης) προσπάθειας συνεισφοράς θα επισηµάνω ότι στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr είχε αναρτηθεί από τις 19 Μαΐου 2012 κείµενο για τη ∆ιάστρωση - Συµπύκνωση - Συντήρηση ως "Συµβολή στον υπό σύνταξη Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2012, όσον αφορά τις εν λόγω ενότητες". Στον ίδιο ιστότοπο αναρτήθηκε στις 28-7-2013 αναθεωρηµένο και επικαιροποιηµένο κείµενο επί του αυτού αντικειµένου. Το ίδιο κείµενο είχα ήδη στείλει και στην Πρόεδρο µε την υπ' αρ. 106658/8-7-2013 επιστολή. Το "συνολικό" κείµενο, ως "τελικό" Σχέδιο κοινοποιήθηκε στα µέλη της Επιτροπής στις 4-92013. Κατά την αντίληψή µου, το αποτέλεσµα της µέχρι τότε δουλειάς δεν ικανοποιούσε κανένα. Έχω υπ' όψη µου τις γραπτές παρατηρήσεις 8 σελίδων του "πατριάρχη" Παν. Κουφόπουλου, που επιφυλασσόταν να στείλει και άλλες. Ως προς τη δική µου "συνολική" γνώµη παραθέτω την από 5-9-2013 επιστολή που απηύθυνα στην Πρόεδρο:2/5 "Κυρία ΠρόεδρεΚΕ∆Ε 107032/13-9-2013Θεωρώ τα διαθέσιµα κείµενα, το κυριώτερο των οποίων µας κοινοποιήθηκε στις 4-9-2013, απολύτως ανώριµα για να εµφανισθούν ως Σχέδιο του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος για να τεθούν σε σχολιασµό, διάλογο και προτάσεις. Σε όλους τους τοµείς, τεχνικό, σαφήνειας, πληρότητας, γραµµατικό, συντακτικό, γλώσσας και οµοιογένειας το κείµενο είναι κατώτερο του επιτρεπτού και του επιδεκτικού οιασδήποτε αποδοχής. Στο µεγαλύτερό του µέρος όχι µόνο δεν έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή αλλά δεν έχει καν συζητηθεί. Τις προσωπικές µου ανησυχίες για την κακή διαχείριση των (οιωνδήποτε) δυνατοτήτων της Επιτροπής έχω εκφράσει κατ' επανάληψιν στις συνεδριάσεις της, πριν αναγκασθώ να τις διατυπώσω και γραπτώς. Όπως θυµάστε έχω εκφράσει την αντίθεσή µου στη γραφειοκρατική αντίληψη ότι πρέπει να δηλώσουµε στο Υπουργείο την ολοκλήρωση του έργου µας, απλώς και µόνο για να τηρήσουµε την ταχθείσα προθεσµία τις 31ης Ιουλίου 2013. Έχοντας µετάσχει σε όλες σχεδόν τις Επιτροπές συντάξεως Κανονισµών που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, σας διαβεβαιώνω ότι η δουλειά της Επιτροπής συνεχιζόταν µέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη του Κανονισµού, αφού η συµµετοχή όλων των µελών ήταν εθελοντική και έδειχνε την αγάπη προς το αντικείµενο και τη διάθεση προσφοράς και όχι την οποιαδήποτε (οικονοµική ή προβολής ή άλλη) επιδίωξη. Η απαίτηση να παραιτηθούν των διακοπών τους τα µέλη της Επιτροπής και η αντίληψη ότι µπορούν να διατυπώσουν άποψη και κρίσεις µέσα σε 5 (ή και 35) µέρες, για ένα ατελέστατο κείµενο, δείχνει είτε έλλειψη γνώσεως του αντικειµένου και της απαιτουµένης προσπάθειας, είτε αδιαφορία για το αποτέλεσµα, είτε και τα δύο. Σας καλώ να δεχθείτε τη συνέχιση των συνεδριάσεων µε καλύτερους ρυθµούς και καλύτερο συντονισµό, έστω και άνευ αµοιβής των µελών της, µέχρις επιτεύξεως ανεκτού (τουλάχιστον) αποτελέσµατος. Αθήνα 5 - 9 - 2013 "Η εισήγηση για την "συνέχιση των συνεδριάσεων µε καλύτερους ρυθµούς και καλύτερο συντονισµό" δεν έγινε αποδεκτή. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ενεργούσα ως Γενική ∆ιευθύντρια Ποιότητας, έφτιαξε, κατά την κρίση και την επιλογή της, µια µικρή πενταµελή Επιτροπή, την οποία ονόµασε Συντακτική Οµάδα, µε πρόεδρο την ίδια, παραµερίζοντας την επιφύλαξή της για την πάροδο της προθεσµίας. Προς αποφυγήν παρερµηνειών, η Υπουργική Απόφαση όριζε διµελή Επιτροπή για την συγγραφή του τελικού κειµένου (από τα κείµενα της Επιτροπής Αναθεώρησης, όχι δικά της) και τη γραµµατειακή υποστήριξη, την οποία ονόµαζε Συντακτική. Αυτή η Επιτροπή Προεδρικής επιλογής εργάστηκε επί 17 µήνες, µυστικά (κυριολεκτικά "έκρυβαν το γραπτό τους", ίσως για να αποφύγουν την αντιγραφή), χωρίς καν να έρχεται σε επαφή µε τα υπόλοιπα µέλη, χωρίς να ζητεί ή να δέχεται τη γνώµη τους, χωρίς να δίνει πληροφορίες (ούτε για την προθεσµία περαιώσεως) και χωρίς να θέτει υπ' όψη τους τη δουλειά της, για να µας παρουσιάσει στις 23-1-2015 αυτό το Σχέδιο του Κανονισµού, που τίθεται σε δηµόσια κρίση. Το κρινόµενο Σχέδιο εκφράζει τις απόψεις αυτής της "Προεδρικής" (και παράτυπης) Επιτροπής και όχι αυτής που συστάθηκε µε την Υπουργική Απόφαση.3/5 Και τώρα η πρώτη εντύπωση. Κακή, πολύ κακή. Κατ' αρχήν νοµίζω ότι θα έπρεπε, µέσα σε 17 µήνες, να έχει συνταχθεί Αιτιολογική Έκθεση ή έστω, κατ' ελάχιστον, µια ανεπτυγµένη Εισαγωγή, στην οποία να γίνεται αναφορά και σύγκριση των αναγκών και των υφισταµένων συνθηκών κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού και του 1997, µε ανάπτυξη και της "φιλοσοφίας", των επιδιώξεων και των στόχων που τέθηκαν προς επίτευξη. Το κείµενο πάσχει στην ορθογραφία, στη σύνταξη, στην οµοιογένεια, στη σαφήνεια, στην ακριβολογία, στην επάρκεια και στην οργάνωση. Τα κείµενα των σχολίων είναι ασθενικά και ανεπαρκή, συχνά πρέπει να γίνει αντιµετάθεση σχολίου - κειµένου ή και µετάθεση στο Παράρτηµα. ∆εν έχει ληφθεί υπ' όψιν ότι ο Κανονισµός είναι και νοµικό κείµενο, και ότι η φόρτισή του µε άγνωστα, ξενόγλωσσα, αµετάφραστα, απροσπέλαστα και εκτός αντικειµένου κείµενα δηµιουργούν ευθύνες, χωρίς λόγο και χωρίς πρακτικό "κέρδος". Είναι πνιγµένο σε ένα άχρηστο πλήθος αναφορών σε Ευρωπαϊκά και Αµερικανικά Πρότυπα και Οδηγίες (σχεδόν αποτελεί επίδειξη γνώσεών τους) που αφορούν µόνον ειδικές κατηγορίες επαγγελµατιών του κλάδου και δεν προσθέτουν τίποτε στις γνώσεις του "αγωνιζόµενου" µηχανικού. Τις προδιαγραφές λειτουργίας, τις διαδικασίες, τον εξοπλισµό, το τρόπο εκτελέσεως των δοκιµών και των ελέγχων, και τα Πρότυπα που πρέπει να ικανοποιούν, οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν σωστά τα εργαστήρια και οι φορείς ελέγχου, δεν συνιστούν αναγκαίες γνώσεις για την επίβλεψη και δεν βελτιώνουν ούτε το υλικό ούτε το τελικώς παραγόµενο αποτέλεσµα, που είναι το ολοκληρωµένο έργο. Στο κάτω-κάτω, τα περισσότερα απ' αυτά ισχύουν ακόµη και αν δεν αναγράφονται στον ΚΤΣ. Εδώ τα µέλη της "Ειδικής" Επιτροπής, κατέγραψαν ως γενικές απαιτήσεις για όλους του µηχανικούς και εντάξανε στον Κανονισµό τα Πρότυπα του προσωπικού επαγγελµατικού τους ενδιαφέροντος διευκολύνοντας τις διαδικασίες του -- χειροπιαστή απόδειξη της εσφαλµένης επιλογής τους (των µελών) ή της αναλογίας τους. Έτσι το προς κρίσιν κείµενο θυµίζει "περίπτερο" γειτονιάς, που προσποιείται ότι σου προσφέρει ενηµέρωση µε 10 ή 15 εφηµερίδες, αλλά είναι φορτωµένο και ξεχειλίζει από πάσης φύσεως µπιχλιµπίδια, αδιάφορα και ασυνάρτητα γι' αυτόν που αναζητεί τη συνήθη (όχι την "εξειδικευµένη") ενηµέρωση. Πρέπει να ψάξεις πολύ για να δεις πού είναι κρυµµένες οι εφηµερίδες. Σ' αυτό το φόρτωµα κανονιστικών κειµένων ας µου επιτραπεί να εντάξω κάποιες υπερβολικές απαιτήσεις, που δεν είναι απαραίτητες στη συντριπτική πλειοψηφία των έργων. Η λογική του "αυτό είναι καλύτερο" πρέπει να συνοδεύεται από την ερώτηση "αν είναι αναγκαίο", γιατί η απόφαση έχει οικονοµικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Το καλύτερο πρέπει ασφαλώς να εφαρµόζεται όταν είναι συγχρόνως αναγκαίο. Χωρίς αµφιβολία, ο ΚΤΣ δεν γράφεται για τη γέφυρα του Ρίου. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι εννοώ µε ένα παράδειγµα, τελείως ξένο προς το εξεταζόµενο αντικείµενο. Είναι βέβαιο ότι ο πυροσβεστήρας είναι χρήσιµος στο αυτοκίνητο, µπορεί να αποδειχθεί σωτήριος και πρέπει να υπάρχει σε όλα. Όµως δεν θα ήταν καλύτερο, δεν θα παρεχόταν µεγαλύτερη ασφάλεια, αν υπήρχε από ένα τουλάχιστον sprinkler στην καµπίνα, στο πορτµπαγκάζ και στη µηχανή; Είναι όµως αναγκαίο να γίνει αυτό γενική υποχρέωση; Και αν αυτό γινόταν, φαντάζεστε τη χαρά αυτών που πουλάνε sprinklers;4/5 Άλλο ένα παρεµφερές: Στο αυτοκίνητο χρειάζεται γρύλλος, για ώρα ανάγκης. Αν έχεις ένα αυτοκίνητο για το οποίο ο αναγκαίος γρύλλος πρέπει να έχει ανυψωτική δύναµη ενός τόνου, θα πας ποτέ να προµηθευτείς γρύλλο δύο ή τεσσάρων τόνων, που είναι ισχυρότερος και άρα καλύτερος; Και τι θα σκεφτείς αν αυτό σου επιβληθεί ως υποχρεωτικό; Αυτά ως πρώτη εντύπωση, από το αρχικό ξεφύλλισµα του κειµένου. Είναι προφανές ότι οι λεπτοµερείς παρατηρήσεις, η κριτική, τα σχόλια και η επισήµανση ατελειών, σφαλµάτων και αντιρρήσεων που θα συγκεντρωθούν θα είναι πολύ µεγάλη (έχουν ήδη αρχίσει να εµφανίζονται), θα µετριούνται σε εκατοντάδες, προτίθεµαι να συµβάλλω µε ιδιαίτερο κείµενο. Ο χρόνος διατυπώσεως και συγκεντρώσεώς τους θα είναι επίσης µεγάλος, η τεθείσα προθεσµία των 2 µηνών περίπου, δείχνει ανεπάρκεια εκτιµήσεως των ατελειών του Σχεδίου, ελπίζω όχι αδιαφορία για το τελικό αποτέλεσµα. Αυτό όµως που δείχνει περισσότερο απ' όλα την κακή εκτίµηση της στάθµης του Σχεδίου είναι ότι βιαστήκαµε να το στείλουµε (για να καµαρώσουµε υποθέτω) στην Ευρώπη, ως δείγµα των ικανοτήτων των Ελλήνων µηχανικών. Μα δεν βρέθηκε κανένας να προλάβει το λάθος; ∆εν βρέθηκε κανένας να συστήσει το αυτονόητο, ότι πρέπει να δείξουµε το τελικό (µετά τον σχολιασµό), το διορθωµένο κείµενο; Επιθυµώ να προτρέψω τους µάχιµους συναδέλφους, τους "απλούς" Πολιτικούς Μηχανικούς, να µη θεωρήσουν ότι η διατύπωση απόψεων είναι δουλειά των "ειδικών", των "σοφών", των "ακαδηµαϊκών", έχουν υποχρέωση να µετάσχουν στην προσπάθεια. Θα τους παρακαλέσω να διαβάσουν στο Σχέδιο του Κανονισµού το κεφάλαιο για τα αδρανή, για να διαπιστώσουν πόσο κατανοητό είναι το κείµενο και πόσες καινούργιες γνώσεις και ικανότητες, για την άσκηση του επαγγέλµατος, τους προσφέρει, σε σχέση µε αυτά που ξέρουν από τον προηγούµενο ΚΤΣ-97. Αυτό που θα καταλάβουν να µου το πουν και µένα. Ας µη διατυπώσουν ως παρατήρηση ότι για τα Ελληνικά αδρανή δεν έχει διατυπωθεί Εθνικό Κείµενο Προσαρµογής, αυτό το γνωρίζει η "Ειδική" Επιτροπή και το θεωρεί επουσιώδες. Θα τους παρακαλέσω ακόµη να αναµετρήσουν τις δυνατότητές τους να εφαρµόσουν (εξαντλώντας την επιµέλεια και την προσοχή τους), όλες τις απαιτήσεις ενός τέτοιου Κανονισµού, λαµβάνοντας υπ' όψιν και τις "νοµικές" συνέπειες που συνεπάγεται η παράβασή τους. Και να παίξουν το ρόλο του "άτυπου" µέλους της Επιτροπής που θα διορθώσει την αναλογία που ορίζουν οι Αµερικανικές προδιαγραφές για τη σύνθεσή της. Την εµπειρία των µελών της "Ειδικής" Επιτροπής στην εκτέλεση των πραγµατικών έργων δείχνει, ίσως η παράγραφος Β 4.11 του Σχεδίου, την οποίαν και µόνον παραθέτω: Β4.11 Κατά την παράδοση του σκυροδέµατος στο έργο ο επιβλέπων: • • • • • •θα θα θα θα θα θαελέγχει και θα υπογράφει το δελτίο αποστολής ελέγχει το χρόνο παράδοσης κάνει οπτικό έλεγχο του σκυροδέµατος διενεργεί τους ελέγχους εργασιµότητας λαµβάνει δοκίµια για τον έλεγχο αντοχής συντάσσει το έντυπο παραλαβής σκυροδέµατοςΓια την αµοιβή του επιβλέποντος και τις υποχρεώσεις του εργοδηγού δεν γράφει τίποτε το Σχέδιο του ΚΤΣ 2015. Καλείσθε να κάνετε υποδείξεις ή να προσφέρετε εκπτώσεις.5/5 Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.03.15 16:23:06 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio605ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑρ. Φύλλου 111 13 Μαρτίου 2012ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων . . . . . . . .2ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 179/0051 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε− νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα− ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267). 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο− τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα− τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο− λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/ 27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό− γιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια− τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη− μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/ 27−10−2011). 5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει− τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ− θρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικώνσχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο− στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την υπ’ αριθμ. 2/54497/0004/26−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1792) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με− ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά− φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα− μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά− των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι− κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ). 8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο− ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012). 9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων με− τακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα− κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από− φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70€ για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄). 12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αριθμ. 476/26−01−2012 συ− νεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε− κριμένο στην υπ’ αριθμ. 476/26−01−2012 συνεδρίαση Πρό− γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 30/06/2012, αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: − στο υποέργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑ− ΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ− ΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007− 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ASPIS ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) δ) Των άρθρων 18 έως 24 του ν. 2190/1920 «Περί Ανω− νύμων Εταιρειών» (Α΄ 37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει. ε) Των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/ 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολο− γίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελ− τιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 330), εφαρμοζομένων αναλογικά. στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ− γανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει. ζ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221). 2. Την υπ’ αριθμ. 28737/2637/10−6−2011 κοινή υπουργική απόφαση «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. − Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β΄ 1454). 3. Την υπ’ αριθμ. 44167/4919/3.11.2011 (ΥΟΔΔ 378) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Σπυράκου Βασιλείου − Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου − Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑ− ΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.) και διορίστηκε ως Πρόεδρος − Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. το μέλος αυτής Βασιλειάδης Κωνσταντίνος. 4. Την ανάγκη ορισμού μέλους στο Διοικητικό Συμ− βούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑ− ΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιείται το άρθρο τρίτο της υπ’ αριθμ. 28737/ 2637/10−6−2011 (Β΄ 1454) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής: Ορίζεται, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥ− ΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), ο Λιαροκάπης Βελισσάριος του Μηνά, Πολιτικός Μηχανικός − Συγκοινωνιολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 044886. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣF Αριθμ. οικ. Δ14/103834 Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄/1977). 2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 3. Το άρθ. 21 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α΄/28−2−84) «Δη− μόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.6114. Το Π.Δ. 69/88 (ΦΕΚ 28/Α΄/16−2−88) για τον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.», όπως συμπλη− ρώθηκε με το Π.Δ. 340/4−10−90 (ΦΕΚ Α΄ 305) «Σύστα− ση – Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.». 5. Το Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ 245/Α΄/24−11−95) «Σύσταση Γε− νικής Δ/νσης Ποιότητας Δημ. Έργων». 6. Το Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92/Α΄/11−5−99) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 ‘‘Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ’’». 7. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄/7−10−09) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ− γείων». 8. Το ΠΔ 189/09 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−09) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 9. Την υπ’ αριθμ. 8172/6−12−11 απόφαση (ΦΕΚ 2795/Β΄/ 9−12−11) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο− δομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη». 10. Το άρθρο 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 245/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – ενιαίο μισθολόγιο κ.λπ.». 11. Την υπ’ αριθμ. Δ14/19164/28−3−97 (ΦΕΚ 315/Β΄/17−4−97) απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέ− ματος». 12. Την υπ’ αριθμ. Δ14/50504 (ΦΕΚ 537/Β΄/1−5−02) απόφα− ση «Προσαρμογή Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέμα− τος (ΚΤΣ−97), προς τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ 197−1 “Τσιμέντο − Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα”». 13. Τα έγγραφα με αριθμ.: 21381/25−10−11 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), 02−4249/ΧΖ/αα/2011−10−18 του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 3407/1− 11−11 του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ), 120/31−10−11 της Ένωσης Τσιμε− ντοβιομηχανιών Ελλάδος, 4439/9−11−11 (Ορθή επανάληψη του 4428/26−10−11) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, 15678/31−10−11 του Πανελληνίου Συλλόγου Χη− μικών Μηχανικών, ΔΕ/ΟΙΚ/1/217 της HellasLab − Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων και 1410/9−11−11 της HellasCert, με τα οποία οι φορείς όρισαν τους εκπροσώπους τους για την Επιτροπή του θέματος, αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Επιτρο− πή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος «Αναθεώ− ρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος». 2. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή (αναφερόμε− νη στο εξής ως Επιτροπή Αναθεώρησης) και ορίζονται Μέλη αυτής οι κατωτέρω: α) Βανιώτου Μαρία του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΕ 529208), Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γενική Διευθύντρια Ποιότητας Δημοσίων Έργων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής β) Θεοδώρου Δημήτριος του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΗ 528124), Χημικός Μηχανικός, Τμηματάρχης στο Τμήμα Τεχνικών Υλικών και Στοιχείων του ΚΕΔΕ γ) Πλέσσα Ιωάννα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΚ 120620), Μεταλ− λειολόγος Μηχανικός, Τμηματάρχης στο Τμήμα Ελέγχων Συστημάτων Ποιότητας Έργων, Μέτρων Ασφάλειας Υγείας και Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων δ) Πλουμπίδου Αικατερίνη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΙ 667742), Χημικός Μηχανικός, στο Τμήμα Τεχνικών Υλικών και Στοιχείων του ΚΕΔΕ 612ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)ε) Ζυγούρης Νικόλαος του Σταύρου (ΑΔΤ Σ204086), Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμε− λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με αναπληρωτή την Μπεάζη− Κατσιώτη Μαργαρίτα, Χημικό Μηχανικό του Νικολάου (ΑΔΤ Μ 017294) στ) Μπαμόπουλος Γεώργιος του Κων/νου (ΑΔΤ ΑΒ 346157), Δρ Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ζ) Σκαρλάτος Ευάγγελος του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΖ 905675), Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέ− ματος (ΣΕΒΕΣ) η) Ζέρης Χρήστος του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΒ 606709), Δρ Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της Ένωσης Τσι− μεντοβιομηχανιών Ελλάδος θ) Σακελλαρίου Αντώνιος του Γεωργίου (ΑΔΤ Π 557631), Δρ Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Παναγιωτίδη Θεολόγο του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΙ 593992), Πολιτικό Μηχανικό ι) Μπεάζη− Κατσιώτη Μαργαρίτα του Νικολάου (ΑΔΤ Μ 017294), Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Πανελ− ληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Μαρίνο Ιωάννη του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΕ 565817) Χημικό Μηχανικό ια) Λεπτοκαρίδης Χρήστος του Βασιλείου (ΑΔΤ Π 270111), Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της HellasLab − Ελλη− νική Ενωση Εργαστηρίων ιβ) Κατσούρα Αρετή του Δημητρίου (ΑΔΤ Λ 735318), Μεταλλειολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος της HellasCert, με αναπληρωτή τον Πελτέκη Σάββα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ 080239), Ναυπηγό−Μηχανολόγο Μηχανικό ιγ) Βουδικλάρης Θεόδωρος του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 654048) Πολιτικός Μηχανικός τ.Πρόεδρος ΙΟΚ ιδ) Γεωργίου Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΕ 614253) Πολιτικός Μηχανικόςιε) Κουφόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου (ΑΔΤ Α 157299) Πολιτικός Μηχανικός ιστ) Mαρσέλλος Νικόλαος του Θεράποντος (ΑΔΤ Φ 070083) Πολιτικός Μηχανικός MSc. 3. Έργο της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι η σύντα− ξη του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, η υποβολή του κειμένου σε δημόσια κρίση, η επεξερ− γασία των σχολίων και των παρατηρήσεων που θα υποβληθούν και η σύνταξη του τελικού κειμένου του Κανονισμού. 4. Για τον συντονισμό των εργασιών, την συγκέντρωση του υλικού, τη συγγραφή του τελικού κειμένου καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη προτείνεται η σύσταση Συντακτικής Επιτροπής αποτελούμενης από δύο μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης τις Πλέσσα Ιωάννα και Πλουμπίδου Αικατερίνη. 5. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο ΚΕΔΕ εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, με διάρκεια κάθε συνε− δρίασης τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. 6. Το έργο της Επιτροπής Αναθεώρησης προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7. Η Επιτροπή Αναθεώρησης προβλέπεται να συνεδριά− ζει 2 φορές το μήνα, ενώ η Συντακτική θα συνεδριάζει τακτικότερα (μία φορά επιπλέον για κάθε μία συνεδρία− ση της Επιτροπής Αναθεώρησης). 8. Η αμοιβή των Μελών της Επιτροπής, ανάλογα με τη συμμετοχή τους ή μη, θα καθοριστεί με άλλη απόφαση μετά από πρόταση του Προέδρου της και όπως ορίζουν οι Διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *14001111303120008*ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.