Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Στις παρατηρήσεις και αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί για το Σχέδιο του ΚΤΣ-2015 προστίθενται οι επόμενες που αφορούν τον ξυλότυπο και τα ικριώματα. Θα ακολουθήσουν και άλλες, με εστίαση στις ευθύνες του επιβλέποντος, για να αποφευχθεί στο μέλλον η κραυγή αγωνίας "Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι μας εγκατέλειπες"

Νέα σειρά σχολίων επί του Σχεδίου ΚΤΣ-2015 Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΠρόλογος Υφίσταµαι συχνά την πίεση του Νίκου του Μαρσέλλου να κάνουµε ένα σεµινάριο µε θέµα τις ευθύνες και τους νοµικούς κινδύνους των µηχανικών -- ο Νίκος νοµίζει ότι, όχι µόνο γνωρίζω το θέµα, αλλά και ότι είµαι ο µόνος που το γνωρίζει -- ευτυχώς δεν έχω τέτοια ιδέα για τον εαυτό µου. Μέσα στην άγνοιά µου αυτή, όµως, από στην µακρά άσκηση του επαγγέλµατος, και την πολυετή ενασχόλησή µου µε τα κοινά των µηχανικών και ως "εξοµολόγος" των Πολιτικών Μηχανικών, έχω διαπιστώσει ότι ο Επιβλέπων Μηχανικός βρίσκεται συνεχώς σε µόνιµο κίνδυνο. Κίνδυνο που προκύπτει όχι µόνο από τις ευθύνες που συνεπάγεται ούτως ή άλλως η δουλειά του και η έλλειψη πιστοποίησης των τεχνιτών και των υπεργολάβων, αλλά και από τη δυσκολία του δικαστή να µπεί στο νόηµα των τεχνικών κανονιστικών κειµένων και να κατανοήσει τις πραγµατικές δυνατότητες του επιβλέποντος, δεδοµένου του τρόπου µε τον οποίο εκτελούνται τα ιδιωτικά έργα στη χώρα µας. Έχουµε όλοι διαπιστώσει µε πόση ευκολία ο επιβλέπων θεωρείται ο "αγορανοµικώς υπεύθυνος" του έργου. Ο καλύτερος τρόπος αµύνης έναντι των κινδύνων αυτών δεν είναι οι ηµερίδες και τα ενηµερωτικά σεµινάρια που προτείνει ο Μαρσέλλος, η σωστή µέθοδος είναι η πρόληψη του κακού και όχι η αναζήτηση φαρµάκων, αφού πρώτα µας πλήξει το κακό. Τέτοια πρόληψη είναι η έγκαιρη ανάσχεση των επιβαρύνσεων του επιβλέποντος, που προσπαθούν να του φορτώσουν άσχετοι, αγνοούντες το αντικείµενο της επίβλεψης, µη συναισθανόµενοι τους κινδύνους και αδιαφορούντες για τις αγωνίες της, που η (κακή) µοίρα τους έφερε να νοµίζουν ότι µπορούν, µε αίσθηση αυθεντίας, να παίξουν το ρόλο του νοµοθέτη. Οι αποφαινόµενοι για τις ευθύνες του επιβλέποντος έχουν κάνει τόσες επιβλέψεις στη ζωή τους όσες και ο δικαστής. Προφανώς µιλάω για το Σχέδιο του νέου ΚΤΣ που έχει εκτεθεί σε δηµόσια κρίση. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να πεισθεί ο µέσος µηχανικός, ο αγωνιζόµενος µηχανικός, αυτός που κάνει την επίβλεψη, που δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό στην τεχνολογία σκυροδέµατος, να διαβάσει µε υποµονή και κριτική διάθεση 100 σελίδες πολυλογίας, για να ξεχωρίσει τους κινδύνους που τον απειλούν και να στείλει σχόλια. Έχω διαπιστώσει µε πόση δυσκολία γίνεται αυτό το βήµα, έχω την πείρα των ΠΕΤΕΠ, αλλά και άλλων κειµένων, στα οποία οι παρατηρήσεις έρχονται βροχή, µόνον όταν "πονέσουν". Με τη σκέψη αυτή αποφάσισα να ζητήσω την ανάρτηση στον ΑΡΧΙΜΗ∆Η, των σχολίων που είχα υποχρέωση να κάνω ως µέλος της Επιτροπής, ως ενθάρρυνση και µε την ελπίδα ότι οι συνάδελφοι θα ξεχωρίσουν αυτά που αφορούν την ουσία του επαγγέλµατος, αυτά που τους ενδιαφέρουν καίρια, και θα συµφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν µαζί µου ή µε τους συντάκτες του Σχεδίου, διατυπώνοντας τη γνώµη τους. Το βλέπω σαν πρόσκληση - σάλπισµα για την αποτροπή επερχοµένων κινδύνων. Στο κείµενο που ακολουθεί θίγω µόνο το κοµµάτι της κατασκευής που αφορά τον ξυλότυπο και τα ικριώµατα, και αισθάνοµαι ότι άργησα αδικαιολόγητα. Θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Η γνώµη µου για το συνολικό κείµενο είναι εξαιρετικά κακή, αλλά επιθυµώ ιδιαιτέρως να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου για το µέρος που αφορά την επίβλεψη και τις ευθύνες της, για να αποτρέψουµε τον κίνδυνο τετελεσµένων γεγονότων που, αν επικρατήσουν, θα προκαλέσουν την κραυγή αγωνίας "Θεέ µου, Θεέ µου, ίνα τι µας εγκατέλειπες".1/7 Ακολουθεί το κείµενο των παρατηρήσεων, όπως υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Επιτροπης Σύνταξης του νέου ΚΤΣ.Προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Συντάξεως του νέου ΚΤΣ κ. Μαρία Βανιώτου δια της κ. Κατ. Πλουµπίδου ΘΕΜΑ:2η σειρά σχολίων στο Σχέδιο ΚΤΣΘα συµπληρώσω τις από 27-3-2015 παρατηρήσεις που έχω ήδη καταθέσει, εντοπίζοντας την προσπάθεια στην περιοχή που αφορά την επίβλεψη του έργου και αναλύοντας τις αντιρρήσεις και παρατηρήσεις µου κατά παράγραφο, για να είναι σαφείς και προσδιορισµένες πλήρως. Θα ακολουθήσω την διάταξη του σχολιαζοµένου κειµένου για λόγους ακριβούς εντοπισµού του αντικειµένου του σχολίου. ∆ιατηρώ πλήρως τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις µου για τις επιλογές, τη διάταξη, την οργάνωση, την έκταση και τη γλώσσα του προτεινοµένου Σχεδίου. Θα προσθέσω µια ακόµα γενική παρατήρηση. Ο συντάκτης του Σχεδίου αγνοεί, εν πολλοίς, την εκτέλεση των ιδιωτικών έργων, ιδιαίτερα δε την εκτέλεση δι' αυτεπιστασίας. Στα δηµόσια έργα η "προδιαγραφή" του σκυροδέµατος είναι µέρος της µελέτης και της συµβάσεως, δεν υπάρχει λόγος αναφοράς στον "προδιαγράφοντα την προδιαγραφή" -- αν ο συντάκτης του Σχεδίου θέλει να επαναπροσδιορίσει τον όρο να τον ορίσει στο Κεφάλαιο των Ορισµών. Στα ιδιωτικά έργα οι όροι "προδιαγραφή" και "προδιαγράφων" αγνοούνται (ιδιαίτερα στα έργα δι' αυτεπιστασίας, που είναι όµως η κρατούσα κατάσταση), επικρατούν οι όροι "αγοραστής", "παραγγέλλων", "ιδιοκτήτης", "κύριος του έργου". Ως "προδιαγραφή" θεωρούνται οι απαιτήσεις αντοχής, επικαλύψεων, δοκιµίων κλπ. που αναγράφονται στη στατική µελέτη και τα σχέδια -- υπάρχει δείγµα στον ΑΡΧΙΜΗ∆Η. Για τις σχέσεις ιδιοκτήτη - παραγωγού σκυροδέµατος, "προδιαγραφή" είναι η παραγγελία. Για τις σχέσεις ιδιοκτήτη - κατασκευαστή είναι χρήσιµη ή και απαραίτητη η σύνταξη Ιδιωτικού Συµφωνητικού, µια υπόδειξη που θα έπρεπε να γίνει στα Σχόλια ή σε Παράρτηµα -υπάρχουν επίσης δείγµατα στον ΑΡΧΙΜΗ∆Η. Ακόµα, την παρατήρηση ότι η δήλωση του Κεφαλαίου Α περί υπάρξεως σχολίων στο Σχέδιο του ΚΤΣ είναι ανακριβής, υπάρχει µόνο "στήλη Σχολίων" που προσπαθεί να δώσει την εντύπωση περί υπάρξεως "σχολίων", χρησίµων για τον χρήστη. Τα πραγµατικά σχόλια λείπουν. 1.Ο τίτλος του Κεφαλαίου ∆ πρέπει να είναι ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, δεν χρειάζεται η διευκρίνιση ότι πρόκειται περί απαιτήσεων, αφού ολόκληρος ο Κανονισµός είναι σύνολο απαιτήσεων -- η απάλειψη της λέξεως ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ δεν δηµιουργεί κινδύνους παρεξηγήσεων. Ούτε ο υπότιτλος χρειάζεται -- η σκυροδέτηση είναι τµήµα µόνον της εκτελέσεως του έργου.2.∆1 - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ να διαγραφούν οι λέξεις ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ που δεν προσφέρουν τίποτα.3.∆1.1 Ορισµοί -- αν οι τρεις επόµενες παράγραφοι αποτελούσαν ορισµούς θα έπρεπε να βρίσκονται στο ιδιαίτερο Κεφάλαιο Α3, που θα έπρεπε να έχει τον τίτλο ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ, η λέξη "ΌΡΟΣ" δεν σηµαίνει "ΟΡΙΣΜΟΣ".2/7 4.Καµµία από τις επόµενες παραγράφους ∆1.1.1 - ∆1.1.2 - ∆1.1.3 δεν αποτελεί ορισµό, οι τρεις µαζί δεν απαρτίζουν λογική ενότητα, απλώς αποτελούν ένδειξη πλήρους συγχύσεως. Η ∆1.1.1 αποτελεί δήλωση επεκτάσεως της εννοίας ή διευκρίνιση ή ίσως γραµµατική ερµηνεία του όρου ή του ορισµού του "ξυλοτύπου" (επειδή περιέχεται στη λέξη το συνθετικό "ξυλο-"), µε την έννοια του "τύπου" (του καλουπιού από οποιοδήποτε υλικό) ή ακόµη του συστήµατος "ξυλότυπος ικρίωµα". ∆εν ξέρω τι εννοεί ο συντάκτης ως "προκατασκευασµένη εξέδρα", ίσως θα έπρεπε να επεξηγείται στα Σχόλια. Τα κυκλοφορούνται σύνθετα, βιοµηχανοποιηµένα συστήµατα "ξυλοτύπων" δεν είναι εξέδρα, έχουν ειδική έγκριση κυκλοφορίας και δεν είναι αρµοδιότητα αυτού του Κανονισµού, Το Σχόλιο στα αριστερά είναι επανάληψη της παραγράφου ∆1.1.1 και δεν χρειάζεται -- να διαγραφεί. Η παράγραφος ∆1.1.2 να διαγραφεί γιατί δεν προσφέρει τίποτα -- η τήρηση των Προτύπων και των Ευρωκωδίκων δεν έχει ανάγκη από τον ΚΤΣ για να εφαρµοσθεί. Επίσης δεν αποτελεί ορισµό. Οι "δράσεις" επί των κατασκευών και ο τρόπος υπολογισµού καθορίζονται αρµοδίως από τους Ευρωκώδικες -- η διατύπωση "υπολογισµός των δράσεων" είναι εσφαλµένη. Οι ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00 και 1501-01-04-00-00 αναφέρονται στα Σχόλια αλλά το κείµενό τους αγνοείται από τον συντάκτη (δεν έχει γίνει ούτε ανάγνωση), όπως αποδεικνύεται στις κατωτέρω σηµειώσεις "6" και "7". Ούτε η παράγραφος ∆1.1.3 αποτελεί ορισµό και, επίσης, δεν έχει σχέση µε τις προηγούµενες. Η Επιτροπή είχε αποφασίσει να υπάρχει ειδικό Κεφάλαιο ή Παράρτηµα που να αφορά στην Ασφάλεια Εργαζοµένων (όπως συµβαίνει στον ΚΤΧ-2008), κάτι το οποίον αγνοήθηκε. Το αντικείµενό της Ασφάλειας δεν περιορίζεται µόνο στη σύνθεση του ξυλοτύπου και των ικριωµάτων -- υπάρχει δείγµα στον ΑΡΧΙΜΗ∆Η. Στην κείµενη νοµοθεσία για την Ασφάλεια Εργαζοµένων υπάρχει η απαίτηση συντάξεως Σχεδίου Ασφαλείας για την περίπτωση κατασκευής "ειδικών ξυλοτύπων", οι οποίοι προσδιορίζονται στοιχειωδώς στην Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου. Η ύπαρξη του σχετικού Κεφαλαίου στον ΚΤΣ-15 (που αποφασίστηκε αλλά παρελήφθη αυθαιρέτως) θα ήταν πολλαπλώς χρήσιµη και θα επεσήµαινε και την απαίτηση αυτή. Το αναγραφόµενο Σχόλιο είναι άχρηστο -- να διαγραφεί, δεν προσθέτει τίποτα στις σχετικές υποδείξεις των (υποχρεωτικών) ΕΤΕΠ, που όµως επισηµαίνουν (κυρίως) κινδύνους, δεν κάνουν υποδείξεις ενεργειών.5.Η µελέτη ξυλοτύπου δεν έχει νόηµα να περιλαµβάνεται στη µελέτη του έργου (παρά τα αναγραφόµενα στην παράγραφο ∆1.2.1), γιατί πρέπει να συντάσσεται για το σύστηµα και τα υλικά που πράγµατι θα χρησιµοποιηθούν στο συγκεκριµένο έργο, αυτά που διαθέτει ο κατασκευαστής του, όταν επιλεγεί, αλλιώς αποτελεί άχρηστες σελίδες. Η διατύπωση της απαιτήσεως του ΚΤΣ-97 ήταν ορθή και επαρκής "οι ξυλότυποι πρέπει να υπολογίζονται, όπου χρειάζεται, και να κατασκευάζονται µε τέτοιον τρόπο, ώστε...". Την ευθύνη την έχει πράγµατι πάντα ο κατασκευαστής. Στα ιδιωτικά έργα η ανάγκη συντάξεως τέτοιας µελέτης είναι σπάνια, πιο πολύ ενδιαφέρει η χρησιµοποίηση σωστών, ανθεκτικών υλικών -- κάτι που θα µπορούσε να επισηµανθεί στα Σχόλια. Στα δηµόσια έργα, ιδίως στις γέφυρες, η ανάγκη είναι συνήθης και η υποχρέωση περιλαµβάνεται στη Σύµβαση του έργου. Το δεύτερο µέρος, εποµένως, της παραγράφου ∆1.2.1 είναι περιττό. Ο Αστικός Κώδικας υποχρεώνει και τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη (το ένα είναι ο κατασκευαστής) να τηρήσουν τη σύµβαση/συµφωνία τους, είναι περιττή η "δήθεν" υποχρέωσή του κατασκευαστή από τον ΚΤΣ.3/7 Η παρατήρηση ισχύει και σε άλλες θέσεις του Σχεδίου του ΚΤΣ, όπου πάγιες ή συµφωνηµένες ή καθιερωµένες εκ του νόµου υποχρεώσεις εµφανίζονται, άνευ λόγου, ως πρόσθετες υποχρεώσεις εκ του Κανονισµού. ∆εν υπάρχει λόγος να υποδεικνύεται η τήρηση του νόµου, είναι πάντα υποχρεωτική. 5.∆ιορθώνω (µε συµπληρώσεις) την ασάφεια της παραγράφου ∆1.2.2, οφειλόµενη σε απροσεξία ή σε ασυνταξία και στην έλλειψη της δεύτερης ανάγνωσης που έχω επισηµάνει στις προηγούµενες παρατηρήσεις µου. "Το σύστηµα ξυλοτύπου ικριώµατος πρέπει να κατασκευάζεται µε τρόπον ώστε να µπορεί να φέρει όλες τις κατακόρυφες και οριζόντιες δυνάµεις, και τις εκκεντρότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος και την κατασκευή του σκελετού, χωρίς να υποχωρεί ή να παραµορφώνεται. Η χρήση µικρών τεµαχίων, από το υλικό του ξυλοτύπου ή άλλο (κλάπες, χαρτόνια, λαµαρίνες κλπ.), για τη συµπλήρωση της επιφανείας οποιουδήποτε στοιχείου, απαγορεύεται". Η σωστή έδραση των στύλων του ικριώµατος εντάσσεται στις ως άνω απαιτήσεις, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά, ή ας µεταφερθεί στα Σχόλια.6.Η τιµή των διαφόρων φορτίων - δράσεων των έργων, ο τρόπος υπολογισµού, οι συνδυασµοί φορτίσεων κλπ. δεν είναι αρµοδιότητα του ΚΤΣ, ορίζονται στους Ευρωκώδικες. Στοιχεία θα µπορούσαν να δοθούν βοηθητικώς και υποµνηστικώς, στα Σχόλια ή σε Παράρτηµα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωστά -- η πηγή των πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρεται, πλήρως συγκεκριµένη. Κατά τα ως άνω οι παράγραφοι ∆1.2.3 και ∆1.2.4 δεν χρειάζονται, αρκεί η προαναφερθείσα αναγραφή "οι ξυλότυποι πρέπει να υπολογίζονται, όπου χρειάζεται...", δεν έχει αρµοδιότητα ο ΚΤΣ να υποδείξει πώς θα υπολογίζονται. ∆εν χρειάζεται, επίσης, και δεν προσφέρει τίποτα η αναφορά της Αµερικανικής Προδιαγραφής ACI 347-04 στα Σχόλια, που είναι απροσπέλαστη στον µηχανικό της πράξης και δεν καλύπτεται από την Ελληνική νοµοθεσία. Η άγνοια και αγνόηση (ή αντιπάθεια;) των Ευρωπαϊκών Πρότυπων (θα αναφέρω µερικά µόνον από το πλήθος, ΕΝ 12810, ΕΝ 12811, ΕΝ 12812, ΕΝ 12813), ακόµα και ως τίτλων για Κανονιστική Αναφορά, δεν δικαιολογείται από τη συµπάθειά µας (ή µόνη γνώση;) προς τα Αµερικάνικα. Για τον προσδιορισµό της ασκουµένης πιέσεως από το ρευστό σκυρόδεµα στα τοιχώµατα του ξυλοτύπου δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Πρότυπο, ούτε καλύπτεται από Ευρωκώδικα, όπως κακώς αναγράφεται στο ∆1.1.2. Οι ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00 και 1501-01-04-00-00 παραπέµπουν, ορθώς, στο Γερµανικό DIN 18218, που δεν έχει περιβληθεί την Ευρωπαϊκή έγκριση αλλά εφαρµόζεται σε όλη την Ευρώπη και που, πάντως, δεν αναγράφεται στις ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ του Σχεδίου. Η τιµή της πιέσεως δεν είναι "µονοδιάστατο" µέγεθος, εξαρτάται από τη ρευστότητα του σκυροδέµατος, τη θερµοκρασία, τον χρόνο πήξεώς του, την ένταση της δονήσεως, τον ρυθµό σκυροδετήσεως, τον τρόπο σκυροδετήσεως (εκ των άνω ή αντίστροφα), την επιβαλλόµενη πίεση (εκ των κάτω), ήτοι ένα πλήθος παραγόντων που συναρτώνται µε το συγκεκριµένο έργο. Στοιχεία θα µπορούσαν να δοθούν (σωστά και χρήσιµα) στα Σχόλια ή σε Παράρτηµα, ανάλογα µε την επιθυµητή έκταση.7.Με την παράγραφο ∆1.2.5 µπαίνουµε σε µια περιοχή όπου κυριαρχεί η αταξία και η µεταπήδηση από θέµατος εις θέµα, χωρίς αλληλουχία, συσχετισµό, επιλογή προτεραιότητας και µε αδικαιολόγητες επαναλήψεις. Η έδραση των ικριωµάτων πρέπει να ενισχύεται ώστε να αποφεύγεται ή να µειώνεται κατά το εφικτόν η υποχώρηση, η διαφορετική υποχώρηση θα αποκλείεται.4/7 Η διατύπωση "θα λαµβάνεται υπόψη και η επιρροή τυχόν διαφορικών καθιζήσεων" υπονοεί ή αφήνει την εντύπωση ότι θα γίνεται υπολογισµός -- αλλά για ποιες (άγνωστες) καθιζήσεις; των φορτισµένων ικριωµάτων ή του έργου; σε ποιο στάδιο της κατασκευής θα γίνεται για κάθε έργο ο υπολογισµός; πώς θα λαµβάνεται υπ' όψιν η επιρροή; (Ο Μπαµπινιώτης υποδεικνύει το "υπ' όψιν" αντί του "υπόψη"). Η στοιχειώδης γνώση του τρόπου κατασκευής ενός σκελετού βεβαιώνει ότι η διάστρωση ενός ορόφου δεν περιµένει ποτέ να περάσουν 28 µέρες από τη διάστρωση του προηγούµενου, ούτε µπορεί να περιµένει. Πώς θα λαµβάνεται υπ' όψιν "το ποσοστό θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος", γιατί δεν κάνει υπόδειξη ο ΚΤΣ; θα επαναλαµβάνεται ο υπολογισµός της ήδη διαστρωµένης πλάκας για τα αναµενόµενα φορτία; Έχει ή δεν έχει σηµασία αν αφαιρέθηκε ο ξυλότυπος στην προηγούµενη πλάκα; Επιτρέπεται ή επιβάλλεται η µερική υποστύλωση, πώς και πότε; Υπάρχει πουθενά αναφορά σε ικριώµατα ή ξυλοτύπους "ασφαλείας" ή αγνοούνται; Ο ΕΚΩΣ (20.3.3.2) κάνει υποδείξεις σχετικώς (και όχι µόνον), αλλά ο ΕΚΩΣ αγνοείται τόσο στα Σχόλια όσο και στις Κανονιστικές Αναφορές, επαρκούν φαίνεται οι τόσο γνωστές Αµερικανικές Προδιαγραφές. Η απορία είναι ακόµα µεγαλύτερη για τις "ερπυστικές παραµορφώσεις", ποιες, πού; Γιατί δεν εξηγήθηκε γενικώς το "θα ληφθεί υπόψη" στη στήλη των Σχολίων; Ο ΚΤΣ-97 καλύπτει σωστά το θέµα, αναφερόµενος στην αφαίρεση των ξυλοτύπων και τις προϋποθέσεις της -- το κείµενό του επαναλαµβάνεται στην παράγραφο ∆1.3.2. Τελικώς τι προσφέρει η παράγραφος ∆1.2.5 (δεν είναι η µόνη) όταν το αντικείµενό της επαναλαµβάνεται (σωστότερα) στις παραγράφους ∆1.3.2 και ∆1.2.12; Και όµως, προσφέρει ότι συµβάλλει στην επισήµανση για κακή οργάνωση του κειµένου, αταξία, ασάφεια, έλλειψη ακριβολογίας, τάση προς την υπερβολή, πολλαπλασιασµό "τίτλων" και "παραγράφων", και επαναλήψεις πολυλογίας. 8.Η επισήµανση της παραγράφου ∆1.2.6 να είναι κλειστοί (στενοί) οι αρµοί του ξυλοτύπου είναι σωστή, αλλά η απαίτηση να είναι στεγανοί είναι εκτός πραγµατικότητος -- "στεγανοί" είναι υπερβολική και απραγµατοποίητη απαίτηση ή η επιλογή της λέξεως είναι εσφαλµένη. Στο σχόλιο, η "στεγάνωση στη βάση των σιδηροτύπων" να γίνει "σφράγιση".9.Στην παράγραφο ∆1.2.7 η σωστή γραφή είναι "σκληρυµµένου σκυροδέµατος". ∆3.1.410.Η διακοπή και επανάληψη σκυροδετήσεως σε αρµό διακοπής εργασίας (∆1.2.8 και ∆1.2.9) δεν είναι αντικείµενο του Κεφαλαίου των Ξυλοτύπων, ανήκει στο κεφάλαιο της ∆ιαστρώσεως, στο οποίον ανήκει και το Κεφάλαιο που έχει (κακώς) την ονοµασία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (!) (ενδεχοµένως ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ), όπου και επαναλαµβάνεται (∆2.1 και ∆2.2). Το αντικείµενο θα άξιζε να έχει καλύτερη, συνολική αντιµετώπιση, χωρίς διασπορά υποδείξεων και απαιτήσεων, µε διάκριση για τον προγραµµατισµένο αρµό διακοπής και αυτόν που επιβάλλεται απροσδόκητα από τις συνθήκες εργασίας. Θα ήταν σκόπιµη η ύπαρξη ενός Παραρτήµατος που θα είχε και σχέδια, ίσως και άλλων (πραγµατικών, όχι "µιλητών") λεπτοµερειών. Η γνώση του ΕΚΩΣ είναι χρήσιµη και ας αγνοείται. Ο ΚΤΣ θα έπρεπε να δείχνει προτίµηση στη χρήση του διατρήτου πλέγµατος. ∆εν ξέρω τη διαµόρφωση (ούτε τον όρο) του κεκλιµένου αρµού, ίσως και άλλοι συνάδελφοι, έχουµε ανάγκη από διευκρίνιση.5/7 11.Η διαβροχή του ξυλοτύπου δια σανίδων, κλείνει, σφραγίζει τους µεταξύ τους αρµούς και πρέπει να γίνεται. Ο κορεσµός, όµως, του ξύλου που ζητεί η παράγραφος ∆1.2.11 είναι υπερβολικός, δεν χρειάζεται και µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα. Όσοι κάνουν επιβλέψεις στο αντικείµενο ξέρουν ότι, αν πέσει µια βροχή διαρκείας πάνω στον έτοιµο ξυλότυπο, το "φούσκωµα" των σανίδων προκαλεί τοπικές υβώσεις (καµπούρες) που σε υποχρεώνουν ή να περιµένεις το στέγνωµα ή να διορθώσεις τον ξυλότυπο. Να διαγραφεί το "µέχρι κορεσµού" ίσως αρκεί το "επαρκώς". Και ας κάνει µια πρακτική υπόδειξη ο ΚΤΣ, χρειάζεται και η διαβροχή και το "λάδωµα" των ξυλοτύπων; και µε ποια σειρά;12.Ώστε κατά το ∆1.2.12, "η έδραση των ξυλοτύπων" (όχι του ικριώµατος;) στο έδαφος, σε όλα τα έργα, µε απαίτηση του Κανονισµού (δηλαδή του νόµου) και µε τις συνέπειες της παραβάσεως, θα "υλοποιείται" επί σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15, κατόπιν εξυγιάνσεως; Και µάλιστα µε υπολογισµό επί ελαστικής βάσεως "για επάρκεια παραλαβής του φορτίου κατασκευής µε µηδαµινές διαφορικές παραµορφώσεις ή καθιζήσεις"; ∆εν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυµάσει. Είναι προφανές ότι αγνοούνται πλήρως οι ανάγκες, οι πραγµατικές συνθήκες και ο τρόπος εκτελέσεως των έργων, αλλά επίσης (και κυρίως) η τιµολόγησή τους -προέχει η λεβεντιά της αυστηρότητας των απαιτήσεων. Και τότε, ύστερα από τέτοια προετοιµασία, επιστηµονική και τεχνολογική, τι νόηµα θα έχει η απαίτηση ∆1.2.5 για την "επιρροή τυχόν διαφορικών καθιζήσεων"; Στην ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00, που αναφέρεται µεν στο κρινόµενο Σχέδιο, αλλά που το κείµενό της αγνοείται, θεωρείται ότι επαρκεί στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C8/10, πάχους 7 cm, εφ' όσον απαιτείται -- η υπόδειξη είναι λογική και επαρκής. Πώς γίνεται να επικαλείται και να παραπέµπει ο ΚΤΣ σε ισχύον, υποχρεωτικό, κανονιστικό κείµενο (ΕΤΕΠ), µε το οποίον διαφωνεί τόσο; Ποιος θα ισορροπήσει την κατάσταση; Η σύνταξη του ΚΤΣ ήταν µια πρόσθετη ευκαιρία για πιθανή αναµόρφωση και συµπλήρωση των ΕΤΕΠ και, πάντως, δεν επιτρέπεται η διαφωνία δύο υποχρεωτικών κειµένων και δεν επιτρέπεται να "διορθώνει" ο ΚΤΣ τις ΕΤΕΠ εισάγοντας λάθη.13.Η Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου που αναγράφει η παράγραφος ∆1.2.13 δεν είναι αντικείµενο του ΚΤΣ -- να διαγραφεί γιατί θυµίζει την επιλογή των προσώπων της Επιτροπής, και προκαλεί.14.Είναι προφανές ότι η παράγραφος ∆1.2.14 βρίσκεται εκτός θέσεως, επιβεβαιώνοντας την γενική αταξία. Η θέση της είναι στην αρχή του Κεφαλαίου, στη µόρφωση του ικριώµατος.15.Ο χρόνος, ο ρυθµός και η διαδικασία αφαιρέσεως των ξυλοτύπων (∆1.3.1) δεν είναι δουλειά του µελετητή παρά µόνον σε ειδικά έργα που έχουν σχέση κυρίως µε τη προένταση. Ο µελετητής έχει δικαίωµα να προδιαγράψει χρόνους αποκτήσεως αντοχής σκυροδέµατος µικρότερους των 28 ηµερών, αν η φύση του έργου το απαιτεί, µε επίδραση στον χρόνο ξεκαλουπώµατος. Στη γενική περίπτωση, στα συνηθισµένα έργα, σχεδόν σε όλα τα ιδιωτικά, τον χρόνο αφαιρέσεως των ξυλοτύπων ορίζει (και πρέπει να ορίζει) ο ΚΤΣ. ∆ικαιούται να τον τροποποιήσει ο επιβλέπων µηχανικός, είτε αυξάνοντάς τον λόγω χαµηλών θερµοκρασιών ή περιβάλλοντος ή προσωρινής φορτίσεως, είτε µειώνοντάς τον αιτιολογηµένα αν διαθέτει αποδείξεις (π.χ. δοκίµια έργου ή άλλες) που το επιτρέπουν.16.Τα δοκίµια έργου είναι ασυνήθιστη ενέργεια, που δεν είναι πρόσφορη για γενίκευση, η εκτέλεσή της έχει πάντα µια προδιαγεγραµµένη σκοπιµότητα (προένταση, χαµηλές θερµοκρασίες κ.ά.).6/7 Από τα τρία δοκίµια (όταν εφαρµόζονται) µε ποιο κριτήριο θα λαµβάνεται η απόφαση; µε τον µέσο όρο; ή πρέπει να ξεπερνούν τον "στόχο" και οι τρείς αντοχές; 17.Η αντοχή των 5 MPa θεωρείται πράγµατι µια ικανοποιητική αρχική αντοχή σκυροδέµατος, κυρίως για του κινδύνους παγοπληξίας, αλλά η γενική σύνδεσή της µε το ξεκαλούπωµα (κάθε στοιχείου;) είναι αυθαίρετη και, µάλλον, είναι µικρή. Η απαιτούµενη αντοχή, υποτίθεται ότι έχει ληφθεί υπ' όψιν στους χρόνους αφαιρέσεως των ξυλοτύπων που ορίζει ο Κανονισµός. Αλλιώς πρέπει να ορισθεί ο τρόπος προσδιορισµού της. Κινδυνεύει να εφαρµοσθεί, κακώς, για οποιοδήποτε διαστρωµένο στοιχείο και να αχρηστεύσει τον Πίνακα ∆1-1.18.Η παράγραφος ∆1.4 για τις ανοχές διαστάσεων πρέπει να βρίσκεται στις απαιτήσεις µόρφωσης του ξυλοτύπου. Οι ανοχές, πριν απ' όλα, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΚΩΣ, που αγνοείται για µια ακόµα φορά. Η τήρηση των πολεοδοµικών απαιτήσεων "δεν πρέπει να εκτείνονται πέραν των νοµίµων ορίων", είναι εκτός αντικειµένου του ΚΤΣ και πρέπει να απαλειφθεί.Οι ως άνω παρατηρήσεις έχουν περιορισθεί στο Κεφάλαιο των Ξυλοτύπων, χωρίς να επεκταθούν σε καλύτερη φραστική διατύπωση όλων των παραγράφων που έχουν ανάγκη, γιατί αυτό θα εσήµαινε ξαναγράψιµο του κειµένου. Όµως, ολόκληρο το Σχέδιο του Κανονισµού έχει ανάγκη από έλεγχο αυτής της µορφής, φραστικό, λογικό και τεχνολογικό, παραγράφου προς παράγραφον και φράσεως προς φράσιν, µε σύγχρονή θεώρηση της κειµένης νοµοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονιστικών κειµένων, για να ικανοποιείται η συµβατότητα. Ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για την αναγραφή των σχολίων, που θα ήταν ικανά να καλύψουν την έλλειψη Αιτιολογικής Εκθέσεως, να δικαιολογήσουν τις γενόµενες επιλογές και να συνδράµουν τον χρήστη στην κατανόηση του ΚΤΣ. Πράγµα που απαιτεί πολύ µεγαλύτερο χρόνο από τον διατεθέντα. Αθήνα 20 - 4 - 2015 Με τιµή Θ. Γ. Βουδικλάρης7/7
Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
05 Μαίου 2015

Επειδή πιθανότατα δεν έγινα αντιληπτός με το προηγούμενο σχόλιο, σας εσωκλείω έναν σύνδεσμο για το ISO 2394, απο το οποίο έχουν εξαχθεί τα β του ευρωκώδικα και οι συντελεστές ασφαλείας.

https://law.resource.org/pub/et/ibr/et.iso.2394.1998.pdf

Διαβάστε το σας παρακαλώ και μετά μπορείτε να απαντήσετε αν η αυτεπιστασία είναι νομικά δυνατή τόσο με το ΕΝ 1990, όσο και με το ΕΝ 206-1.

Χρ. Ροδόπουλος
-----------------------------------

04 Μαίου 2015

Θόδωρε,

Tο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, ο ΚΤΣ-2015, το ΕΝ 1990 σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται σε κατασκευές με αυτεπιστασία. Αντίθετα απαγορεύεται δια ροπάλου η αυτεπιστασία. Όποιος θέλει αυτεπιστασία να βρει μια χώρα που να επιτρέπεται ή να φτιάξει την δική του.

Φιλικά

Χρ. Ροδόπουλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.