Συντάκτης: Γεώργιος Καλύβας (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1949.

Εργάσθηκε στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1949-1951), στην κατασκευή του αεροδρομίου Μαριτσών Ρόδου με την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ (1951-1952), στην Τεχνική Υπηρεσία της Κτηματικής Τράπεζας (1952-193) και ως Μελετητής Κτιριακών Εργων στο πρώην Βελγικό Κογκό (1953-1959).

Συνεργάσθηκε σε Δημόσια Εργα με την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ (1959-1964) και ακόμη εργάσθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1964-1969) και στην Τεχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1969-1985).

Ως ελέυθερος επαγγελματίας εργάσθηκε από το 1985, μέχρι της συνταξιοδότησής του από το ΤΣΜΕΔΕ με κύρια απασχόληση:

- στην Ομάδα Τεχνικής Διοίκησης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

- ως Εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια Μηχανικών στο ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΕ, ΚΑΠΑ, με σύνολο 640 ωρών εισηγήσεων

- με την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργων στο  πλαίσιο της ανάπτυξης των ΠΕΤΕΠ από το ΙΟΚ, ως επί κεφαλής της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας

- ως άμισθος σύμβουλος του ΙΟΚ επί θεμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την περίοδο 2006-2009 (μετά την παράδοση των ΠΕΤΕΠ)

Εχει συγγράψει τα βιβλία «Παθολογία Στοιχείων Κελύφους Κτιρίου» (εκδόθηκε) και «Στοιχεία Ξυλίνων Φερουσών Κατασκευών» (υπό έκδοση).

Νεώτερο βιβλίο του με τίτλο ‘’Ανθρώπινες απαιτήσεις για μιά υγιεινή κατοίκηση’’ βρίσεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Συνεχίζει την συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών (νέα σειρα ΠΕΤΕΠ), οι οποίες παρουσιάζονται από την ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr    

Κατάλογος άρθρων

Ορολογία χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και παθολογίας της δομικής ξυλείας

Παρουσίαση του ξύλου ως δομικό υλικό, με επεξήγηση βασικών όρων που αφορούν τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζει και παράθεση κατατοπιστικών σχημάτων.

Ξύλινες φέρουσες κατασκευές. Συνδεσμολογίες με καρφοελάσματα.

Παρουσίαση της τεχνικής συνδέσεων των μελών ξυλίνων ζευκτών με χρήση καρφοελασμάτων και των σχετικών απαιτήσεων των κανονισμών

H δίοδος της υγρασίας από κακότεχνα αρμολογήματα εμφανών οπτοπλινθοδομών

Για να είναι στεγανές οι οπτοπλινθοδομές με εμφανείς οπτόπλινθους απαιτείται, εκτός από την καλή ποιότητα των οπτόπλινθων -οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν την όσο το δυνατόν μικρότερη απορροφητικότητα στο νερό-, και πολύ καλή και έντεχνη κατασκευή του αρμολογήματός τους.

Παθολογικές καταστάσεις υδραυλικών επιχρισμάτων

Τα εξωτερικά επιχρίσματα είναι πολλές φορές αιτία διόδου υγρασίας, όταν ρηγματώνονται για διάφορες αιτίες ή αποκολλούνται από το υπόστρωμα τους. Στην ρηγμάτωση ή αποκόλληση των επιχρισμάτων επεμβαίνουν διάφοροι παράγοντες, ο καθένας με τη βαρύτητα του.

Κριτήρια επιλογής ελαφρών θερμομονωτικών υλικών

Πάντα υπάρχει ένας προβληματισμός όταν πρόκειται να επιλεγεί ένα ελαφρό θερμομονωτικό υλικό για τις ανάγκες μιας κατασκευής, αφού το καθένα από τα διατιθέμενα στο εμπόριο υλικά, ανάλογα με την σύσταση, την δομή και τον τρόπο μορφοποίησής του εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά, ανάλογα με τις συνθήκες του έργου …

Παθολογία υαλοπινάκων κελύφους κτιρίου – ΜΕΡΟΣ Β’

Ανάλυση των Παθολογικών Καταστάσεων που δημιουργούνται στους Υαλοπίνακες του Κελύφους του Κτιρίου από τις δράσεις ανέμου, βροχής, ηλιακής και θερμικής ενέργειας αλλά και από κακότεχνη εφαρμογή ή κακή επιλογή υαλοπινάκων και υαλοστασίων.

Παθολογία υαλοπινάκων κελύφους κτιρίου – ΜΕΡΟΣ Α’

Ανάλυση των Παθολογικών Καταστάσεων που δημιουργούνται στους Υαλοπίνακες του Κελύφους του Κτιρίου από τις δράσεις ανέμου, βροχής, ηλιακής και θερμικής ενέργειας αλλά και από κακότεχνη εφαρμογή ή κακή επιλογή υαλοπινάκων και υαλοστασίων.

Προστασία ξυλίνων στοιχείων από την φωτιά

Απόσπασμα από το βιβλίο του ”Στοιχεία ξυλίνων φερουσών κατασκευών”, το οποίο είναι υπό έκδοση από τον Εκδοτικό Οικο ΣΕΛΚΑ – 4Μ.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ: http://www.tekdotiki.gr

ΠΕΤΕΠ 03-11-02-00: Καπναγωγοί Κεντρικών Θερμάνσεων – Μέρος Β

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε με την συνδρομή της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr — Μέρος Β:, σχήματα, λεπτομέρειες

ΠΕΤΕΠ 03-11-02-00: Καπναγωγοί Κεντρικών Θερμάνσεων – Μέρος Α

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε με την συνδρομή της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr — Μέρος Α: κείμενο ΠΕΤΕΠ

Σελίδα 3 από 4