Συντάκτης: Π. Αναγνωστόπουλος (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1974. Ομότιμο μέλος ΤΕΕ από 20/03/2017 Ενασχόληση από το 1977 έως το 2017 με την μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων. Κατείχε εργοληπτικό πτυχίο Δ' τάξεως ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ και Γ' τάξεως ΛΙΜ. Διεύθυνση του έργου σύνταξης των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ), συστήματος κοστολόγησης μηχανημάτων έργων, τυποποιημένων περιγραφικών τιμολογίων και αναλύσεων τιμών κατά την περίοδο 2003-2006, που ανατέθηκε στο ΙΟΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του καθ. κ. Θ. Π. Τάσιου. Σύμβουλος του ΙΟΚ από το 2003 έως το 2010 επι θεμάτων προδιαγραφών, κανονισμών και κοστολογήσεων των Δημοσίων Εργων. Συμμετοχή σε επιτροπές της ΓΓΔΕ (2004 έως 2013) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεματολογίου των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες του ΕΛΟΤ Από το 1998 έως σήμερα σύμβουλος της εταιρείας μελετών ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΑΕ. Από το 2010 administrator του www.e-archimedes.gr

Κατάλογος άρθρων

Ελληνικές Ασβεστούχες Ιπτάμενες Τέφρες – Εθνική Προδιαγραφή (ΦΕΚ 551Β/18-4-2007)

Οι Ιπτάμενες Τέφρες (fly ashes) aποτελούν παραπροϊόν των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών με κύριο καύσιμο τον λιγνίτη και συλλέγονται στα ηλεκτροστατικά τους φίλτρα. Η ΔΕΗ διαθέτει τέτοιους σταθμούς, που βρίσκονται στην περιοχή λεκανοπεδίου Πτολεμαϊδας και στην περιοχή Μεγαλόπολης με καύσιμο ύλη τα λιγνιτικά κοιτάσματα της κάθε περιοχής αντίστοιχα. Οι IT είναι άσβεστο-αργιλλοπυριτικής σύστασης κονίες με ποζολανικές ή και υδραυλικές ιδιότητες. Η ετήσια παραγωγή των Ελληνικών IT κυμαίνεται περί τους 11Χ106 τόνους.

Παράγοντες κινδύνων στα τεχνικά έργα

Μέτρα και ορθές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων στο εργοτάξιο – κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων – απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα

Σελίδα 390 από 391