Συντάκτης: Π. Αναγνωστόπουλος (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1974. Ομότιμο μέλος ΤΕΕ από 20/03/2017 Ενασχόληση από το 1977 έως το 2017 με την μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων. Κατείχε εργοληπτικό πτυχίο Δ' τάξεως ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ και Γ' τάξεως ΛΙΜ. Διεύθυνση του έργου σύνταξης των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ), συστήματος κοστολόγησης μηχανημάτων έργων, τυποποιημένων περιγραφικών τιμολογίων και αναλύσεων τιμών κατά την περίοδο 2003-2006, που ανατέθηκε στο ΙΟΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του καθ. κ. Θ. Π. Τάσιου. Σύμβουλος του ΙΟΚ από το 2003 έως το 2010 επι θεμάτων προδιαγραφών, κανονισμών και κοστολογήσεων των Δημοσίων Εργων. Συμμετοχή σε επιτροπές της ΓΓΔΕ (2004 έως 2013) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεματολογίου των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες του ΕΛΟΤ Από το 1998 έως σήμερα σύμβουλος της εταιρείας μελετών ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΑΕ. Από το 2010 administrator του www.e-archimedes.gr

Κατάλογος άρθρων

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα – Ενημέρωση ΔΕΚ 2010

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Δημοσίευση των τίτλων και των στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας (2010/C 344/01) Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 344/ 1 -17.12.2010

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Εργαζομένων

Ενημερωτική ομιλία του δρ. Ι. Κωνσταντακόπουλου σε εκδήλωση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

Οδηγός κατάταξης των επιχειρήσεων ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους

Σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 και την ΣΤΑΚΟΔ 1980.

Από την ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

Ευρωπαίκό πρόγραμμα Πιστοποίησης PFQM

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πιστοποίησης PFQM – ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ της Ε.Ε.Δ.Ε.

Ασφαλείς εργασίες συντήρησης

Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για ασφαλείς και Υγιεινούς χώρους εργασίας 2010 – 2011, σε ημερίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ – Με απλά λόγια

Ομιλία του καθ. κ. Χ. Οικονόμου στο πλαίσιο εκδήλωσης του Συλλόγου Τεχνικών Ελέγχου Ποιότητα – ΣΤΕΠ την 01 ΝΟΕ 2010