Συντάκτης: Κοσμάς Σίδερης (Δρ. Πολ. Μηχ., Επίκ. καθηγητής Δ.Π.Θ.)

Ο Κοσμάς Σίδερης γεννήθηκε στην Αθήνα (1969). Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1992) και Διδάκτορας του ιδίου Τμήματος (1996). Υπηρετεί ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι μέλος του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών του Τμήματος.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και 90 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος των επιστημονικών επιτροπών RILEM TC DSC – Durability of Self Compacting Concrete, RILEM TC HPB - Physical properties and behaviour of High-Performance Concrete at high temperature και RILEM TC MPS- Mechanical properties of self-compacting concrete. Διετέλεσε επίσης μέλος της επιτροπής της EFNARC για τη σύνταξη οδηγιών για τον έλεγχο των συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας του σκυροδέματος σε υπόγεια έργα. Είναι μέλος του ACI, του ΤΕΕ, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος (ΕΤΣ), της Επιστημονικής Εταιρίας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ), του ACI Hellas Chapter καθώς και της Εταιρίας Αξιοποίησης Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση (ΕΒΙΠΑΡ).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανθεκτικότητα των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και στην τεχνολογία ειδικών σκυροδεμάτων (αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με βιομηχανικά παραπροϊόντα). Ακόμη, δραστηριοποιείται στην περιοχή της ενυδάτωσης των τσιμέντων, των ποζολανικών προσθέτων καθώς και στη χρήση ειδικών χημικών προσμείκτων στο σκυρόδεμα.

Κατάλογος άρθρων

Η επίδραση του είδους του τσιμέντου στην διάβρωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος

Εκτενής αναφορά στις δύο φυσικοχημικές διεργασίες που οδηγούν στη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος, την ενανθράκωση και τη διείσδυση των χλωριόντων, τις αιτίες που τις προκαλούν και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Επίσης, αναφέρονται οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών.

Επίδραση των Υψηλών Θερμοκρασιών στα Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ινοσκυροδεμάτων Υψηλής Επιτελεστικότητας

Κοσμάς Κ. Σίδερης, Επικ. Καθηγητής, ΔΠΘ, Παναγιώτα Μανίτα, Πολ. Μηχανικός, MSc, ΔΠΘ, Άρης Παπαγεωργίου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΤΙΤΑΝ, Εμμανουήλ Χανιωτάκης, Χημικός , ΤΙΤΑΝ

Ανάλυση κόστους χρόνου ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με αυτοσυμπυκνούμενο και συμβατικό σκυρόδεμα

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία μελέτη του συνολικού κόστους ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος που έχουν σκυροδετηθεί με συμβατικά και αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα κατηγορίας αντοχής C25/30 και C30/37.

Συντάκτες:  Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Δρ Πολ. Μηχ., Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Δρ Πολ. Μηχ., Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ Πολ. Μηχ., Παναγιώτα Α. ΜΑΝΙΤΑ, Δρ Πολ. Μηχ., Ευάγγελος Β. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχ/κός

H σημασία της συντήρησης στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος λόγω ενανθράκωσης

Το πρόβληµα της ανθεκτικότητας σε διάρκεια θεωρείται σήµερα από την διεθνή κοινότητα των µηχανικών σαν το υπ. αριθµόν ένα επιστηµονικό και πρακτικό πρόβληµα του σκυροδέµατος. Πέρα από τις προφανείς επιδράσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον υπάρχει σηµαντική οικονοµική διάσταση. Ήδη, στις αναπτυγµένες χώρες το ετήσιο κόστος επισκευών υπερβαίνει κατά πολύ αυτό των νέων κατασκευών.

Κ.Κ. Σίδερης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ – Σ.Χ. Ζάρρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ανθεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων χαμηλής αντοχής

Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πολ. Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Λέκτορας, Εργαστήριο Δομικών Υλικών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Πολ. Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Γιώργος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Επίδραση διαφορετικού τύπου αδρανών και ρυθμού σκυροδέτησης μειγμάτων ΑΣΣ στην κατανομή πιέσεων στον ξυλότυπο

Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ,  Νικόλαος T.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης νιτρώδους ασβεστίου σε τσιμεντοκονιάματα εκτεθειμένα σε περιβάλλον χλωριόντων – θειικών

Κοσμάς ΣIΔΕΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ,  Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Χημικός Μηχανικός, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Σελίδα 1 από 1