Κατηγορία: Κανόνες – οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κατάλογος άρθρων

Προετοιμασία των επιφανειών υποδοχής του προς διάστρωση σκυροδέματος

Εισήγηση του κ. Νίκου Στ. Ζυγούρη, Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., MSc, τ. Προέδρου του ΣΠΜΕ, στην εσπερίδα του Σύλλογου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (02-11-2015), με θέμα “Ορθές πρακτικές σκυροδέτησης: το πριν, το κατά και το μετά”

Ραδόνιο, ο αόρατος κίνδυνος που παραμονεύει στα κτίρια

Το ραδόνιο, ραδιενεργό, φυσικής προέλευσης αέριο, μπορεί να συσσωρευθεί μέσα στα κτίρια. Γενικά, η παρουσία του στα κτίρια αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού της ποιότητας του εσωτερικού αέρα ως κακής.

Η μούχλα των εσωτερικών χώρων των κτιρίων

Συνθήκες ανάπτυξης – επιπτώσεις στην υγεία – μέτρα αποφυγής

Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ της εταιρείας Ετ Μπετόν του Italcementi Group

Χρήσιμες οδηγίες (έκδοση 2007) βασιζόμενες στον ΚΤΣ-97 που εξακολουθεί να ισχύει. Βέβαια με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το σκυρόδεμα …

Παθολογία ασφαλτικών μεμβρανών στις στεγανώσεις δωμάτων

Εισήγηση του κ. Θεοφάνη Καλογερόπουλου, Μ-Η Μηχ., στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του ΤEΕ για την “Παθολογία των κατασκευών”.

Το κείμενο είναι σχετικά παλιό, όσον αφορά την αναφορά σε Πρότυπα (2002), αλλά περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή επιλογή και εφαρμογή των ασφαλτικών στεγανοποιητικών μεμβρανών.

Θερμικές γέφυρες και συμπυκνώσεις υδρατμών στα στοιχεία του κελύφους του κτιρίου

Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των προβλημάτων αυτών, ως οδηγός για την αντιμετώπισή τους.

Το κείμενο προέρχεται από σειρά διαλέξεων του συγγραφέα στο ΤΕΕ επί θεμάτων Παθολογίας των Κατασκευών.

Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες

Το κείμενο προέρχεται από σειρά διαλέξεων του συγγραφέα στο ΤΕΕ

Παθολογία κεραμοσκεπών στεγών από πλευράς αερισμού, θερμομόνωσης, στεγάνωσης, ευστάθειας επικεράμωσης και υγρομετρίας

Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των προβλημάτων αυτών, ως οδηγός για την αντιμετώπισή τους.

Το κείμενο προέρχεται από σειρά διαλέξεων του συγγραφέα στο ΤΕΕ επί θεμάτων Παθολογίας των Κατασκευών.

Παθολογία κατακορύφων στοιχείων κελύφους κτιρίου από πλευράς στεγάνωσης, θερμομόνωσης και υγρομετρίας

Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των προβλημάτων αυτών, ως οδηγός για την αντιμετώπισή τους.

Το κείμενο προέρχεται από σειρά διαλέξεων του συγγραφέα στο ΤΕΕ επί θεμάτων Παθολογίας των Κατασκευών.

Παθολογία δωμάτων και στεγών από πλευράς στεγάνωσης, θερμομόνωσης και υγρομετρίας

Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των προβλημάτων αυτών, ως οδηγός για την αντιμετώπισή τους.

Το κείμενο προέρχεται από σειρά διαλέξεων του συγγραφέα στο ΤΕΕ επί θεμάτων Παθολογίας των Κατασκευών.

Σελίδα 3 από 7