Κατηγορία: Κανόνες – οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κατάλογος άρθρων

Οδηγίες για την αποκατάσταση κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος

Οι οδηγίες αυτές έχουν ως αντικείμενο τις προκαταρκτικές εργασίες και την εκτέλεση των επισκευών για την αποκατάσταση ενδεχομένων κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος ή τοποθετήσεως του οπλισμού, τόσο για σκυρόδεμα καλυπτόμενο με επίχρισμα ή άλλη στρώση επενδύσεως, όσο και για εμφανές σκυρόδεμα.

Διαδικασία δοκιμών και ελέγχων συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια

Ν. Α. Χαζάπης, Μηχ-γος Μηχ-κος, Μέλος ASHRAE, CIBSE, CSAΤ – Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning

Σελίδα 6 από 7