Κατηγορία: Τεχνική Ενημέρωση

Σκοπός του forum είναι η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών επί των τεχνολογικών εξελίξεων και όλων των θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων. Το θεματολόγιο είναι ευρύτατο και έχει κατ’ αρχήν επιμεριστεί στις ακόλουθες ενότητες:

Υποκατηγορίες

Αρχιτεκτονικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 77

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Αριθμός άρθρων: 40

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Ενεργειακές επιδόσεις κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Αριθμός άρθρων: 39

Κανονιστικές διατάξεις, οδηγίες ορθής πρακτικής και πληροφόρηση επί θεμάτων εξοικονόμησης ενεργείας στα κτίρια

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Αριθμός άρθρων: 19

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα - Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών - Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων - Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Φωτισμός

Αριθμός άρθρων: 8

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται άρθρα που αφορούν εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αυτοματισμούς, φωτισμό κλπ και τις σύγχρονες εξελίξεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Θέματα δομοστατικής

Αριθμός άρθρων: 37

Παρουσίαση θεμάτων δομοστατικού ενδιαφέροντος: στατικές αναλύσεις και υπολογισμοί, ενισχύσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις δομημάτων.

Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών

Αριθμός άρθρων: 33

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Συστήματα δημοπράτησης έργων

Θέματα Οδοποιίας

Αριθμός άρθρων: 56

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Αριθμός άρθρων: 61

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Μηχανήματα έργων

Αριθμός άρθρων: 28

Στοιχεία, τεχνολογικές εξελίξεις και παρουσιάσεις μηχανημάτων έργων

Τεχνολογία περιβάλλοντος

Αριθμός άρθρων: 10

Τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές στην διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογία σκυροδέματος

Αριθμός άρθρων: 126

Παρουσίαση ορθών πρακτικών για τις κατασκευές από σκυρόδεμα και ειδικών θεμάτων τεχνολογίας σκυροδέματος

Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Αριθμός άρθρων: 1

Θέματα τεχνολογίας συγκολλήσεων, εξοπλισμού, αναλωσίμων, σχετικών προτύπων - Ορθές πρακτικές συγκολλήσεων

Τεχνολογία υλικών

Αριθμός άρθρων: 55

Παρουσίαση συγχρόνων υλικών με έμφαση στην αειφορία και την εξοικονόμηση ενεργείας

Τεχνολογικές εξελίξεις - καινοτομία

Αριθμός άρθρων: 111

Παρουσίαση εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομικών τεχνολογιών

Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Αριθμός άρθρων: 35

Κωδικοποίηση Εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την προστασία της υγείας των εργαζομένων - Κανόνες ορθής πρακτικής

Κατάλογος άρθρων

Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με τσιμεντόπλακες και κυβολίθους νέας τεχνολογίας (με ψυχρά και φωτοκαταλυτικά υλικα)

Δοθέντος ότι τα φωτοκαταλυτικά και τα υψηλής ανακλαστικότητας υλικά (cool materials) είναι καινούργια στη χρήση τους στα έργα και, γενικώς, πολύ λίγο γνωστά, παρατίθενται τα ακόλουθα χρήσιμα στοιχεία για όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με το αντικείμενο.

Απαιτήσεις και επιδόσεις στις κατασκευές

Η υιοθέτηση της προσέγγισης των απαιτήσεων και επιδόσεων των κατασκευών στην Χώρα  και η ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία των Μηχανικών, όπως έχουν κάνει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα οδηγήσει, αναμφισβήτητα, στην συστηματοποίηση της γνώσης και τον καθορισμό σαφών και ορθολογικών κριτηρίων σχεδιασμού των κτιρίων και των λοιπών έργων.

Σελίδα 80 από 80