Κατηγορία: OMOE – Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Κατάλογος άρθρων

ΟΜΟΕ – ΣΠΕΟ (Σχέδιο): Σχεδιασμός Παράπλευρων Επιφανειών Οδών

Οι ΟΜΟΕ-ΣΠΕΟ καθοδηγούν στις επιλογές τη τρόπου διαμόρφωσης των παράπλευρων επιφανειών της οδού, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, όταν καθίσταται υποχρεωτική τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τότε ανάλογα με τις συνθήκες των επαπειλούμενων κινδύνων, υποδεικνύονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προς χρήση στηθαίου ασφαλείας κατ’ εφαρμογήν των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.

OMOE-KKO (Σχέδιο): Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων

Οι ΟΜΟΕ αυτές δεν έχουν εγκριθεί ακόμη (σχέδιο). Οταν οριστικοποιηθούν, θα αποτελέσουν βασικό κείμενο αναφοράς για τον προγραμματισμό των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου.

ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ: Οδηγίες για μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση (07/2007)

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν την μελέτη γεφυρών με ειδικό σύστημα σεισμικής μόνωσης, με το οποίο επιτυγχάνεται μείωση ή βελτίωση της σεισμικής απόκρισης που οφείλεται στις οριζόντιες σεισμικές δράσεις.

ΟΜΟΕ Οδικών Σηράγγων – Εργα Πολιτικού Μηχανικού

Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στις μελέτες έργων πολιτικού Μηχανικού οδικών σηράγγων και των συνοδών τους έργων (στοές, φρεάτια αερισμού, στοές διαφυγής κλπ.)Με την οδηγία καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης μελετών σηράγγων και τα υποβλητέα.

Οδηγίες συντάξεως μελετών Η/Μ έργων σηράγγων και φωτισμού υπαιθρίων οδικών έργων.

Οι ΟΣΜΕΟ-ΗΛΜ έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Δ13 της ΓΓΔΕ του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ το 2004.

Πρόκειται για το πληρέστερο σχετικό κανονιστικό κείμενο, το οποίο όμως είναι πλέον παρωχημένο και πρέπει να εναρμονισθεί με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκα Πρότυπα

Εξορθολογισμός και τυποποίηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας – Εγκύκλιος 41 / 2005

Η ομοιομορφία της λειτουργίας του οδικού δικτύου επιτυγχάνεται με την εφαρμογή και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων κατά την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή νέων οδών και την αναβάθμιση ή βελτίωση υφιστάμενων οδών.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες ‘’Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας’’ (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ και να εφαρμόζονται πάντα οι τυπικές διατομές που δίνονται στα συνημμένα σκαριφήματα.

Τεύχος 6 : Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) – Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση (Γ)

Το Μέρος 1 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου, παρουσιάζεται σε τρείς ενότητες. Αυτή είναι η Ενότητα Γ

Τεύχος 6 : Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) – Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση (Β)

Το Μέρος 1 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου, παρουσιάζεται σε τρείς ενότητες. Αυτή είναι η Ενότητα Β

Τεύχος 6 : Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) – Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση (Α)

Το Μέρος 1 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου, παρουσιάζεται σε τρείς ενότητες. Αυτή είναι η Ενότητα Α

Σελίδα 1 από 3