Κατηγορία: Θέματα νομικής φύσεως

Κατάλογος άρθρων

Τι είναι η ασφάλιση πολυετούς / 10ετούς εγγύησης του αποπερατωμένου έργου;

Είναι γνωστή επίσης και ως ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης Κατασκευαστού, ο οποίος συνήθως φέρει το κύριο βάρος της ευθύνης για τις τυχόν αστοχίες του αποπερατωμένου τεχνικού έργου,  και είναι γι αυτό υπόλογος έναντι του κυρίου του έργου. Συνήθως, η ασφάλιση αυτή συνδυάζεται με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών ελέγχων από ανεξάρτητον διαπιστευμένο φορέα ελέγχων και επιθεωρήσεων κατασκευών.

H ασφάλιση της πολυετούς (10ετούς) εγγύησης του έργου καλύπτει τις ουσιώδεις ζημιές στο έργο, οι οποίες εκδηλώνονται μετά την παράδοσή του. Οι εν λόγω ζημιές ανάγονται σε κρυφά ελαττώματα της κατασκευής (ουσιώδεις ατέλειες, κακοτεχνίες), μη αντιληπτά κατά την παράδοση – παραλαβή.

H διάρκεια κάλυψης ανταποκρίνεται στον κατά τον Αστικό Κώδικα χρόνο παραγραφής της αστικής ευθύνης του κατασκευαστή, ο οποίος στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, είναι 10ετής.

Τι είναι η ασφάλιση «Κατά παντός κινδύνου» της κατασκευής έργου;

Πρόκειται για την κλασική βασική ασφάλιση κατασκευής έργων, γνωστή διεθνώς ως Contractors All Risk – (CAR). Καλύπτει ζημιογόνες επιπτώσεις, πρακτικώς από κάθε αιτία (τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία, λανθασμένη μελέτη, κακοτεχνία ή ελαττωματικά υλικά), οι οποίες μπορεί να επέλθουν κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.

Ειδικότερα, καλύπτει ζημιές στο ίδιο το έργο, στον εργοταξιακό και μηχανικό εξοπλισμό, σε παρακείμενη περιουσία, καθώς και ζημιές που ανάγονται σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή σε αστική ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού (ευθύνη εργοδότη).

Τι είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;

Η απάντηση βρίσκεται στο www.e-archimedes.gr στο κείμενο “Το επάγγελμα του Μηχανικού – Νομικό πλαίσιο και ευθύνες” στο Κεφάλαιο “Γενικές Αρχές”.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιούται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έχει και την ευθύνη, να εκδώσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους επείγοντος, από σπουδαία και απρόβλεπτη ανάγκη, ή από λόγους εξωτερικού ή εσωτερικού κινδύνου. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να υποβληθεί προς έγκρισιν εντός 40 ημερών και να περιβληθεί την έγκριση της Βουλής εντός 3 μηνών από της υποβολής της, αλλιώς χάνει στο εξής την ισχύ της. Δεν προσβάλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως.

Σελίδα 1 από 1