Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ανάρτηση του πλήρους κειμένου του ΚΤΧ 2008 και των παραρτημάτων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ∆Ε)ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008)ΑΘΗΝΑ 2008 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - Γ.Γ.∆.Ε ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆/ΝΣΗ ΚΕ∆ΕΑθήνα 1-7-2008Αριθ.Πρωτ. ∆14/92330ΑΠΟΦΑΣΗΠληροφορίες : Ε. Μαρούδα Τηλέφωνο : 210 34 62 230 Αριθ.συσκ.τηλ/τυπίας: 210 34 58 919 Ηλεκτρον.∆/νση: d14kede@otenet.gr Θέµα: ΄Εγκριση Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 21 του Ν 1418/1984 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Την απόφαση υπ’αριθµ. Υ300 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 2210/Β/14-11-2007). 3. Το σχέδιο Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων που εκπόνησε Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την µε αριθµ. ∆14/69796 (ΦΕΚ 332/Β/15-3-2005) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισµός Μελών Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. ∆14/71325 (ΦΕΚ 719/Β/30-5-2005) και υπ’ αριθµ. ∆14/78531 (ΦΕΚ 775/Β/28-6-2006) Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. και επειδή: 1. έχουν εκδοθεί τα νέα Ελληνικά Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος και νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται µε τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος (Ευρωκώδικες, Πρότυπα για ελέγχους, συγκολλήσεις, προένταση, κ.α.), 2. έχουν αναθεωρηθεί οι Ελληνικοί Κανονισµοί που σχετίζονται µε τον ΚΤΧ (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ), 3 . έχουν προκύψει νέα επιστηµονικά δεδοµένα και εφαρµοσµένη εµπειρία που επιβάλλουν τροποποιήσεις, διευκρινίσεις, συµπληρώσεις του ΚΤΧ 2000, Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΟ Υ Μ Ε 1. 2. 3. 4.Εγκρίνουµε τον Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008), ο οποίος θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά τόσο στα δηµόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Από την ηµεροµηνία ισχύος του ΚΤΧ 2008 καταργείται ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος του 2000 (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000). Η παρούσα Απόφαση και ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 να δηµοσιευτούν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.Συνηµµένα Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (CD) Ανακοίνωση 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Θεµ. Ξανθόπουλου 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµ. ΄Εργων κ. ∆ηµοσθένη Κατσιγιάννη Κοινοποίηση Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση Εσωτερική ∆ιανοµή ∆14, ∆14γΟ Υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................................. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6Εισαγωγή .......................................................................................................................................................................... 1 Πεδίο εφαρµογής .............................................................................................................................................................. 1 Αντικείµενο ...................................................................................................................................................................... 2 Σύµβολα............................................................................................................................................................................ 3 Μονάδες............................................................................................................................................................................ 4 Ορισµοί............................................................................................................................................................................. 4Κεφάλαιο 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ................................................................... 8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5∆ιάκριση χαλύβων ............................................................................................................................................................ 8 Τεχνικές κατηγορίες ποιότητας χαλύβων ......................................................................................................................... 9 Μορφές χαλύβων.............................................................................................................................................................. 9 Σήµανση για την αναγνώριση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος .......................................................................... 10 Σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας .............................................................................................. 10 Σήµανση για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής.......................................................................... 11 Ιχνηλασιµότητα .............................................................................................................................................................. 12Κεφάλαιο 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ......................................................... 13 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7Γεωµετρικά χαρακτηριστικά .......................................................................................................................................... 13 Ονοµαστικά µεγέθη ........................................................................................................................................................ 13 Γεωµετρία επιφάνειας - Απαιτήσεις συνάφειας............................................................................................................ 14 Μηχανικά χαρακτηριστικά ............................................................................................................................................. 16 Ιδιότητες σε εφελκυσµό.................................................................................................................................................. 16 Αντοχή σε διάτµηση ....................................................................................................................................................... 18 Ικανότητα αναδίπλωσης ................................................................................................................................................. 18 Συµπεριφορά σε κόπωση ............................................................................................................................................... 18 Φυσικά χαρακτηριστικά ................................................................................................................................................. 19 Μακροσκοπική εξέταση χάλυβα .................................................................................................................................... 21 Χηµικά Χαρακτηριστικά ................................................................................................................................................ 21 Γενικά ............................................................................................................................................................................. 21 Συγκολλησιµότητα ......................................................................................................................................................... 22 Χηµική σύσταση συγκολλήσιµων χαλύβων ................................................................................................................... 22 Συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες ......................................................................................................................... 23 Έκθεση χαλύβων σε χαµηλές θερµοκρασίες .................................................................................................................. 24 Έκθεση χαλύβων σε υψηλές θερµοκρασίες.................................................................................................................... 25 Ραδιενέργεια ................................................................................................................................................................... 27Κεφάλαιο 4: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ........................................................... 29Εισαγωγή ........................................................................................................................................................................ 29 Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για τους εγχωρίως παραγόµενους χάλυβες .......................................................... 30 Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για χάλυβες παραγόµενους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες της ΕΖΕΣ µέλη της ΕΟΧ (που δεν προσχώρησαν στην Ε.Ε.) ........................................................................................ 30 Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για χάλυβες παραγόµενους σε τρίτες χώρες ........................................................ 31 ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας ............................................................................................................................... 31 Γενικά - Εφαρµογή ......................................................................................................................................................... 31 Έλεγχος ανηγµένης µάζας και διατοµής µιας παρτίδας.................................................................................................. 32 Έλεγχος γεωµετρικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας και των νευρώσεων ............................................................... 32 Έλεγχος ιδιοτήτων σε εφελκυσµό .................................................................................................................................. 33 Έλεγχος σε αναδίπλωση ................................................................................................................................................. 34 Έλεγχος χηµικής σύστασης ............................................................................................................................................ 34 Έλεγχος αντοχής σε διάτµηση σταυρωτών συγκολλήσεων πλεγµάτων......................................................................... 34 Έλεγχος αντοχής σε κόπωση .......................................................................................................................................... 35 Οπτική εξέταση και έλεγχος διάβρωσης......................................................................................................................... 35Κεφάλαιο 5: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ...................................................................... 36 5.1 5.2 5.3 5.4Γενικά ............................................................................................................................................................................. 36 Στελέχωση µονάδων διακίνησης ................................................................................................................................... 36 Αποθήκευση ................................................................................................................................................................... 36 Μεταφορά....................................................................................................................................................................... 37ΚΤΧ 2008Περιεχόµενα-i- 5.5 5.6 5.7Παραγγελία..................................................................................................................................................................... 38 Συνοδευτικά έγγραφα ..................................................................................................................................................... 38 Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων .......................................................................................................................... 39Κεφάλαιο 6: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ..................................... 40 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10Γενικές απαιτήσεις.......................................................................................................................................................... 40 Μονάδες διαµόρφωσης οπλισµού .................................................................................................................................. 40 Στελέχωση µονάδων διαµόρφωσης ................................................................................................................................ 40 Βασικές απαιτήσεις λειτουργίας .................................................................................................................................... 40 Ευθυγράµµιση οπλισµού ................................................................................................................................................ 41 Κοπή οπλισµού............................................................................................................................................................... 41 Κάµψη οπλισµού ............................................................................................................................................................ 41 Συγκόλληση.................................................................................................................................................................... 42 Έλεγχος και παραλαβή οπλισµού στο έργο.................................................................................................................... 42 ∆ιαµόρφωση οπλισµού στο εργοτάξιο .......................................................................................................................... 43 Ανοχές διαµόρφωσης και τοποθέτησης οπλισµού.......................................................................................................... 43 Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων .......................................................................................................................... 43Κεφάλαιο 7: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ.......................................................................................................................... 44 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4 7.5 7.6∆ιάταξη - Συγκράτηση - Στήριξη ................................................................................................................................... 44 Επικαλύψεις–Αποστατήρες–Προστασία αναµονών – Επιδερµικός οπλισµός ............................................................... 45 Επικαλύψεις.................................................................................................................................................................... 45 Απαιτήσεις για τους αποστατήρες .................................................................................................................................. 45 Προστασία αναµονών..................................................................................................................................................... 45 Επιδερµικός οπλισµός .................................................................................................................................................... 46 Ενώσεις – συνδέσεις....................................................................................................................................................... 46 Ενώσεις µε παράθεση ..................................................................................................................................................... 46 Συνδέσεις µε µηχανικά µέσα – κοχλιωτές ...................................................................................................................... 46 Συνδέσεις µε συγκόλληση .............................................................................................................................................. 46 Αγκυρώσεις .................................................................................................................................................................... 46 Έλεγχος και παραλαβή τοποθετηµένου οπλισµού......................................................................................................... 46 Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων .......................................................................................................................... 46Κεφάλαιο 8: ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ.................................................................................................................. 47 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.7Γενικά ............................................................................................................................................................................. 47 Τύποι συνδέσεων ............................................................................................................................................................ 48 Μέθοδοι συγκόλλησης ................................................................................................................................................... 48 Εκτέλεση συγκολλήσεων................................................................................................................................................ 49 Γενικές επισηµάνσεις...................................................................................................................................................... 49 Μετωπική σύνδεση (άκρο µε άκρο) µε τεχνικές τόξου ................................................................................................. 52 Σύνδεση κατά παράθεση................................................................................................................................................. 54 Σύνδεση µε λωρίδες µε τεχνικές τόξου .......................................................................................................................... 55 Σταυρωτή σύνδεση ......................................................................................................................................................... 55 Συνδέσεις µε άλλα χαλύβδινα στοιχεία .......................................................................................................................... 57 Έλεγχος συγκολλήσεων.................................................................................................................................................. 59 Γενικά ............................................................................................................................................................................. 59 Έλεγχοι και πλήθος δοκιµίων ......................................................................................................................................... 60 Εκτέλεση δοκιµών - Αξιολόγηση αποτελεσµάτων....................................................................................................... 61 Συγκόλληση νέου οπλισµού σε παλαιό .......................................................................................................................... 66 Γενικά ............................................................................................................................................................................. 66 Συγκόλληση χαλύβων συγκολλήσιµων υπό προϋποθέσεις ............................................................................................ 67 ∆οκιµές ελέγχου ποιότητας συγκολλήσεων ................................................................................................................... 68 Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων .......................................................................................................................... 69Κεφάλαιο 9: 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4.1 9.4.2 -ii-ΠΛΕΓΜΑΤΑ .................................................................................................................................................. 70Γενικά ............................................................................................................................................................................. 70 Συγκολλήσεις για την παραγωγή πλεγµάτων ................................................................................................................. 70 Κάµψεις πλεγµάτων........................................................................................................................................................ 71 Χαρακτηριστικά πλεγµάτων........................................................................................................................................... 71 Τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα .................................................................................................................................... 72 Μη τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα............................................................................................................................... 72 ΠεριεχόµεναΚΤΧ 2008 9.4.3 9.5 9.6 9.7Πλέγµατα ειδικού τύπου................................................................................................................................................. 72 Ανοχές διαστάσεων ........................................................................................................................................................ 73 ∆ιακίνηση, διαµόρφωση, τοποθέτηση ............................................................................................................................ 73 Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων .......................................................................................................................... 74Κεφάλαιο 10: 10.1 10.2 10.3 10.4∆ΙΑΒΡΩΣΗ ..................................................................................................................................................... 75Γενικά ............................................................................................................................................................................. 75 Έλεγχος διάβρωσης ........................................................................................................................................................ 76 ∆οκιµή προσδιορισµού των προϊόντων διάβρωσης........................................................................................................ 76 Προστασία αναµονών..................................................................................................................................................... 77ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ..………….………………………………………………………………………. Π1.1 Γενικά……………………………………………………………………………………………………………… Π1.2 Επίδραση των κραµατικών στοιχείων στα χαρακτηριστικά των Χ.Ο.Σ………………………………………….. Π1.3 Θερµοµηχανικές κατεργασίες παραγωγής………………………………………………………………………… Π1.3.1 Φάσεις - Συστατικά που συναντώνται στους Χ.Ο.Σ………………………………………………………………. Π1.3.2 Μεταλλοτεχνικές κατεργασίες των Χ.Ο.Σ………………………………………………………………………… Π1.3.3 Θερµικές κατεργασίες……………………………………………………………………………………………… Π1.3.4 Εφαρµογή των διαφόρων θερµοµηχανικών µεθόδων κατεργασίας για την απόκτηση των επιθυµητών χαρακτηριστικών……………………………………………………………………………………………………81 81 81 84 84 85 86 87Παράρτηµα 2: ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ …..………....…………………………………………………….....………………...88Π2.1 Π2.2 Π2.388 89 89Ιστορικό………………………………………………………………………………………………….…………. Η ραδιενέργεια στη βιοµηχανία χάλυβα…………………………………………………………………………… Μέτρα ελέγχου…………………………………………………………………………………………………......Παράρτηµα 3: ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ………..………………………………………………………....……… Π3.1 Π3.2 Π3.2.1 Π3.2.2 Π3.2.3Γενικά…………………………………………………………………………………………………..…………... Χαρακτηριστικά ανοξείδωτων χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος………………………………………………... Γεωµετρικά χαρακτηριστικά………………………………………………………………………………………… Μηχανικά χαρακτηριστικά…………………………………………………………………………………………… Λοιπά χαρακτηριστικά ……………………………………………………………………………………………...90 90 92 92 92 93Παράρτηµα 4: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ……………………………………………………........……….........96Π4.1 Π4.2 Π4.396 96Χειρωνακτική συγκόλληση τόξου µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (Shielded Metal Arc Welding, SMAW) ……… Ηµιαυτόµατη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατµόσφαιρα αερίου (Gas Metal Arc Welding, GMAW) ….. Ηµιαυτόµατη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατµόσφαιρα αερίου µε σωληνωτά ηλεκτρόδια (Flux Cored Arc Welding, FCAW) ……………………………………………………………………………………… Π4.4 Ηµιαυτόµατη αυτοπροστατευόµενη συγκόλληση τόξου µε σωληνωτά ηλεκτρόδια (Flux Cored Arc Welding, FCAW)………………………………………..…………………………..……………………………………….. Π4.5 Συγκόλληση µε σπινθηρισµούς (Flash Welding)…....…..………………………………………………………… Π4.6 Συγκόλληση µε συµπίεση (σύνθλιψη) και αέριο (Pressure-gas welding) …………..…………………………….. Π4.7 Σηµειακή συγκόλληση µε αντίσταση (Resistance Spot Welding) …………………..……………………………. Π4.8 Συγκόλληση µε τριβή (Friction Welding)……………………………………………..…………………………… Π4.9 Συγκόλληση µε προεξοχή (Projection welding) ………………………………………..…………………………. Π4.10 Στοιχεία για τα ηλεκτρόδια συγκολλήσεων των τεχνικών SMAW και GMAW…………………………………..97 98 98 98 99 99 99Παράρτηµα 5: ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ………….....…………………………………...…………….........…………………101Π5.1 Π5.2 Π5.3 Π5.4Γενικά…………………………………………………………………………..………………………………….. Πρόσθετες απαιτήσεις…………………………………………………………………………………..……….…. ∆ιάταξη αποστατήρων………………………………………………………………………………………........... Ειδικές περιπτώσεις…………………………………………………………………………………………….…..101 101 101 103Παράρτηµα 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ……………………………….....…….………....105Π6.1 Π6.2105 105Γενικότητες………………………………………………………………………………...…………………..….... Ευστάθεια και ακεραιότητα τοποθετηµένου οπλισµού…………………………………………………………….ΚΤΧ 2008Περιεχόµενα- iii -97 Π6.3 Π6.4 Π6.5Γεωµετρία ράβδων οπλισµού………………………………………………………………………………………. Επάρκεια επικαλύψεων οπλισµού………………………………………………………………………………….. Γενική παρατήρηση…………………………………………………………………………………………………106 106 106Παράρτηµα 7: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ...…………………………………………….....…………..….......107Μέρος Α . Έλεγχοι χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σε υφιστάµενες κατασκευές.……….……………….............107Π7.1 Π7.2 Π7.3 Π7.4 Π7.4.1 Π7.4.2 Π7.4.3 Π7.4.4107 107 108 109 109 110 111 112Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………………........ Αυτοψία - επιθεωρήσεις…………………………………………………………………………………......……... Έλεγχοι και δειγµατοληψίες……………………………………………………………………………………...… ∆ιαδικασία ελέγχων…………………………………………………………….…………………………………... Προσδιορισµός των µηχανικών χαρακτηριστικών…………………………………………………………………. Έλεγχος της συγκολλησιµότητας…………………………………………………………………………………… Έλεγχος της κατάστασης του χάλυβα από πλευράς διάβρωσης και ανθεκτικότητας…………………………….... Γεωµετρική αποτύπωση των οπλισµών (θέση, διάµετρος, διάταξη) ……………………………………...............Μέρος Β. Ιστορικό, σήµανση και χαρακτηριστικά παλαιοτέρων κατηγοριών χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Χ.Ο.Σ.) ………………………………………………….………………………………………………………………….113Σήµανση και χαρακτηριστικά Χ.Ο.Σ.……………………………………………………………………………… Η χρήση των Χ.Ο.Σ. στη χώρα µας…………………………………………………………………………………113 115Παράρτηµα 8: ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ …..…………………………………………………….....……………….118Π8.1 Π8.2 Π8.3 Π8.4 Π8.5 Π8.6118 118 118 119 119 120Π7.5 Π7.6Γενικά………………………………………………………...…………………………………..………….……… Πιστοποιητικά, Κανονισµοί…………………………………..……………………………………………………... Ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά ……………..……………………….... Υψηλές θερµοκρασίες ……………………………………………………………………………………………… ∆ιάβρωση…………………………………………………………………………………………………………… ∆ιακίνηση, µεταφορά , αποθήκευση κ.λπ.………………………………………………………………….............Παράρτηµα 9: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ……………………………………….....…………...…121Π9.1 Π9.2 Π9.3 Π9.4 Π9.5 Π9.6 Π9.7 Π9.8 Π9.9Ισχύουσα σχετική νοµοθεσία………………………………………………………………….……………………. Μέσα ατοµικής προστασίας…………………………………………………………………………………..……. Μέτρα συλλογικής προστασίας …………………………………………………………………………………….. Ανύψωση φορτίων και ανυψωτικά µηχανήµατα ……………………………………………………..……………. ∆ιακίνηση ………………………………………………………………………………………………………….. ∆ιαµόρφωση ……………………………………………………………………………………………………….. Τοποθέτηση ……………………………………………………………………………………………..…………. Συγκολλήσεις ……………………………………………………………………………………………………… Αντιµετώπιση άλλων θεµάτων ……………………………………………………………………………………..121 122 122 123 123 123 123 124 124Παράρτηµα 10: ΚΟΠΩΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ...………………………………………...125Π10.1 Γενική Θεώρηση……………………………………………………………………………………………………. Π10.2 Μηχανισµός θραύσης από κόπωση………………………………………………………………………………… Π10.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την κόπωση…………………………………………………………………………..125 125 126.-iv-ΠεριεχόµεναΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΑ 1.1ΕισαγωγήΣτον παρόντα Κανονισµό, η αρίθµηση των Πινάκων και Σχηµάτων ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων Κεφαλαίων. Ειδικά για τους Πίνακες και τα Σχήµατα των Σχολίων, προηγείται της αρίθµησης το γράµµα "Σ".Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει το κυρίως Κείµενο (δεξιά στήλη), τα Σχόλια (αριστερή στήλη), καθώς και τα Παραρτήµατα τα οποία είναι πληροφοριακά.Τα χονδροειδή σφάλµατα αποτελούν σηµαντική αιτία αστοχιών στις κατασκευές. Ακριβώς δε για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλµάτων προϋποτίθεται ότι ο Κανονισµός θα εφαρµόζεται από εκπαιδευµένα, έµπειρα και ικανά πρόσωπα.Ο Κανονισµός αυτός δεν εξασφαλίζει από χονδροειδή σφάλµατα. Η χρήση του παρόντος Κανονισµού προϋποθέτει την εφαρµογή του από πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εµπειρία.Αντικείµενο των Σχολίων και των Παραρτηµάτων είναι: • Η βασική ερµηνεία ή και η αιτιολόγηση των κανόνων και των διατάξεων του κυρίως Κειµένου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που συµβάλλουν στην κατανόησή τους. • Η παράθεση πρακτικών εφαρµογών ή και απλοποιηµένων κανόνων που δεν έχουν ίσως γενική εφαρµογή αλλά ισχύουν για τις συνήθεις περιπτώσεις της πράξης. • Η συσχέτιση του εκάστοτε άρθρου µε άλλα άρθρα του παρόντος Κανονισµού και άλλων Κανονισµών, Προτύπων, Αποφάσεων, Εγκυκλίων κ.λπ., όπου απαιτείται.1.2Πεδίο εφαρµογήςΟ Κανονισµός αυτός προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. Ο Κύριος του Έργου, ιδίως αν πρόκειται για ειδικό έργο, µπορεί να προδιαγράψει αυστηρότερες ή και πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις. Στον παρόντα Κανονισµό γίνονται παραποµπές στα παρακάτω Πρότυπα και κανονιστικά κείµενα: • ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 (2005): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις • ΕΛΟΤ 1421-2 (2007): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατοςΣυγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α • ΕΛΟΤ 1421-3 (2007): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατοςΣυγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C • ΕΛΟΤ 656 (1981): Συµβολισµοί για χρήση στις µελέτες τεχνικών έργων • ΕΛΟΤ ΕΝ 10020 (2000): Ορισµός και ταξινόµηση κατηγοριών χάλυβα • ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 (2005): Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για µη κεκραµένους χάλυβες κατασκευών • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15630-1 (2003): Χάλυβες για την όπλιση και την προένταση σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµών Μέρος 1: Ράβδοι και σύρµατα οπλισµού • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15630-2 (2003): Χάλυβες για την όπλιση και την προένταση σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµών - Μέρος 2: Ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα • ΕΝ ISO 17660-1 (2006): Welding - Welding of reinforcing steel, Part 1: Load-bearing welded jointsΚΤΧ 2008Αυτός ο Κανονισµός ενσωµατώνει και διατάξεις άλλων σχετικών κανονιστικών κειµένων µέσω παραποµπών σε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες εκδόσεις τους, που βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις µέσα στο κείµενο. Για τις παραποµπές σε χρονολογηµένες εκδόσεις, οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή µόνον εφόσον ενσωµατωθούν στον παρόντα Κανονισµό µέσω τροποποίησης ή αναθεώρησής του. Για παραποµπές σε µή χρονολογηµένες εκδόσεις, θα ισχύει πάντοτε η τελευταία έκδοση της αναφερόµενης δηµοσίευσης (συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων).Κεφάλαιο 1-1- • ΕΝ ISO 17660-2 (2006): Welding - Welding of reinforcing steel, Part 2: Non load-bearing welded joints • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13916 (1997): Συγκολλήσεις Καθοδήγηση για τη µέτρηση της θερµοκρασίας προθέρµανσης, της θερµοκρασίας µεταξύ στρώσεων και της θερµοκρασίας διατήρησης της προθέρµανσης • EN 1990: Βάσεις σχεδιασµού (Ευρωκώδικας 0) • EN 1992-1-1 (2005): Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια (Ευρωκώδικας 2) • EN 1992-1-2 (2005): Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες: ∆οµοστατικός σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς (Ευρωκώδικας 2) • EN 1993-1-10 (2005): Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους (Ευρωκώδικας 3) • EN 1998-1 (2005): Αντισεισµικός Σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισµικές δράσεις και κανόνες για κτίρια (Ευρωκώδικας 8) • Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ) • Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) • Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) • ISO 3898 (1997): Βάσεις υπολογισµού κατασκευώνΣυµβολισµοί - Γενικά Σύµβολα • ISO 1000 (1992): Μονάδες SI • DIN 488 (09/1984): Reinforcing steel • DIN 50905- Part3 (1987): Corrosion of metals; corrosion testing; corrosion characteristics under non-uniform and localized corrosion attack without mechanical stress Για τους λοιπούς τύπους οπλισµού, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θα προσαρµοσθούν και θα συµπληρωθούν στο µέλλον µε αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισµούς.∆εν αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι τύποι οπλισµού: • Ράβδοι ή τένοντες προέντασης για προεντεταµένα στοιχεία (βλ. Παράρτηµα Π8) • ∆οµικοί χάλυβες που χρησιµοποιούνται στα σύµµικτα στοιχεία.Οι οδηγίες του παρόντος Κανονισµού µπορούν να χρησιµεύσουν και ως βάση για το σχεδιασµό και την κατασκευή έργων υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, έντονα διαβρωτικό περιβάλλον κ.λπ.) ή µε ειδικούς χάλυβες (π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες µε ειδική επιφανειακή προστασία), µε την προϋπόθεση ότι οι οδηγίες θα τροποποιηθούν ή θα συµπληρωθούν κατάλληλα ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ειδικές θεωρήσεις και απαιτήσεις.1.3 Οι απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα, την αντοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά των χαλύβων, καθώς και την ανθεκτικότητα στον χρόνο και την πυρασφάλεια των κατασκευών, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.ΑντικείµενοΑντικείµενο αυτού του Κανονισµού είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων, που αφορούν το σχεδιασµό και την κατασκευή τεχνικών έργων από σκυρόδεµα, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος.Οι απαιτήσεις που αφορούν την παραγωγή των χαλύβων, τις µηχανικές και άλλες ιδιότητές τους, τη διακίνηση, τη διαµόρφωση, την τοποθέτηση, καθώς και τον έλεγχο και την παραλαβή των οπλισµών, σχετίζονται µε την κατα-2-Κεφάλαιο 1ΚΤΧ 2008 σκευή των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο τρόπος χαρακτηρισµού (ονοµατοδοσία και συµβολισµοί) των χαλύβων γενικώς (και όχι µόνο των χαλύβων οπλισµού) αναφέρεται στο Πρότυπο ΕΝ 10027-1. Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος συµβολίζονται µε το γράµµα "Β" ακολουθούµενο από έναν αριθµό που υποδηλώνει την χαρακτηριστική τιµή του ορίου διαρροής σε MPa.Ο παρών Κανονισµός αναφέρεται σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος συγκολλήσιµους, τεχνικής κατηγορίας ποιότητας B500A και B500C σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3.Όσον αφορά το τελευταίο γράµµα (π.χ. A, C) αυτό υποδηλώνει την κατηγορία ολκιµότητας (χαµηλή, υψηλή αντίστοιχα). Στα Παραρτήµατα, κυρίως, γίνεται αναφορά και σε χάλυβες που δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού, όπως οι χάλυβες παλαιοτέρων τυποποιήσεων (StI, StIII, S220, S400, S500, S400s, S500s κ.λπ.) καθώς και ειδικοί χάλυβες (π.χ. ανοξείδωτοι κ.λπ.).1.4 Στον Πιν. Σ1-1 δίνεται η αντιστοιχία των συµβόλων που χρησιµοποιούνται σε αυτόν τον Κανονισµό µε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 τα οποία, σηµειωτέον, δεν ακολουθούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO 3898. Πίνακας Σ1-1 Αντιστοιχία συµβόλων του παρόντος Κανονισµού µε εκείνα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Περιγραφή Όριο διαρροής χάλυβα Συµβατικό όριο διαρροής για παραµένουσα παραµόρφωση 0,2% Εφελκυστική αντοχή χάλυβα Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίοΠαρών ΕΛΟΤ Κανονισµός ΕΝ 10080 fy ReΣύµβολαΤα σύµβολα του παρόντος Κανονισµού ακολουθούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO 3898. Τα πλέον χρησιµοποιούµενα σύµβολα παρατίθενται στον Πιν. 1-1.Πίνακας 1-1 Σύµβολοf0,2Rp0,2ftRmΑ Αact α αRεuAgtβ b c Ceq Χk d (ή Φ) εu ε5 Ε h ft fy f0,2 fy,act fy,nom Fs Sf ΤΚΤΧ 2008Κεφάλαιο 1Σύµβολα ΣηµασίαΟνοµαστική διατοµή Πραγµατική διατοµή Γωνία κλίσης πλευράς πλάγιας νεύρωσης Ανηγµένη επιφάνεια προβολής νευρώσεων Γωνίες κλίσεων πλάγιων νευρώσεων ως προς τον διαµήκη άξονα Πλάτος πλάγιας νεύρωσης Απόσταση µεταξύ πλάγιων νευρώσεων Ισοδύναµη τιµή σε άνθρακα Χαρακτηριστική τιµή του µεγέθους Χ Ονοµαστική διάµετρος Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση (επιµήκυνση) στο µέγιστο φορτίο Ανηγµένη παραµόρφωση µετά τη θραύση, µετρούµενη σε µήκος 5d στην περιοχή θραύσης (κατά τα καταργηθέντα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971) Μέτρο ελαστικότητας Ύψος πλάγιων νευρώσεων στην κορυφή Εφελκυστική αντοχή χάλυβα Όριο διαρροής χάλυβα Συµβατικό όριο διαρροής για παραµένουσα παραµόρφωση εres =0,2% Πραγµατικό όριο διαρροής χάλυβα Ονοµαστικό όριο διαρροής χάλυβα ∆ιατµητική δύναµη Συντελεστής διάτµησης Θερµοκρασία-3- 1.5 Στον παρόντα Κανονισµό, χρησιµοποιούνται οι εξής µονάδες: • kN, kN/m και kN/m2 για δυνάµεις και φορτία • MPa (= MN/m2 = N/mm2) για τάσεις και αντοχές • kg/m3 για πυκνότητες • kN/m3 για ειδικά ή φαινόµενα βάρη.ΜονάδεςΟι µονάδες που χρησιµοποιούνται βασίζονται στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων SI, και συµφωνούν µε το Π.∆.515/83 και τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO 1000.Βλέπε το σχετικό Εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ: "SI: Το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων" /1999.1.6ΟρισµοίΣίδηρος (καθαρός): Ως καθαρός σίδηρος χαρακτηρίζεται συνήθως κράµα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα και λοιπά κραµατικά στοιχεία µικρότερη από 0,05%. Χάλυβας: Κράµα σιδήρου-άνθρακα (Fe-C) µε περιεκτικότητα σε άνθρακα έως 2% και προσθήκες άλλων στοιχείων. Χάλυβας οπλισµού: Χάλυβας µε κυκλική ή πρακτικά κυκλική διατοµή, για τον οπλισµό του σκυροδέµατος. Χάλυβας οπλισµού µε νευρώσεις: Χάλυβας οπλισµού µε δύο τουλάχιστον σειρές πλάγιων ανάγλυφων νευρώσεων, οµοιόµορφα κατανεµηµένων κατά µήκος. Λείος χάλυβας οπλισµού: Χάλυβας οπλισµού µε πρακτικά λεία επιφάνεια. Χάλυβας οπλισµού µε έγγλυφες αυλακώσεις: Χάλυβας οπλισµού µε καθορισµένες αυλακώσεις, οµοιόµορφα κατανεµηµένες κατά µήκος. Μορφοσίδηρος (δοµικός χάλυβας - structural steel): Χάλυβας κατασκευών σε διάφορες µορφές διατοµής. Ολκή (drawing): Ψυχρή κατεργασία µιας ράβδου από χάλυβα η οποία ελκόµενη διέρχεται µέσα από κατάλληλη µήτρα, µε αποτέλεσµα τη µείωση της διατοµής και συνακόλουθη αύξηση της αντοχής. Έλαση (rolling): ∆ιαδικασία διαµόρφωσης εν θερµώ ή εν ψυχρώ ενός µεταλλικού αντικειµένου µε τη χρήση αντίρροπα περιστρεφόµενων κυλίνδρων. Παρτίδα ελέγχου: Ποσότητα χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος της ίδιας διατοµής, προερχοµένη από την ίδια χύτευση, σε ευθύγραµµες ράβδους ή κουλούρες, που έχει παραχθεί από την ίδια µονάδα παραγωγής και προσφέρεται για εξέταση οποιαδήποτε στιγµή. Ονοµαστικές διάµετροι: Τυποποιηµένες διάµετροι χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος τις οποίες δέχεται ο παρών Κανονισµός. Στον σχεδιασµό των κατασκευών χρησιµοποιείται η ονοµαστική διάµετρος και η ονοµαστική διατοµή.-4-Ονοµαστική διατοµή: Το εµβαδόν πλήρους κυκλικής διατοµής, διαµέτρου ίσης µε την ονοµαστική.Κεφάλαιο 1ΚΤΧ 2008 Η πραγµατική διατοµή χρησιµοποιείται για τον έλεγχο συµµόρφωσης των ανοχών της ονοµαστικής διατοµής. Οι λοιποί έλεγχοι συµµόρφωσης βασίζονται στην ονοµαστική διατοµή. Η πραγµατική διατοµή υπολογίζεται από τµήµα ράβδου µήκους l και µάζας m, και από την πυκνότητα, d, του χάλυβα σύµφωνα µε τη σχέση: Αact=127,4m/l όπου: Αact η πραγµατική διατοµή σε mm2 m η µάζα σε g l το µήκος σε mm.Πραγµατική διατοµή: Το εµβαδόν της επιφάνειας υποθετικής κυκλικής διατοµής µιας ράβδου ίσου µήκους και ίσου βάρους µε το δεδοµένο δοκίµιο. Ονοµαστική µάζα ανά µέτρο µήκους: H µάζα ανά µέτρο µήκους, η οποία υπολογίζεται από την ονοµαστική διατοµή και την πυκνότητα του χάλυβα (η οποία λαµβάνεται ίση µε 7850kg/m3).Η πραγµατική διάµετρος υπολογίζεται από την πραγµατική διατοµή. Στην περίπτωση χαλύβων µε νευρώσεις, η άµεση µέτρηση µε παχύµετρο/µικρόµετρο δεν είναι ακριβής. Ανηγµένη επιφάνεια προβολής των νευρώσεων ράβδου οπλισµού: Ο λόγος του αθροίσµατος των επιφανειών των προβολών όλων των νευρώσεων σε επίπεδο κάθετο στον διαµήκη άξονα της ράβδου, προς το µήκος της ράβδου επί την ονοµαστική περίµετρο που καθορίζεται από την ονοµαστική διάµετρο (βλ. Σχ. 3-4). Για τα µεγέθη αντίστασης ως χαρακτηριστική τιµή λαµβάνεται συνήθως το ποσοστηµόριο p=95% (ή 90%), ενώ για τα µεγέθη δράσης συνήθως το ποσοστηµόριο p=5% (ή 10%). Με την πιθανότητα "α" ορίζεται το άκρο του µονόπλευρου διαστήµατος εµπιστοσύνης. Η τιµή της πιθανότητας "α" λαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ίση προς 90%.Χαρακτηριστική τιµή µεγέθους: Η τιµή του µεγέθους πάνω ή κάτω από την οποία αναµένεται να βρεθεί ποσοστό p όλων των τιµών σε έναν υποθετικό έλεγχο µε άπειρα δοκίµια. Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ως χαρακτηριστική τιµή ορίζεται η τιµή πάνω από την οποία υπάρχει πιθανότητα "α" να βρεθεί ποσοστό p των τιµών.Η ελάχιστη τιµή βρίσκει εφαρµογή στα κριτήρια συµµόρφωσης για τα µεγέθη που περιγράφονται µε χαρακτηριστική τιµή.Ελάχιστη τιµή: Η τιµή κάτω από την οποία δεν πρέπει να βρεθεί καµία τιµή δοκιµής.Η µέγιστη τιµή βρίσκει εφαρµογή στα κριτήρια συµµόρφωσης για τα µεγέθη που περιγράφονται µε χαρακτηριστική τιµή.Μέγιστη τιµή: Η τιµή πάνω από την οποία δεν πρέπει να βρεθεί καµία τιµή δοκιµής. Συµβατικό όριο διαρροής: Η τάση που αντιστοιχεί σε παραµένουσα παραµόρφωση, µετά την αποφόρτιση, ίση µε εres=0,2%. Εφελκυστική αντοχή: Η τάση που αντιστοιχεί στο µέγιστο φορτίο.Η ολκιµότητα είναι ιδιότητα του υλικού, ενώ η πλαστιµότητα είναι ιδιότητα µιας διατοµής ή µιας κρίσιµης περ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.