Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022

Στοιχεία για τους τύπους των χρησιμοποιουμένων δονητών και την λειτουργία τους

H ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ1.ΕΙΣΑΓΩΓΗΠροκειμένου το νωπό σκυρόδεμα να αποκτήσει μετά την σκλήρυνσή του την μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητά του πρέπει να συμπυκνώνεται κατάλληλα με δόνηση. Μελέτες έχουν αποδείξει την σημαντική επίδραση της ελλιπούς συμπύκνωσης του νωπού σκυροδέματος στην τελική θλιπτική, εφελκυστική και καμπτική αντοχή του.Μείωση της συμπύκνωσης κατά 5% μπορεί να οδηγήσει σε μείωση θλιπτικής αντοχής της τάξης του 30%. Επιπρόσθετα, η μειωμένη πυκνότητα λόγω υπο-συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη διαπερατότητα και, κατά συνέπεια, σε μειωμένη αντίσταση σε φθορά. Λοιπά ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως η συνάφεια με τις ράβδους οπλισμού και η εμφάνιση της τελικής επιφανείας, επ ρεάζονται επίσης σημαντικά. Η υπερ-συμπύκνωση είναι κάτι που ενοχλεί πολύ λιγότερο. Το νωπό σκυρόδεμα πρέπει να υφίσταται κατεργασία, έτσι ώστε αφ΄ενός να ελαχιστοποιηθούν τα κένα, οι «σφηκοφωλιές» και ο εγκλωβισμένος αέρας και αφ' ετέρου να εγκιβωτιστούν πλήρως οι ράβδοι οπλισμού και λοιπά ενσωματούμενα στοιχεία. Η δόνηση του νωπού σκυροδέματος μειώνει την εσωτερική διατμητική αντοχή και επιτρέπει την προσωρινή ρευστοποίησή του, η οποία διευκολύνει την διαδικασία συμπύκνωσης. Μόλις διακοπεί η δόνηση, η ρευστοποίηση παύει. Η επαρκής συμπύκνωση σε θέσεις πυκνού οπλισμού ή ενσωματούμενων στοιχείων απαιτεί περισσότερη δόνηση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ποιοτική κατασκευή. Η επιλογή του τύπου της συμπύκνωσης αποτελεί κατά κύριο λόγο θέμα εμπειρίας. Μεταξύ των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αναφέρονται η διαμόρφωση της κατασκευής, η σύνθεση του σκυροδέματος, η έκταση (μέγεθος) και ο ρυθμός της σκυροδέτησης, το μέγεθος των αδρανών, η διάταξη των ράβδων οπλισμού και οι απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 1 2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣΗ τελική εμφάνιση και η ποιότητα των κατασκευών από σκυρόδεμα επ ρεάζεται σημαντικά από την συμπύκνωση, στόχοι της οποίας είναι η ομοιόμορφη κατανομή των συστατικών του μίγματος στην μάζα του σκυροδετουμένου στοιχείου και στην διαφυγή του αέρα που εγκλωβίζεται κατά την ανάμιξη του σκυροδέματος. Γενικώς η συμπύκνωση επιτυγχάνεται με εξωτερική και εσωτερική δόνηση, τύπανση, ή φυγοκέντρηση. Κατά την εσωτερική δόνηση το σκυρόδεμα δονείται στο εσωτερικό του καλουπιού ενώ κατά την εξωτερική δόνηση δονείται το καλούπι απ' έξω.3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ3.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ Το εσωτερικά δονούμενο σκυρόδεμα που διαστρώνεται κατά την κατακόρυφη έννοια απαιτεί επιδεξιότητα και προσεκτική εκτέλεση των εργασιών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται ο κάτοχος του δονητή να είναι κάτοχος κάποιου πτυχίου (που μπορεί να σημαίνει 5-ετή εμπειρία). Αντίθετα στις ΗΠΑ δεν απαιτείται τέτοιο πτυχίο. Ο χειριστής του εσωτερικού δονητή κατά την κατακόρυφη διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει να κατανοεί τα εξής δύο βασικά θέματα:ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 2 Ø Σε τι αποστάσεις πρέπει να εισχωρεί ο δονητής; Ø Μέχρι ποιο βάτης υποκείμενης στρώσης πρέπει να φθάνει;Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά προϋποθέτει κατανόηση των χαρακτηριστικών του μίγματος και της α ας ενέργειας του δονητή (R).ρεολογικώνΓενικά, η απόσταση των διαδοχικών εισχωρήσεων των δονητών (εσωτερικών) πρέπει να είναι περίπου ίση προς 1,5 R.Σημειώνεται ότι οι εσωτερικοί δονητές, όταν κινούνται κατά την κατακόρυφο, δεν επενεργούν κάτω από το ρύγχος τους. Το πεδίο δράσεώς τους έχει μορφή ανεστραμμένου κώνου, με γωνία της τάξης των 30ο C για σκυρόδεμα χαμηλής κάθισης, η οποία μειώνεται όσο αυξάνεται η κάθιση.Κατά την σκυροδέτηση ο σωρός του υλικού που σχηματίζεται αρχικά στο σημείο εκφόρτωσης (θέση ανατροπής κάδου/εκροής από την σωλήνωση της αντλίας σκυροδέματος) πρέπει να «σπάσει» με την επενέργεια του δονητή και στην συνέχεια να δονηθεί. Προσοχή όμως: το «σπάσιμο» του σωρού αποσκοπεί στην δημιουργία ομαλής επιφάνειας στρώσης και μόνον και όχι στην οριζόντια μετακίνηση του σκυροδέματος, ενέργεια η οποία οδηγεί σε απόμιξη του σκυροδέματος και πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται. Για την ορθή και αποτελεσματική δόνηση του σκυροδέματος παρατίθενται οι ακόλουθοι κανόνες ορθής πρακτικής και επισημάνσεις:ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 3 Ø Ο χρόνος δόνησης εξαρτάται από την συχνότητα του δονητή. Με την αύξηση της συχνότητας ελαττώνεται ο απαιτούμενος χρόνος δόνησης. Ø Η συχνότητα μειώνεται κατά 20-25% όταν το στέλεχος εισχωρεί στο σκυρόδεμα. Ø Συνιστάται διάμετρος στελέχους δονητή έως το ¼ του πλάτους των κατακόρυφων στοιχείων που σκυροδετούνται. Η δόνηση τοιχίων, λεπτοτοίχων δοκών και υποστηλωμάτων μικρής διατομής απαιτεί λεπτότερα στελέχη.Ø Η συστηματική επικάλυψη των πεδίων δράσης του δονητή σε όλη την επιφάνεια της διάστρωσης (εφαρμογή κανόνα 1,5 R) εξασφαλίζει την σύνδεση σωρών (φορτίων) και στρώσεων και την μονολιθικότητα της διάστρωσης.Ø Ο δονητής πρέπει να εισέρχεται κατακόρυφα με ταχύτητα (περίπου 0,30 m/sec) και να ανασύρεται αργά (περίπου με το 1/3 της ταχύτητας εισχώρησης). Ø Το στέλεχος πρέπει να εισχωρεί στην περιοχή δόνησης μόνον μία φορά (διαδοχική στρώση της επιφάνειας με χρήση του κανόνα 1,5 R). Ø Όταν η σκυροδέτηση γίνεται κατά στρώσεις ο δονητής πρέπει να εισχωρεί στην υποκείμενη στρώση κατά περίπου 20 cm. Ø Η δόνηση πρέπει να διακόπτεται όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος αποκτήσει γυαλάδα και σταματούν να αναβλύζουν φυσαλίδες αέρα. Ø Οι κατά τυχαίο τρόπο εισχωρήσεις του δονητή στο σκυρόδεμα (και όχι με συστηματικό τρόπο κατά κάναβο) μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τμήματα της διαστρωνόμενης ποσότητας να μείνουν αδόνητα. Ø Ο δονητής δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον ξυλότυπο γιατί δημιουργούνται ίχνη τα οποία θα παραμείνουν εμφανή μετά την αφαίρεσή του. Ø Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του δονητή με τον οπλισμό, εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα σταθεροποίησής του (π.χ. με αποστατήρες, αναβολείς κ.λ.π.)ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 4 Ø Οι απολήξεις των ξυλοτύπων, οι κεκλιμένες επιφάνειές τους και οι αρμοί είναι σημεία επιρρεπή στον εγκλωβισμό αέρα. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών, η έγχυση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται σε μικρή απόσταση από το άκρο και ο δονητής να εφαρμόζεται προς το όριο της διάστρωσης.Ø Τα ενσωματούμενα στοιχεία έχουν επίσης την τάση να εγκλωβίζουν αέρα. Στις περιπτώσεις αυτές η έγχυση πρέπει να γίνεται από την μία πλευρά σε επαρκή ποσότητα και να εφαρμόζεται δόνηση μέχρι να εμφανισθεί από την άλλη πλευρά τουστοιχείου.3.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ Παρατίθενται ορισμένα από τα συνήθη ερωτήματα που ανακύπτουν στην πράξη: Πόσο πρέπει να διαρκεί; Πότε μπορεί να πει κανείς ότι το σκυρόδεμα έχει συμπυκνωθεί πλήρως; Ε , κατά κύριο λόγο, θέμα εμπειρίας. Εύκολα μπορεί κανείς να εξοικειωθεί με ένα δονητικό στέλεχος (δονητής εμβαπτίσεως) και να «αισθάνεται» πότε η συμπύκνωση είναι πλήρης. Ωστόσο, κάποιες ενδείξεις μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτό. Κατά την δόνηση του σκυροδέματος αναβλύζουν φυσαλίδες αέρα. Όταν τείνουν να σταματήσουν, τότε μπορεί να εκτιμήσει κανείς ότι το σκυρόδεμα έχει συμπυκνωθεί επαρκώς.3.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ (εμβαπτίσεως) Οι εσωτερικοί δονητές αποτελούνται από σωληνωτό περίβλημα εντός του οποίου είναι προσαρμοσμένη μ περιστρεφόμενη έκκεντρη μάζα. Κατά την περιστροφή της η έκκεντρη μάζα προκαλεί δονήσεις (ταλάντωση) στο περίβλημα, και όταν αυτό βυθισθεί στη περιβάλλου μάζα του σκυροδέματος.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 5 Ανάλογα με την διατομή του στελέχους (κεφαλής), της συχνότητας και του εύρους ταλάντωσης, η ακτίνα δράσεως (ενέργειας) τω δονητώ κυμαίνεται μεταξύ 100 και 600 mm. Διατίθενται με τις εξής κινητήριες διατάξεις: •Μέσω εύκαμπτου άξονα που συνδέεται με κινητήρα εσωτερικής καύσεως (βενζίνης ή πετρελαίου) ή ηλεκτροκινητήρα.•Με ηλεκτροκινητήρα εντός του κυλινδρικού περιβλήματος.•Πεπιεσμένου αέρα.Τα συνήθη χαρακτηριστικά, η δυναμικότητα και το πεδίο εφαρμογής των εσωτερικών δονητών (εμβαπτίσεως) δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Διάμετρος Μέσο εύρος Ακτίνα Ρυθμός Συνιστώμενη ταλάντωσης ενέργειας σκυροδέτησης κεφαλής συχνότητα (Hz)1 (mm) 2 (mm) (mm) 3 (m3/ανά δονητή) 4.20-40150-2500,4-0,875-1501-430-65140-2100,5-1,01252502-8ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΕφαρμογή Σκυρόδεμα μεγάλης κάθισης σε πολύ λεπτές διατομές και υπό στενότητα χώρου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβοηθητικοί μεγαλυτέρων δονητών σε θέσεις συγκέντρωσης οπλισμού ή διακένων Σκυρόδεμα κάθισης 100-150 mm, λεπτοτοίχων, δοκών, υποστηλωμάτων, λεπτών πλακών και στις περιοχές των αρμών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μεγαλύτερους δονητές θέσεις δυσχερούς προσπέλασηςσελ. 6 Διάμετρος Μέσο εύρος Ακτίνα Ρυθμός Συνιστώμενη κεφαλής ταλάντωσης ενέργειας σκυροδέτησης 1 συχνότητα (Hz) (mm) (mm) 2 (mm) 3. (m3/ανά δονητή) 4. 50-90130-2000,6-1,31753506-2075-150120-1800,8-1,530050011-31125-17590-1401,0-2,040060019-381 2 3 4Εφαρμογή Σκυρόδεμα κάθισης μικρότερης από 80 mm, συνήθων κτιριακών κατασκευών Σκυρόδεμα κάθισης 0-50 mm που διαστρώνεται κατά φορτία έως 3,00 m3 σε εκτεταμένους ξυλότυπους (μεγάλων διαστάσεων) ή σε βαρειές κατασκευές Σκυρόδεμα μεγάλου όγκου σε φράγματα, μεγάλα βάθρα, μεγάλους τοίχους κλπΌταν ο δονητής είναι εμβαπτισμένος στο σκυρόδεμα Μέγιστο εύρος όταν ο δονητής βρίσκεται στον αέρα. Μειώνεται κατά 15-20 % όταν εμβαπτίζεται Απόσταση από τον κατακόρυφο άξονα του δονητή στην οποία το σκυρόδεμα συμπυκνώνεται πλήρως Εξαρτάται όχι μόνον από την ικανότητα του δονητή αλλά και από το εργάσιμο του μείγματος, τον βαθμό της απαιτούμενης απαέρωσης και τις λοιπές συνθήκες του έργουΤο εύρος ταλαντώσεως του δονητή εξαρτάται από μέγεθος της κεφαλής, την ροπή στρέψεως της έκκεντρης μάζας και το βάρος της κεφαλής. Όσο μεγαλύτερη είναι η κεφαλή τόσο μεγαλύτερο και το εύρος ταλάντωσης. Η ακτίνα ενέργειας ενός συγκεκριμένου δονητή επηρεάζεται τόσο από την κάθιση του σκυροδέματος, όσο και από την διάμετρο της κεφαλής. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται δονητής με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κεφαλή, με την επισήμανση ότι για διαμέτρους μεγαλύτερες των 100 mm θα απαιτηθούν κατά πάσα πιθανότητα δύο άτομα για τον χειρισμό.3.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΔΟΝΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ) Οι εξωτερικοί δονητές ξυλοτύπου πρέπει να εφαρμόζονται κάτω από την επιφάνεια του διαστρωθέντος σκυροδέματος (και όχι σε θέσεις που δεν έχουν ακόμη γεμίσει) και να λειτουργούν σε περιοχή συχνοτήτων 2000-6000 δονήσεων το λεπτό (vpm). Προσοχή πρέπει να δίδεται για το ενδεχόμενο δημιουργίας φαινομένων «άντλησης» (εισρόφησης νωπού σκυροδέματος από τις ανώτερες στοιβάδες προς τις κατώτερες) που μπορούν να οδηγήσουν στον εγκλωβισμό αέρα στο σκυρόδεμα. Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης πρέπει να σταθεροποιείται επιμελώς, ενώ ο ξυλότυπος πρέπει να διαθέτει επαρκή ακαμψία και στιβαρότητα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στην επαναλαμβανόμενη δόνηση ή/και τα κρουστικά φορτία. Συνιστάται η εφαρμογή κλείδων ασφάλισης στους συνδέσμους. Διατομές σκυροδέματος πάχους έως 600 mm και ύψους έως 750 mm συμπυκνώνονται επιτυχώς με εξωτερικούς δονητές σε μονάδες προκατασκευής. Για την κατασκευή τοίχων και λοιπών ευμεγεθών στοιχείων πάχους >300 mm είναι συνήθως απαραίτητη και η ταυτόχρονη εσωτερική δόνηση. Οι εξωτερικοί δονητές (δονητές καλουπιού) διακρίνονται στους εξής τύπους: •Περιστροφικοί: η λειτουργία τους βασίζεται στην περιστροφή έκκεντρης μάζας. Παράγουν κατά βάση απλή αρμονική ταλάντωση, με συνιστώσες τόσο κάθετες όσο και παράλληλες προς την επιφάνεια του καλουπιού.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 7 Η κινητήρια διάταξη μπορεί να είναι ηλεκτρική, υδραυλική ή πνευματική. Οι δονητές αέρος και οι υδραυλικοί λειτουργούν σε συχνότητα 6.000-12.000 δονήσεων το λεπτό (vpm), δηλ. 100-200 Hz. Η συχνότητα ρυθμ ζ . Οι ηλεκτρικοί δονητές συνήθως λειτουργούν σε συχνότητα 3000 vpm (για ρεύμα 50 Hz/AC). Διατίθενται και μοντέλα που λειτουργούν σε συχνότητες 6000, 9000 και 12000 vpm (100, 150, 200 Hz), κυρίως στην Ευρώπη, τα οποία απαιτούν τροφοδοσία μέσω converter. •Παλινδρομικοί: η λειτουργία τους βασίζεται στην παλινδρόμηση εμβόλου. Συνήθως είναι πνευματικής οδήγησης (πεπιεσμένου αέρα) και λειτουργούν σε συχνότητες 10005000 vpm (20-80 Hz). Δημιουργούν παλμούς κάθετα προς την επιφάνεια του τύπου.•Ηλεκτρομαγνητικοί: δημιουργούν ημιτονοειδείς ή πριονωτές ταλαντώσεις (όχι συνήθης τύπος).•Χειρός, ηλεκτρικοί ή αέρος, για την επιβοήθηση της συμπύκνωσης μικρών στοιχείών από σκυρόδεμα (όχι συνήθης τύπος)•Επιλογή τύπου δονητή για κατακόρυφα καλούπια Για «σφιχτά» μίγματα καταλληλότεροι είναι οι δονητές χαμηλής συχνότητας / μεγάλου εύρους ταλάντ σ ς. Επιφέρουν καλύτερη συμπύκνωση και επιτυγχάνουν καλύτερες τελικές επιφάνειες σκυροδέματος (λιγότερες σφηκοφωλιές) σε σκυροδέματα με μεγαλύτερη πλαστικότητα. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δονητών υψηλής/χαμηλής συχνότητας και μεγάλου/μικρού εύρους ταλαντώσεως τοποθετείται στις 6000 vpm (100 Hz) και τα 0,13 mm, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα των δονητών επιφανείας εξαρτάται από την επιτάχυνση που προσδίδεται από τον ξυλότυπο στην μάζα του σκυροδέματος. Επιταχύνσεις 1-2 g συνιστώνται για «μαζικά μίγματα» (πλαστικά), ενώ για τα συνεκτικά («σφιχτά»), συνιστώνται 3-5 g. Αντίστοιχα, συνιστώνται εύρη ταλάντωσης 0,025 mm για τα πλαστικά και 0,050 mm για τα «σφιχτά». Οι εμπειρικοί τύποι που έχουν προταθεί από τον Forssblad (1971) παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια στον προσδιορισμό της απαιτούμενης φυγόκεντρης δύναμης ενός εξωτερικού δονητή για την επαρκή συμπύκνωση του σκυροδέματος: Ø Για πλαστικά μίγματα Φυγόκεντρος δύναμη CF: CF = 0,5 [(μάζα καλουπιού) + 0,2 (μάζα σκυροδέματος)] Ø Για σφιχτά μίγματα CF= 1,5 [(βάρος καλουπιού) + 0,2 (βάρος σκυροδέματος)] Η απόσταση των δονητών καλουπιού, συνήθως είναι μεταξύ 1,50 και 2,00 m, ενώ για στοιχεία πάχους > 300 mm συνήθως απαιτείται και πρόσθετη εσωτερική δόνηση. Η συχνότητα και το εύρος ταλάντωσης πρέπει να ελέγχονται σε διάφορες θέσεις του καλουπιού με χρήση δονησιγράφου (vibrograph). Εφίσταται η προσοχή στην τοποθέτηση ηλεκτρικών δονητών καλουπιού σε εύκαμπτα στοιχεία του κ : μπορεί να επέλθει καταστροφή της συσκευής.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 8 Ο χρόνος δόνησης με δονητές καλουπιού είναι μεγαλύτερος του χρόνου δόνησης με εσωτερικούς δονητές, και μπορεί να είναι από 2 min μέχρι και 30 min (όταν πρόκειται για εσωτερικές δυσπρόσιτες θέσεις). Το σκυρόδεμα πρέπει να εναποτίθεται σε στρώσεις 25-40 cm, οι οποίες θα δονούνται ανεξάρτητα3.5 ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι δονητές επιφανείας εφαρμόζονται στην άνω επιφάνεια της στρώσεως και συμπυκνώνουν το σκυρόδεμα από τα πάνω προς τα κάτω, μέσω της μάζας του σκυροδέματος (βουναλάκι) που συσσωρεύεται στην προμετωπίδα τους. Με την ισοπέδωση που επιτυγχάνουν συντελούν και στην διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος. Χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, στην σ πλακών. Οι δονητικοί πήχεις που χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση παχέων στρώσεων σκυροδέματος πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο πλάτος προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στο απαιτούμενο βάθος. Διακρίνονται τρεις βασικοί τύποι δονητών επιφανείας: •Δονητικοί πήχεις Αποτελούνται από απλή ή διπλή δοκό που γεφυρώνει την σκυροδετούμενη πλάκα. Είναι κατάλληλοι για οριζόντιες ή ελαφρώς κεκλιμένες πλάκες. Ανάλογα με το μήκος του πήχυ, διατάσσονται μία ή περισσότερες δονητικές μονάδες στην άνω επιφάνειά τ ς (ηλεκτρικού ή πνευματικού τύπου ή με κινητήρα εσωτερικής καύσεως). Η δοκός στηρίζεται στα άκρα της στους τύπους (καλούπια), έτσι ώστε εκτός από την λειτουργία συμπύκνωσης να εξασφαλίζει και την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας (φινίρισμα). Οι δονητικοί πήχεις μετακινούνται με τα χέρια στις μικρής κλίμακας σκυροδετήσεις ή, στην περίπτωση μεγάλων έργων (π.χ. καταστρώματα οδών από σκυρόδεμα), με μηχανική υποβοήθηση (αυτοκινούμενοι δονητικοί πήχεις, finishers σκυροδέματος). Η δόνηση η οποία παράγεται από την ταλάντωση της δοκού μεταφέρεται στο παρακείμενο νωπό σκυρόδεμα. Για την επίτευξη συμπύκνωσης σε αρκετό βάθος, ιδιαίτερα στην περίπτωση «σφιχτών» μιγμάτων απαιτείται υψηλό εύρος ταλάντωσης. Συχνότητες της τάξης των 3.000-6.000 vpm (50-100 Hz) είναι ικανοποιητικές. Οι δονητικοί πήχεις συνήθως λειτουργούν με επιταχύνσεις της τάξης των 5g.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 9 Κατά τον Kirkham (1963), η συμπύκνωση δίδεται από την σχέση: Συμπύκνωση = μάζα πήχυ (στατικό φορτίο) x εύρος x συχνότητα / Ταχύτητα κίνησης•Μικρές δονητικές μονάδες προσαρμοσμένες σε συνήθη εργαλεία τελειωμάτων.4.ΥΠΕΡΔΟΝΗΣΗΜπορεί να επέλθει είτε με εσφαλμένη χρήση των δονητών ή με χρησμοποίηση υπερδιαστασιολογημένου εξοπλισμού, με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Απόμιξη Επέρχεται όταν η βαρύτητα και η δόνηση έχουν αρκετό χρόνο για να αλληλοεπιδράσουν. Με την παρατεταμένη ή υπερβολική δόνηση οι δυνάμεις συνοχής εντός της μάζας του σκυροδέματος ενδίδουν στην επενέργεια της βαρύτητας και η δόνηση προκαλεί την βύθιση των βαρυτέρων κόκκων των αδρανών και την ανάδυση των ελαφρυτέρων εντός της μήτρας του τσιομεντοπολτού. Το αποτέλεσμα εκδηλώνεται υπό μορφή εκγαλάκτισης (laitance) στην επιφάνεια του σκυροδέματος με ελάχιστη περιεκτικότητα ευμεγέθων αδρανών (εικόνα κονιάματος). Το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα στις υδαρές συνθέσεις (μεγάλης κάθισης) και στα ελαφροσκυροδέματα. Αντιμετωπίζεται με κατάλληλο έλεγχο της συνεκτικότητας του μίγματος (μικρότερη κάθιση). Δημιουργία σειραδίων άμμου Εμφανίζονται συνηθέστερα σε ισχνά ή τραχέα μίγματα (ασυνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης, με περιορισμένα λεπτόκοκκα), καθώς και όταν χρησιμοποιείται ο δονητής για την προώθηση του σκυροδέματος. Απώλεια αέρα σε σκυροδέματα με αερακτικό Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της επιδιωκόμενης αντοχής του σκυροδέματος σε κύκλους ψύξης/απόψυξης. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνηθέστερα σε μίγματα μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό. Όταν το έτοιμο σκυρόδεμα περιέχει τον προβλεπόμενο εγκλωβισμένο αέρα και έχει την προβλεπόμενη κάθιση, είναι απίθανο να προκληθεί σημαντική απώλεια αέρα. Εν τούτοις με τις πολλές εισαγωγές του δονητή στο σκυρόδεμα σε κοντινές αποστάσεις είναι δυνατόν να προκληθεί συσσωμάτωση των εγκλωβισμένων φυσαλίδων αέρα και στην συνέχεια ανάβλυσή τους με αποτέλεσμα την μείωση του εμπεριεχομένου αέρα. Υπερβολικές παραμορφώσεις ή βλάβες καλουπιού Μπορούν να παρατηρηθούν στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών δονητών. Αστοχία καλουπιού Η παρατεταμένη δόνηση στο ί σημείο μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη υπερβολικής εσωτερικής πίεσης, η οποία σε συνδυασμό με ταχύ ρυθμό διάστρωσης (ταχύτερος ρυθμός πλήρωσης του καλουπιού έναντι του προβλεπομένου), μπορεί να οδηγήσει (σε ορισμένες περιπτώσεις) στην αιφνίδια αστοχία και κατάρρευση του ξυλοτύπου.ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 10 5.ΔΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥΌταν ο δονητής δεν μπορεί να εισχωρήσει στο σκυρόδεμα, όπως π.χ. στις θέσεις πυκνά διατεταγμένου οπλισμού, μπορεί να αποβεί χρήσιμη η δόνηση εκτεθειμένων τμημάτων του οπλισμού. Ορισμένοι Μηχανικοί είναι της άποψης ότι η πρακτική αυτή οδηγεί στην μ της συνάφειας οπλισμού και σκυροδέματος στα τμήματα της χύτευσης που το σκυρόδεμα έχει αρχίσει να πήζει. Πάντως, μετά από προσεκτική διερεύνηση σκληρυμένου σκυροδέματος που έχει συμπυκνωθεί με τον τρόπο αυτό, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν τους φόβους αυτούς. Ενόσω το σκυρόδεμα είναι ακόμη ρευστό (διαθέτει κινητότητα), η δόνηση τ υνάφεια χάλυβα - σκυροδέματος λόγω της επερχόμενης απομάκρυνσης εγκλωβισμένου αέρα και νερού κάτω από τις ράβδους του οπλισμού. Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλου προσαρμοστή στο ρύγχος του δονητή για τον σκοπό αυτό. Η άμεση επαφή του ρύγχους με την εσχάρα του οπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του δονητή.Βιβλιογραφία: • • •ACI 309R:96 NZCS - New Zealand Concrete Society Στοιχεία κατασκευασ ών εξοπλισμουΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣσελ. 11
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.