Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Ομιλία του κ. Δημ. Αθανασίου σε ημερίδα του ΚΑΠΕ την 10.12.2010

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα Ο νόμος 3855/2010Δημήτρης Αθανασίου Ειδικός Συνεργάτης Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας 210 – 6974742 athanasioud@eka.ypeka.gr Δράσεις Υπουργείου N. 3851/2010«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις»ΑΠΕ και ΕΞΕΝ. 3855/2010«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»ΚΕΝΑΚ(Κανονισμός Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων)Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών Π.Δ. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» Εφαρμογές ΑΠΕ και ΕΞΕ σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Την εποχή της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής εξάρτησης, της περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης οικονομικοί παράγοντες και συγκυρίεςπολιτικοί στόχοι και επιλογέςΥΠΕΚΑ κοινωνικές πιέσειςαγοράνομικές υποχρεώσεις γραφειοκρατικά κωλύματα Ν. 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»Νόμος Πλαίσιο (Better Regulation)Εναρμόνιση με την οδηγία 2006/32/ΕΚ Εξοικονόμησης Ενέργειας (ανταγωνιστικότητα οικονομίας, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, προστασία περιβάλλοντος) Ρυθμίζει την αγορά των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών Πλαίσιο για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα Συντονίζει την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών Ενεργειακές Υπηρεσίες Το φυσικό όφελος, χρησιμότητα όφελος, ή πλεονέκτημα που προκύπτει από το συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή και δράση, η δράση, οποία δύναται να περιλαμβάνει την εγκατάσταση, λειτουργία, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής βάση συμβάσεως. συμβάσεως. Η εν λόγω υπηρεσία, υπό υπηρεσία, κανονικές συνθήκες, συνθήκες, οδηγεί αποδεδειγμένα σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. ενέργειας.Νέα αγορά Οικιακός τομέας Βιομηχανία Μεταφορές Τριτογενής τομέας Δημόσιος τομέας Γεωργία Ένοπλες δυνάμεις Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσηςενεργειακή απεξάρτηση και ασφάλεια 1ο ΣΔΕΑπεριορισμός της σπατάλης ενέργειαςΕξοικονόμηση για την επίτευξη του στόχου (GWh) 20102016επίτευξη στόχου 20-20-20Οικιακός Τομέας16795533εξοικονόμηση ενέργειαςΤριτογενής Τομέας15295715Βιομηχανία (εκτός ETS)127680Μεταφορές17876731Σύνολο512218659καταπολέμηση κλιματικής Αλλαγής περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Τρόποι υλοποίησης μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης • Παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων κινήτρων, με σκοπό την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας • ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ • ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ & ΕΞΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ • Πράσινο Ταμείο • Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧαΤ) • Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρόσωπο, που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή τα κτίρια του τελικού καταναλωτή, καταναλωτή, αναλαμβάνοντας επιχειρηματικό και οικονομικό κίνδυνο. κίνδυνο. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται, εν βασίζεται, όλω ή εν μέρει, στην μέρει, επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής απόδοσης. απόδοσης.Παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και εφαρμόζουν μέτρα, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή σε κτίρια καταναλωτών Μπορούν να αναλαμβάνουν: υλοποίηση, διαχείριση, συντήρηση, χρηματοδότηση, των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Ανάληψη επενδυτικού – οικονομικού ρίσκου Μητρώο – Κώδικας Δεοντολογίας ΕΕΥΑπόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ: Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου ΕΕΥ, Ο τρόπος οργάνωσης (διαδικασία, κριτήρια, δικαιολογητικά, ενημέρωση, διαχείρισης κλπ) Τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο ΕΕΥ (τεχνική και οικονομική επάρκεια της ΕΕΥ και στην εμπειρία της σε έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης) Οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των ΕΕΥ (κριτήρια εκτέλεσης του έργου τους, ασυμβίβαστα, διοικητικές κυρώσεις κλπ) Κώδικας Δεοντολογίας ΕΕΥ (αρχές και δεσμεύσεις που οφείλουν να τηρούν οι ΕΕΥ, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών. Μητρώο – Κώδικας Δεοντολογίας ΕΕΥ Διασφάλιση της ποιότητα και της ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών Ρυθμίζουν τους κανόνες της νέας αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, την εύρυθμη λειτουργία και τη σωστή ανάπτυξη της Οικονομική επάρκεια των ΕΕΥ Απαιτούμενης εμπειρίας και τεχνογνωσίας Αποτροπή εμπλοκής Επιχειρήσεων που δεν δύνανται να προσφέρουν αποδοτικές και ποιοτικές υπηρεσίες Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Η συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ) με αντικείμενο την ΕΕΥ) εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. απόδοσης.Καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του τελικού καταναλωτή και της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Στην ΣΕΑ προσδιορίζονται οι παράμετροι και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας Στη ΣΕΑ δύναται να συμμετέχει τρίτος, ο οποίος χρηματοδοτεί την παρεχόμενη ενεργειακή υπηρεσία (ΧΑΤ) Ορίζεται το συμφωνημένο οικονομικό αντάλλαγμα βάση την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται Η ΕΕΥ υποχρεούται να διασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και το οικονομικό όφελος καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου Δυνατότητα και στο Δημόσιο Τομέα (με ή χωρίς ΧΑΤ) Ασφάλεια ενεργειακού εξοπλισμού Εκούσιες Συμφωνίες Χρηματοδότηση από Τρίτους Ρόλος των Τραπεζών Η συμφωνία, στην οποία συμμετέχει τρίτος, επιπλέον του προμηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου, ο οποίος χρηματοδοτεί το μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής υπηρεσίας και για το σκοπό αυτό χρεώνει ποσό ισοδύναμο προς μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω του μέτρου αυτού. Ο εν λόγω τρίτος μπορεί να είναι ή όχι η ΕΕΥ.Περιπτώσεις ιδιωτικών αλλά και δημοσίων επενδύσεων όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα ίδια κεφάλαια Δύσκολη οικονομική συγκυρία Σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και υλοποίησης των ενεργειακών επενδύσεων Δημόσιος Τομέας ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 5 ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122/β/17.06.2008) Προγράμματα - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΞΕ & ΑΠΕ• Σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης • Μέτρα βελτίωσης και ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες • Μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων • Κανονισμός προμηθειών για τα οχήματα • Κατάρτιση ΣΕΑ μεταξύ ΕΕΥ και Δημοσίου • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις www. ypeka.gr www.buildingcert.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.