Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Παρουσίαση από τον κ. Γ. Κάραλη, Δρ Μηχ. Μηχ/κό, Ειδικό Συνεργάτη ΥΠΕΚΑ

Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕΓ. Κάραλης, ∆ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικός Συνεργάτης ΥΠΕΚΑ∆οµή παρουσίασης• θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ (νόµος 3851/2010, Υπουργικές Αποφάσεις) • Εθνικό Σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ • Κόστη και Οφέλη • Αφαλάτωση µε ΑΠΕΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20101/37 νόµος 3851/2010 • Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίµατος µέσω της προώθησης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σηµασίας για τη χώρα. • Απλοποιείται η έκδοση της άδειας παραγωγής έργων ΑΠΕ, η οποία εκδίδεται πλέον από την ΡΑΕ. • Οι µικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής και προωθούνται διεσπαρµένες εφαρµογές ΑΠΕ που αφορούν χιλιάδες µικροµεσαίους επενδυτές. • Συγχωνεύονται, σε µία ενιαία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20102/37νόµος 3851/2010 • ∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κατασκευή ιδιωτικών δικτύων από παραγωγούς ΑΠΕ, αλλά και διασφαλίζεται η πρόσβαση τρίτων στα έργα σύνδεσης. Παρουσιάστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασµός ∆ιασυνδέσεων νησιών. • Η τιµολόγηση γίνεται περισσότερο ορθολογική, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα των επενδύσεων, δίχως στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων. Ενισχύονται τα τιµολόγια για τη βιοµάζα, το βιοαέριο, τις µικρές ανεµογεννήτριες και τις µονάδες ΣΗΘΥΑ. • ∆ίνεται µια προσαύξηση στην τιµολόγηση για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ που δεν θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραµµα επιδότησης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. • Για τα φωτοβολταϊκά εξακολουθεί να ισχύει η σταδιακή αποκλιµάκωση της τιµολόγησης.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20103/37 νόµος 3851/2010 • Για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, την διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού και αδειοδότησης αναλαµβάνει η πολιτεία, και υιοθετείται η διαδικασία του διαγωνισµού για την υλοποίηση των ώριµων έργων από ιδιώτες. Παρουσιάστηκε η προκαταρκτική χωροθέτηση (8 θέσεις). • Ενισχύεται η συµµετοχή των πολιτών στα άµεσα οφέλη των ΑΠΕ, µε απευθείας απόδοση στους πολίτες µέρος των εσόδων. Συνεννόηση µε ∆ΕΗ, ∆ΕΣΜΗΕ για ΥΑ σχετικά µε την εφαρµογή του µέτρου. • Συστήνεται η Αυτοτελής Υπηρεσία για τις Α.Π.Ε. στο ΥΠΕΚΑ, στα πρότυπα του “one-stop shop” µε αποστολή την παροχή πληροφοριών και τη συντονισµένη διεκπεραίωση αιτηµάτων των επενδυτών σε ΑΠΕ.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20104/37νόµος 3851/2010 • Όπου δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί τα θεσµοθετηµένα σχέδια ή µελέτες χωροταξικού σχεδιασµού, η έγκριση εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε. γίνεται µε εφαρµογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), αλλά µε ανώτατο πλαφόν 1% επί της συνολικής καλλιεργήσιµης γης ανά νοµό. • Έκταση Ελλάδας: 132εκ.στρ., Γεωργική γη: ~40 εκ.στρ., • Στο 1%, δηλαδή σε 400.000 στρέµµατα, θα χωράγανε 10.000MW!Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20105/37 Υπουργικές Αποφάσεις για τη ρύθµιση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών εντός και εκτός σχεδίου περιοχών Ειδικότερα, για τα φωτοβολταϊκά εκτός σχεδίου: • επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε εκτός σχεδίου περιοχές, µε κάλυψη του γηπέδου µέχρι 60% και χωρίς να απαιτείται η αρτιότητα ή η οικοδοµησιµότητα. • ∆εν απαιτείται οικοδοµική άδεια, ούτε έγκριση της αρµόδιας επιτροπής Πολεοδοµικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). • Το µόνο που χρειάζεται είναι η έκδοση µιας «Έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας» που εκδίδεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, µε µόνα δικαιολογητικά µία σύντοµη περιγραφή των εργασιών, καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο µε τη θέση εγκατάστασης του εξοπλισµού.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20106/37Υπουργικές Αποφάσεις για τη ρύθµιση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών εντός και εκτός σχεδίου περιοχών Ειδικότερα, για την ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών σε κτήρια: • επιτρέπεται σε δώµατα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις, αλλά και σε ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. • ∆εν απαιτείται η έκδοση «Έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας» που ίσχυε µέχρι σήµερα, αλλά µόνο η κατάθεση εγγράφου γνωστοποίησης των εργασιών µε την υπογραφή του ενδιαφερόµενου. Την ευθύνη της εγκατάστασης και της συµµόρφωσης ως προς τους στοιχειώδεις κανόνες ενσωµάτωσης που αναφέρονται, έχει ο επιβλέπων µηχανικός. • Επιπρόσθετα για την προστασία περιοχών µε ιδιαίτερη φυσιογνωµία, ορίζεται ότι για την ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτήρια, απαιτείται γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20107/37 Υπουργικές Αποφάσεις για τη ρύθµιση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών εντός και εκτός σχεδίου περιοχών ≤ 10 kW 10-100 kW≥ 100 kW ΚΤΗΡΙΑΕΝΤΟΣ • Σύµφωνα µε το Ειδικό Πρόγραµµα για τα κτήρια •Γνωστοποίηση εργασιών• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακαςΕΚΤΟΣ • Σύµφωνα µε το Ειδικό Πρόγραµµα για τα κτήρια • Γνωστοποίηση εργασιών, • Συνυποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος και αντίγραφου της οικοδοµικής άδειας •Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας • Συνυποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος και αντίγραφου της οικοδοµικής άδειας• Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας • Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) < 100 kW •Έγκριση εργασιών δόµησης • Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας µικρής κλίµακας µε απλούστερη διαδικασία ≥ 100 kW • Έγκριση εργασιών δόµησης •Έγκριση εργασιών δόµησης ΓΗΠΕ∆Α / µικρής κλίµακας µικρής κλίµακας ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ειδικές περιπτώσεις (σηµαντική • Έγκριση της Επιτροπής διαµόρφωση εδάφους, Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού περιοχές ιδιαίτερου φυσικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) κάλλους, διατηρητέα) Παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά τµήµατα πόλεων και διατηρητέα κτίριαΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20108/37Υπουργική Απόφαση για τη επέκταση του ειδικού προγράµµατος για τις στέγες • επιτρέπεται η εγκατάσταση στο δώµα ή τη στέγη κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, σε αποθήκες και χώρους στάθµευσης. • Το Πρόγραµµα αφορά όλη την Επικράτεια, µε όριο για την ηπειρωτική χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 5kWp. • ∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σχολεία, νοσοκοµεία, κλπ) • Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναλαµβάνει την ευθύνη του χαρακτηρισµού των τοπικών δικτύων ως κορεσµένα ή µη. • Η ΡΑΕ, διαπιστώνει την δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις κορεσµένες περιοχές, ειδικά για εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραµµα. Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 20109/37 νόµος 3851/2010 - τιµολόγησηΤιµή Ενέργειας (€/MWh) ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα(α)Αιολική ενέργεια (>50kW)(β)Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά87,85Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από:99,45Αιολική ενέργεια (<50kW)250(γ)Φωτοβολταϊκά (<10kWpeak σε κτίρια)(δ)Υδροηλεκτρικά (<15MWe)87,85(ε)Ηλιοθερµικοί σταθµοί264,85(στ) Ηλιοθερµικοί (τουλάχιστον 2 ώρες)σταθµοίµε550αποθήκευση(ζ) Γεωθερµική θερµοκρασίαςενέργειαχαµηλής(η) Γεωθερµική θερµοκρασίαςενέργεια284,85υψηλής150 99,45Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201010/37νόµος 3851/2010 - τιµολόγηση Τιµή Ενέργειας (€/MWh) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από:∆ιασυνδεδεµ ένο ΣύστηµαΜη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά(θ)Βιοµάζα (≤1MW)200(ι)Βιοµάζα (1ΜW-5MW)175(ια)Βιοµάζα (>5ΜW)150(ιβ) Βιοαέριο από καθαρισµούς (≤2 MW)ΧΥΤΑκαιβιολογικούς(ιγ) Βιοαέριο από καθαρισµούς (>2 MW)ΧΥΤΑκαιβιολογικούς120 99,45(ιδ)Βιοαέριο από οργανικά υπολείµµατα (≤1 MW)220(ιε)Βιοαέριο από οργανικά υπολείµµατα (>1 MW)200(ιστ)Σ.Η.Θ.Υ.Α.(ιζ)Λοιπές Α.Π.Ε.87,85xΣΡ99,45xΣΡ87,8599,45Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201011/37 Νέα τιµολόγηση - Αξιολόγηση Αποτίµηση της οικονοµικότητας ενδεικτικών επενδύσεων για όλες τις τεχνολογίες του πίνακα. Βασικές – κοινές παραδοχές: • Χρηµατοδοτικό σχήµα: − 30% ιδία κεφάλαια και 70% δάνειο (χωρίς επιδότηση) − 30% ιδία κεφάλαια, 40% δάνειο και 30% επιδότηση (µε επιδότηση) • ∆ιάρκεια αποπληρωµής δανείου 10 έτη και επιτόκιο δανεισµού 6% • ∆ιάρκεια ζωής 20 έτη (για ηλιοθερµικούς σταθµούς 25 έτη) • Υπολειµµατική αξία 35% • Φορολόγηση 35% • Το ποσοστό απορρόφηση της ενέργειας είναι 100%, εκτός από αιολική ενέργεια στο διασυνδεδεµένο (95%) και στο Μη διασυνδεδεµένο (80%).Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201012/37Νέα τιµολόγηση - Αξιολόγηση τυπικό µέγεθος µονάδας (ΜW)ανηγµένο αρχικό κόστος (€/kW)Κόστος Συντ & Λειτ. (% του αρχικού)ενεργειακή απόδοση (% ή σε ώρες)τιµή πώλησης €/MWhΑιολική Ενέργεια2015002%26%ή 2278h87,84Αιολική Ενέργεια (Μ∆Ν)1017002%εφαρµογή99,4435% ή 3066hΑιολική Ενέργεια σε νησί µε διασύνδεση30025002%Μικρές Α/Γ (<50kW)0,0530003%20% ή 1752h250ΦΒ σε στέγες0,0135001%13,6% ή 1200h5500,0235001%0,133001%0,530001%228001%µικρά υδροηλ.220002%Ηλιοθερµικά3025001%Hλιοθ. µε αποθ.3026501%Φωτοβολταϊκά124,3450 450 14,8% ή 1300h400 40040% ή 3504h 14% ή 1226h87,84 264,84 284,84Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201013/37 Νέα τιµολόγηση - Αξιολόγησηεφαρµογήτυπικό µέγεθος µονάδας (ΜW)ανηγµένο αρχικό κόστος (€/kW)Κόστος Συντ & Λειτ. (% του αρχικού)ενεργειακή απόδοση (% ή σε ώρες)τιµή πώλησης €/MWhΓεωθ.χαµ.Θερµ.280003%Γεωθ.υψ.Θερµ.2050003%99,44150Βιοµάζα 1MW1350028%200Βιοµάζα 3MW3325025%Βιοµάζα 10MW10300022%90% ή 7884h17580% ή 7008h150Βιοαέριο ΧΥΤΑ (≤2MW)1300010%65% ή 5694h120Βιοαέριο ΧΥΤΑ5260010%70% ή 6132h99,44Βιοαέριο από οργ. υπολ. (≤1MW)1400025%Βιοαέριο από οργ. υπολ.3350025%22080% ή 7008h200Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201014/37Νέα τιµολόγηση - Αξιολόγηση 30% επιχ. τιµή πώλησης €/MWhIRRΑιολική Ενέργεια87,8415,8%Αιολική Ενέργεια (Μ∆Ν)99,4417,9%εφαρµογήΑιολική Ενέργεια σε νησί µε διασύνδεση0% επιχορήγησηIRRPBP (απλή)IRR µε +15% στην τ.π.IRR µε +20% στην τ.π.10,3%13,013,1%14,0%12,0%12,115,2%16,3%124,319,5%13,3%11,516,8%18,0%Μικρές Α/Γ (<50kW)25017,5%11,7%12,314,9%16,0%ΦΒ σε στέγες550-20,6%7,1--45024,1%17,1%8,9--45026,0%18,7%8,0--40025,3%18,1%8,3--40027,7%20,1%7,3--µικρά υδροηλ.87,8420,7%14,3%11,117,9%19,1%Ηλιοθερµικά264,84-11,9%12,3--Hλιοθ. µε αποθ.284,84-12,2%12,2--ΦωτοβολταϊκάΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201015/37 Νέα τιµολόγηση - Αξιολόγηση 30% επιχ. εφαρµογή0% επιχορήγησητιµή πώλησης €/MWhIRRIRRΓεωθ.χαµ.Θερµ.15016,9%11,2%Γεωθ.υψ.Θερµ.99,4419,4%13,3%Βιοµάζα 1MW20018,3%12,3%IRR µε +15% στην τ.π.IRR µε +20% στην τ.π.12,514,5%15,6%11,616,8%18,1%12,021,7%25,2%PBP (απλή)Βιοµάζα 3MW17518,6%12,6%11,821,5%24,7%Βιοµάζα 10MW15019,2%13,0%11,621,3%24,3%Βιοαέριο ΧΥΤΑ (≤2MW)12018,7%12,7%11,817,9%19,7%Βιοαέριο ΧΥΤΑ99,4419,9%13,7%11,419,1%21,1%Βιοαέριο από οργ. υπολ.22020,1%13,8%11,323,1%26,4%Βιοαέριο από οργ. υπολ.20022,9%16,1%9,726,1%29,7%Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201016/37Νέα τιµολόγηση - Αξιολόγηση • Οι επενδύσεις εµφανίζονται ιδιαίτερα ελκυστικές. • Περισσότερο ελκυστικές οι επενδύσεις βιοµάζας. Αναµένεται να αναπτυχθούν σε συγκεκριµένα σηµεία (ΧΥΤΑ, βιολογικούς, σφαγεία, αγροτικές περιοχές κλπ) όπου υπάρχει διαθέσιµο το δυναµικό και αναµένεται να ανακουφίσουν περιβαλλοντικά τις περιοχές αυτές. • Ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις εµφανίζουν και τα φωτοβολταϊκά, αν και δεν προβλέπεται προσαύξηση σε περίπτωση µη επιδότησης. Η τιµολόγηση τους προβλέπεται ότι θα µειωθεί κλιµακωτά, ακολουθώντας τις προβλέψεις για σταδιακή µείωση του κόστους του εξοπλισµού. • Τα µεγάλα αιολικά µε διασύνδεση, εµφανίζονται ιδιαίτερα ελκυστικά, υπάρχει όµως αβεβαιότητα ως προς το κόστος της διασύνδεσης (µονάχα συγκεκριµένες εταιρείες µπορούν να το υλοποιήσουν) • Πολύ καλές επιδόσεις εµφανίζουν και τα µικρά υδροηλεκτρικά, αλλά µε αβεβαιότητες ως προς την απόδοση τους σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα λόγω κλιµατικής αλλαγής, και αδειοδοτικές δυσκολίες λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης των υδατικών διαχειριστικών σχεδίων.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201017/37 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ • Σχεδιασµός των εθνικών σχεδίων ∆ράσης για τις ΑΠΕ (NREAPs National Renewable Energy Action Plans), • Κατατέθηκε αρχές Ιουλίου • Αντικείµενο: • Να καθοριστεί το «µονοπάτι» για την επίτευξη των εθνικών στόχων • Καθορισµός µείγµατος • Ανά τοµέα (ηλεκτρισµός, θερµότητα-ψύξη, µεταφορές) • Χρονική κατανοµή ανάπτυξης έργων ΑΠΕ • Ενδιάµεσοι στόχοι • Αναµένεται Υπουργική ΑπόφασηΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201018/37Προς ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ Περιλαµβάνει: • τον καθορισµό των στόχων, την χρονική και χωρική κατανοµή • τον καθορισµό των µέτρων και των πολιτικών για την κινητοποίηση των επενδυτών και την υλοποίηση των επενδύσεων • την επίλυση επιµέρους τεχνολογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών χωροταξικών και αδειοδοτικών ζητηµάτων • και τέλος την εκτίµηση του κόστους και του οφέλους Βασικές αρχές: • αξιοποίηση ώριµων τεχνολογιών • σε όλους του τοµείς (ηλεκτρισµός, θερµότητα-ψύξη, µεταφορές) • διασφάλιση αξιοπιστίας συστήµατος • µε κόστος - αποδοτικότηταΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201019/37 Προς ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ • Συνήθως βασίζεται σε αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή ενεργειακών µοντέλων • Βασική συνιστώσα: η πρόβλεψη της ζήτησης (ανά τοµέα και ανά χρήση) • Αστάθµητοι παράγοντες (οικονοµία, ανάπτυξη, τεχνολογία, κοινωνία) • Το ζητούµενο είναι να χαραχθεί µια πορεία ανάπτυξης των ΑΠΕ µε στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, και να διατυπωθεί τι απαιτείται για την υλοποίηση τους. • Ανά διετία προβλέπεται διαδικασία αναθεώρησηςΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201020/37Οι στόχοι Εθνικοί δεσµευτικοί στόχοι: • 20% συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009). Επιµέρους κατ’ ελάχιστον στόχοι µέχρι το 2020: • 40%, συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, • 20%, συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη, • 10%, συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201021/37 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ Στον ηλεκτρισµό: • ανάπτυξη περίπου 13300MW από ΑΠΕ (από περίπου 4000MW σήµερα), • µε συµµετοχή όλων των τεχνολογιών µε προεξέχουσες τα αιολικά 7500 MW και τα ηλιακά 2500MW Στην θέρµανση και ψύξη: • µε την ανάπτυξη των αντλιών θερµότητας, των θερµικών ηλιακών συστηµάτων, αλλά και των εφαρµογών βιοµάζας Στις µεταφορές: • αξιοποίηση του εγχώριου δυναµικού για την παραγωγή βιο-ντήζελ µέσω ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και ανάπτυξη των απαραίτητων δικτύων διαχείρισης της βιοµάζας για ενεργειακή χρήσηΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201022/37Προµελέτη διασύνδεσης νησιών µε το ηπειρωτικό σύστηµα • Στόχος η δηµιουργία υποδοµής για την ελαχιστοποίηση της χρήσης πετρελαίου, για την ηλεκτροδότηση των νησιών και τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ (και κυρίως του αιολικού δυναµικού). • Η διασύνδεση των νησιών αποτελεί πάγια πολιτική: • Υψηλό κόστος τοπικών µονάδων παραγωγής. • µεγάλους ρυθµούς αύξησης της ζήτησης κυρίως τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και αδυναµία εξεύρεσης νέων θέσεων για τοπικούς σταθµούς και αντιδράσεις του τοπικού πληθυσµού. • Το αιολικό και ηλιακό δυναµικό των νησιών, αποτελεί εγχώρια καθαρή πηγή ενέργειας, η οποία παραµένει ανεκµετάλλευτη. • Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των υποβρύχιων διασυνδέσεων λόγω της ανάπτυξης των θαλασσίων αιολικών πάρκων στην Βόρεια Ευρώπη, κάνουν πιο προσιτό τεχνικά το δύσκολο εγχείρηµα της διασύνδεσης όλο και περισσότερων Ελληνικών νησιών.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201023/37 Νέα τιµολόγηση - ΑξιολόγησηΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕ Ν ΝΗΣΙ Ν ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (∆ΕΣΜΗΕ 2010)Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201024/37Προµελέτη διασύνδεσης νησιών µε το ηπειρωτικό σύστηµα •Με βάση τα παραπάνω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συνεργάζεται στενά µε τον ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ) προκειµένου να ενταχθούν άµεσα στη νέα Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς οι διασυνδέσεις των περισσότερων νησιών και της Κρήτης. •Για την υλοποίηση αυτών των έργων, απαιτείται να λυθούν ζητήµατα τεχνικά, χρηµατοδοτικά, γραφειοκρατικά, ακόµα και ζητήµατα κοινωνικής αποδοχής. •Τα πρώτα συµπεράσµατα, δείχνουν ότι οι Επεκτάσεις του Συστήµατος στις Κυκλάδες, στα ∆ωδεκάνησα, στην Κρήτη, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου είναι οικονοµικά και τεχνικά εφικτές και µπορεί να υλοποιηθούν έτσι ώστε να διασυνδεθεί το σύνολο των νησιών, µε πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201025/37 Κόστη και οφέλη • Κόστος και όφελος αλληλοεξαρτώµενα • Κόστος λόγω τέλους ΑΠΕ και πιθανής επιβάρυνση των καταναλωτών λόγω feed in tariff • Όφελος λόγω του κόστους που θα αποφευχθεί λόγω εξοικονόµησης ρύπων. Το κόστος των ρύπων θα ενσωµατωθεί στο κόστος της παραγόµενης kWh (2013). • Εκτίµηση κόστους – οφέλους µε βάση το σενάριο του ΚΑΠΕ για το 2015Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201026/37Κόστη και οφέλη εγκατεστηµένη ισχύςGWαιολικάΦΒβιοµάζαάλλεςµ.Υδρο1,330,240,1300,1520111,910,320,1300,1820122,490,40,130,030,2120133,080,480,130,030,2320143,870,570,140,030,262015 Παραγόµενη ενέργεια20104,650,670,170,050,3TWhαιολικάΦΒβιοµάζαάλλεςµ.ΥδροΣύνολο ΑΠΕ20102,90,30,90,00,54,720114,20,40,90,00,66,120125,50,50,90,10,77,720136,70,60,90,10,89,120148,50,71,00,10,911,2201510,20,91,20,11,113,4Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201027/37 Κόστη και οφέλη Feed in Tariff€/MWhFIT – ΟΤΣ100 αιολικά400 ΦΒ150 βιοµάζα150 άλλες88 µ.ΥδροΟΤΣ20103409090286020113533585852365201230330808018702013253257575137520142032070708802015 Κόστος40153156565385εκ.€αιολικάΦΒβιοµάζαάλλες€/MWhµ.Υδρο2010116,5106,182,00,014,6319,25,62011146,4139,477,40,014,4377,67,02012163,6171,672,94,213,1425,48,22013168,6202,868,33,910,3454,08,42014169,5237,168,73,77,1486,18,72015152,8274,477,45,73,0513,28,8Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201028/37Κόστη και οφέληCO2 που αποφεύγεται (εκ. tn)Κόστος (σε εκ.€) ρύπων µε 20€/tnΚόστος (σε εκ.€) ρύπων µε 35€/tn20104,70,00,020116,10,00,020127,70,00,020139,1182,8319,9201411,2223,2390,6201513,4267,7Εκποµπές CO2 ανά παραγόµενη ενέργεια (tn/GWh)468,5Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2010100029/37 Κόστη και οφέλη • Το ότι οι ΑΠΕ θα επιβαρύνουν το λογαριασµό της ∆ΕΗ είναι εν µέρει µύθος • Η επιβάρυνση εξαρτάται από: • την Οριακή τιµή του συστήµατος, • το κόστος των ρύπων, • το µίγµα των τεχνολογιών ΑΠΕ, αλλά και τη χρονική τους κατανοµήΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201030/37Αφαλάτωση µε ΑΠΕ • ∆ίνεται προτεραιότητα στην αδειοδότηση µονάδων ΑΠΕ µε αφαλάτωση, εφόσον: • Η ισχύς του σταθµού ΑΠΕ δεν υπερβαίνει κατά 25% την ισχύ τα αφαλάτωσης, • Και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί συµβάσεις πώλησης του νερού •Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τη µονάδα Α.Π.Ε. συµψηφίζεται, σε ωριαία βάση, µε την καταναλισκόµενη από την µονάδα αφαλάτωσης. •Το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να διατίθεται στο δίκτυο µέχρι ποσοστού 20% της παραγόµενης ισχύος σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους αυτοπαραγωγούς.Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201031/37 Αφαλάτωση µε ΑΠΕ Άρθρο 2: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 11. Στο άρθρο 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 12 ως εξής: «12. Κατά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της άδειας αυτής για σταθµούς Α.Π.Ε. σε νησιά, οι αιτήσεις για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. που συνδυάζονται µε εγκατάσταση µονάδας παραγωγής πόσιµου νερού ή νερού άλλης χρήσης, µέσω αφαλάτωσης, εξετάζονται κατ΄απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον η εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού Α.Π.Ε. δεν υπερβαίνει κατά 25% την εγκατεστηµένη ισχύ της µονάδας αφαλάτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί συµβάσεις µεταξύ του αιτούντος και τη Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α για τη διάθεση των παραγόµενων ποσοτήτων νερού. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος ισχύος της χορηγούµενης άδειας συναρτάται προς τον χρόνο ισχύος της σύµβασης. Η δυνατότητα ένταξης της ως άνω µονάδας Α.Π.Ε κρίνεται κατόπιν ειδικής τεχνικοοικονοµικής µελέτης η οποία εκπονείται από τον αιτούντα. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τη µονάδα Α.Π.Ε. συµψηφίζεται, σε ωριαία βάση, µε την καταναλισκόµενη από την µονάδα αφαλάτωσης. Το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να διατίθεται στο δίκτυο µέχρι ποσοστού 20% της παραγόµενης ισχύος σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους αυτοπαραγωγούς. Με τον Κανονισµό Αδειών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης σε περίπτωση µη υλοποίησης της µονάδας αφαλάτωσης της ανωτέρω άδειας και κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας.» Γ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201032/37Αφαλάτωση µε ΑΠΕ Παράδειγµα υπολογισµού µονάδας αφαλάτωσης∆ιαστασιολόγηση µονάδας αφαλάτωσης κάτοικοι κατανάλωση νερού ανά κάτοικο κατανάλωση νερού ετήσια µέση ηµερίσια κατανάλωση νερού µέγιστη ηµερίσια κατανάλωση νερού µέση ωριαία κατανάλωση νερού µέγιστη ωριαία κατανάλωση νερού αιχµή ζήτησης µέση ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειαςαπαιτούµενη µονάδα αφαλάτωσης ηµερίσια δυναµικότητα της αφαλάτωσης ποσότητα κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόµενη νερού απαιτούµενη µονάδα αφαλάτωσης6000 71.3 427673 1172 2551 48.8 167.5 10.0 2.91m3/κάτοικο ετησίως m3 m3 m3 m3 m3 MW MW60% 1530.6 m3/day 63.8 m3/h 5 kWh/m3 318.9kWΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201033/37 Αφαλάτωση µε ΑΠΕ Παράδειγµα υπολογισµού µονάδας αφαλάτωσης ∆ιαστασιολόγηση ΑΓ Ανεµογεννήτρια398.6kW 25%Ενεργειακό ισοζύγιο ΑΓ ενέργεια kWh παραγόµενη από ΑΓ Μέγιστη λειτουργία ΑΦ Πραγµατική κατανάλωση ΑΦ από ΑΓ->ΑΦ από ΑΓ στο δίκτυο από δίκτυο για ΑΦ Υπολογισµός κόστους παραγόµενου νερού ΚΠΝ Κόστος παραγόµενου νερού ΑΓ ΑΦ R i N ΚΣΛ τιµή πώλησης περίσσειας αιολικής τιµή αγοράς ηλ.ενέργειας από δίκτυο1325321 2793313 2138365 1221221 104101 91714477% 57% 8%0.77€/m3 1500€/kW 1200€/m3 day 0.0871846 6% 20 2% 0.099€/kWh 0.08785€/kWhΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201034/37Αφαλάτωση µε ΑΠΕ Παράδειγµα υπολογισµού µονάδας αφαλάτωσης ∆ιαστασιολόγηση ΦΒ ΦΒ Ενεργειακό ισοζύγιο ΦΒ παραγόµενη από ΦΒαπό ΦΒ->ΑΦ από ΦΒ στο δίκτυο από δίκτυο για ΑΦ Υπολογισµός κόστους παραγόµενου νερού ΚΠΝ Κόστος παραγόµενου νερού ΦΒ τιµή πώλησης περίσσειας ΦΒ τιµή αγοράς ηλ.ενέργειας από δίκτυο398.6kW kWh 634991625318 9673 151304729% 2%1.03€/m3 3000€/kW 0.45€/kWh 0.08785€/kWhΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201035/37 Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ Γ. ΚάραληςΕυχαριστώ για την προσοχή σας karalisg@eka.ypeka.gr gcaralis@central.ntua.grΓ. Κάραλης, «Θεσµικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ», Ηµερίδα ΚΑΠΕ, Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 201036/37
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.