Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 28 Μαίου 2023

Eπεξεργασία στοιχείων από αντίστοιχες εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε περιβάλλον ΜS Access

Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CVP) 01000000-7 Προϊόντα γεωργίας, οπωροκηπευτικής, θήρας και συναφή προϊόντα Agricultural, horticultural, hunting and related products Erzeugnisse der Landwirtschaft, des Gartenbaus, der Jagd und zugehörige Erzeugnisse Produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse et produits connexes01100000-8 Φυτά και προϊόντα µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη Crops, products of market gardening and horticulture Feldfrüchte und Erzeugnisse des Erwerbsgartenbaus Produits agricoles, produits de la culture maraîchère et de l'horticulture commerciale01110000-1 ∆ηµητριακά και άλλες καλλιέργειες Cereals and other crops Getreide und andere Feldfrüchte Céréales et autres produits agricoles01111000-8 ∆ηµητριακά Cereals Getreide Céréales01111100-9 Σιτάρι Wheat Weizen Blé01111110-2 Σκληρό σιτάρι Durum wheat Hartweizen Blé dur01111120-5 Μαλακό σιτάρι Soft wheat Weichweizen Blé tendre01111200-0 Καλαµπόκι Maize Mais Maïs01111300-1 Ρύζι Rice Reis RizCVPσελ 1 / 845 01111400-2 Κριθάρι Barley Gerste Orge01111500-3 Σίκαλη Rye Roggen Seigle01111600-4 Βρώµη Oats Hafer Avoine01111700-5 Βύνη Malt Malz Malt01111900-7 Προϊόντα δηµητριακών Grain products Getreideerzeugnisse Produits à graines01112000-5 Πατάτες και αφυδατωµένα λαχανικά Potatoes and dried vegetables Kartoffeln und Trockengemüse Pommes de terre et légumes secs01112100-6 Πατάτες Potatoes Kartoffeln Pommes de terre01112200-7 Αφυδατωµένα οσπριώδη φυτά και όσπρια Dried leguminous vegetables and pulses Trockene ausgelöste Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchtler Légumes secs à cosse et à gousse01112210-0 Αφυδατωµένα οσπριώδη φυτά Dried leguminous vegetables Trockene ausgelöste Hülsenfrüchte Légumes secs à cosse01112211-7 Φακές Lentils Linsen LentillesCVPσελ 2 / 845 01112212-4 Ρεβίθια Chick peas Kichererbsen Pois chiches01112213-1 Ξηρά µπιζέλια Dried peas Trockenerbsen Pois secs01112220-3 Όσπρια Pulses Hülsenfrüchtler Légumes à gousse01113000-2 Ελαιούχα σπέρµατα και ελαιούχοι καρποί Oil seeds and oleaginous fruit Ölsaaten und ölhaltige Früchte Graines et fruits oléagineux01113100-3 Σπόροι σόγιας Soya beans Sojabohnen Graines de soja01113200-4 Αράπικα φιστίκια Peanuts Erdnüsse Graines d'arachide01113300-5 Σπόροι ηλιάνθου Sunflower seeds Sonnenblumenkerne Graines de tournesol01113400-6 Βαµβακόσποροι Cotton seeds Baumwollsamen Graines de coton01113500-7 Σπόροι από σουσάµι Sesame seeds Sesamsamen Graines de sésame01113600-8 Σπόροι από σινάπι Mustard seeds Senfsamen Graines de moutardeCVPσελ 3 / 845 01114000-9 Μη µεταποιηµένος καπνός Unmanufactured tobacco Rohtabak Tabacs non fabriqués01115000-6 Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης Plants used for sugar manufacturing Zur Zuckerherstellung verwendete Pflanzen Plantes utilisées pour la fabrication du sucre01115100-7 Ζαχαρότευτλα Sugar beet Zuckerrüben Betteraves sucrières01115200-8 Ζαχαροκάλαµο Sugar cane Zuckerrohr Canne à sucre01116000-3 Άχυρα και χορτονοµές Straw and forage Stroh und Futterpflanzen Paille et plantes fourragères01116100-4 Άχυρα Straw Stroh Paille01116200-5 Χορτονοµές Forage Futterpflanzen Plantes fourragères01117000-0 Ακατέργαστες φυτικές ύλες Raw vegetable materials Pflanzliche Rohstoffe Matières premières végétales01117100-1 Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία Raw vegetable materials used in textile production Pflanzliche Rohstoffe für die Textilherstellung Matières premières végétales destinées à l'industrie textile01117110-4 Βαµβάκι Cotton Baumwolle CotonCVPσελ 4 / 845 01117120-7 Γιούτα Jute Jute Jute01117130-0 Λινάρι Flax Flachs Lin01118000-7 Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα Natural rubber and latex and associated products Naturkautschuk, Latex und zugehörige Erzeugnisse Caoutchouc naturel, latex naturel et produits connexes01118100-8 Φυσικό καουτσούκ Natural rubber Naturkautschuk Caoutchouc naturel01118200-9 Φυσικό λατέξ Natural latex Natürlicher Latex Latex naturel01118210-2 Προϊόντα από λατέξ Latex products Latexerzeugnisse Produits en latex01119000-4 Φυτά που χρησιµοποιούνται σε ειδικούς τοµείς Plants used in specific fields Pflanzen für bestimmte Anwendungen Plantes à usage spécifique01119100-5 Φυτά που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία, τη φαρµακευτική ή την παραγωγή εντοµοκτόνων ή για παρόµοιους σκοπούς Plants used in perfumery or pharmacy, or for insecticidal or similar purposes Pflanzen, die zur Herstellung von Riechmitteln, Arzneimitteln oder Insektiziden u ä. verwendet werden. Plantes utilisées en parfumerie ou en pharmacie ou plantes à usage insecticide ou à usage similaire01119110-8 Φυτά που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία Plants used in perfumery Pflanzen für die Herstellung von Riechmitteln Plantes utilisées en parfumerieCVPσελ 5 / 845 01119120-1 Φυτά που χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική Plants used in pharmacy Pflanzen für die Herstellung von Arzneimitteln Plantes utilisées en pharmacie01119130-4 Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή εντοµοκτόνων Plants used for insecticidal purposes Pflanzen für die Herstellung von Insektiziden Plantes à usage insecticide01119140-7 Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µυκητοκτόνων ή για παρόµοιους σκοπούς Plants used for fungicidal or similar purposes Pflanzen für die Herstellung von Fungiziden u ä.. Plantes à usage fongicide ou à usage similaire01119200-6 Σπόροι φυτών που χρησιµοποιούνται σε ειδικούς τοµείς Seeds of plants used in specific fields Samen von Pflanzen für bestimmte Anwendungen Graines de plantes à usage spécifique01120000-4 Λαχανικά, οπωροκηπευτικά και προϊόντα φυτωρίου Vegetables, horticultural products and nursery products Gemüse, Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse Légumes, produits horticoles et plants de pépinière01121000-1 Λαχανικά Vegetables Gemüse Légumes01121100-2 Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά Root and tuber vegetables Wurzel- und Knollengemüse Légumes-racines et légumes-tubercules01121110-5 Βολβοειδή λαχανικά Root vegetables Wurzelgemüse Légumes-racines01121111-2 Ρίζα τεύτλου Beetroot Rote Beete Betteraves01121112-9 Καρότα Carrots Karotten CarottesCVPσελ 6 / 845 01121113-6 Κρεµµύδια Onions Zwiebeln Oignons01121114-3 Γογγύλια Turnips Speiserüben Navets01121120-8 Κονδυλώδη λαχανικά Tuber vegetables Knollengemüse Légumes-tubercules01121200-3 Οπωροκηπευτικά Fruit vegetables Fruchtgemüse Légumes-fruits01121210-6 Φασόλια Beans Bohnen Haricots01121211-3 Κουκιά Broad beans Saubohnen Fèves01121212-0 Φρέσκα φασόλια Green beans Grüne Bohnen Haricots verts01121213-7 Φασόλια Ισπανίας Runner beans Schnittbohnen Haricots d'Espagne01121220-9 Αρακάς Peas Erbsen Pois01121221-6 Μπιζέλια κήπου Garden peas Gartenerbsen Petits poisCVPσελ 7 / 845 01121222-3 Νωπά µπιζέλια Mange-tout Zuckererbsen Mange-tout01121230-2 Πιπεριές Peppers Paprika Poivrons01121240-5 Τοµάτες Tomatoes Tomaten Tomates01121250-8 Κολοκύθια Courgettes Zucchini Courgettes01121260-1 Μανιτάρια Mushrooms Pilze Champignons01121270-4 Αγγούρια Cucumbers Gurken Concombres01121300-4 Φυλλώδη λαχανικά Leaf vegetables Blattgemüse Légumes à feuilles01121310-7 Μαρούλι Lettuce Kopfsalat Laitues01121320-0 Πράσινες σαλάτες Salad leaves Salatblätter Feuilles de salade01121330-3 Αγκινάρες Artichokes Artischocken ArtichautsCVPσελ 8 / 845 01121340-6 Σπανάκι Spinach Spinat Épinards01121400-5 Κραµβοειδή λαχανικά Cabbage vegetables Kohlgemüse Choux01121410-8 Λάχανο, κράµβη Cabbage Kohl Choux blancs01121420-1 Κουνουπίδι Cauliflower Blumenkohl Choux-fleurs01121430-4 Μπρόκολο Broccoli Brokkoli Brocolis01121440-7 Λαχανάκια Βρυξελλών Brussels sprouts Rosenkohl Choux de Bruxelles01121500-6 Σπόροι λαχανικών Vegetable seeds Gemüsesamen Graines de légumes01122000-8 Φυτοκοµικά προϊόντα Horticultural products Gartenbauerzeugnisse Produits horticoles01122100-9 Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες, και µοσχεύµατα Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser Plantes vivantes, bulbes, racines, boutures et greffons01122200-0 Κοµµένα άνθη Cut flowers Schnittblumen Fleurs coupéesCVPσελ 9 / 845 01122210-3 Άνθινες διατάξεις Floral arrangements Blumenarrangements Compositions florales01122300-1 Σπόροι άνθεων Flower seeds Blumensamen Graines de fleurs01130000-7 Φρούτα, καρποί, φυτά για αφεψήµατα και καρυκεύµατα Fruit, nuts, beverage and spice crops Obst, Schalenobst, Früchte zur Herstellung von Getränken und Gewürzen Fruits, fruits à coque, plantes utilisées pour la préparation de boissons et épices01131000-4 Φρούτα και καρποί Fruit and nuts Früchte und Nüsse Fruits et fruits à coque01131100-5 Τροπικά φρούτα και καρποί Tropical fruit and nuts Tropenfrüchte und -nüsse Fruits et fruits à coque tropicaux01131110-8 Τροπικά φρούτα Tropical fruit Tropenfrüchte Fruits tropicaux01131111-5 Μπανάνες Bananas Bananen Bananes01131112-2 Ανανάδες Pineapples Ananas Ananas01131113-9 Μάνγκο Mangoes Mangos Mangues01131114-6 Χουρµάδες Dates Datteln DattesCVPσελ 10 / 845 01131115-3 Σταφίδες Raisins Rosinen Raisins secs01131116-0 Σύκα Figs Feigen Figues01131117-7 Αβοκάντο Avocados Avocados Avocats01131118-4 Ακτινίδια Kiwi fruit Kiwis Kiwis01131120-1 Καρύδες Coconuts Kokosnüsse Noix de coco01131200-6 Εσπεριδοειδή Citrus fruit Zitrusfrüchte Agrumes01131210-9 Λεµόνια Lemons Zitronen Citrons01131220-2 Πορτοκάλια Oranges Orangen Oranges01131230-5 Γκρέιπ φρουτ Grapefruit Grapefruits Pamplemousses01131240-8 Μανταρίνια Tangerines Tangerinen TangerinesCVPσελ 11 / 845 01131250-1 Μοσχολέµονα Limes Limonen Citrons verts01131300-7 Μη τροπικά φρούτα Non-tropical fruit Nicht-tropisches Obst Fruits non-tropicaux01131310-0 Μούρα Berry fruit Beerenobst Baies01131311-7 Μαύρα, λευκά ή κόκκινα φραγκοστάφυλα Currants Korinthen Raisins secs de Corinthe01131312-4 Χαµαίµουρα Gooseberries Stachelbeeren Groseilles à maquereau01131313-1 Φράουλες Strawberries Erdbeeren Fraises01131314-8 Σµέουρα Raspberries Himbeeren Framboises01131315-5 Μύρτιλλα µακροκάρπα Cranberries Preiselbeeren Canneberges01131320-3 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια Apples, pears and quinces Äpfel, Birnen und Quitten Pommes, poires et coings01131321-0 Μήλα Apples Äpfel PommesCVPσελ 12 / 845 01131322-7 Αχλάδια Pears Birnen Poires01131323-4 Κυδώνια Quinces Quitten Coings01131330-6 Εµπύρηνα φρούτα Stone fruit Steinobst Fruits à noyau01131331-3 Βερίκοκα Apricots Aprikosen Abricots01131332-0 Ροδάκινα Peaches Pfirsiche Pêches01131333-7 Κεράσια Cherries Kirschen Cerises01131334-4 ∆αµάσκηνα Plums Pflaumen Prunes01131340-9 Σταφύλια Grapes Trauben Raisins01131341-6 Επιτραπέζια σταφύλια Table grapes Tafeltrauben Raisins de table01131342-3 Κρασοστάφυλα Wine grapes Weintrauben Raisins de cuveCVPσελ 13 / 845 01131400-8 Ελιές Olives Oliven Olives01131500-9 Σπόροι καρπών Fruit seeds Samen von Obstbäumen und -sträuchern Graines de fruits01132000-1 Φυτά για αφεψήµατα Beverage crops Pflanzen zur Getränkeherstellung Plantes pour boissons01132100-2 Κόκκοι καφέ Coffee beans Kaffeebohnen Grains de café01132200-3 Τσάι σε κλώνους Tea bushes Teesträucher Théiers01132300-4 Ματέ Maté Mate Maté01132400-5 Κόκκοι κακάου Cocoa beans Kakaobohnen Fèves de cacao01133000-8 Μη επεξεργασµένα καρυκεύµατα Unprocessed spices Gewürze, unverarbeitet Épices brutes01200000-9 Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα Live animals and animal products Lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs Animaux vivants et produits d'origine animale01210000-2 Βοοειδή και προϊόντα τους Cattle and their products Rinder und deren Erzeugnisse Bovins et produits dérivésCVPσελ 14 / 845 01211000-9 Βοοειδή Cattle Rinder Bovins01211100-0 Ζώντα βοοειδή Live bovine cattle Rinder, lebend Bovins vivants01211200-1 Μοσχάρια Calves Kälber Veaux01212000-6 Νωπό αγελαδινό γάλα Fresh cows' milk Frische Kuhmilch Lait de vache frais01213000-3 Σπέρµα ταύρου Bulls' semen Bullensperma Sperme de taureau01220000-5 Ζώα αγροκτήµατος και προϊόντα τους Farm animals and their products Zuchttiere und deren Erzeugnisse Animaux d'élevage et produits dérivés01221000-2 Ζωικό κεφάλαιο Livestock Vieh Bétail01221100-3 Πρόβατα Sheep Schafe Moutons01221200-4 Αίγες Goats Ziegen Chèvres01221300-5 Άλογα Horses Pferde ChevauxCVPσελ 15 / 845 01222000-9 Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα Fresh milk from sheep and goats Frische Milch von Schafen und Ziegen Lait frais de brebis et de chèvre01222100-0 Πρόβειο γάλα Sheep's milk Schafsmilch Lait de brebis01222200-1 Κατσικίσιο γάλα Goats' milk Ziegenmilch Lait de chèvre01223000-6 Έριο και ζωικές τρίχες Wool and animal hair Wolle und Tierhaar Laine et poils01223100-7 Κουρεµένο µαλλί Shorn wool Schurwolle Laine de tonte01223200-8 Ζωικές τρίχες Animal hair Tierhaar Poil01230000-8 Χοιροειδή Pigs Schweine Suidés01240000-1 Ζώντα πουλερικά και αβγά Live poultry and eggs Geflügel, lebend, und Eier Volaille vivante et œufs01241000-8 Ζώντα πουλερικά Live poultry Geflügel, lebend Volaille vivante01242000-5 Αβγά Eggs Eier ŒufsCVPσελ 16 / 845 01250000-4 Μικρά ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους Small live animals and their products Kleinvieh, lebend, und deren Erzeugnisse Petits animaux vivants et produits dérivés01251000-1 Κουνέλια και λαγοί Rabbits and hares Kaninchen und Hasen Lapins et lièvres01251100-2 Κουνέλια Rabbits Kaninchen Lapins01251200-3 Λαγοί Hares Hasen Lièvres01252000-8 Ζωικά προϊόντα Animal products Tierische Produkte Produits de l'élevage01252100-9 Φυσικό µέλι Natural honey Naturhonig Miel naturel01252200-0 Σαλιγκάρια Snails Schnecken Escargots01252300-1 Βρώσιµα προϊόντα ζωικής προέλευσης Edible products of animal origin Genießbare Erzeugnisse tierischen Ursprungs Produits alimentaires d'origine animale01252400-2 Κηροί Waxes Wachse Cires01300000-0 Προϊόντα µεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας Products of mixed farming Erzeugnisse des landwirtschaftlichen Gemischtbetriebs Produits de la polycultureCVPσελ 17 / 845 01900000-6 Γεωργικές προµήθειες Agricultural supplies Landwirtschaftlicher Bedarf Fournitures pour l'agriculture02000000-4 ∆ασοκοµικά και υλοτοµικά προϊόντα Forestry and logging products Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière02100000-5 Ξύλο Wood Holz Bois02110000-8 Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα Coniferous wood Nadelholz Bois de conifères02120000-1 Ξυλεία από τροπικά δέντρα Tropical wood Tropenholz Bois tropical02130000-4 Καυσόξυλα Fuel wood Brennholz Bois de chauffage02140000-7 Ακατέργαστη ξυλεία Rough wood Rohholz Bois brut02150000-0 Μαλακή ξυλεία Softwood Weichholz Bois tendre02160000-3 Απορρίµµατα ξύλου Wood waste Holzabfall Chutes de bois02170000-6 Υπολείµµατα ξύλου Scrap wood Holzschnitzel Copeaux de boisCVPσελ 18 / 845 02180000-9 Ακατέργαστοι κορµοί Logs Stammholz Grumes02181000-6 Ξύλινοι στύλοι Wooden poles Holzstangen Poteaux de bois02182000-3 Παλούκια Pickets Pfähle Piquets02190000-2 Ξυλεία Timber Nutzholz Bois d'œuvre02191000-9 Προϊόντα ξυλείας Timber products Nutzholzerzeugnisse Produits du bois02200000-6 Κόµµεα Gums Gummistoffe Gommes02210000-9 Βάλσαµα Balsams Balsame Baumes02220000-2 Λάκα Lac Stocklack Laque02300000-7 Φελλός Cork Kork Liège02400000-8 ∆ασοκοµικά προϊόντα Forestry products Forstwirtschaftliche Erzeugnisse Produits de la sylvicultureCVPσελ 19 / 845 02410000-1 ∆ιακοσµητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες Ornamental plants, grasses, mosses or lichens Zierpflanzen, -gräser, -moose oder -flechten Plantes, graminées, mousses ou lichens d'ornement02500000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων Tree-nursery products Erzeugnisse von Forstbaumschulen Produits de pépinière02510000-2 Φυτά Plants Pflanzen Plantes02511000-9 Φυτά για φύτευση σε παρτέρια Bedding plants Setzlinge Plantes à repiquer02512000-6 Βολβοί λουλουδιών Flower bulbs Blumenzwiebeln Bulbes de fleurs02513000-3 Θάµνοι Shrubs Sträucher Arbustes02520000-5 ∆ένδρα Trees Bäume Arbres05000000-5 Ψάρια, αλιευτικά προϊόντα και άλλα προϊόντα της αλιευτικής βιοµηχανίας Fish, fishing products and other by-products of the fishing industry Fisch, Fischereierzeugnisse und andere Nebenerzeugnisse der Fischerei Poissons, produits de la pêche et autres sous-produits de la pêche05100000-6 Ψάρια Fish Fisch Poissons05110000-9 Ζώντα ψάρια Live fish Fisch, lebend Poissons vivantsCVPσελ 20 / 845 05120000-2 Ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης Fish, fresh or chilled Fisch, frisch oder gekühlt Poissons frais ou réfrigérés05121000-9 Πλατιά ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης Flat fish, fresh or chilled Plattfische, frisch oder gekühlt Poissons plats, frais ou réfrigérés05121100-0 Γλώσσα, νωπή ή απλής ψύξης Sole, fresh or chilled Seezunge, frisch oder gekühlt Sole, fraîche ou réfrigérée05121200-1 Πλατέσσα, νωπή ή απλής ψύξης Plaice, fresh or chilled Scholle, frisch oder gekühlt Plie, fraîche ou réfrigérée05122000-6 Ψάρια της οικογένειας του µπακαλιάρου, νωπά ή απλής ψύξης Fish of the cod family, fresh or chilled Fische aus der Familie der Dorsche, frisch oder gekühlt Poissons appartenant à la famille des morues, frais ou réfrigérés05122100-7 Βακαλάος του Ατλαντικού, νωπός ή απλής ψύξης Cod, fresh or chilled Kabeljau, frisch oder gekühlt Cabillaud, frais ou réfrigéré05122200-8 Βακαλάος κιτρινόχρωµος, νωπός ή απλής ψύξης Pollock, fresh or chilled Pollack, frisch oder gekühlt Colin, frais ou réfrigéré05122300-9 Βακαλάος της Μεσογείου, νωπός ή απλής ψύξης Hake, fresh or chilled Seehecht, frisch oder gekühlt Merlu, frais ou réfrigéré05122400-0 Βακαλάος, νωπός ή απλής ψύξης Haddock, fresh or chilled Schellfisch, frisch oder gekühlt Églefin, frais ou réfrigéré05123000-3 Ρέγγα, νωπή ή απλής ψύξης Herring, fresh or chilled Hering, frisch oder gekühlt Hareng, frais ou réfrigéréCVPσελ 21 / 845 05124000-0 Τόνος, νωπός ή απλής ψύξης Tuna, fresh or chilled Thunfisch, frisch oder gekühlt Thon, frais ou réfrigéré05125000-7 Βακαλάος ο δίγραµµος, νωπός ή απλής ψύξης Whiting, fresh or chilled Wittling, frisch oder gekühlt Merlan, frais ou réfrigéré05126000-4 Μαρίδα, νωπή ή απλής ψύξης Whitebait, fresh or chilled Breitling, frisch oder gekühlt Blanchaille, fraîche ou réfrigérée05127000-1 Σολοµός, νωπός ή απλής ψύξης Salmon, fresh or chilled Lachs, frisch oder gekühlt Saumon, frais ou réfrigéré05130000-5 Κρέας ψαριού Fish meat Fischfleisch Chair de poisson05200000-7 Καρκινοειδή Crustaceans Krebstiere Crustacés05210000-0 Νωπά καρκινοειδή Fresh crustaceans Krebstiere, frisch Crustacés frais05220000-3 Στρείδια Oysters Austern Huîtres05230000-6 Οστρακοειδή Shellfish Weichtiere Coquillages05240000-9 Υδρόβια ασπόνδυλα Aquatic invertebrates Wirbellose Wassertiere Invertébrés aquatiquesCVPσελ 22 / 845 05300000-8 Υδρόβια προϊόντα Aquatic products Wassertiere und -pflanzen Produits aquatiques05310000-1 Κοράλλια ή παρόµοια προϊόντα Corals or similar products Korallen und ähnliche Erzeugnisse Corail ou produits similaires05320000-4 Φυσικοί σπόγγοι Natural sponges Meerschwämme Éponges naturelles05330000-7 Φύκια Seaweeds Meerespflanzen Algues marines05331000-4 Άλγες Algae Algen Algues05400000-9 Υποπροϊόντα της αλιευτικής βιοµηχανίας By-products of the fishing industry Nebenerzeugnisse der Fischerei Sous-produits de la pêche05410000-2 Ιχθυάλευρο Fish meal Fischmehl Farine de poisson10000000-3 Γαιάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη και άλλα προϊόντα άνθρακα Coal, lignite, peat and other coal-related products Steinkohle, Braunkohle, Torf und andere Kohleprodukte Charbon, lignite, tourbe et autres produits dérivés du charbon10100000-4 Άνθρακας και καύσιµα µε βάση τον άνθρακα Coal and coal-based fuels Steinkohle und aus Steinkohle gewonnene Brennstoffe Charbon et combustibles à base de charbon10110000-7 Γαιάνθρακας Coal Kohle CharbonCVPσελ 23 / 845 10120000-0 Καύσιµα µε βάση τον άνθρακα Coal-based fuels Aus Kohle gewonnene Brennstoffe Combustibles dérivés du charbon10121000-7 Λιθάνθρακας Hard coal Steinkohle Charbon maigre10122000-4 Μπρικέτες Briquettes Briketts Briquettes10123000-1 Στερεά καύσιµα Solid fuels Feste Brennstoffe Combustibles solides10124000-8 Φυσικά καύσιµα Fossil fuels Fossile Brennstoffe Combustibles fossiles10125000-5 Καύσιµα µε βάση το ξύλο Wood fuels Brennstoffe auf Holzbasis Combustibles à base de bois10200000-5 Λιγνίτης και τύρφη Lignite and peat Braunkohle und Torf Lignite et tourbe10210000-8 Λιγνίτης Lignite Braunkohle Lignite10220000-1 Τύρφη Peat Torf Tourbe10300000-6 Προϊόντα µε βάση τον άνθρακα Coal-related products Kohleprodukte Produits dérivés du charbonCVPσελ 24 / 845 10310000-9 Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων Coal oil Petroleum Huile lourde de houille10320000-2 Προϊόντα οπτάνθρακα Coke products Kokereierzeugnisse Produits à base de coke10321000-9 Οπτάνθρακας Coke Koks Coke11000000-0 Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλάσµατα πετρελαίου και συναφή προϊόντα Petroleum, natural gas, oil and associated products Erdöl, Erdgas, Öle [aus bituminösen Mineralien] und verwandte Erzeugnisse Pétrole, gaz naturel, huiles minérales et produits connexes11100000-1 Πετρέλαιο (αργό) Petroleum (crude) Rohöl Pétrole (brut)11200000-2 Φυσικό αέριο Natural gas Erdgas Gaz naturel11300000-3 Πετρέλαιο και συναφή προϊόντα Oil and associated products Öle [aus bituminösen Mineralien] und verwandte Erzeugnisse Huiles minérales et produits connexes11310000-6 Ασφαλτούχο ή σχιστολιθικό ορυκτέλαιο Bituminous or oil shale Bituminöser Schiefer oder Ölschiefer Schiste bitumineux ou kérobitumeux12000000-7 Μεταλλεύµατα ουρανίου και θορίου Uranium and thorium ores Uran- und Thoriumerze Minerais d'uranium et de thorium12100000-8 Μεταλλεύµατα ουρανίου Uranium ores Uranerze Minerais d'uraniumCVPσελ 25 / 845 12200000-9 Μεταλλεύµατα θορίου Thorium ores Thoriumerze Minerais de thorium13000000-4 Μεταλλεύµατα Metal ores Metallerze Minerais de métaux13100000-5 Σιδηροµεταλλεύµατα Iron ores Eisenerze Minerais de fer13200000-6 Μη σιδηρούχα µεταλλεύµατα Non-ferrous metal ores NE-Metallerze Minerais de métaux non ferreux13210000-9 Μεταλλεύµατα χαλκού Copper ores Kupfererze Minerais de cuivre13220000-2 Μεταλλεύµατα νικελίου Nickel ores Nickelerze Minerais de nickel13230000-5 Μεταλλεύµατα αλουµινίου Aluminium ores Aluminiumerze Minerais d'aluminium13240000-8 Πολύτιµα µέταλλα Precious-metal ores Edelmetallerze Minerais de métaux précieux13250000-1 Μεταλλεύµατα µολύβδου Lead ores Bleierze Minerais de plomb13260000-4 Μεταλλεύµατα ψευδαργύρου Zinc ores Zinkerze Minerais de zincCVPσελ 26 / 845 13270000-7 Μεταλλεύµατα λευκοσιδήρου Tin ores Zinnerze Minerais d'étain13300000-7 ∆ιάφορα µεταλλεύµατα Miscellaneous ores Verschiedene Erze Minerais divers14000000-1 Προϊόντα ορυχείου, λατοµείου και άλλα συναφή προϊόντα Mining, quarrying and other associated products In Bergwerken und Steinbrüchen gewonnene Produkte und zugehörige Produkte Produits d'exploitation des mines et des carrières et autres produits connexes14100000-2 Λίθινα υλικά κατασκευών Stone construction materials Naturstein-Baustoffe Matériaux de construction en pierre14110000-5 Λίθοι για κατασκευές Stone for construction Bausteine Pierre de construction14111000-2 Μάρµαρα και ασβεστολιθικοί λίθοι Marble and calcerous building stone Marmor und Werksteine aus Kalkstein Marbre et pierres calcaires de construction14111100-3 Μάρµαρο Marble Marmor Marbre14111200-4 Τραβερτίνης Travertine Travertin Travertin14112000-9 ∆ιάφοροι οικοδοµικοί λίθοι Miscellaneous building stone Diverse Bausteine Pierres de construction diverses14112100-0 Γρανίτης Granite Granit GranitCVPσελ 27 / 845 14112200-1 Ψαµµίτης Sandstone Sandstein Grès14112300-2 Βασάλτης Basalt Basalt Basalte14112400-3 Λίθοι κρασπέδου Kerbstones Bordsteine Bordures14120000-8 Ασβεστόλιθος, γύψος και κιµωλία Limestone, gypsum and chalk Kalkstein, Gips und Kreide Pierre calcaire, gypse et craie14121000-5 Ασβεστόλιθος και γύψος Limestone and gypsum Kalkstein und Gips Pierre calcaire et gypse14121100-6 Γύψος Gypsum Gips Gypse14121200-7 Άσβεστος Lime Kalk Chaux14121210-0 Σκόνη ασβέστου Powdered lime Kalkmehl Chaux en poudre14121300-8 Ασβεστόλιθος Limestone Kalkstein Pierre calcaire14122000-2 Κιµωλία και δολοµίτης Chalk and dolomite Kreide und Dolomit Craie et dolomieCVPσελ 28 / 845 14122100-3 Κιµωλία Chalk Kreide Craie14122200-4 ∆ολοµίτης Dolomite Dolomit Dolomie14130000-1 Σχιστόλιθος Slate Schiefer Ardoise14200000-3 Άµµος και άργιλος Sand and clay Sand und Ton Sable et argile14210000-6 Αµµοχάλικο, άµµος, λιθοτρίµµατα και αδρανή υλικά Gravel, sand, crushed stone and aggregates Kies, Sand, Schotter und Aggregate Gravier, sable, pierre concassée et agrégats14211000-3 Άµµος Sand Sand Sable14211100-4 Φυσική άµµος Natural sand Natursand Sable naturel14212000-0 Άµµος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίµµατα και λιθόσκονη, κροκάλες, αµµοχάλικο, τεµαχισµένοι ή θρυµµατισµένοι λίθοι, µείγµατα αµµοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates Körnungen, Splitt, Steinmehl, Kiesel, Kies, Schotter und Kleinschlag, Steingemische, Kiessandgemische und andere Aggregate Granulés, gravillons, sable fin, cailloux, gravier, pierraille et pierre concassée, mélanges de pierres, grave et autres agrégats14212100-1 Κροκάλες και αµµοχάλικο Pebbles and gravel Kiesel und Kies Cailloux et gravierCVPσελ 29 / 845 14212110-4 Αµµοχάλικο Pebbles Kiesel Cailloux14212120-7 Κροκάλες Gravel Kies Gravier14212200-2 Αδρανή υλικά Aggregates Zuschlagstoffe Agrégats14212210-5 Μείγµα αµµοχάλικου Sand-gravel mix Kiessandgemisch Grave14212300-3 Τεµαχισµένοι και θρυµµατισµένοι λίθοι Broken and crushed stone Schotter und Kleinschlag Pierraille et pierre concassée14212310-6 Έρµα Ballast Steinschlag Ballast14212320-9 Θρυµµατισµένος γρανίτης Crushed granite Granitschotter Granit concassé14212330-2 Θρυµµατισµένος βασάλτης Crushed basalt Basaltschotter Basalte concassé14212400-4 Χώµα Soil Boden Terre14212410-7 Χώµα επιφανείας Topsoil Mutterboden Terre végétaleCVPσελ 30 / 845 14212420-0 Υπέδαφος Subsoil Unterboden Sous-sol14212430-3 Θρυµµατισµένοι λίθοι Stone chippings Steinsplitt Gravillons14213000-7 Σκυρόστρωµα πισσοσκυρόστρωµα και αµµώδης ασφαλτική επίστρωση Macadam, tarred macadam and tar sands Makadam, Teermakadam und Ölsand Macadam, tarmacadam et sable bitumineux14213100-8 Σκυρόστρωµα Macadam Makadam Macadam14213200-9 Πισσοσκυρόστρωµα Tarred macadam Teermakadam Tarmacadam14213300-0 Άµµος εµποτισµένη µε πίσσα Tar sands Ölsand Sable bitumineux14220000-9 Άργιλος και καολίνη Clay and kaolin Ton und Kaolin Argile et kaolin14221000-6 Άργιλος Clay Ton Argile14222000-3 Καολίνη Kaolin Kaolin Kaolin14300000-4 Χηµικά και ορυκτά λιπάσµατα Chemical and fertiliser minerals Chemische Mineralien und Düngemittelmineralien Produits inorganiques chimiques et engrais minérauxCVPσελ 31 / 845 14310000-7 Ορυκτά λιπάσµατα Fertiliser minerals Düngemittelmineralien Engrais minéraux14311000-4 Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου Natural calcium, aluminium calcium phosphate and crude natural potassium salts Natürliches Kalzium, Aluminiumkalziumphosphat und rohe natürliche Kaliumsalze Calcium naturel, phosphate aluminocalcique et sels de potassium naturel brut14311100-5 Φυσικό ασβέστιο Natural calcium Natürliches Kalzium Calcium naturel14311200-6 Φωσφορικά άλατα αργιλίου-ασβεστίου Aluminium calcium phosphates Aluminiumkalziumphosphate Phosphates aluminocalciques14311300-7 Φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου Crude natural potassium salts Rohe natürliche Kaliumsalze Sels de potassium naturel brut14312000-1 Σιδηροπυρίτες Iron pyrites Eisenpyrit Pyrites de fer14312100-2 Άφρυκτοι σιδηροπυρίτες Unroasted iron pyrites Nicht gerösteter Schwefelkies Pyrites de fer non grillées14320000-0 Χηµικά ορυκτά Chemical minerals Chemische Mineralien Produits inorganiques chimiques14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο Salt and pure sodium chloride Salz und reines Natriumchlorid Sel et chlorure de sodium pur14410000-8 Ορυκτό αλάτι Rock salt Steinsalz Sel gemmeCVPσελ 32 / 845 14420000-1 Θαλασσινό αλάτι Sea salt Meersalz Sel marin14430000-4 Αλάτι προερχόµενο από εξάτµιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο Evaporated salt and pure sodium chloride Siedesalz und reines Natriumchlorid Sel concentré par évaporation et chlorure de sodium pur14440000-7 Αντιπαγετικό αλάτι Road salt Auftausalz Sel de déneigement14450000-0 Άλµη Salt in brine Salzlake Saumure14500000-6 Προϊόντα ορυχείων και λατοµείων Related mining and quarrying products In Bergwerken und Steinbrüchen gewonnene Erzeugnisse Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières14510000-9 Βιτουµένια και άσφαλτος Bitumen and asphalt Bitumen und Asphalt Bitume et asphalte14511000-6 Βιτουµένιο Bitumen Bitumen Bitume14512000-3 Άσφαλτος Asphalt Asphalt Asphalte14520000-2 Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι· κισηρόλιθοι· σµύριδα· φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά και πολύτιµα µέταλλα Precious and semi-precious stones; pumice stone; emery; natural abrasives; other minerals and precious metals Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle Pierres précieuses et semi-précieuses, pierre ponce, émeri, abrasifs naturels, autres minéraux et métaux précieuxCVPσελ 33 / 845 14521000-9 Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι Precious and semi-precious stones Edelsteine und Schmucksteine Pierres précieuses et semi-précieuses14521100-0 Πολύτιµοι λίθοι Precious stones Edelsteine Pierres précieuses14521110-3 ∆ιαµάντια Diamonds Diamanten Diamants14521120-6 Ρουµπίνια Rubies Rubine Rubis14521130-9 Σµαράγδια Emeralds Smaragde Émeraudes14521140-2 Κονιοποιηµένοι πολύτιµοι λίθοι Dust or powder of precious stones Staub oder Pulver von Edelsteinen Poussière ou poudre de pierres précieuses14521200-1 Ηµιπολύτιµοι λίθοι Semi-precious stones Schmucksteine Pierres semi-précieuses14521210-4 Κονιοποιηµένοι ηµιπολύτιµοι λίθοι Dust or powder of semi-precious stones Staub oder Pulver von Schmucksteinen Poussière ou poudre de pierres semi-précieuses14522000-6 Βιοµηχανικά διαµάντια· κισηρόλιθοι· σµύριδα· άλλα φυσικά λειαντικά Industrial diamonds; pumice stone; emery and other natural abrasives Industriediamanten; Bimsstein; Schmirgel und andere natürliche Schleifstoffe Diamants industriels, pierre ponce, émeri et autres abrasifs naturels14522100-7 Κισηρόλιθος Pumice stone Bimsstein Pierre ponceCVPσελ 34 / 845 14522200-8 Βιοµηχανικά διαµάντια Industrial diamonds Industriediamanten Diamants industriels14522300-9 Σµύριδα Emery Schmirgel Émeri14522400-0 Φυσικά λειαντικά Natural abrasives Natürliche Schleifstoffe Abrasifs naturels14523000-3 Ορυκτά, πολύτιµα µέταλλα και συναφή προϊόντα Related minerals, precious metals and associated products Mineralien, Edelmetalle und zugehörige Erzeugnisse Minéraux, métaux précieux connexes et produits associés14523100-4 Ορυκτά Minerals Mineralien Minéraux14523200-5 Χρυσός Gold Gold Or14523300-6 Άργυρος Silver Silber Argent14523400-7 Λευκόχρυσος Platinum Platin Platine15000000-8 Προϊόντα διατροφής και ποτά Food products and beverages Nahrungsmittel und Getränke Produits alimentaires et boissons15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος Animal products, meat and meat products Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse Produits de l'élevage, viande et produits à base de viandeCVPσελ 35 / 845 15110000-2 Κρέας Meat Fleisch Viande15111000-9 Βόειο κρέας Bovine meat Rind- und Kalbfleisch Viande bovine15111100-0 Βοδινό κρέας Beef Rindfleisch Viande de bœuf15111110-3 Παστό βοδινό Corned beef Corned Beef Corned-beef15111140-2 Σφάγια από βοδινό Beef carcasses Rinderschlachtkörper Carcasses de bœuf15111190-7 Τεµάχια βοδινού κρέατος Beef cuts Rindfleischteile Découpes de bœuf15111191-4 Βοδινό φιλέτο Beefsteak Beefsteak Biftecks15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας Veal Kalbfleisch Viande de veau15111210-4 Τεµάχια µοσχαρίσιου κρέατος Veal cuts Kalbfleischteile Découpes de veau15112000-6 Πουλερικά Poultry Geflügel VolailleCVPσελ 36 / 845 15112100-7 Νωπά πουλερικά· ολόκληρα ζώα Fresh poultry, whole animals Frisches Geflügel, ganze Tiere Volaille fraîche, animaux entiers15112110-0 Χήνες Geese Gänse Oies15112120-3 Γαλοπούλες Turkeys Puten Dindes15112130-6 Κοτόπουλα Chickens Hühner Poulets15112140-9 Πάπιες Ducks Enten Canards15112200-8 Τεµάχια πουλερικών Poultry cuts Geflügelteile Découpes de volaille15112210-1 Κοτόπουλο σε τεµάχια Chicken cuts Hühnerteile Découpes de poulet15112220-4 Γαλοπούλα σε τεµάχια Turkey cuts Putenteile Découpes de dinde15112230-7 Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες σε τεµάχια Duck, goose and guinea-fowl cuts Teile von Enten, Gänsen und Perlhühnern Découpes de canard, d'oie et de pintade15112300-9 Εντόσθια πουλερικών Poultry livers Geflügelleber Foies de volailleCVPσελ 37 / 845 15112310-2 Φουά γκρα Foie gras Foie gras Foie gras15113000-3 Χοιρινό κρέας Pork Schweinefleisch Viande de porc15113100-4 Τεµάχια χοιρινού κρέατος Pork chops Schweinekoteletts Côtelettes de porc15113300-6 Σφάγια χοιρινού Pork carcasses Schweineschlachtkörper Carcasses de porc15114000-0 Εντόσθια Offal Innereien Abats15115000-7 Αρνίσιο και πρόβειο κρέας Lamb and mutton Lamm- und Schaffleisch Viande d'agneau et de mouton15115100-8 Αρνίσιο κρέας Lamb Lammfleisch Viande d'agneau15115200-9 Πρόβειο κρέας Mutton Schaffleisch Viande de mouton15117000-1 Κρέας αιγοειδών Goat meat Ziegenfleisch Viande de chèvre15118000-8 Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών ή ηµιόνων Horse, ass, mule or hinny meat Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln Viande de cheval, d'âne, de mule ou de bardotCVPσελ 38 / 845 15118100-9 Κρέας αλόγου Horsemeat Pferdefleisch Viande de cheval15118900-7 Κρέας γαϊδουριών, µουλαριών ή ηµιόνων Ass, mule or hinny meat Fleisch von Eseln, Maultieren oder Mauleseln Viande d'âne, de mule ou de bardot15119000-5 ∆ιάφορα κρέατα Various meats Verschiedenes Fleisch Viandes diverses15119100-6 Κρέας κουνελιού Rabbit meat Kaninchenfleisch Viande de lapin15119200-7 Κρέας λαγού Hare meat Hasenfleisch Viande de lièvre15119300-8 Θηράµατα Game Wild Gibier15119400-9 Βατραχοπόδαρα Frogs' legs Froschschenkel Cuisses de grenouilles15119500-0 Περιστέρια Pigeons Tauben Pigeons15120000-5 Ζωϊκό µαλλί, γουνοδέρµατα και δέρµατα Animal wool, hides and skins Wolle, Häute und Felle von Tieren Laine, cuirs et peaux15121000-2 Μαλλί Wool Wolle LaineCVPσελ 39 / 845 15122000-9 Προβιές ζώων Animal hides Tierhäute Cuirs15123000-6 ∆έρµατα ζώων Animal skins Tierfelle Peaux15124000-3 ∆έρµατα πουλιών και φτερά Bird skins and feathers Häute und Federn von Vögeln Peaux et plumes d'oiseaux15130000-8 Προϊόντα κρέατος Meat products Fleischerzeugnisse Produits à base de viande15131000-5 ∆ιατηρηµένα και παρασκευασµένα κρέατα Meat preserves and preparations Fleischkonserven und -zubereitungen Conserves et préparations à base de viande15131100-6 Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα Sausage-meat products Wurstfleischerzeugnisse Produits à base de chair à saucisse15131110-9 Κρέας για λουκάνικα Sausage meat Wurstfleisch Chair à saucisse15131120-2 Προϊόντα από λουκάνικα Sausage products Wurstwaren Charcuterie15131130-5 Λουκάνικα Sausages Würste Saucisses15131131-2 Λουκάνικα από συκώτι Liver sausages Leberwürste Saucisses de foieCVPσελ 40 / 845 15131132-9 Λουκάνικα από βοδινό Beef sausages Rindswürste Saucisses de bœuf15131133-6 Χοιρινά λουκάνικα Pork sausages Schweinswürste Saucisses de porc15131134-3 Λουκάνικα αίµατος και άλλα λουκάνικα από αίµα Black pudding and other blood sausages Blutwürste Boudin noir et autres saucisses à base de sang15131135-0 Λουκάνικα από πουλερικά Poultry sausages Geflügelwürste Saucisses de volaille15131200-7 Αποξηραµένα, αλατισµένα, καπνιστά και καρυκευµένα κρέατα Dried, salted, smoked or seasoned meat Getrocknetes, eingesalzenes, geräuchertes oder gewürztes Fleisch Viande séchée, salée, fumée ou assaisonnée15131210-0 Παστό χοιροµέρι Gammon Räucherschinken Jambon fumé15131220-3 Μπέικον Bacon Speck Lard15131230-6 Σαλάµι Salami Salami Salami15131300-8 Παρασκευάσµατα από συκώτι Liver preparations Zubereitungen aus Leber Préparations à base de foie15131310-1 Πατέ Paté Pastete PâtéCVPσελ 41 / 845 15131320-4 Παρασκευάσµατα από συκώτι χήνας ή πάπιας Preparations of goose or duck liver Zubereitungen aus Gänse- und Entenleber Préparations à base de foie d'oie ou de canard15131400-9 Προϊόντα από χοιρινό κρέας Pork products Schweinefleischerzeugnisse Produits à base de porc15131410-2 Χοιροµέρι Ham Schinken Jambon15131420-5 Κεφτέδες από κρέας Meatballs Buletten Boulettes de viande15131490-6 Έτοιµα φαγητά από χοιρινό κρέας Prepared pork dishes Fertiggerichte aus Schweinefleisch Plats préparés de porc15131500-0 Παρασκευάσµατα από κρέας πουλερικών Poultry products Geflügelerzeugnisse Produits à base de volaille15131600-1 Παρασκευάσµατα από βοδινό και µοσχαρίσιο κρέας Beef and veal products Erzeugnisse aus Rind- und Kalbfleisch Produits à base de bœuf et de veau15131610-4 Κεφτέδες από βοδινό κρέας Beef meatballs Buletten aus Rindfleisch Boulettes de bœuf15131620-7 Κιµάς από βοδινό κρέας Minced beef Rinderhackfleisch Viande de bœuf hachée15131640-3 Μπιφτέκια από βοδινό Beefburgers Hamburger aus Rindfleisch Steaks hachés de bœufCVPσελ 42 / 845 15131700-2 Παρασκευάσµατα από κρέας Meat preparations Fleischzubereitungen Préparations à base de viande15200000-0 Παρασκευασµένα και διατηρηµένα ψάρια Prepared and preserved fish Zubereiteter Fisch und Fischkonserven Poisson préparé et conserves de poisson15210000-3 Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο Fish fillets, fish livers and roe Fischfilets, Fischleber und Fischrogen Filets de poisson, foie et œufs ou laitance de poisson15211000-0 Φιλέτα ψαριών Fish fillets Fischfilets Filets de poisson15211100-1 Νωπά φιλέτα ψαριών Fresh fish fillets Frische Fischfilets Filets de poisson frais15212000-7 Αυγοτάραχο Fish roe Fischrogen Œufs ou laitance de poisson15213000-4 Συκώτια ψαριών Fish livers Fischleber Foie de poisson15220000-6 Κατεψυγµένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών Frozen fish, fish fillets and other fish meat Tiefgekühlter Fisch, Fischfilets und andere Fischteile Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés15221000-3 Κατεψυγµένα ψάρια Frozen fish Tiefgekühlter Fisch Poisson congelé15222000-0 Κατεψυγµένα φιλέτα ψαριών Frozen fish fillets Tiefgekühlte Fischfilets Filets de poisson congelésCVPσελ 43 / 845 15223000-7 Κατεψυγµένο ψάρι σε φέτα Frozen fish steaks Tiefgekühlte Fischkoteletts Tranches de poisson congelées15229000-9 Κατεψυγµένα προϊόντα ψαριού Frozen fish products Tiefgekühlte Fischerzeugnisse Produits congelés à base de poisson15230000-9 Αποξηραµένα ή παστά ψάρια· ψάρια σε άλµη· καπνιστά ψάρια Dried or salted fish; fish in brine; smoked fish Getrockneter oder gesalzener Fisch; Fisch in Salzlake; Räucherfisch Poisson séché ou salé; poisson en saumure; poisson fumé15231000-6 Αποξηραµένα ψάρια Dried fish Getrockneter Fisch Poisson séché15232000-3 Παστά ψάρια Salted fish Gesalzener Fisch Poisson salé15233000-0 Ψάρια σε άλµη Fish in brine Fisch in Salzlake Poisson en saumure15234000-7 Καπνιστό ψάρι Smoked fish Räucherfisch Poisson fumé15234100-8 Καπνιστός σολοµός Smoked salmon Räucherlachs Saumon fumé15234200-9 Καπνιστές ρέγγες Smoked herring Räucherheringe Hareng fumé15234300-0 Καπνιστή πέστροφα Smoked trout Räucherforelle Truite fuméeCVPσελ 44 / 845 15235000-4 ∆ιατηρηµένα ψάρια Preserved fish Fischkonserven Conserves de poisson15240000-2 Κονσερβοποιηµένα ψάρια και άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα ψάρια Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish Fischkonserven oder Dosenfisch und anders zubereiteter oder haltbar gemachter Fisch Poisson en conserve ou en boîte et autres poissons préparés ou en conserve15241000-9 Κονσερβοποιηµένα και παρασκευασµένα ψάρια Coated, canned or tinned fish Panierter Fisch, Fischkonserven oder Dosenfisch Poisson pané ou autrement enrobé, en conserve ou en boîte15241100-0 Κονσερβοποιηµένος σολοµός Canned salmon Lachskonserven Saumon en conserve15241200-1 Παρασκευασµένες ή διατηρηµένες ρέγγες Prepared or preserved herring Zubereiteter Hering oder Heringkonserven Hareng préparé ou en conserve15241300-2 Σαρδέλες Sardines Sardinen Sardines15241400-3 Κονσερβοποιηµένος τόνος Canned tuna Thunfischkonserven Thon en conserve15241500-4 Σκουµπρί Mackerel Makrelen Maquereaux15241600-5 Αντζούγες Anchovies Sardellen Anchois15241700-6 Κροκέτες ψαριών Fish fingers Fischstäbchen Bâtonnets de poissonCVPσελ 45 / 845 15241800-7 Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Coated fish preparations Zubereitungen aus paniertem Fisch Préparations à base de poisson pané ou autrement enrobé15242000-6 Έτοιµα φαγητά ψαριών Prepared fish dishes Fischfertiggerichte Plats préparés de poisson15243000-3 Παρασκευάσµατα ψαριού Preparations of fish Fischzubereitungen Préparations à base de poisson15244000-0 Χαβιάρι και υποκατάστατά του Caviar and caviar substitutes Kaviar und Kaviarersatz Caviar et succédanés de caviar15244100-1 Χαβιάρι Caviar Kaviar Caviar15244200-2 Υποκατάστατα χαβιαριού Caviar substitutes Kaviarersatz Succédanés de caviar15250000-5 Θαλασσινά Seafood Meeresfrüchte Fruits de mer15251000-2 Κατεψυγµένα καρκινοειδή Frozen crustaceans Tiefgekühlte Krebstiere Crustacés congelés15252000-9 Παρασκευασµένα ή διατηρηµένα καρκινοειδή Prepared or preserved crustaceans Zubereitete Krebstiere oder Krebstierkonserven Crustacés préparés ou en conserve15253000-6 Προϊόντα οστρακοειδών Shellfish products Weichtiererzeugnisse Produits à base de mollusquesCVPσελ 46 / 845 15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα Fruit, vegetables and related products Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse Fruits, légumes et produits connexes15310000-4 Πατάτες και προϊόντα πατάτας Potatoes and potato products Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse Pommes de terre et produits à base de pomme de terre15311000-1 Κατεψυγµένες πατάτες Frozen potatoes Tiefgekühlte Kartoffeln Pommes de terre congelées15311100-2 Κοµµένες πατάτες για τηγάνισµα Chips or french fries Kartoffelscheiben oder Pommes frites Chips et pommes frites15311200-3 Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγµένης πατάτας Diced, sliced and other frozen potatoes In Würfel oder Scheiben geschnittene Kartoffeln und andere tiefgekühlte Kartoffeln Pommes de terre coupées en dés, en tranches et autres pommes de terre congelées15312000-8 Προϊόντα πατάτας Potato products Kartoffelerzeugnisse Produits à base de pommes de terre15312100-9 Στιγµιαίος πουρές πατάτας Instant mashed potatoes Instant-Kartoffelbrei Purée de pommes de terre instantanée15312200-0 Προτηγανισµένες πατάτες για τηγάνισµα Part-fried potato chips Teilfrittierte Kartoffelscheiben Pommes de terre préfrites15312300-1 Τσιπς πατάτας Potato crisps Kartoffelchips Pommes chips15312310-4 Αρωµατισµένα τσιπς πατάτας Flavoured potato crisps Kartoffelchips in verschiedenen Geschmacksrichtungen Pommes chips aromatiséesCVPσελ 47 / 845 15312400-2 Εδέσµατα πατάτας Potato snacks Kartoffelsnacks Produits apéritifs à base de pommes de terre15312500-3 Κροκέτες πατάτας Potato croquettes Kartoffelkroketten Croquettes de pommes de terre15313000-5 Επεξεργασµένες πατάτες Processed potatoes Verarbeitete Kartoffeln Pommes de terre transformées15320000-7 Χυµοί φρούτων και λαχανικών Fruit and vegetable juices Frucht- und Gemüsesäfte Jus de fruits et de légumes15321000-4 Χυµοί φρούτων Fruit juices Fruchtsäfte Jus de fruits15321100-5 Χυµός πορτοκαλιού Orange juice Orangensaft Jus d'orange15321110-8 Συµπυκνωµένος χυµός πορτοκαλιού Concentrated orange juice Orangensaftkonzentrat Jus d'orange concentré15321200-6 Συµπυκνωµένος χυµός γκρέιπ φρουτ Grapefruit juice Grapefruitsaft Jus de pamplemousse15321300-7 Χυµός λεµονιού Lemon juice Zitronensaft Jus de citron15321400-8 Χυµός ανανά Pineapple juice Ananassaft Jus d'ananasCVPσελ 48 / 845 15321500-9 Χυµός σταφυλιού Grape juice Traubensaft Jus de raisin15321600-0 Χυµός µήλου Apple juice Apfelsaft Jus de pomme15321700-1 Μείγµατα µη συµπυκνωµένων χυµών Mixtures of unconcentrated juices Mischungen aus nicht aus Konzentrat hergestellten Säften Mélanges de jus non concentrés15321800-2 Συµπυκνωµένοι χυµοί Concentrated juices Aus Konzentrat hergestellte Säfte Jus concentrés15322000-1 Χυµοί λαχανικών Vegetable juices Gemüsesäfte Jus de légumes15322100-2 Χυµός τοµάτας Tomato juice Tomatensaft Jus de tomate15330000-0 Φρούτα και λαχανικά Fruit and vegetables Obst und Gemüse Fruits et légumes15331000-7 Επεξεργασµένα λαχανικά Processed vegetables Verarbeitetes Gemüse Légumes transformés15331100-8 Νωπά ή κατεψυγµένα λαχανικά Fresh or frozen vegetables Frisches oder tiefgekühltes Gemüse Légumes frais ou congelés15331110-1 Επεξεργασµένα βολβοειδή λαχανικά Processed root vegetables Verarbeitetes Wurzelgemüse Légumes-racines transformésCVPσελ 49 / 845 15331120-4 Επεξεργασµένα κονδυλώδη λαχανικά Processed tuber vegetables Verarbeitetes Knollengemüse Légumes-tubercules transformés15331130-7 Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τοµάτες και άλλα λαχανικά Beans, peas, peppers, tomatoes and other vegetables Bohnen, Erbsen, Paprika, Tomaten und anderes Gemüse Haricots, pois, poivrons, tomates et autres légumes15331131-4 Επεξεργασµένα φασόλια Processed beans Verarbeitete Bohnen Haricots transformés15331132-1 Επεξεργασµένος αρακάς Processed peas Verarbeitete Erbsen Pois transformés15331133-8 Αρακάς ανοιγµένος στα δύο Split peas Halbe Erbsen Pois cassés15331134-5 Επεξεργασµένες τοµάτες Processed tomatoes Verarbeitete Tomaten Tomates transformées15331135-2 Επεξεργασµένα µανιτάρια Processed mushrooms Verarbeitete Pilze Champignons transformés15331136-9 Επεξεργασµένες πιπεριές Processed peppers Verarbeitete Paprika Poivrons transformés15331137-6 Ανθός σόγιας Soybean sprouts Sojasprossen Germes de soja15331138-3 Τρούφες Truffles Trüffeln TruffesCVPσελ 50 / 845 15331140-0 Φυλλώδη και κραµβοειδή λαχανικά Leaf and cabbage vegetables Blatt- und Kohlgemüse Légumes à feuilles et choux15331142-4 Επεξεργασµένη κράµβη Processed cabbage Verarbeiteter Kohl Choux transformés15331150-3 Επεξεργασµένα όσπρια Processed pulses Verarbeitete Hülsenfrüchte Légumes à cosse transformés15331170-9 Κατεψυγµένα λαχανικά Frozen vegetables Tiefgekühltes Gemüse Légumes congelés15331400-1 ∆ιατηρηµένα ή και κονσερβοποιηµένα λαχανικά Preserved and/or canned vegetables Gemüsekonserven und/oder Dosengemüse Légumes en conserve et/ou en boîte15331410-4 Φασόλια σε σάλτσα τοµάτας Beans in tomato sauce Bohnen in Tomatensoße Haricots à la sauce tomate15331411-1 Μαγειρεµένα φασόλια Baked beans Gebackene Bohnen in Tomatensoße Haricots blancs à la sauce tomate15331420-7 ∆ιατηρηµένες τοµάτες Preserved tomatoes Tomatenkonserven Tomates en conserve15331423-8 Τοµάτες σε κονσέρβα Canned tomatoes Dosentomaten Tomates en boîte15331425-2 Τοµατοπολτός Tomato purée Tomatenmark Purée de tomatesCVPσελ 51 / 845 15331427-6 Τοµατοπελτές Concentrated tomato purée Konzentriertes Tomatenmark Concentré de tomates15331428-3 Σάλτσα από τοµάτα Tomato sauce Tomatensoße Sauce tomate15331430-0 Μανιτάρια σε κονσέρβα Canned mushrooms Dosenpilze Champignons en boîte15331450-6 Επεξεργασµένες ελιές Processed olives Verarbeitete Oliven Olives transformées15331460-9 Κονσερβοποιηµένα λαχανικά Canned vegetables Gemüsekonserven Légumes en boîte15331461-6 Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα Canned sauerkraut Sauerkraut in Dosen Choucroute en boîte15331462-3 Αρακάς σε κονσέρβα Canned peas Erbsen in Dosen Pois en boîte15331463-0 Αποφλοιωµένα φασόλια σε κονσέρβα Canned shelled beans Ausgelöste Bohnen in Dosen Haricots écossés en boîte15331464-7 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα Canned whole beans Ganze Bohnen in Dosen Haricots entiers en boîte15331465-4 Σπαράγγια σε κονσέρβα Canned asparagus Spargel in Dosen Asperges en boîteCVPσελ 52 / 845 15331466-1 Ελιές σε κονσέρβα Canned olives Oliven in Dosen Olives en boîte15331470-2 Γλυκό καλαµπόκι Sweet corn Zuckermais Maïs doux15331480-5 Λαχανικά προσωρινής διατήρησης Provisionally preserved vegetables Vorläufig haltbar gemachtes Gemüse Légumes ayant subi un traitement de conservation temporaire15331500-2 Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι Vegetables preserved in vinegar In Essig konserviertes Gemüse Légumes conservés dans le vinaigre15332000-4 Επεξεργασµένα φρούτα και καρποί Processed fruit and nuts Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Nüssen Fruits et fruits à coque transformés15332100-5 Επεξεργασµένα φρούτα Processed fruit Verarbeitetes Obst Fruits transformés15332140-7 Επεξεργασµένα µήλα Processed apples Verarbeitete Äpfel Pommes transformées15332150-0 Επεξεργασµένα αχλάδια Processed pears Verarbeitete Birnen Poires transformées15332160-3 Επεξεργασµένες µπανάνες Processed bananas Verarbeitete Bananen Bananes transformées15332170-6 Ρήο Rhubarb Rhabarber RhubarbeCVPσελ 53 / 845 15332180-9 Πεπόνια Melons Melonen Melons15332200-6 Μαρµελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes Konfitüren und Marmeladen; Fruchtgelees; Frucht- oder Nussmuse und -pasten Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits à coque15332230-5 Μαρµελάδες από εσπεριδοειδή Marmalades Marmeladen Marmelades15332231-2 Μαρµελάδα πορτοκάλι Orange marmalade Orangenmarmelade Marmelade d'oranges15332232-9 Μαρµελάδα λεµόνι Lemon marmalade Zitronenmarmelade Marmelade de citrons15332240-8 Ζελέδες φρούτων Fruit jellies Fruchtgelees Gelées de fruits15332250-1 Πολτός φρούτων Fruit pastes Fruchtpasten Pâtes de fruits15332260-4 Πολτός ξηρών καρπών Nut pastes Nusspasten Pâtes de fruits à coque15332261-1 Φυστικοβούτυρο Peanut butter Erdnussbutter Beurre d'arachide15332270-7 Πουρέδες φρούτων Fruit purées Fruchtmuse Purées de fruitsCVPσελ 54 / 845 15332290-3 Μαρµελάδες Jams Konfitüren Confitures15332291-0 Μαρµελάδα βερίκοκο Apricot jam Aprikosenkonfitüre Confiture d'abricots15332292-7 Μαρµελάδα βατόµουρο Blackberry jam Brombeerkonfitüre Confiture de mûres15332293-4 Μαρµελάδα µαύρο φραγκοστάφυλο Blackcurrant jam Schwarze Johannisbeerkonfitüre Confiture de cassis15332294-1 Μαρµελάδα κεράσι Cherry jam Kirschkonfitüre Confiture de cerises15332295-8 Μαρµελάδα σµέουρο Raspberry jam Himbeerkonfitüre Confiture de framboises15332296-5 Μαρµελάδα φράουλα Strawberry jam Erdbeerkonfitüre Confiture de fraises15332300-7 Επεξεργασµένοι καρποί Processed nuts Verarbeitete Nüsse Fruits à coque transformés15332310-0 Καβουρδισµένοι ή αλατισµένοι ξηροί καρποί Roasted or salted nuts Geröstete oder gesalzene Nüsse Fruits à coque grillés ou salés15332400-8 ∆ιατηρηµένα φρούτα Preserved fruits Obstkonserven Conserves de fruitsCVPσελ 55 / 845 15332410-1 Αποξηραµένα φρούτα Dried fruit Trockenobst Fruits secs15332411-8 Επεξεργασµένα φραγκοστάφυλα Processed currants Verarbeitete Korinthen Raisins secs de Corinthe transformés15332412-5 Επεξεργασµένα σταφύλια Processed raisins Verarbeitete Rosinen Raisins transformés15332419-4 Σουλτανίνα Sultanas Sultaninen Sultanines15333000-1 Φυτικά υποπροϊόντα Vegetable by-products Pflanzliche Nebenerzeugnisse Sous-produits végétaux15400000-2 Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Animal or vegetable oils and fats Tierische oder pflanzliche Öle und Fette Huiles et graisses animales ou végétales15410000-5 Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Crude animal or vegetable oils and fats Rohe tierische oder pflanzliche Öle und Fette Huiles et graisses animales ou végétales brutes15411000-2 Ζωικά ή φυτικά έλαια Animal or vegetable oils Tierische oder pflanzliche Öle Huiles animales ou végétales15411100-3 Φυτικά έλαια Vegetable oils Pflanzenöle Huiles végétales15411110-6 Ελαιόλαδο Olive oil Olivenöl Huile d'oliveCVPσελ 56 / 845 15411120-9 Σουσαµέλαιο Sesame oil Sesamöl Huile de sésame15411130-2 Αραχιδέλαιο Groundnut oil Erdnussöl Huile d'arachide15411140-5 Έλαιο από καρύδα Coconut oil Kokosöl Huile de coco15411200-4 Μαγειρικό λάδι Cooking oil Kochfett Huile de cuisson15411210-7 Έλαιο για τηγάνισµα Frying oil Frittierfett Huile de friture15412000-9 Λίπη Fats Fette Graisses15412100-0 Ζωικά λίπη Animal fats Tierfette Graisses animales15412200-1 Φυτικά λίπη Vegetable fats Pflanzenfette Graisses végétales15413000-6 Στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων Solid residues of vegetable fats or oils Feste Rückstände von pflanzlichen Fetten oder Ölen Résidus solides de graisses ou huiles végétales15413100-7 Ελαιόπιτες Oil-cake Ölkuchen TourteauxCVPσελ 57 / 845 15420000-8 Εξευγενισµένα έλαια και λίπη Refined oils and fats Raffinierte Öle und Fette Huiles et graisses raffinées15421000-5 Εξευγενισµένα έλαια Refined oils Raffinierte Öle Huiles raffinées15422000-2 Εξευγενισµένα λίπη Refined fats Raffinierte Fette Graisses raffinées15423000-9 Υδρογονωµένα ή εστεροποιηµένα έλαια ή λίπη Hydrogenated or esterified oils or fats Gehärtete oder veresterte Öle und Fette Graisses ou huiles hydrogénées ou estérifiées15424000-6 Φυτικοί κηροί Vegetable waxes Pflanzliche Wachse Cires végétales15430000-1 Βρώσιµα λίπη Edible fats Speisefette Graisses comestibles15431000-8 Μαργαρίνη και παρόµοια παρασκευάσµατα Margarine and similar preparations Margarine und ähnliche Zubereitungen Margarine et préparations similaires15431100-9 Μαργαρίνη Margarine Margarine Margarine15431110-2 Ρευστή µαργαρίνη Liquid margarine Flüssige Margarine Margarine liquide15431200-0 Αλειφόµενα παρασκευάσµατα µειωµένης ή χαµη
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.