Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παν. Αναγνωστόπουλος Πολ. Μηχ., συνεργάτης ΙΟΚ§Συστήματα προκοστολόγησης εφαρμοζόμενα από τις Πολιτειακές Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών Εργων των ΗΠΑ§Γερμανικά συστήματα κοστολόγησης StLB - StLK§Το σύστημα SSM που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο§Συστήματα προκοστολόγησης λοιπών χωρών§Σύγκριση συστημάτων προκοστολόγησης χωρών του εξωτερικού με τα εφαρμοζόμενα στην χώρα Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.§Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος§ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ [*] Συστήματα προκοστολόγησης εφαρμοζόμενα από τις Πολιτειακές Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών Εργων των ΗΠΑ Ο όρος προκοστολόγηση (engineer’s estimate, design estimate), αναφέρεται στο προδημοπρασιακό στάδιο, ενώ όρος κοστολόγηση αναφέρεται στην παρακολούθηση και τελική αποτίμηση του κόστους της κατασκευής (construction estimate). Οι πολιτειακές Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών Εργων (ΔΣΕ) των ΗΠΑ (DOTs: Departments of Transportation) χρησιμοποιούν τυποποιημένα περιγραφικά τιμολόγια (Standard Items Lists), με σύντομη περιγραφή της εργασίας, του τρόπου επιμέτρησης και με παραπομπές στα ισχύοντα πρότυπα ASTM1 και AASHTO2 κατά περίπτωση για τα ενσωματούμενα υλικά και τις διαδικασίες των απαιτούμενων δοκιμών. Τα τυποποιημένα περιγραφικά τιμολόγια περιλαμβάνουν έως και 2000 άρθρα (ο αριθμός διαφέρει από Πολιτεία σε Πολιτεία) που καλύπτουν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, τις Η/Μ εγκαταστάσεις της οδού, την σήμανση-ασφάλεια και τα φυτοτεχνικά έργα. Εφαρμόζονται συστήματα δημοπράτησης είτε με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου βάσει προμέτρησης του ΚτΕ (BoQ: Bill of Quantities) είτε (σπανιότερα) με κατ’ αποκοπήν τίμημα για πλήρως αποπερατωμένο έργο. Κατά κανόνα, κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή (προσφορά μειοδότη - low bid). Ο προϋπολογισμός μελέτης (engineer’s estimate) άλλοτε κοινοποιείται προς τους διαγωνιζομένους και άλλοτε όχι. Οταν αναμένεται ευρεία συμμετοχή στην δημοπρασία συνήθως αναφέρεται ο προϋπολογισμός, είτε ως συνολικό ποσόν είτε ως περιοχή προεκτιμουμένου κόστους (π.χ. κατασκευή οδού ... εκτιμωμένης δαπάνης 4,5-5,0 εκατ. $). Αντίθετα, όταν το έργο είναι ειδικό ή δυσχερές ή σε απομακρυσμένη περιοχή, οπότε αναμένεται μικρή προσέλευση ενδιαφερομένων, δεν ανακοινώνεται ο προϋπολογισμός, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να επιρρεάσει το ύψος της προσφοράς (να την καθοδηγήσει σε δηλ. σε συγκεκριμένο ποσόν). Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος οι συμβάσεις με βάση κριτήρια επιτελεστικότητος (performance based contracts). Ως παράδειγμα αναφέρεται το εξής: Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα τύπου Α. Ελάχιστος αποδεκτός δείκτης ομαλότητος καταστρώματος IRI3 = a. Υστέρηση έως b% επιφέρει αναλογική μείωση τιμής, ενώ για μεγαλύτερη ο Ανάδοχος οφείλει να αποξηλώσει και να ανακατασκευάσει τον τάπητα. Εάν επιτευχθεί IRI καλύτερος του συμβατικού, κατά ποσοστό c% και άνω, ο Ανάδοχος δικαιούται πρόσθετη αμοιβή (καθορίζεται). Αρκετές Πολιτείες έχουν αρχίσει την εφαρμογή του μετρικού συστήματος και διαθέτουν εκδόσεις των τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων και στο μετρικό και στο αγγλοσαξωνικό σύστημα. Ορισμένες επίσης Πολιτείες διαθέτουν τα κείμενα και στην Ισπανική γλώσσα. Η προκοστολόγηση των έργων γίνεται από τον Μελετητή, με βάση τα άρθρα του εγκεκριμένου τιμολογίου του DOT. Σε περιπτώσεις έργων σημαντικής δαπάνης (π.χ. με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. δολ.) ο προϋπολογισμός μελέτης (estimated cost) ελέγχεται και από Σύμβουλο (auditor). Οι ΔΣΕ (DOTs) δημοσιεύουν κατά τακτά διαστήματα (συνήθως ανά έτος) αναλυτικούς πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημοπρασιών:1ASTM: American Society for Testing and Materials: Αμερικανική Εταιρεία Ελέγχων και Υλικών AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials: Αμερικανική Εταιρεία Πολιτειακών Στελεχών Διευθύνσεων Οδοποιίας και Μεταφορών 3 IRI: International Roughness Index κατά AASHTO PP 37-02 ή ASTM Ε 950 2IOK – 20091 / 42 −Ανά κατηγορία και μέγεθος έργου.−Ανά κομητεία (county ~ Νομός της Πολιτείας).−min προσφερθείσα τιμή κατ’ άρθρο και αντίστοιχη ποιότητα εργασιών.−Τιμή προσφοράς μειοδότη και αντίστοιχη ποσότητα (δεν είναι πάντοτε η min τιμή)−Μέση τιμή πολιτείας ανά εργασία, ανά κατηγορία έργου.Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση των προσφερομένων τιμών, συναρτήσει κυρίως της προβλεπομένης ποσότητας. Διαφοροποιήσεις εμφανίζονται επίσης μεταξύ των διαφόρων Κομητειών της Πολιτείας καθώς και μεταξύ κατηγοριών έργων. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία (συχνά και στις ιστοσελίδες των DOTs) αποτελούν χρήσιμα ‘’ιστορικά στοιχεία’’ (historical cost data) για την κατάρτιση των προϋπολογισμών μελλοντικών έργων. Πάντως η αξιοποίηση τέτοιων στοιχείων προϋποθέτει καλή γνώση του τεχνικού αντικειμένου, των τοπικών συνθηκών αλλά και των τάσεων της αγοράς (κυρίως όσον αφορά τα καύσιμα, τον χάλυβα και το τσιμέντο). Η κοστολόγηση των έργων (σε όλα τα στάδια υποποίησής τους, από τον αρχικό προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση του ωφελίμου χρόνου ζωής των) αποτελεί αντικείμενο εξειδικευμένων Κοστολόγων Μηχανικών (Cost Engineers, Value Engineers, Cost Assessors). Σημαντική πηγή πληροφόρησης αποτελούν οι εξειδικευμένοι εκδοτικοί οίκοι, όπως οι R. S. Means και McGraw-Hill, οι οποίοι συγκεντρώνουν και κωδικοποιούν κοστολογικά στοιχεία από όλη την Αμερικανική επικράτεια και τα διαθέτουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή on-line στο διαδίκτυο έναντι αμοιβής (αρκετά υψηλής εάν πρόκειται για όλους τους κατασκευαστικούς τομείς).IOK – 20092 / 42 Γερμανικά συστήματα κοστολόγησης StLB - StLK Ο οργανισμός GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen: Κοινή Επιτροπή για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής στην Kατασκευή, ιστοσελίδα www.gaeb.de),) έχει θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη πλήρως λογισμητοποιημένων συστημάτων διαχείρισης των άρθρων των περιγραφικών τιμολογίων εκτέλεσης των εργασιών. Η GAEB υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Χωροταξίας, Οικιστικής και Αστικής Ανάπτυξης (BMBau: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau). Συνεργάζεται στενά με την ICIS: International Construction Information Society: Διεθνής Κοινωνία της Πληροφορίας για την Κατασκευή (ιστοσελίδα www.icis.org). Εχει πρωτοστατήσει διεθνώς στην ανάπτυξη μεταφερτών συστημάτων κωδικοποίησης εργασιών (σε συνεργασία με την ICIS και την STABU της Ολλανδίας) βασισμένων στην γλώσσα XLM (extended markup language). Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα: § StLB (Standardleistungen-Bau: Πρότυπη βιβλιοθήκη περιγραφών οικοδομικών εργασιών) που αφορά τα οικοδομικά εν γένει έργα. Εχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον φορέα DIN (Deutsches Institut für Normung) και την εταιρεία Dr. Schiller-DBD. § StLK (Standardleistungskatalog) που αφορά τα έργα οδοποιίας και τα υδραυλικά έργα. Χαρακτηριστικων συστημάτων αυτών είναι η εξαιρετικά εκτενής ανάλυση των κατασκευαστικών αντικειμένων. Καλύπτονται ικανοποιητικά όλα τα αντικείμενα εργασιών που απαντώνται στην πράξη, τόσο ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όσο ως προς τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι υπηρεσίες παρέχονται με αμοιβή σε συνδρομητική βάση μέσω του διαδικτύου. Τα άρθρα δομούνται ιεραρχικά και πολυπαραμετρικά (δενδροειδής δομή) Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των οπτοπλινθοδομών: -Είδος τούβλων (επιλογή από πίνακα τυποποιημένων προϊόντων κατά DIN EN) Τύπος τοιχοδομής Αριθμός εμφανών όψεων Τύπος κονιάματος (κατά DIN EN) Τρόπος έδρασης τοίχου Σταθμη από το δάπεδο εργασίας Επιφάνεια τοιχοδομής (διαστάσεις, μέγεθος) Τύπος αρμολογήματοςΕίναι εμφανές το πλήθος των προκυπτόντων συνδυασμών για το αντικείμενο ‘’οπτοπλινθοδομή’’. Τα περιγραφικά άρθρα είναι σύντομα, σαφή και παραπέμπουν στις ισχύουσες κατά περίπτωση κανονιστικές διατάξεις: ATV: Algemeine Teknische Bedingungen: Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ZTV: Zusätsliche Teknische Bedingungen: Συμπληρωματικές Τεχνικές Απαιτήσεις (πρόσθετοι συμβατικοί όροι και οδηγίες), καθώς και τα ισχύοντα πρότυπα DIN EN και εθνικά DIN Γερμανίας. Οι Γενικοί και Ειδικοί Συμβατικοί Όροι & Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κανονιστικά κείμενα, αλλά όχι Νόμοι του Κράτους. Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Δημοσίου ως Εντολέα και της ιδιωτικής επιχείρησης ως Αναδόχου διέπονται από τον αστικό κώδικα.IOK – 20093 / 42 Το σύστημα StLB, είναι πλήρως λογισμητοποιημένο και αποτελεί κατ’ ουσίαν γενήτρια παραγωγής περιγραφικών άρθρων. Η σύνδεσή του με δυναμικές βάσεις δεδομένων παρέχει την δυνατότητα απόκτησης προσφάτων τιμών μονάδος για όλα τα “παραγόμενα” περιγραφικά άρθρα εργασιών, καθώς και ανάλυση του κόστους ανά απασχολούμενο πόρο (εργασία, υλικά εξοπλισμός κατ’ άρθρο εργασιών). Η Γερμανική πρακτική θα μπορούσε, καθ' όλες τις ενδείξεις, να αποτελέσει μια καλή αφετηρία για την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου κατασκευής των έργων στην Ελλάδα (Δημοσίων και κατ’ επέκταση και Ιδιωτικών), υπό την έννοια της μεταφοράς τεχνογνωσίας και όχι με την ανάπτυξη ενός εξελληνισμένου γερμανικού συστήματος. Κατά την Γερμανική πρακτική δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο για τις υποδομές όσο και για τα δημόσια κτίρια, σε δύο αλληλένδετα θέματα: -την εκτίμηση του κόστους (Kostenermittlung) : προ-δημοπρασιακά-τον έλεγχο του κόστους(Kostenkontrolle): κατά την υλοποίηση του έργουΓενικά, οι μελέτες των έργων εκπονούνται από ιδιώτες Μηχανικούς και όχι από την Δημόσια Διοίκηση. Οσον αφορά τις υποδομές, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες οδών και γεφυρών έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιες τις εκτιμήσεις κόστους των μελετητών. Στον τομέα των δημοσίων κτιρίων, αποτελεί συνήθη πλέον πρακτική η ανάθεση του ελέγχου των εκτιμήσεων κόστους οι οποίες καταρτίζονται από τους μελετητές σε ειδικό σύμβουλο (Projeksteurer, PS - Project Manager). Βασικά εργαλεία και πηγές για την εκτίμηση και έλεγχο του κόστους: -STLKΚατάλογος τυποποίησης προσφερομένων τιμών μονάδος στην οδοποιία, τη γεφυροποιία και τα υδραυλικά έργα.-STLBΒάση δεδομένων για τις κτιριακές μελέτες.-DIN 276 "Κόστος Κτιριακών Εργων" ("Kosten im Hochbau"), πρότυπο για τις διαδοχικές εκτιμήσεις του κόστους των κτιριακών έργων.-ZBWBΚέντρο Οικονομικών Πληροφοριών για το κόστος δημοσίων κτιρίων στο Κρατίδιο Βάδης-Βυτεμβέργης, Freiburg im Breisgau.-ΒΚΙΚέντρο Πληροφοριών του Επιμελητητίου Γερμανών Αρχιτεκτόνων για τα κόστη κατασκευής, Στουτγάρδη.Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο BMVBW (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), στο οποίο έχουν πρόσφατα συγχωνευθεί τα μέχρι πρότινος Υπουργεία Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων - Οικισμού, έχει αρμοδιότητες στην περιφερειακή πολιτική και στα δίκτυα συγκοινωνιών μεγάλης κλίμακας. Τα Κρατίδια (Länder) είναι αρμόδια για τις δραστηριότητες κατασκευής και συντήρησης του ομοσπονδιακού δικτύου συγκοινωνιακών αξόνων μέσω των διαφόρων περιφερειακών υπηρεσιών οδών και γεφυρών, υπό την έγκριση του BMVBW. Προκειμένου να επιτύχουν την υπαγωγή μίας δραστηριότητας σε γενικό επενδυτικό πρόγραμμα, τα Κρατίδια έχουν την τάση να υποεκτιμούν κατ' αρχήν το κόστος του έργου, έστω κι' αν στη συνέχεια χρειαστεί να ζητήσουν συμπληρωματικές πιστώσεις κατά τη φάση της μελέτης. Για την προοδευτική εξάλειψη των πρακτικών αυτών έχουν αποσταλεί από το BMVBW προς τις περιφερειακές αρχές σχετικές συστάσεις.IOK – 20094 / 42 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάθε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης του έργου συνοδεύεται από μία κοστολογική εκτίμηση της οποίας η ακρίβεια βαίνει αυξανόμενη. Η πρώτη εκτίμηση κόστους, που απαιτείται για την έγκριση της ένταξης του έργου στο γενικό πρόγραμμα των ομοσπονδιακών οδικών δικτύων, καταρτίζεται από τη Δημόσια Διοίκηση με παραμετρικές σχέσεις που έχουν προκύψει από ιστορικά κοστολογικά στοιχεία παρεμφερών έργων με κριτήρια την φύση και το ανάγλυφο του εδάφους, τα χαρακτηριστικά της τυπικής διατομής και της χάραξης της οδού, τον εξοπλισμό της οδού, τις τοπικές συνθήκες κ.λ.π. Κατά το στάδιο της προμελέτης, βελτιώνεται η αρχική εκτίμηση κόστους (είναι πλέον μεγαλύτερης ακρίβειας), με βάση τα χαρακτηριστικά του χωροθετημένου διαδρόμου διέλευσης της οδού (corridor), τα περιβαλλοντικά θέματα και τα στοιχεία των μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων (όπως πχ. γέφυρες, σήραγγες, προστασία πρανών κλπ). Η εκτίμηση κόστους κατά την προμελέτη γίνεται είτε από τον Μελετητή είτε από την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση Στο επόμενο στάδιο της μελέτης (οριστική μελέτη, μελέτη δημοπράτησης), οι Περιφερειακές Δημόσιες Αρχές απευθύνονται πάντοτε σε Μελετητές για την εκτίμηση του κόστους των εργασιών. Το σύστημα αμοιβής των Αρχιτεκτόνων και των Μηχανικών αποτελεί αντικείμενο ενός αναλυτικότατου κανονισμού, του ΗΟΑΙ4, ο οποίος όμως δεν παρέχει κανένα κίνητρο στον Μελετητή για την μείωση του κόστους, αφού αυτός αμοίβεται με βάση τη δική του εκτίμηση του κόστους εργασιών και όχι κατ' αποκοπήν. Το σύστημα αυτό έχει το μειονέκτημα ότι επιτρέπει στο Μελετητή ακόμη και να επωφεληθεί από την αύξηση του κόστους εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Αντίθετα, πλεονέκτημα του ΗΟΑΙ είναι ο εξαιρετικά ακριβής καθορισμός των παρεχομένων υπηρεσιών του Αρχιτέκτονα ή του Μηχανικού που έχει την ευθύνη κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου. Οι αμοιβές ως επί τοις εκατόν ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, κυμαίνονταιαπό 5% για ένα μεγάλο έργο μέχρι 10% για ένα μικρό έργο, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης των εργασιών. Το αυξημένο επίπεδο των αμοιβών και η ακριβής περιγραφή των παρεχόμενων από τον Μελετητή υπηρεσιών προσφέρουν ένα πλεονέκτημα: την ομοιογενή παρουσίαση των τεχνικών περιγραφών και του καταλόγου ποσοτήτων (προμέτρηση), ο οποίος κατά κανόνα βασίζεται στα στοιχεία του καταλόγου STLK και στις απαιτήσεις του VOB5. Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος παραλείψεων ή αυθαιρεσιών κατά την εκτίμηση του κόστους. Γενικώς οι Περιφερειακές Υπηρεσίες διαθέτουν βάσεις δεδομένων με στατιστικά στοιχεία από πρόσφατες δημοπρατήσεις. Σε ορισμένα Κρατίδια, όπως π.χ. στην ΡηνανίαΠαλατινάτο, έχουν δημιουργηθεί οργανισμοί εξειδικευμένοι σε αρχικές εκτιμήσεις κόστους των έργων οδοποιίας ή των έργων κατασκευής δημοσίων κτιρίων. Για τους ομοσπονδιακούς δρόμους, η έγκριση των μελετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε επίπεδο Κρατιδίου γίνεται από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό. Ο κοστολογικός πίνακας που επισυνάπτεται στο φάκελο του έργου συμπεριλαμβάνει και το κόστος των απαιτουμένων απαλλοτριώσεων. Στη Γερμανία (και στη Γαλλία), έχουν δημιουργηθεί κέντρα πληροφόρησης (ιδιωτικές εταιρείες) που παρέχουν υποστήριξη προς τους Μελετητές, υπό την μορφή στοιχείων που4ΗΟΑΙ: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure: Κώδικας Αμοιβών Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών 5 VOB: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DIN 1960:2006): Συμβατικοί όροι ανάθεσης Δημοσίων Εργων – Πλήρης τεκμηρίωση στην ιστοσελίδα www.vob-online.deIOK – 20095 / 42 προκύπτουν από κατάλληλα δομημένες βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες μέσω του δικτύου σε συνδρομητική βάση (έναντι αμοιβής). ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Οι μελέτες των δημοσίων κτιρίων είναι αρμοδιότητος των Περιφερειακών Αρχών Δημόσιας Διοίκησης, είτε πρόκειται για πολιτικά είτε για στρατιωτικά κτίρια. Εφόσον πρόκειται για ομοσπονδιακά έργα, το Κρατίδιο ενεργεί κατ' εντολή της Ομοσπονδίας. Γενικά καλούναι ιδιώτες Μηχανικοί, ο δε ακριβής καθορισμός των καθηκόντων τους καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται από τον ΗΟΑΙ, κανονισμό που ισχύει σε εθνικό επίπεδο για τις αμοιβές των Αρχιτεκτόνων και των Μηχανικών. Στα κτιριακά έργα η εκτίμηση του κόστους σε επίπεδο προμελέτης (Kostenschätzung) είναι ακόμη προσεγγιστική (δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των λεπτομερειών και των τελειωμάτων που το επιρρεάζουν σημαντικά). Ουσιώδης είναι ο υπολογισμός του κόστους (Kostenberechnung) στο στάδιο της οριστικής μελέτης του έργου. Ολοι οι Αρχιτέκτονες δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν σωστά το κόστος των έργων, και για τον λόγο αυτό, ήδη από την φάση της πρώτης εκτίμησης του κόστους (Programmkosten: κοστολόγηση σε προγραμματικό επίπεδο), καλούνται εξωτερικοί ως προς τη Δημόσια Διοίκηση ειδικοί κοστολόγοι. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο BMVBW αντιμετωπίζει θετικά την ανάθεση των ελέγχων των ποιοτικών χαρακτηριστικών και του κόστους σε ειδικούς, έτσι ώστε να επισημαίνονται εγκαίρως τυχόν προβλήματα των μελετών και να δρομολογούνται λύσεις. Έτσι, για πολλά δημόσια κτιριακά έργα, ιδιαίτερα όταν το κόστος του έργου υπερβαίνει τα 10 εκ.€, ο ΚτΕ υπογράφει δύο συμβάσεις: μία με τον Μελετητή και μία με τον Projektsteuerer (PS Project Manager). Κατά κανόνα οι PS - PM είναι μέλη του κλαδικού οργάνου DVP6 και ελέγχουν την ποιότητα και τα κόστη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, και ιδιαίτερα κατά τη φάση του σχεδιασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 31 του ΗΟΑΙ και σε εφαρμογή των προτύπων DIN 276 και 277. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Projektsteuerer καλύπτουν τα εξής αντικείμενα: α. Φάση προετοιμασίας, οργάνωσης, πληροφόρησης, συντονισμού, τεκμηρίωσης β. Ποιότητα και ποσότητες εργασιών έργου γ. Κόστος και χρηματικές ροές (cash-flow). δ. Παραλαβή και θέση σε λειτουργία του έργου (commissioning) Οταν η σύμβαση ενός PS καλύπτει το σύνολο των τεσσάρων αυτών ενοτήτων παρεχόμενων υπηρεσιών, η αμοιβή του είναι της τάξης του 1% επί του κόστους ενός μεγάλου έργου, 2% ενός μεσαίου έργου και 3% ενός μικρού έργου. Το πρότυπο DIN 276 "Κόστη Κτιριακών Έργων" περιλαμβάνει ουσιώδεις ορισμούς και καθορίζει το πλαίσιο της κοστολογικής διερεύνησης κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου. Ετσι όλοι οι Φορείς ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα (στάδια) για την εκτίμηση και τον έλεγχο του κόστους των έργων: 1.Programmkosten (αποκαλείται επίσης και Kostenrahmen για τα ιδιωτικά κτίρια): προγραμματικό κόστος2.Kostenschätzung: εκτίμηση κόστους3.Kostenberechnung: αναλυτικοί κοστολογικοί υπολογισμοί6Deutsche Verband der Projektsteuerer: Γερμανική Ενωση Συμβούλων Διοίκησης Εργων (Project Managers) – ιστοσελίδα www.dvpev.deIOK – 20096 / 42 Κατά το στάδιο 1, δεν έχει ορισθεί ακόμη ο Μελετητής, ενώ η ανάθεση καθηκόντων σε Σύμβουλο (PS) είναι προαιρετική. Κατά το στάδιο 2, (σχεδιαμός - Planung), ο Μελετητής κάνει την πρώτη εκτίμησή του και ο PS έχει ήδη εγκατασταθεί στο έργο. Κατά το στάδιο 3 οι εκτιμήσεις για τα κόστη είναι πλέον πολύ αναλυτικές και συμβατές με το σύστημα STLB, με βάση δε τα οριστικά πλέον προμετρητικά στοιχεία καλούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να υποβάλουν προσφορές, Για το καθένα από τα τρία αυτά στάδια, οι ειδικοί σε θέματα κόστους των έργων έχουν στη διάθεση τους τα στοιχεία, τα οποία παρέχονται από εταιρείες όπως οι ΒΚΙ7, WEKA8 και SIRADOS9. Στις κρατικές υπηρεσίες υπάρχουν επίσης διαθέσιμες και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα κόστη, ο χαρακτήρας τους όμως δεν είναι δημόσιος, επειδή προκύπτουν από τα αποτελέσματα δημοπρατήσεων. Ωστόσο, σε ορισμένα Κρατίδια, οι μέσες τιμές μονάδος που προκύπτουν από πρόσφατες δημοπρατήσεις είναι στη διάθεση των ΚτΕ που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Η εκτίμηση και ο έλεγχος του κόστους γίνεται κατά περίπτωση: (α) (β) (γ)σε γεωμετρικό επίπεδο, με βάση τις επιφάνειες ή τους όγκους της κατασκευής, σε επίπεδο κατασκευαστικών στοιχείων, για το στάδιο δημοπράτησης με βάση τα STLK και STLΒ.Το Κέντρο Πληροφοριών ΒΚΙ της Στουτγάρδης παρέχει τρείς τύπους υπηρεσιών: 1.Εφαρμογών Η/Υ για την κατάρτιση προγραμμάτων και την εκτίμηση του κόστους.2.Γενικών πληροφοριών για το κόστος των κτιρίων με βάση στοιχεία προερχόμενα από μεγάλο αριθμό καρασκευών στο σύνολο της Γερμανικής επικράτειας.3.Προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων του ΒΚΙ για την ανάκτηση πληροφοριώνΤο Κέντρο Πληροφοριών της Στουτγάρδης, το ΒΚΙ, που απασχολεί σε μόνιμη βάση πενήντα περίπου άτομα, παρέχει υψηλής στάθμης υπηρεσίες κοστολογικής υποστήριξης στην Δημόσια Διοίκηση και στους Μελετητές, τόσο στο στάδιο του προγραμματισμού όσο και στη συνέχεια, στο στάδιο του σχεδιασμού. Η WEKA λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, και περέχει σε συνδρομητική βάση ή μέσω CD πληροφορίες τιμών μονάδος κατ’ άρθρο των StLB και STLK. Τα στοιχεία της είναι αναλυτικότερα εκείνων του ΒΚΙ και επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση. Η SIRADOS (AUM), μία άλλη πηγή επί πληρωμή πληροφοριών, παρέχει πληροφορίες τιμών σε επίπεδο κατασκευαστικών στοιχείων και κατ’ άρθρο των StLB και STLK. Από την πλευρά του, και ο Δημόσιος Τομέας διαθέτει στατιστικές πληροφορίες για το κόστος ολοκληρωθέντων έργων, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι κατά κανόνα εσωτερικής χρήσης (ενδοϋπηρεσιακή προσπέλαση).789ΒΚΙ: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, www.baukosten.de -- Κέντρο κοστολογικών πληροφοριών για την κατασκευή του Γερμανικού Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων, στην Στουτγάρδη WEKA MEDIA Fachinformations-Lösungen im Business-to-Business- und Business-to-GovernmentBereich, www.weka.de -- Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής πληροφόρησης SIRADOS: Ausschreibungstexte · Baupreise · Technische Vertragsbedingungen · Elemente/Bauteile, www.sirados.de, www.baupreise.de -- Παραχή υπηρεσιών στους τομείς δημοπράτησης, κοστολόγησης, τεχνικών προδιαγραφών. Παραγωγή ειδικού λογισμικού – βάσεις δεδομένων on-line για συνδρομητέςIOK – 20097 / 42 Στο Κρατίδιο Βάδης- Βυττεμβέργης λειτουργεί το Κέντρο Οικονομικών Πληροφοριών του Freiburg που προσφέρει στις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και στον ιδιωτικό τομέα την δυνατότητα βελτίωσης της αξιοπιστίας των πρώτων εκτιμήσεων των μελλοντικών έργων. Τέλος, το σύστημα STLB, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, σήμερα είναι προσβάσιμο μέσω υπολογιστή και η συνεχής επικαιροποίησή του το καθιστά ένα δυναμικό εργαλείο. Σημειώνεται ότις στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ελλείψεις που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους του κόστους οφείλονται σε παραλείψεις του Αρχιτέκτονα και όχι σε αδυναμίες της τυποποίησης ή σε ανεπάρκεια των ίδιων των πληροφοριών (υψηλής στάθμης αμφότερα στην Γερμανία). Στην Γερμανία συνήθως καταρτίζονται συμβάσεις ανά επιμέρους αντικείμενα (lots) με εξειδικευμένες επιχειρήσεις και όχι μία μοναδική σύμβαση γενικού χαρακτήρα με μία ανάδοχο επιχείρηση. Κατά κανόνα η πληρωμή των επιχειρήσεων διενεργείται με βάση τις ποσότητες που πραγματικά εκτελούνται επί τη βάσει τιμών μονάδος τις οποίες οι ίδιες έχουν ορίσει στην προσφορά τους. Έτσι, στη Γερμανία η προσφυγή σε ένα συνολικό κατ' αποκοπήν τίμημα αποτελεί την εξαίρεση.IOK – 20098 / 42 Το σύστημα SSM που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο Ηδη από το 1922 το Ινστιτούτο Επιμετρητών (Surveyor’s Institute) ανέπτυξε πλαίσιο κανόνων για την μέτρηση των εργασιών, την Τυποποιημένη Μεθοδολογία Μετρήσεων (Standard Method of Measurement: SMM). To Surveyor’s Institute μετεξελίχθηκε στον Φορέα που σήμερα φέρει την επωνυμία RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors: Βασιλικό Ινστιτούτο Διπλωματούχων Επιμετρητών. SSMs έχουν εκδοθεί για διάφορες κατηγορίες έργων: οικοδομικά, έργα Πολιτικού Μηχανικού, οδικά έργα. Η Πρότυπη Μεθοδολογία (Κώδικας) Μέτρησης Εργασιών Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CESMM3: Civil Engineering Standard Method of Measurement) εγκρίθηκε από το Επιμελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (ICI: Institution of Civil Engineers) και την Ομοσπονδία Εργοληπτών Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Federation of Civil Engineering Contractors) της Μεγ. Βρετανίας. Η τρίτη έκδοση του SMM, η πλέον πρόσφατη, δημοσιεύθηκε το 1991. Ο κώδικας έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες σύνταξης των πινάκων εργασιών των συνήθων έργων και δεν καλύπτει σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές ή οικοδομικές εργασίες που δεν απαντώνται συχνά στις συμβάσεις έργων Πολιτικού Μηχανικού. Οι πίνακες εργασιών (bills of quantities) αποσκοπούν: (α)Στην παροχή επαρκών πληροφοριών για τις εργασίες για την ευχερή και ακριβή προετοιμασία των προσφορών(β)Μετά την ανάθεση της σύμβασης, να αποτελέσουν, συμπληρωμένοι πλέον με τις τιμές προσφοράς, την βάση για την αποτίμηση και πιστοποίηση των συντελουμένων εργασιών.Αρχές διαμόρφωσης του CESMM Για την επίτευξη των στόχων αυτών ο πίνακας εργασιών πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπο ώστε οι εργασίες που εμφανίζουν κοστολογικές διαφοροποιήσεις (έστω και αν είναι της ίδιας φύσεως) να εμπεριέχονται σε ιδιαίτερα άρθρα. Ακόμη δε, οι περιγραφές των άρθρων πρέπει να είναι απλές και κατά το δυνατόν συντομότερες. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ποσοτήτων (προμέτρηση). Ο CESMM προβλέπει κατηγοριοποίηση των εργασιών (Work Classification), οδηγίες για την κατανομή του κατασκευαστικού αντικειμένου σε επιμέρους εργασίες, για τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχει το κάθε άρθρο, την μονάδα μέτρησης και την μέθοδο μέτρησης για τον προσδιορισμό της ποσότητας. Περιγραφές εργασιών (items descriptions) Οι συνήθως απαντώμενες εργασίες στα έργα Πολιτικού Μηχανικού κατατάσσονται σε 26 κύριες κατηγορίες (main classes), υπό τα στοιχεία του αγγλικού αλφάβητου Α-Ζ. Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει μέχρι τρεις ομάδες (divisions), στις οποίες κατατάσσονται οι εργασίες της κατηγορίας με λεπτομερέστερα κριτήρια, κάθε δε ομάδα αναλύεται περαιτέρω σε έως 8 ενότητες. Οι περιγραφές των εργασιών διαμορφώνονται ιεραρχικά και περιλαμβάνουν στοιχεία από τις υπερκείμενες ομάδες και κατηγορίες. Π.χ. η Κατηγορία Η (πρόχυτο σκυρόδεμα): περιλαμβάνει τρεις ομάδες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι προχύτου σκυροδέματος, η δεύτερη κατατάσσει τα στοιχεία με βάση τις διαστάσεις τους και η τρίτη με βάση την μάζα τους. Κατά συνέπειαIOK – 20099 / 42 κάθε άρθρο κατασκευής από πρόχυτο σκυρόδεμα θα περιγράφει το στοιχείο με βάση τον τύπο, τις διαστάσεις και την μάζα του. Μέθοδος περιγραφής Για την αποφυγή εκτενών περιγραφών τα άρθρα των μονίμων εργασιών (permanent works), προσδιορίζουν απλώς το αντικείμενο και δεν περιλαμβάνουν τις φάσεις εκτέλεσης ή τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Π.χ. Η περιγραφή είναι:Απλός, στρογγυλός χάλυβας οπλισμών κατά BS 4499, ονομαστικής διαμέτρου 20 mmκαι όχι:Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, κοπή, κάμψη και τοποθέτηση απλού, στρογγυλού χάλυβα οπλισμών κατά BS 4499, ονομαστικής διαμέτρου 20 mmΌταν από το αντικείμενο εργασιών εξαιρούνται κάποια στάδια ή φάσεις, τότε γίνεται ρητή αναφορά στην σχετική περιγραφή. Π.χ. Απλός, στρογγυλός χάλυβας οπλισμών κατά BS 4499, ονομαστικής διαμέτρου 20 mm, χωρίς την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου. Αντικείμενα εργασιών που υπάγονται σε δύο κατηγορίες (classes) απαιτούν την ρητή αναφορά των εξαιρουμένων κατά περίπτωση σταδίων/φάσεων εκτέλεσης Π.χ. Οι περιγραφές των ενσωματουμένων στο σκυρόδεμα μεταλλικών στοιχείων πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα εάν συμπεριλαμβάνονται τόσο στην κατηγορία G για την ενσωμάτωση όσο και στην κατηγορία Ν για την προμήθεια. Επιμερισμός αντικειμένων εργασιών (βαθμός ανάλυσης εργασιών) Τα αντικείμενα εργασιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα ποσοτήτων (ΒοQ) πρέπει να αναλύονται κατά τρόπο ώστε να μην περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά από κάθε Ομάδα (division) της Κατηγορίας (Class). Π.χ. Ένα πρόχυτο αντικείμενο από σκυρόδεμα δεν θα υπάγεται σε περισσότερους του ενός τύπους σκυροδέματος της πρώτης ομάδας της κατηγορίας Η, ούτε θα είναι διαστάσεων εκτός των ορίων μιάς εκ των ενοτήτων της δεύτερης ομάδας, ούτε μάζας εκτός των ορίων μιας εκ των ενοτήτων της τρίτης ομάδας. Θα υπάρχουν τόσα άρθρα ώστε να καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση (δηλ. δεν επιτρέπεται ομαδοποίηση). Μονάδα μέτρησης/τρόπος μέτρησης Η μονάδα μέτρησης καθορίζεται σε επίπεδο κατηγορίας και έχει εφαρμογή για οποιονδήποτε συνδυασμό περιγραφικών χαρακτηριστικών. Το αυτό ισχύει και για τον τρόπο μέτρησης. Κανόνες Ανά κατηγορία εργασιών καθορίζονται τέσσερις τύποι κανόνων (rules), οι οποίοι έχουν εφαρμογή σε μία ή περισσότερες ενότητες των ομάδων της κατηγορίας. (καθορίζεται ανά περίπτωση) i.Κανόνες μέτρησης (measurement rules) Καθορίζεται κατά περίπτωση ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών και παρέχονται οδηγίες για την υπαγωγή της εργασίας συγκεκριμένη ενότητα της ομάδας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της (διαστάσεις κλπ). Γενικώς δεν μετρώνται επικαλύψεις, απομειώσεις και φθορές.IOK – 200910 / 42 Κανόνες προσδιορισμού (definition rules)ii.Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής των άρθρων των εργασιών και της σημασίας των όρων που χρησιμοποιούνται στις ενότητες κατάταξης των εργασιών (ορολογίου τρίτου επιπέδου). (Π.χ. επιμήκεις πλάκες πλάτους μικρότερου του 1,00 m εντάσσονται στην ενότητα των δοκών, οι εκσκαφές δανειοθαλάμων εντάσσονται στις γενικές εκσκαφές, το μήκος των τενόντων προέντασης μετράται μεταξύ των εξωτερικών παρειών των πλακών αγκύρωσης κ.ο.κ.). Περιλαμβανόμενα αντικείμενα/εργασίες (coverage rules)iii.Οι αναφερόμενες εργασίες ή ενσωματούμενα στοιχεία θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα (σε επίπεδο ενότητας), εφ’ όσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Οι κανόνες δεν καθορίζουν το σύνολο των αντικειμένων που περιλαμβάνεται στο άρθρο, και δεν αποκλείουν την υπαγωγή κάποιου αναφερομένου επί μέρους αντικειμένων στην κατηγορία των Ειδικών Επιβαρύνσεων (method related charges). Π.χ. τα άρθρα των γεωτεχνικών ερευνών θεωρείται ότι περιλαμβάνουν την επεξεργασία και υποβολή των αρχείων και των αποτελεσμάτων - τα άρθρα των πασσάλων θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν την αποκομιδή του εκσκαπτόμενου εδαφικού υλικού - τα άρθρα του σιδηροπλισμού θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τους αποστατήρες κ.ο.κ. Πρόσθετοι κανόνες για τις περιγραφές (additional description rules)iv.Όταν δίδονται πρόσθετοι περιγραφικοί κανόνες, πρέπει να προβλέπονται ιδιαίτερα άρθρα για κάθε αντικείμενο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Π.χ. ο πρόσθετος κανόνας περιγραφής Α1 της κατηγορίας Η προβλέπει τον καθορισμό της κατηγορίας σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται ιδιαίτερα άρθρα για τους συγκεκριμένους τύπους προκατασκευασμένων στοιχείων ανά κατηγορία σκυροδέματος. Με βάση τα προαναφερθέντα οι πίνακες του CESMM3 έχουν γενικώς την μορφή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .... Πρώτη ομάδα η 1 ενότηταΔεύτερη ομάδα η 1 ενότηταΤρίτη ομάδα η 1 ενότηταΚανόνες μέτρησηςΚανόνες προσδιορισμούΠεριλαμβανόμεναΠροσθ. Περιγρ. κανόνες2η ενότητα ηη3 ενότητα2 ενότητα8η ενότητα3η ενότητα2η ενότητα(οι οριζόντιες διαχωριστικές γραμμές συσχετίζουν τις ενότητες των ομάδων και τους κανόνες και διαφοροποιούνται κατά περίπτωση) Κάθε άρθρο χαρακτηρίζεται από το γράμμα της κατηγορίας και τον αριθμό που επιλέγεται από τις στήλες των ομάδων (υποχρεωτικά όλων) ⇒ Η 1 2 1 κ.ο.κ. Οι 26 κατηγορίες εργασιών κατά CESMM3 είναι οι ακόλουθες:IOK – 200911 / 42 Α Β C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZΓενικά αντικείμενα Ερευνα εδάφους Γεωτεχνικές κλπ εξειδικευμένες εργασίες Κατεδαφίσεις και καθαρισμός εργοταξίου Χωματουργικές εργασίες Χυτό επί τόπου σκυρόδεμα Διάφορες εργασίες σκυροδέματος Πρόχυτα στοιχεία από σκυρόδεμα (προκατασκευασμένα) Σωληνουργικές εργασίες - σωλήνες Σωληνουργικές εργασίες - εξαρτήματα και δικλείδες Σωληνουργικές εργασίες - φρεάτια και διάφορες σωληνουργικές εργασίες Σωληνουργικές εργασίες - στηρίγματα & προστασία - διάφορα τοποθέτησης & εκσκαφών Φέρουσες μεταλλικές κατασκευές Διάφορες μεταλλικές κατασκευές Ξυλεία Πάσσαλοι Διάφορα πασσαλώσεων Οδοί και οδοστρώματα Σιδηροδρομικές γραμμές Σήραγγες Οπτοπλινθοδομές - ξηρά δόμηση - λιθοδομές Χρωματισμοί Στεγανοποιήσεις Διάφορες εργασίες Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης και συναφείς εργασίες Συνήθεις οικοδομικές εργασίεςΠαρατίθενται χαρακτηριστικοί πίνακες. ΚΑΤΗΡΟΡΙΑ Α : ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Περιλαμβάνονται: Γενικές υποχρεώσεις, εργοταξιακές εξυπηρετήσεις και εγκαταστάσεις, προσωρινά έργα, δοκιμές υλικών και κατασκευών, απρόβλεπτες δαπάνες, αρχικές δαπάνες (κινητοποίηση) Περιλαμβάνονται αντικείμενα για την κάλυψη των στοιχείων κόστους που δεν μπορούν να ληφθούν αναλογικά ως προς τις ποσότητες των Μονίμων Εργων ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 1 Συμβατικές απαιτήσεις2 Ειδικές απαιτήσειςΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 1 Εγγυητική καλής εκτέλεσης 2 Ασφάλιση έργου 3 Ασφάλιση υπερ τρίτων 1 Στέγαση υπηρεσιών Επίβλεψης 2 Παραχή υπηρεσιών για το προσωπικό της ΕπίβλεψηςIOK – 2009ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ1 2 3 1 2Γραφεία Εργαστήρια Θάλαμοι Μεταφορικά μέσα Τηλέφωνα12 / 42 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 3 Μέσα προς χρήση από την ΕπίβλεψηΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ 1 Εξοπλισμός Γραφείων Εργαστηριακός εξοπλισμός Τοπογραφικά όργανα Οδηγοί Βοηθοί τοπογραφικού συνεργείου 3 Βοηθοί εργαστηρίου2 3 4 Διάθεση βοηθητικού 1 προσωπικού στην Επίβλεψη 25 Δοκιμές υλικών 6 Δοκιμές κατασκευών 7 Προσωρινά έργαΕκτροπές κυκλοφορίας Κυκλοφοριακή σήμανση Οδοί προσπέλασης Γεφυρώσεις Προφράγματα Αντλήσεις Αποστραγγίσεις Παροχή πεπιεμένου αέρα στην σήραγγα1 Eγκαταστάσεις - κτίρια1 2 3 4 52 Υπηρεσίες3 Εξαρτώμενες από την μεθοδολογία κατασκευής επιβαρύνσεις1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4Γραφεία Εργαστήρια Θάλαμοι Αποθήκες Καντίνες και αίθουσες συγκέντρωσης Ηλεκτρική παροχή Παροχή νερού Ασφάλεια εργοταξίου Πινακίδες έργου, περίφραξη Διακίνηση στο εργοτάξιο Μεταφορές προσωπικού Παροχές στο προσωπικό Γερανοί Μεταφορικά μέσα Χωματουργικά μηχανήματα Συμπυκνωτές Παραγωγής σκυροδέματος Μεταφοράς σκυροδέματος Εμπηξης πασσάλων Διατρησης πασσάλων Τοποθέτησης σωλήνων Οδοστρωσίας Κατασκευής σηράγγων Παραγωγής αδρανών Γεωτρήσεων Εκτροπές κυκλοφορίας Σήμανση - σηματοδότηση Οδοί προσπέλασης Γεφυρώσεις3 Μηχανικός εξοπλισμός3 Εξαρτώμενες από την μεθοδολογία κατασκευής επιβαρύνσεις4 Μηχανικός εξοπλισμός5 Προσωρινές κατασκευέςIOK – 200913 / 42 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ6 Προσωρινές κατασκευές7 Επίβλεψη και εργασία4 Απρόβλεπτα1 Απολογιστικές εργασίεςΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ 5 Προφράγματα 6 Αντλήσεις 7 Αποστραγγίσεις 8 Παροχή πεπιεμένου αέρα στην σήραγγα 1 Ικριώματα προσπέλασης 2 Ικριώματα αντιστήρικης υποστήλωσης 3 Πασσαλώσεις 4 Ξυλότυποι 5 Φρέατα και στοές 6 Χώροι στάθμευσης εξοπλισμού 1 Επίβλεψη 2 Διοίκηση 3 Συνεργεία κατασκευής 1 Εργατική δαπάνη 2 Ποσοστό απροβλέπτων για την εργατική δαπάνη απολογιστικών 3 Δαπάνη υλικών 4 Ποσοστό απροβλέπτων για την δαπάνη υλικών των απολογιστικών 5 Δαπάνη εξοπλισμού 6 Ποσοστό απροβλέπτων για την δαπάνη εξοπλισμού των απολογιστικών 7 Συμπληρ. επιβαρύνσεις 8 Απροβλέπτα συμπληρωματικών επιβαρύνσεων2 Λοιπά απρόβλεπτα 5 Καθορισθείσες υπεργολαβίες 1 Αντικείμενα αρχικών με εκτέλεση εργασιών επί δαπανών τόπου 2 Εργατικά 6 Καθορισθείσες υπεργολαβίες 3 Ειδικά εργατικά χωρίς εκτέλεση εργασιών επί 4 Λοιπές επιβαρύνσεις και τόπου όφελοςΚΑΤΗΡΟΡΙΑ F : ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΧΥΤΟ) ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ Προμήθεια σκυροδέματος 1 Τυποποιημένη σύνθεση m3 1 ST1 2 ST2 3 ST3 4 ST4 5 ST5IOK – 2009ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ Τσιμέντο κατά BS 12 ή BS 146 1 αδρανή 10 mm 2 αδρανή 14 mm 3 αδρανή 20 mm 4 αδρανή 40 mm Λοιπά τσιμέντα14 / 42 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Προμήθεια σκυροδέματος 2 Σύνθεση σχεδιασμού m3 (design mix)345 6 7Προμήθεια σκυροδέματος Σύνθεση σχεδιασμού m3 Προμήθεια σκυροδέματος Προδιαγραφόμενη σύνθεση m3 Σκυροδέτηση άοπλων κατασκευών m3 οπλισμένων κατασκ. m3 προεντεταμένων κατασκευών m3ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ 1 2 3 4 5 6 7 8C7-5 C10 C 15 C20 C25 C30 C35 C401 2 3F3 F4 F51 2Πληρώσεως Βάσεις, εδράσεις, κεφαλόδεσμοι πασσάλων, πλάκες επί εδάφους Πλάκες ανωδομών Τοίχοι Στύλοι - Βάθρα Δοκοί Εγκιβωτισμός μεταλλικών στοιχείων3 4 5 6 78 Π.χ. F 2 5 8: F 6 3 4:IOK – 2009ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (αναφορά) 5 αδρανή 10 mm 6 αδρανή 14 mm 7 αδρανή 20 mm 8 αδρανή 40 mm1 2 3 4πάχος έως 150 mm πάχος 150 - 300 mm πάχος 300 - 500 mm πάχος > 500 mm1 2 3 4 5 6διατομή έως 0,03 m2 διατομή 0,03 - 0,10 m2 διατομή 0,10 - 0,25 m2 διατομή 0,25 - 1,00 m2 διατομή > 1,00 m2 δοκοί ειδικών διατομώνΛοιπές κατασκευέςΠρομήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C25 με σκυρόδεμα CHEM1 και μέγιστο κόκκο αδρανών 40mm Σκυροδέτηση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους > 500 mm.15 / 42 Συστήματα προκοστολόγησης λοιπών χωρών Ο κλάδος των Εκτιμητών Ποσοτήτων (Κοστολόγοι, Quantity Surveyors), άρχισε να αναπτύσσεται στην Βρετανία περί τις αρχές του 20ου αιώνα. Εργο τους ήταν η κατάρτιση των Πινάκων Ποσοτήτων (Bills of Quantities, BoQ) των εργασιών των έργων, που επέτρεπαν την ευχερή και συστηματική κοστολόγηση, τόσο εκ μέρους των αναθετόντων όσο και εκ μέρους των αναλαμβανόντων κατασκευαστών. Η μεθοδολογία της λεπτομερούς ανάλυσης των κατασκευαστικών αντικειμένων σε επιμέρους τυποποιημένες εργασίες για την προκοστολόγηση, ανάδειξη αναδόχου και διαχείριση στην συνέχεια των συμβάσεων, μεταφέρθηκε κατ’ αρχήν από την Μεγ. Βρετανία στις χώρες της Κοινοπολιτείας και στην συνέχεια και σε τρίτες χώρες. Μια βασική συνιστώσα κάθε προκοστολόγησης είναι ο καθορισμός του πλαισίου αναφοράς για την κατανομή των επί μέρους δαπανών του έργου, το οποίο συνήθως ονομάζεται Σύστημα Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown System: WBS). Σήμερα χρησιμοποιούνται διεθνώς διάφορα συστήματα ΣΑΕ. Σις ΗΠΑ και τον Καναδά τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα είναι τo MasterFormat και το Uniformat. To MasterFormat ή CSI MasterFormat (CSI: Construction Specification Institute: Ινστιτούτο Καρασκευαστικών Προδιαγραφών), στην τελευταία του έκδοση (2004) προβλέπει την ανάλυση των εργασιών σε 49 υποδιαιρέσεις μέ βάση το είδος αυτών και τις ειδικότητες που ασχολούνται με την εκτέλεσή τους. Το MasterFormat έχει πρόσφατα μεταφρασθεί στην Ρωσσική και την Ιαπωνική γλώσσα. Οι περισσότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοστολογικής πληροφόρησης ακολουθούν το σύστημα αυτό (π.χ. εκδοτικός οίκος McGraw - Hill, περιοδικό ENR [Engineering News Record], Sweets, Blue Book, Frank R Walker Company, Marshall and Swift κλπ) Οι κρατικές αρχές του Καναδά, οι περισσότερες δημόσιες αρχές των ΗΠΑ, η ΝΑSA και οι μεγαλύτερες μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες των ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το MasterFormat (επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος). Στην Γαλλία έχει αναπτυχθεί ο Συστηματικός Κατάλογος Οικοδομικών Εργασιών (LISTE SYSTEMATIQUE DES OUVRAGES DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ) από την Εθνική Ομοσπονδία Συμβούλων Κοστολόγων - Επιμετρητών (UNTEC). Στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Δημοσίων Έργων περιλαμβάνονται τα περιγραφικά άρθρα των περιλμβανομένων εργασιών (π.χ., οδοστρωσία, ασφαλτικά), με παραπομπές στα σχετικά εδάφια της προδιαγραφής. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας της Γαλλίας (π.χ. EDF/ΔΕΗ, SNCF/ΟΣΕ, RATP/METPO, GDF/ΔΕΠΑ, κλπ) έχουν αναπτύξει και σ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.