Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ, από τους κ.κ. Ιωάννη Ψιμή, Γεωλόγο και Παν. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 08Υδραυλικά Έργα02Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών01Προστασία Κοίτης και Πρανών µε Συρµατοκιβώτια (Serasanetti)00-ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 - Εκδοση 2.0 - IANOYAPIΟΣ 2012www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠρώτη έκδοση05/2006Παρατηρήσεις ης∆εύτερη έκδοση01/2012Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε Επικαιροποίηση και συµπλήρωση του κειµένου από τους κ.κ. Ιωάννη Ψιµή, Γεωλόγο και Π. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΠεριεχόµενα 1Αντικείµενο ..................................................................................................................................12Τυποποιητικές παραποµπές.....................................................................................................13Όροι και ορισµοί .........................................................................................................................14Απαιτήσεις...................................................................................................................................44.1Συρµατόπλεγµα ..........................................................................................................................44.2Συρραφή Συρµατοκιβωτίων.......................................................................................................64.3Λίθοι πλήρωσης φατνών ...........................................................................................................75Συναρµολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές................................................................................75.1Γενικά ...........................................................................................................................................75.2Κατασκευή συρµατοκιβωτίων και στρωµνών .........................................................................85.3Λιθοπλήρωση συρµατοκιβωτίων και στρωµνών....................................................................85.4Ανοχές..........................................................................................................................................96∆οκιµές.........................................................................................................................................97Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος ..98Τρόπος επιµέτρησης................................................................................................................10Βιβλιογραφία...................................................................................................................................................11ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00i ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑiiΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΠροστασία κοίτης και πρανών µε συρµατοκιβώτια (Serasanetti)1ΠΕΤΕΠ08-02-01-00ΑντικείµενοΟι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή συρµατοκιβωτίων, στρωµνών και συρµατοκυλίνδρων, καθώς και στην πλήρωσή τους µε αργούς λίθους, στην θέση τοποθέτησής τους,.2Τυποποιητικές παραποµπέςΗ παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτή, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN 10218-1Steel wire and wire products. - General. - Part 1: Test methods. -- Χαλύβδινα σύρµατα και συρµάτινα προϊόντα - Γενικότητες - Μέρος 1: Μέθοδοι δοκιµών.ΕΛΟΤ EN 10223-3Steel wire and wire products for fences. - Part 3: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes. -- Χαλύβδινα σύρµατα και προϊόντα σύρµατος για φράκτες. - Μέρος 3: Εξαγωνικά χαλύβδινα συρµατοπλέγµατα για οικοδοµικές κατασκευές.ΕΛΟΤ EN 10244-2Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings. -- Χαλύβδινα σύρµατα και προϊόντα συρµάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρµάτων µε µη σιδηρούχα µέταλλα. - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραµάτων ψευδαργύρου.ΕΛΟΤ EN 12371Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. - Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων. - Προσδιορισµός της αντοχής σε παγετό.ΕΛΟΤ EN 1925Natural stone test methods. - Determination of water absorption coefficient by capillarity. - Μέθοδοι δοκιµής για φυσικούς λίθους. - Προσδιορισµός του συντελεστή απορρόφησης νερού δια τριχοειδών.ΕΛΟΤ EN 772-11Methods of test for masonry units. - Part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units. Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισµός υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεµα µε αδρανή, από λίθους τεχνητούς ή φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο.3Όροι και ορισµοίΓια τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρµόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισµοί: 3.1ΣυρµατοκιβώτιαΕννοούνται όλοι οι τύποι φατνών από συρµατόπλεγµα εξαγωνικής διπλής πλέξης. ∆ιακρίνονται τα εξής είδη, ως προς το σχήµα και τη γενικότερη µορφή των κιβωτίων: ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-001/11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ3.1.1 Συνήθη συρµατοκιβώτια (gabions) Πεδίο εφαρµογής: −επενδύσεις πρανών χειµάρρων, ποταµών και άλλων έργων (αντιµετώπιση υψηλών ταχυτήτων, στερεοµεταφοράς, δυσµενών γεωλογικών συνθηκών κ.λπ.)−κατασκευή εγκαρσίων οδών, αναβαθµών και προβόλων.−κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεωςΤα συνήθη συρµατοκιβώτια διαµορφώνονται µε εξαγωνικό χαλύβδινο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης ως παραλληλεπίπεδα ενδεικτικού πλάτους 1,00-2,00 m και ύψους 0,50-1,00 m. Ενίοτε φέρουν και εγκάρσια διαφράγµατα (συνήθως ανά 1,00 m). Οι ακµές τους ενισχύονται µε σύρµα µεγαλύτερης διαµέτρου από την διάµετρο του σύρµατος του πλέγµατος.Σχήµα 1 - Συρµατοκιβώτιο µε διαφράγµαταΣχήµα 2 - Συρµατοκιβώτιο χωρίς διαφράγµατα3.1.2 Στρώµνες (συρµατοκιβώτια µικρού ύψους, τύπου Reno) Εφαρµόζονται σε επενδύσεις πρανών για την προστασία ποδός και σε κοιτοστρώσεις, σε ηπιότερες γενικά συνθήκες (ροής, γεωλογικές) από ό,τι τα συρµατοβώτια. Είναι όµοιες µε τα απλά συρµατοκιβώτια, αλλά πιο ελαφρές και εύκαµπτες. Οι στρωµνές κατασκευάζονται από εξαγωνικό χαλύβδινο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης. Έχουν συνήθως µορφή παραλληλεπιπέδου, πλάτους 2,00 m, ύψους 0,17 - 0,30 m µε εγκάρσια διαφράγµατα (ανά 1,00 m). Οι ακµές των συρµατοκιβωτίων ενισχύονται µε σύρµα µεγαλύτερης διαµέτρου από την διάµετρο του σύρµατος του πλέγµατος.2/11ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΣχήµα 3 - Στρώµνη τύπου RENO µε διαφράγµατα 3.1.3 Συρµατοκύλινδροι (sack gabions) Εφαρµόζονται σε επενδύσεις πρανών για προστασία ποδός πρανών και σε κοιτοστρώσεις χειµάρρων, ποταµών και άλλων έργων καθώς επίσης και για την υποθεµελίωση κατασκευών από άλλου είδους συρµατοκιβώτια, καθόσον η ευκαµψία και το σχήµα τους επιτρέπει την ευχερέστερη προσαρµογή στο έδαφος. Οι συρµατοκύλινδροι κατασκευάζονται από εξαγωνικό χαλύβδινο συρµατόπλεγµα διπλής συνήθως πλέξης, είναι διαµέτρου 0,65 - 0,95 m και ύψους 2,00 m (οι διαστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση από την µελέτη των έργων προστασίας). Οι κύλινδροι ενισχύονται καθ’ ύψος µε σύρµα ενίσχυσης.Σχήµα 4 -Συρµατοκύλινδρος 3.1.4 Συρµατοκιβώτια µε προεκτάσεις συρµατοπλέγµατος για τον οπλισµό των αναχωµάτων (τύπου Terramesh) Χαρακτηριστικό τους είναι η ύπαρξη ελεύθερης προέκτασης φύλλου συρµατοπλέγµατος. Μετά την λιθοπλήρωση του συρµατοκιβωτίου επιχώνεται και εγκιβωτίζεται στο διαµορφούµενο πρανές η προέκταση του συρµατοπλέγµατος (λειτουργία οπλισµένης γης). Όπως και τα απλά συρµατοκιβώτια, έχουν µορφή παραλληλεπιπέδου, µήκους συνήθως 2,00 - 3,00 m, ύψους 0,50 -1,00 m, µε διαφράγµατα. Το µήκος της προέκτασης συρµατοπλέγµατος κυµαίνεται από 3,00 έως και 7,00 m σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθορισµένα από την µελέτη.ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-003/11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΟι ακµές των συρµατοκιβωτίων ενισχύονται µε σύρµα µεγαλύτερης διαµέτρου από την διάµετρο του σύρµατος του πλέγµατος. Το τµήµα της προέκτασης θα είναι ενιαίο µε το συρµατόπλεγµα του κιβωτίου. Το σύρµα του πλέγµατος θα είναι κράµα Ζn95ΑΙ5 (95% Ψευδάργυρος, 5% Αλουµίνιο) µε επικάλυψη ΧΡΕ (αυτοσβεννύµενο τροποποιηµένο πολυαιθυλένιο), κατά EΛΟΤ ΕΝ 10245-3. Πάχος επικάλυψης: 0,50 mm.Σχήµα 5 - Συρµατοκιβώτια µε προέκταση συρµατοπλέγµατος τύπου TERRAMESH 3.1.5 Κρίσιµη ταχύτητα Η µέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραµένει ευσταθής, χωρίς µετακίνηση των λίθων πληρώσεως. 3.1.6 Οριακή ταχύτητα Η µέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραµένει ευσταθής, µε αποδοχή και σχετικών µετακινήσεων των λίθων.4Απαιτήσεις4.1Συρµατόπλεγµα Οι διαστάσεις των βρόχων πλέξης του συρµατοπλέγµατος και το πάχος του σύρµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, δίνονται στον ακόλουθο πίνακαD = η απόσταση µεταξύ δύο συστροφών στον βρόχο του πλέγµατος Πίνακας 1 - ∆ιαστάσεις βρόχων και διάµετρος σύρµατος συρµατοπλέγµατος Πεδίο εφαρµογής ΣυρµατοκιβώτιαΒρόχος D (mm)∆ιάµετρος σύρµατος (mm)Ανοχές100 (100 x120)2,70 ή 3,0080 (80x100)2,70 ή 3,0060 (60x80)2,70+16%60 (60x80)2,20-4%50 (50x70)2,00Συρµατοκύλινδροι80 (80x100)3,00Συρµατοκιβώτια µε προεκτάσεις80 (80x100)2,70 εσωτερ. 3,7 εξωτερ.Στρωµνές4/11ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΠίνακας 2 - Ονοµαστικό βάρος του συρµατοπλέγµατος ∆ιάµετρος σύρµατοςΒάρος(mm)(kg/m )2,001,402,201,402,702,002,70/3,70 PVC2,302,701,602,70/3,70 PVC1,903,002,002,701,403,00Άνοιγµα βρόχου (mm)1,8050 60801002Το χαλύβδινο πλέγµα των συρµατοκιβωτίων θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ονοµαστική αντοχή σε εφελκυσµό: 50 kN/m, κατά ΕΛΟΤ EN 15381 (Annex D) Η επιµήκυνση θραύσεως µεγαλύτερη ή ίση του 10% (ΕΛΟΤ EN 10223-3) Κατά την δοκιµή επιταχυνόµενης γήρανσης σε SO2 (28 κύκλοι), κατά ΕΛΟΤ EN ISO 6988, δεν θα εµφανίζονται ίχνη οξείδωσης Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη των έργων προστασίας έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα: Πίνακας 3 - ∆ιατοµή σύρµατος βρόχων (ΕΛΟΤ ΕΝ 10222-3) Βρόγχος D (mm)∆ιάµετρος σύρµατος (mm)ΑνοχέςΣυρµατοκιβώτια ύψους 0,50 έως 1,00 m80 (80x100)3,00± 0,07 mmΣτρώµνες ύψους 0,17 έως 0,30 m60 (60x80)2,20± 0,06 mmΣυρµατοκιβώτια µε προεκτάσεις ύψους 0,50 έως 1,00 m80 (80x100)2,70 ελαχ.± 0,06 mmΠεδίο εφαρµογήςΠίνακας 4 - ∆ιατοµή συρµάτων ενίσχυσης ακµών ∆ιάµετρος σύρµατος συρµατοπλέγµατος (mm)2,002,202,703,00∆ιάµετρος σύρµατος ενίσχυσης (mm)2,402,703,403,90Το σύρµα του πλέγµατος και το σύρµα ραφής θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ, οµοιογενούς σύστασης και σταθερής κυκλικής διατοµής χωρίς σχισµές ή αυλακώσεις. Το γαλβάνισµα θα είναι ισοπαχές, οµόκεντρο, θα παρουσιάζει λεία επιφάνεια και θα καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του σύρµατος χωρίς να αφήνει κενά. Η επικάλυψη για την αντιδιαβρωτική προστασία των συρµάτων θα είναι ενός εκ των ακολούθων τύπων: Επικάλυψη ψευδαργύρου Γαλβάνισµα µε ψευδάργυρο καθαρότητας τουλάχιστον 99%. Η πρόσφυση της επίστρωσης µπορεί να ελεγχθεί εµπειρικά σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10218-1 µε τύλιξη έξι σπειρών σύρµατος σε άξονα τετραπλάσιας διαµέτρου από την διατοµή του: η επίστρωση δεν πρέπει να ρηγµατώνεται ή να αποφλοιώνεται όταν υποβληθεί σε τριβή µε γυµνό χέρι.ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-005/11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΠίνακας 5 - ελάχιστες ποσότητες επίστρωσης ψευδαργύρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10281-1 Φ Σύρµατος (mm)2,00Ποσότητα Ζn (g/m )2,202,402,703,003,403,902152230230245255265275Επικάλυψη κράµατος ψευδαργύρου /αλουµινίου τύπου GALFAN (Ζn95AI5-MM) Γαλβάνισµα µε κράµα ψευδαργύρου 95% - αλουµινίου 5% (Zn95Al5 Class A), κατά ΕΛΟΤ EN 10244-2. Η πρόσφυση της επικάλυψης στο σύρµα ελέγχεται (ως ανωτέρω) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1. Πίνακας 6 - Ελάχιστες απαιτούµενες ποσότητες επίστρωσης Zn95Al5 Φ Σύρµατος (mm)2,00 2Ποσότητα κράµατος Ζn (g/m )2,202,402,703,003,403,90215230230245255265275Επικάλυψη µε PVC Για περαιτέρω προστασία το γαλβανισµένο σύρµα µπορεί να είναι πλαστικοποιηµένο µε PVC µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10245-2): Χρώµα: γκρι, RAL 7037 3Ειδικό βάρος: 1,30 -1,40 g/cm , κατά ISO 11083 Σκληρότητα: 50 - 60 Shore D, κατά ISO 868 2Αντοχή θραύσης: όχι λιγότερο από 21 N/mm , κατά ISO 527-2/1/B/5 Επιµήκυνση: έως 200%, κατά ISO 527-2/1/B/5 Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV): τα µηχανικά χαρακτηριστικά του πολυµερούς (επιµήκυνση και η αντοχή εφελκυσµού), µετά από έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες για 4000 ώρες, δεν πρέπει να µεταβάλλονται περισσότερο από 25%, κατά ISO 4892-2 και ISO 4892-3.4.2Συρραφή ΣυρµατοκιβωτίωνΤα συρµατοκιβώτια των έργων προστασίας θα συρράπτονται µεταξύ τους σε όλες τις επιφάνειες επαφής ώστε να αποτελούν ένα συνεχές σύνολο. Η συρραφή των συρµατοκιβωτίων θα γίνεται µε δακτυλίους από γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου 3 mm 2 2 τουλάχιστον και εφελκυστικής αντοχής 1.700 Ν/mm (ή 170 kg/mm ). Για την σύνδεση συρµατοκιβωτίων µε πλαστικοποιηµένο σύρµα θα χρησιµοποιούνται δακτύλιοι µε επικάλυψη GALFAN. Η σύσφιξη των δακτυλίων στερέωσης θα γίνεται µε ειδικό εργαλείο, µηχανικό ή πνευµατικό. Οι δακτύλιοι 3 σύσφιξης θα εφαρµόζονται σε αναλογία περίπου 25 τεµ. ανά m όγκου συρµατοκιβωτίων Σε περίπτωση που επιλεχθεί η µέθοδος συρραφής των κιβωτίων µε σύρµα, θα πρέπει το συρµατοκιβώτιο να «ράβεται» σε όλο το µήκος των ακµών του. Προς τούτο το σύρµα ραφής, διαµέτρου 2,2 - 2,4 mm, θα περνά από τον πρώτο βρόγχο του πλέγµατος µια φορά, από τον δεύτερο βρόγχο δύο φορές, από τον τρίτο µια φορά, κ.ο.κ., σε ολόκληρο το µήκος της ακµής του συρµατοκιβωτίου. Μπορεί να γίνει αποδεκτή άλλη µέθοδος συρραφής των συρµατοκιβωτίων, η οποία θα εξασφαλίζει επαρκή µονολιθικότητα και αντοχή της κατασκευής. Κάθε εναλλακτική πρόταση του Αναδόχου, προκειµένου να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς σε ό,τι αφορά στο υλικό, στον τρόπο χρήσης και εφαρµογής και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος (π.χ. µε φυλλάδια και αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών επώνυµων κατασκευαστών ή προµηθευτών).6/11ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ4.3Λίθοι πλήρωσης φατνώνΗ εφαρµοστέα διαβάθµιση των λίθων πλήρωσης αποτελεί συνάρτηση των αναµενόµενων ταχυτήτων ροής. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα:Πίνακας 7 - ∆ιαβάθµιση λίθων πλήρωσης συρµατοκιβωτίων∆ιάµετρος(m)ΕφαρµογήΎψος συρµατοκιβωτίου0,17 Στρώµνη (τύπου Reno)0,23 0,30Συρµατοκιβώτια0,50 και 1,00∆ιάσταση λίθου d50Κρίσιµη ταχύτηταΟριακή ταχύτητα(mm)(mm)(m/sec)(m/sec)70-100853,54,270-1501104,24,570-100853,65,570-1501204,56,170-1201004,25,5100-1501255,06,4100-2001505,87,6120-2501906,48,0Το υλικό λιθοπλήρωσης των φατνών θα είναι ασβεστολιθικής προέλευσης ή από υγιές πέτρωµα, απαλλαγµένο από αργιλικές προσµίξεις, εύθριπτα και σαθρά υλικά. Η απώλεια βάρους κατά την δοκιµή Los Angeles (σε κρούση και τριβή) δεν θα υπερβαίνει το 30%, η δε απορροφητικότητα σε νερό θα είναι µικρότερη του 2%.5Συναρµολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές5.1Γενικά(α) Τα προς ενσωµάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο εργοτάξιο µετά προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζηµιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραµορφώσεων και ρύπανσης. Το συρµατόπλεγµα θα παραδίδεται συσκευασµένο σε ρολά. Tα βιοµηχανοποιηµένα συρµατοκιβώτια (εφ’ όσον προβλέπονται) θα παραδίδονται συσκευασµένα σε δέµατα, κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο κατά την µεταφορά τους. Το σύρµα ραφής θα παραδίδεται συσκευασµένο σε ρολά βάρους µέχρι 25 kg. Όλα τα πακέτα θα φέρουν ετικέτες του εργοστασίου παραγωγής. Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι τρόποι συσκευασίας που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3. (β) Κατά την παραλαβή των υλικών στο εργοτάξιο, θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητά τους. Ο εντεταλµένος υπεύθυνος παραλαβής του υλικού, θα συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των ετικετών του εργοστασίου κατασκευής (παρτίδα, βάρος, τύπος κ.λπ.).ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-007/11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΥλικά που παρουσιάζουν κακώσεις ή στρεβλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. (γ) Τα γαλβανισµένα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2. Για συρµατόπλεγµα µε άλλο τρόπο αντιδιαβρωτικής προστασίας, πέραν του συµβατικού γαλβανίσµατος, θα πρέπει να προσκοµίζονται πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής προερχόµενα από αναγνωρισµένα εργαστήρια, από τα οποία να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του συστήµατος προστασίας.5.2Κατασκευή συρµατοκιβωτίων και στρωµνώνΤο απαιτούµενο για την κατασκευή του κιβωτίου συρµατόπλεγµα απλώνεται σε οµαλή επιφάνεια, κόβεται, και αφού υψωθούν οι τέσσερις έδρες γύρω από τη βάση, συρράπτονται ισχυρά οι αντίστοιχες τέσσερις κατακόρυφες ακµές. Η έδρα που θα αποτελέσει το κάλυµµα του κιβωτίου παραµένει ανοικτή. Μετά την συρραφή των τεσσάρων ακµών ή την ανάπτυξη του έτοιµου (βιοµηχανοποιηµένου) συρµατοκιβωτίου, το κενό κιβώτιο τοποθετείται στην προβλεπόµενη θέση στο σώµα του έργου, έτσι ώστε η έδρα αυτού, η οποία αποτελεί προέκταση του µη συρραφέντος ακόµη καλύµµατος, να έλθει σε επαφή µε την έδρα του προηγούµενου πληρωθέντος ήδη κιβωτίου. Οι ακµές των εφαπτοµένων εδρών του νέου κιβωτίου και του υποκειµένου του θα συρράπτονται ισχυρά κατά την παρ. 4.2. Η επιφάνεια τοποθέτησης των κιβωτίων βάσεων του έργου προστασίας θα είναι καθαρισµένη ισοπεδωµένη και συµπυκνωµένη.5.3Λιθοπλήρωση συρµατοκιβωτίων και στρωµνώνΑφού συρραφεί το κιβώτιο επακολουθεί επιµεληµένη λιθοπλήρωση µε χάλικες, κροκάλες ή λίθους, διαστάσεων σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο ή µε τα καθοριζόµενα από την Μελέτη. Κατά την πλήρωση οι ακµές του κιβωτίου θα παραµένουν ευθύγραµµες, χωρίς παραµορφώσεις, µε χρήση σιδηρών ράβδων, στήριξη των ακµών και τάνυση των αντίστοιχων εδρών. Οι ράβδοι αυτές αφαιρούνται µετά την πλήρωση του κιβωτίου. Επιπροσθέτως το απαραµόρφωτο των κιβωτίων κατά την λιθοπλήρωση θα εξασφαλίζεται και µε ελκυστήρες, οι οποίοι θα συνδέουν δύο απέναντι έδρες. Οι ελκυστήρες θα προσδένονται στην εφαπτόµενη του ήδη γεµάτου κιβωτίου. Θα τανύονται και θα προσδένονται στην απέναντι έδρα του νέου κιβωτίου. Το σύρµα των ελκυστήρων θα είναι της ίδιας αντοχής µε το σύρµα ενίσχυσης των ακµών του κιβωτίου. Σύρµατα θα δένονται επίσης στις διαγώνιες ακµές για την εξασφάλιση της κανονικότητας των γωνιών του κιβωτίου. Οι ελκυστήρες που θα συνδέουν δύο αντίθετες παράλληλες έδρες των κιβωτίων θα τοποθετούνται σε δύο σειρές αν το ύψος της έδρας είναι 1,00 m και σε µια σειρά αν το ύψος είναι 0,50 m ή µικρότερο. Για την πλήρωση των συρµατοκιβωτίων συνιστάται η χρήση λίθων διαστάσεων 100 - 200 mm. Το υλικό λιθοπλήρωσης δεν πρέπει να περιέχει τεµάχια διαστάσεων άνω των 250 mm ακι πριν από την τοποθέτησή του θα αναµειγνύετααι για την αποφυγή συγκέντρωσης των µεγαλυτέρων ή των µικροτέρων λίθων στην εκτεθειµένη επιφάνεια των κιβωτίων. Το θραυστό υλικό θα τοποθετείται στα µεν συρµατοκιβώτια ύψους 1,00 m σε στρώσεις των 300 mm, στα δε µικροτέρου ύψους σε στρώσεις των 250 mm. Η διαφορά της στάθµης της λιθορριπής σε παρακείµενα συρµατοκιβώτια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 mm. Όταν γεµίσει το κιβώτιο θα κλείνει το κάλυµµα και θα συρράπτεται µε τις αντίστοιχες ακµές του κιβωτίου, τανυζόµενο µε µοχλούς.8/11ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΟι συρραφές θα εφαρµόζονται σε τρόπο ώστε το κάθε κιβώτιο να αποτελεί ένα στερεό πρίσµα, αλλά και ολόκληρο το σώµα των συρµατοκιβωτίων να αποτελεί ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο. Κατ' ανάλογο τρόπο θα γίνεται η κατασκευή και πλήρωση των συρµατοκυλίνδρων και των συρµατοκιβωτίων µε προεκτάσεις συρµατοπλέγµατος. Μετά την πλήρωση των τελευταίων ακολουθεί η διάστρωση του προβλεπόµενου υλικού και η συµπύκνωση αυτού (οπλισµένη γη).5.4Ανοχές-∆ειγµατοληπτικός έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας κατασκευής συρµατοκιβωτίων, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Ανοχές µεγαλύτερες των ± 10 cm δεν είναι αποδεκτές.-Έλεγχος συρραφών συρµατοκιβωτίων/ συρµατοκυλίνδρων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο παρόν Πρότυπο. Κατασκευές µε ανεπαρκείς συρραφές στοιχείων δεν γίνονται αποδεκτές.6∆οκιµέςΕάν κατά τις παρακάτω δοκιµές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.6.1Επί τόπου δοκιµές γαλβανισµένων συρµάτων (συρµατοκιβωτίων ή ενίσχυσης).Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την εκτέλεση των ακολούθων δοκιµών στο εργοταξιακό 2 εργαστήριο (ανά 1.500 m συρµατοπλέγµατος και αντίστοιχου µήκους σύρµατος ραφής και σύρµατος ενισχύσεων). ∆οκιµή στρέψεως Κοµµάτι σύρµατος µήκους 200 mm δεν πρέπει να παρουσιάσει ρωγµές ή να κοπεί µετά από 30 πλήρεις στροφές του ενός άκρου ως προς το άλλο. ∆οκιµή ευκαµψίας Κοµµάτι σύρµατος µήκους 200 mm πρέπει να αντέχει σε 10 συνεχείς κάµψεις κατά 180° χωρίς το επίστρωµα ψευδαργύρου να σπάει και να παρουσιάζει ρωγµές ή αποφλοίωση. ∆οκιµή πάχους γαλβανίσµατος Καθαρίζεται το σύρµα επιµελώς µε οινόπνευµα, παρασκευάζεται διάλυµα 1:5 κατά βάρος θειικού χαλκού σε αποσταγµένο νερό. Στο διάλυµα εµβαπτίζονται: το σύρµα του συρµατοπλέγµατος επί ένα λεπτό, το σύρµα των δακτυλίων ραφής πέντε φορές, το σύρµα πλέγµατος έξι και το σύρµα ενίσχυσης επτά φορές. Μετά από κάθε εµβάπτιση, το σύρµα καθαρίζεται µε νερό και µαλακή βούρτσα, ώστε να αφαιρείται η στρώση των παραχθέντων αλάτων χωρίς απόξεση του γαλβανίσµατος. Το σύρµα κρίνεται αποδεκτό όταν, µετά την ολοκλήρωση των εµβαπτίσεων στο διάλυµα, δεν εµφανίζονται σε κανένα σηµείο απογυµνώσεις του χάλυβα, ούτε εναποθέσεις θειικού χαλκού.6.2∆οκιµές υλικού πλήρωσης φατνών.Για την αποδοχή του υλικού πλήρωσης των φατνών απαιτείται εκτέλεση ελέγχων υγείας πετρώµατος και υδατοαπορροφητικότητας ανά θέση (πηγή) λήψεως υλικού (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12371, ΕΛΟΤ ΕΝ 1925, ΕΛΟΤ ΕΝ 772-11).7Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος7.1Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιώνΠΕΤΕΠ: 08-02-01-009/11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ•Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειµένων (ρολών πλέγµατος).•Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.•Χρήση εργαλείων κοπής ή ραφής σύρµατος.•Ολισθήσεις ασταθών πρανών, είτε κατά την διαµόρφωσή τους, είτε κατά την φάση της επένδυσής τους.•Πληµµελής χρήση µηχανικού εξοπλισµού κατά την πλήρωση των φατνών µε λίθους.7.2Μέτρα υγιεινής - ασφάλειαςΕφαρµόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 , Π.∆. 159/99 κ.λπ. ). Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται µόνον από έµπειρο προσωπικό. Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: • Προστασία χεριών και βραχιόνων (ΜΑΠ σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 388) • Προστασία κεφαλιού(ΜΑΠ σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 397)• Προστασία ποδιών(ΜΑΠ σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN ISO 20345)• Προστατευτική ενδυµασία(ΜΑΠ σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 863)8Τρόπος επιµέτρησηςΕπιµετρώνται τα εξής δύο αντικείµενα εργασιών: α.Η προµήθεια του συρµατοπλέγµατος (ή των προκατασκευασµένων συρµατοκιβωτίων), του σύρµατος ή των δακτυλίων ραφής (σε τεµάχια) και του σύρµατος ενίσχυσης των ρόλων, η κοπή του σύρµατος, η κατασκευή των φατνών, (ή η ανάπτυξη των προκατασκευασµένων φατνών), η τοποθέτησή τους στις προβλεπόµενες θέσεις, η συµπληρωµατική ραφή µετά την πλήρωσή τους και η συρραφή µε τα γειτονικά συρµατοκιβώτια: Επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα αναπτύγµατος κιβωτίου βάσει θεωρητικών διαστάσεων µελέτης και πινάκων ονοµαστικού βάρους στοιχείων.β.Η πλήρωση των φατνών µε λίθους λατοµείου, διακρίνεται ανάλογα µε την προέλευση των υλικών (λατοµείου ή συλλεκτά) 3Επιµετράται σε κυβικά µέτρα (m ) πληρωθέντος κιβωτίου ή κυλίνδρου. Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, περιλαµβάνονται: •Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών.•Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές όλων των ενσωµατούµενων υλικών.•Η φθορά και αποµείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των φατνών, καθώς και των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών.•Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.10/11ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑΓια την επιµέτρηση της µεταφοράς των λιθορριπών πληρώσεως έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.Βιβλιογραφία ΕΛΟΤ EN 10244-1ΠΕΤΕΠ: 08-02-01-00Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. - Part 1: General principles -- Χαλύβδινα σύρµατα και προϊόντα συρµάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρµάτων µε µη σιδηρούχα µέταλλα. - Μέρος 1: Γενικές αρχές.11/11
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.