Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Αποψη του γράφοντος είναι ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα η προδιαγραφή λατινογράφησης των οδικών πινακίδων,  ώστε να μην αναγράφεται Irakleion, αλλά Iraklion!

Irakleio ή Iraklio; Επιµέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος, Π-ΜΤο ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 843:1999 καθιερώνει ένα σύστηµα για την µεταγραφή και τον µεταγραµµατισµό της Ελληνικής µε Λατινικούς χαρακτήρες (Romanization, λατινογράφηση). Το αντίστοιχο Ελληνικό Εθνικό Πρότυπο είναι το ΕΛΟΤ 743, Έκδοση 2: Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Ελληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς --Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin characters Από το ΕΛΟΤ 743: "Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο δεν καθορίζει αυστηρά ποιός τύπος µετατροπής θα χρησιµοποιηθεί σε µία εφαρµογή. Μία εφαρµογή που χρειάζεται ένα είδος απεικόνισης Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς χαρακτήρες µπορεί να επιλέξει ένα, και µόνο ένα, από τους παραπάνω τύπους για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Η εφαρµογή πρέπει να δηλώνει ρητά τον τύπο µετατροπής που υιοθετεί". Η µετατροπή καλύπτει δύο τύπους αποδόσεων, µε διαφορετικές αντιστοιχίες για την καθεµιά: • Τύπος 1: Μεταγραµµατισµός (transliteration): αναστρέψιµη µετατροπή γράµµα-γράµµαΧρησιµοποιείται, πχ., σε κείµενα που πρέπει να επανέλθουν στην αρχική τους µορφή, πχ. για αποστολή από σύστηµα που δεν υποστηρίζει ελληνικά. • Τύπος 2: Μεταγραφή (transcription): µή αναστρέψιµη, οµόηχη µετατροπήΧρησιµοποιείται, πχ. για ονόµατα, πινακίδες, επίσηµα έγγραφα (διαβατήρια κτλ), εκεί που το ξένο κείµενο χρειάζεται να αποδίδει τον ήχο του ελληνικού. Ενα άλλο σύστηµα λατινογράφησης της Ελληνικής είναι το BGN/PCGN που έχει υιοθετηθεί από το Αµερικανικό Συµβούλιο Τοπωνυµίων (BGN: United States Board on Geographic Names) και την Μόνιµη Επιτροπή Τοπωνυµίων Προς Επίσηµη Χρήση στο Ην. Βασίλειο (PCGN: Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use).[U.S. BGN 1994: Romanization Systems and Roman-Script Spelling Conventions] Οι κανόνες µεταγραµµατισµού (transliteration), σύµφωνα µε τα ανωτέρω Πρότυπα παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:1/8 Σύµφωνα (consonants) Αρχαία Ελληνική Νέα Ελληνική Greek Clas- Scien- Beta BGN/ UN/ ISO 843 sical tific code PCGN EΛOT α a, ā A a β b B v γ g G g g, y g δ d D d dh, d d ε e E e ζ z z, (dz) Z z η ē H ī i θ th Q th ι i, ī I i κ c k K k λ l L l µ m M m ν n N n ξ x C x ο o O o π p P p ρ r, rh R r σ s S s s s τ t T t υ y, ȳ (u, ū) U y i y φ ph F f χ ch X ch kh ch ψ ps Y ps ω ō W ō o ∆ίφθογγοι (vowel digraphs) Αρχαία Ελληνική Νέα Ελληνική Greek Clas- Scien- Beta BGN/ UN/ ISO 843 sical tific code PCGN EΛOT αι ae, e ai AI ai e ai αυ au AU au av av, af ει ī, ē ei EI ei i ei ευ eu EU eu ev ev, ef ηυ ēu HU īy iv iv, if οι oe, e oi OI oi i oi ου ū, ō ou OU ou u ou υι ui, yi ui UI yi i yi2/8Greeklish b, v g, y d, 6h, i, e, n th, 8, q, u, 9, 0 k, cn, v ks, x, 3, j, $s y, u f, ph ch, x, h ps, y w, oGreeklish ai, e ay, au, af, av ei, i ey, eu, ef, ev hy, hu, if, iv oi, i ou, u yi, gi, i Συµπλέγµατα συµφώνων (consonant digraphs) Αρχαία Ελληνική Νέα Ελληνική Greek Clas- Scien- Beta BGN/ UN/ ISO 843 tific code sical PCGN EΛOT γγ ng GG gg ng γξ nx GC gx nx γκ nc nk GK gk g, ng gk γχ nch GX gch nkh nch µπ mp MP mp b, mb b, mp ντ nt NT nt d, nd ntGreeklish gg, gk, ng gks, gx gk nx, nch mp, b, mb nt, d, ndΣηµεία - πνεύµατα (modifiers), µόνον στην αρχαία Αρχαία Ελληνική Greek Clas- Scien- Beta Ονοµασία sical tific code h ( δασεῖα (rough breathing) ῾᾿none)ψιλή (smooth breathing)˃(i)|ὑπογεγραµµένη (iota subscript)Αρχαϊκά γράµµατα (archaic letters) Αρχαία Ελληνική Greek Clas- Scien- Beta sical tific code – w V δίγαµµα – s #711 σαν – q #3 κόππα ––#5σαµπίΠαρατηρείται στον πίνακα αυτό, ότι το σύστηµα BGN/PCGN έχει υιοθετήσει την φωνητική απόδοση των διφθόγγων (κίτρινη γραµµοσκίαση). Το Πρότυπο ΙSO 843 και το αντίστοιχο ΕΛΟΤ 743 περιέχουν τον ακόλουθο πίνακα κανόνων µεταγραφής και µαταγραµµατισµού της Ελληνικής µε Λατινικούς χαρακτήρες: Ελληνικός χαρακτήρας ή συνδυασµός χαρακτήρων α αι (δίψηφο) άι αϊ αυ β γ γγΜεταγραφήΜεταγραµµατισµόςa ai áï aï av af v g nga ai áï aï av af v g ng3/8 Ελληνικός χαρακτήρας ή συνδυασµός χαρακτήρων γκ γξ γχ δ ε ει (δίψηφο) έι εϊ ευ ζ η ηυ θ ι κ λ µ µπ ν ντ ξ ο οι (δίψηφο) όι οϊ ου π ρ σ τ υ υι φ χ ψ ωΜεταγραφήΜεταγραµµατισµόςgk nx nch d e ei éï eï ev ef z i iv if th i k l m b mp n nt x o oi óï oï ou p r s t y yi f ch ps ogk nx nch d e ei éï eï ev ef z i iv if th i k l m b mp n nt x o oi óï oï ou p r s t y yi f ch ps oΟπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, παρά το ότι στα πρότυπα ISO 843 και ΕΛΟΤ 743 η µεταγραφή ορίζεται ως µή αναστρέψιµη και οµόηχη µετατροπή, οι δύο στήλες του πίνακα δεν παρουσιάζουν καµµία διαφορά, ούτε καν στις διφθόγγους! Για ποιό λόγο λοιπόν υπάρχουν δύο στήλες στον πίνακα; Εχει απλώς αντιγραφεί η µία στην άλλη; Νοµίζω ότι πρόκειται περί σφάλµατος! Η υιοθέτηση της πλήρως αναστρέψιµης λατινογράφησης στην απόδοση των διφθόγγων κατά ΕΛΟΤ 743 και στις πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης έχει οδηγήσει σε "περίεργες" αναγραφές των τοπωνυµίων, όπως εκτίθεται στην συνέχεια.4/8 Οι παλαιότερες προδιαγραφές κατασκευής των πληροφοριακών πινακίδων είχαν υιοθετήσει τον µεταγραµµατισµό των τοπωνυµίων µε λατινικούς χαρακτήρες µε σύστηµα βασιζόµενο στο BGN/PCGN. Χαρακτηριστικό του συστήµατος αυτού είναι η φωνητική απόδοση των διφθόγγων αι > e, ει > i, οι > i.Με την εφαρµογή των προδιαγραφών αυτών οι πινακίδες προέκυπταν ως εξής:5/8 Η ελληνική προφορά του τοπωνυµίου είναι προφανής στους οµιλούντες οποιαδήποτε από τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Στο δεύτερο παράδειγµα ένας Γάλλος θα διάβαζε ενδεχοµένως το Τατόι "Τατουά", πράγµα που θα µπορούσε να αποφευχθεί µε την χρήση τόνου (Tatόi)6/8 Με την έλευση των νέων κανονισµών, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει την µεταγραφή των τοπωνυµίων µε λατινικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (ακολουθεί το Πρότυπο ISO 843), που σε τίποτε δεν διαφέρει από τον µεταγραµµατισµό, οι αναγραφές προκύπτουν ως εξής:Πλέον ο ξένος διαβάζει "Ιρακλάϊο", ή "Ιρακλέϊο", ανάλογα µε την χώρα καταγωγής του ...7/8 Και τα παραδείγµατα συνεχίζονται: ΠειραιάςPeiraiasΠαϊράιας, ΠεϊράϊαςΜοίρεςMoiresΜόϊρες, ΜουάρεςΑµφίκλειαAmfikleiaΑµφικλέϊα, ΑµφικλάϊαΝίκαιαNikaiaΝικάϊαΤο ευρύ κοινό, πολλοί Μελετητές Εργων Οδοποιίας αλλά και Υπηρεσιακοί παράγοντες θεωρούν εσφαλµένο τον "νέο" τρόπο λατινογράφησης των ελληνικών τοπωνυµίων!Αποψη του γράφοντος είναι ότι πρέπει να αλλάξει άµεσα η προδιαγραφή λατινογράφησης των οδικών πινακίδων, αλλά και να εξετασθεί αρµοδίως το Πρότυπο ΕΛΟΤ 743, προκειµένου να αναθεωρηθεί.8/8
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
06 Ιανουαρίου 2013

Πράγματι, τα αναγραφόμενα είναι σωστά. Με την αντιστοίχιση ελληνικών - λατινικών χαρακτήρων που εφαρμοζεται σήμερα, δεν επιτυγχάνεται η φωνητική απόδοση των προορισμών που είναιτο ζητούμενο στις πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.