Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022

Τι είναι το eCall;

Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, ένα όχημα που διαθέτει eCall θα ενεργοποιήσει αυτόματα μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και εάν οι επιβάτες δεν μπορούν να μιλήσουν, η eCall δημιουργεί μια φωνητική σύνδεση με το πλησιέστερο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) και μεταβιβάζει μήνυμα έκτακτης ανάγκης, γνωστό ως ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD), συμπεριλαμβανομένων βασικών πληροφοριών σχετικά με το ατύχημα, όπως ο χρόνος, η ακριβής θέση, η κατεύθυνση οδήγησης (που προκύπτουν από ακριβή δορυφορικά δεδομένα) και η περιγραφή του οχήματος.

2009 - 2014ΕΥΡ ΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδουA7-0205/2012 22.6.2012ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τη κλήση eCall: µια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (2012/2056(INI)) Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού Εισηγητές: Olga Sehnalová, Dieter-Lebrecht Koch (Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 51 του Κανονισµού)RR\906366EL.docELPE486.109v02-00 Eνωµένη στην πολυµορφίαEL PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡ ΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................. 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ................................ 21PE486.109v02-00EL2/21RR\906366EL.doc ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡ ΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη κλήση eCall: µια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (2012/2056(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, – έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 8ης Σεπτεµβρίου 2011 για τη στήριξη µιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη µετάδοση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχηµα µε βάση τον αριθµό 112 (κλήσεις eCall), – έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για τις διεπαφές µε άλλους τρόπους µεταφοράς1, – έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)2, – έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Εκτίµηση αντικτύπου» που συνοδεύει τη σύσταση της Επιτροπής για τη στήριξη µιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη µετάδοση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχηµα µε βάση τον αριθµό 112 (κλήσεις eCall) (SEC(2011)1020), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010)0389) , – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Αειφόρο µέλλον για τις µεταφορές: προς ένα ενοποιηµένο, καθοδηγούµενο από την τεχνολογία και εύχρηστο σύστηµα µεταφορών» (COM(2009)0279), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ηλε-κλήση (eCall): Ώρα για εγκατάσταση» (COM(2009)0434), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά µε τα νοήµονα αυτοκίνητα» (COM(2007)0541), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχετικά µε την πρωτοβουλία για τα ευφυή οχήµατα: Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σηµασία των ΤΠΕ για ευφυέστερα, ασφαλέστερα και καθαρότερα οχήµατα» (COM(2006)0059), 1 2EE L 207, 6.8.2010, σ.1. ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ.51.RR\906366EL.doc3/21PE486.109v02-00EL – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επαναφορά της eCall στο προσκήνιο – Σχέδιο δράσης (3η ανακοίνωση eSafety)» (COM(2006)0723), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Το eCall στη διάθεση του πολίτη» (2η ανακοίνωση για την eSafety) (COM(2005)0431), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για ασφαλή και ευφυή οχήµατα» (COM(2003)0542), – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια - Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθµού των θυµάτων σε τροχαία ατυχήµατα κατά το ήµισυ από σήµερα έως το 2010: Ένα ζήτηµα που µας αφορά όλους » (COM (2003)0311), – έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων και τις επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής από την πρωτοβουλία eCall (οµάδα εργασίας του άρθρου 29 – 1609/06/EN, WP 125), – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε την κινητικότητα και την ένταξη ατόµων µε αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-20201, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-20202, – – έχοντας υπόψη την εγκριθείσα γραπτή δήλωση σχετικά µε την ανάγκη ευπρόσιτων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον αριθµό 1123, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε ένα αειφόρο µέλλον για τις µεταφορές4, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την καθολική υπηρεσία και τον αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης 1125, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 23ης Απριλίου 2009 για το σχέδιο δράσης στον τοµέα των ευφυών συστηµάτων µεταφορών6, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Ιουνίου 2008 για την πρώτη έκθεση σχετικά µε τα νοήµονα αυτοκίνητα7, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά µε το τρίτο ευρωπαϊκό1Κείµενο που εγκρίθηκε: P7_TA(2011)0453. Κείµενο που εγκρίθηκε: P7_TA(2011)0408. 3 Κείµενο που εγκρίθηκε: P7_TA(2011)0519. 4 ΕΕ C 351E, 2.12.2011, σ.13. 5 Κείµενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2011)0306. 6 ΕΕ C 184 E, 8.7.2012, σ.50. 7 ΕΕ C 286 E, 27.11.2009, σ. 45. 2PE486.109v02-00EL4/21RR\906366EL.doc πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια – ενδιάµεσος απολογισµός1, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά µε την οδική ασφάλεια: Το σύστηµα eCall στη διάθεση του πολίτη2, – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 29ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια – Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθµού των θυµάτων σε τροχαία ατυχήµατα κατά το ήµισυ από σήµερα έως το 2010: Ένα ζήτηµα που µας αφορά όλους3, – έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, – έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Κανονισµού, – έχοντας υπόψη την «Παγκόσµια έκθεση για την πρόληψη των τραυµατισµών σε τροχαία δυστυχήµατα», την οποία εξέδωσαν από κοινού το 2004 η Παγκόσµια Τράπεζα και η ΠΟΥ, – έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού (A7-0205/2012), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της Παγκόσµιας Τράπεζας και της ΠΟΥ, ο αριθµός των θυµάτων σε τροχαία ατυχήµατα αναµένεται να αυξηθεί σε όλες τις περιοχές του κόσµου (θα ανέλθει στην τρίτη αιτία θανάτου µέχρι το 2020, από την ένατη θέση στην οποία βρίσκεται), ενώ τα στατιστικά στοιχεία θνησιµότητας για την ηλικιακή οµάδα 5-14 ετών και κάτω, αποτελούν σκληρό πλήγµα τόσο για τους γονείς όσο και για την κοινωνία· Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι µε βάση τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2004, περισσότερα από 40.000 άτοµα χάνουν ετησίως τη ζωή τους σε ατυχήµατα και 150.000 άτοµα υφίστανται µόνιµη αναπηρία· Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στόχος του συστήµατος eCall στο όχηµα είναι η διασφάλιση της αυτόµατης ειδοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος µε σκοπό τη µείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων και τον µετριασµό της σοβαρότητας των τραυµατισµών σε τροχαία ατυχήµατα µέσω της έγκαιρης άφιξης εξειδικευµένης και εξοπλισµένης βοήθειας (η αρχή της «χρυσής ώρας»)· ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης eCall εκτελείται αυτόµατα µέσω της ενεργοποίησης αισθητήρων στο εσωτερικό του οχήµατος, οι οποίοι κατά την ενεργοποίησή τους πραγµατοποιούν σύνδεση φωνής και δεδοµένων απευθείας µε τα αντίστοιχα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP)· E. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία για το eCall, µετά την 1ΕΕ C 244 E, 18.1.2007, σ. 220. ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σ. 268. 3 ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 609. 2RR\906366EL.doc5/21PE486.109v02-00EL πλήρη ολοκλήρωση του συστήµατος στα αυτοκίνητα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. υπολογίζεται ότι θα σώζονται έως και 2500 ανθρώπινες ζωές ετησίως, ενώ παράλληλα θα µειωθεί η σοβαρότητα των τραυµατισµών κατά 10-15%· ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία eCall παρέχει οφέλη στους χρήστες της οδού που ταξιδεύουν εντός ή εκτός της χώρας τους και δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα οδικά δίκτυα ή την ακριβή θέση τους σε περίπτωση ατυχήµατος· Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το eCall επιτρέπει την πραγµατοποίηση επειγουσών κλήσεων χωρίς γλωσσικές δυσκολίες λόγω των ψηφιακών δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε µορφή µηνύµατος ελάχιστου συνόλου δεδοµένων (MSD), το οποίο είναι πιθανό να µειώσει τις παρανοήσεις και το άγχος, ενώ βοηθά στην εξάλειψη των γλωσσικών φραγµών µεταξύ των επιβατών του οχήµατος και του διαχειριστή του PSAP, γεγονός µείζονος σηµασίας για το ευρωπαϊκό πολυγλωσσικό περιβάλλον· H. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση της πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall, που διατίθεται σε όλα τα οχήµατα και σε όλες τις χώρες, αποτελεί από το 2002 ύψιστη προτεραιότητα για την Ένωση στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας και περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020 ως µέσο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και συµβολής στην επίτευξη του στόχου της µείωσης των αριθµών των θανάτων και τραυµατισµών λόγω τροχαίων ατυχηµάτων στην Ευρώπη· Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2010/40/ΕΕ περιλαµβάνει «την εναρµονισµένη παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης» µεταξύ των δράσεων προτεραιότητας και καθορίζει την υποχρέωση της Επιτροπής να υιοθετήσει, µέχρι το τέλος του 2012 κοινές προδιαγραφές για την αναβάθµιση των PSAP· Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη µέλη παραµένουν υπεύθυνα για τον τύπο οργανισµού των PSAP που λαµβάνουν τις κλήσεις τύπου eCall είτε πρόκειται για δηµόσιο οργανισµό είτε για ιδιωτικό που λειτουργεί υπό την ευθύνη δηµόσιου φορέα· ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Μνηµόνιο Συµφωνίας (ΜΣ) για την υλοποίηση διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall εντός του οχήµατος στην Ευρώπη έχει υπογραφεί µέχρι στιγµής από 22 κράτη µέλη, 5 συνδεδεµένα κράτη και πάνω από 100 οργανισµούς· λαµβάνοντας υπόψη ότι δύο ακόµα κράτη µέλη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην υποχρεωτική εγκατάσταση του eCall· ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειληµµένα τη στήριξή του για την εισαγωγή του eCall, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης για την υποχρεωτική εγκατάστασή του, γεγονός που θα δηµιουργήσει στους πολίτες αίσθηση µεγαλύτερης ασφάλειας κατά τις µετακινήσεις τους· ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εθελοντική προσέγγιση ως προς την εγκατάστασή του στην ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής από το 2003, αλλά δεν έχει σηµειώσει αξιόλογη πρόοδο µέχρι σήµερα· Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωσή της του 2009 «Ηλε-κλήση (eCall): Ώρα για εγκατάσταση» η Επιτροπή επεσήµανε ότι, εάν δεν είχε σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος έως το τέλος του 2009 όσον αφορά τόσο τη διαθεσιµότητα της συσκευής eCall σε οχήµατα PE486.109v02-00EL6/21RR\906366EL.doc όσο και την απαραίτητη επένδυση στις υποδοµές του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP), θα πρότεινε κανονιστικά µέτρα· ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης που διεξάχθηκε το 2010 από την Επιτροπή για την εφαρµογή του eCall περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν το σύστηµα eCall χρήσιµο και θα ήθελαν το όχηµά τους να είναι εξοπλισµένο µε αυτό· ΙΣΤ.λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µοτοσυκλετιστές είναι η οµάδα χρηστών που έχουν τη µεγαλύτερη δυσκολία να ειδοποιήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που εµπλακούν σε τροχαίο ατύχηµα· ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα γεωργικά και επαγγελµατικά οχήµατα, ιδιαίτερα οι γεωργικοί ελκυστήρες, συνήθως λειτουργούν σε αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές, οπότε συχνά δεν µπορούν να ειδοποιήσουν τις υπηρεσίες διάσωσης σε περίπτωση ατυχήµατος· ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σήµερα υφίστανται ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχηµα, µε αυξητική τάση της εγκατάστασής τους στην Ευρώπη, αλλά καµία δεν παρέχει πλήρη πανευρωπαϊκή κάλυψη και η διείσδυση στην αγορά είναι κάτω από το 0,4% του στόλου οχηµάτων, ενώ ορισµένες από τις εισηγµένες υπηρεσίες έχουν αρθεί λόγω αστοχιών της αγοράς, αφήνοντας τον χρήστη χωρίς κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχηµα κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήµατος· ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθµες µελέτες και προγράµµατα βασισµένα σε επιστηµονική µεθοδολογία υπογραµµίζουν τα θετικά αποτελέσµατα του eCall σε ζητήµατα ασφαλείας· Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία είναι έτοιµη και τα κοινά πανευρωπαϊκά πρότυπα έχουν συµφωνηθεί και βελτιώνονται και δοκιµάζονται από τους παράγοντες της βιοµηχανίας και τις δηµόσιες αρχές στο πλαίσιο πιλοτικών προγραµµάτων· ΚΑ.λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή ανακοίνωσε δηµόσια ότι θα παρουσίαζε, το πρώτο τρίµηνο του 2012, έναν νέο κανονισµό ο οποίος θα περιελάµβανε το eCall ως πρόσθετη απαίτηση στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση τύπου οχηµάτων· 1. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής της 8ης Σεπτεµβρίου 2011 και καλεί τα κράτη µέλη και τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών (MNO) να εφαρµόσουν τα απαραίτητα µέτρα και τις αναβαθµίσεις που περιλαµβάνονται σε αυτήν το αργότερο έως το τέλος του 2014· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι µόνο 18 κράτη µέλη ανταποκρίθηκαν εγκαίρως· καλεί τα υπόλοιπα κράτη µέλη να πράξουν το ίδιο το συντοµότερο δυνατό· 2. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις και την έλλειψη προόδου στην προαιρετική εγκατάσταση του eCall έως σήµερα καθώς και για το γεγονός ότι τρία κράτη µέλη δεν έχουν υπογράψει το ΜΣ για το eCall ή δεν έχουν εκφράσει τη στήριξη τους για την εγκατάσταση του eCall· καλεί, συνεπώς, τα κράτη µέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να υπογράψουν το ΜΣ σχετικά µε την εγκατάσταση µιας διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall RR\906366EL.doc7/21PE486.109v02-00EL σε επίπεδο Ένωσης στην Ευρώπη και προτρέπει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να δράσουν ταυτόχρονα για την καθιέρωση αυτής της υπηρεσίας· 3. υπογραµµίζει την ύπαρξη σηµαντικών κενών στον τρόπο λειτουργίας του ευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης 112, στον οποίο βασίζεται το eCall· καλεί τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν αυτά τα κενά ως θέµα κατεπείγοντος χαρακτήρα, και καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εκ µέρους της παρακολούθηση της εν λόγω κατάστασης· 4. θεωρεί ότι το eCall θα πρέπει να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δηµόσιο σύστηµα επειγουσών κλήσεων που θα είναι ενσωµατωµένο στο όχηµα και θα βασίζεται στον αριθµό 112 και στα κοινά πανευρωπαϊκά πρότυπα, προκειµένου να διασφαλιστεί η τεχνολογική ουδετερότητα και η αξιόπιστη, ποιοτική, οικονοµικά προσιτή και φιλική προς τον χρήστη υπηρεσία η οποία θα µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και διαλειτουργικά σε όλα τα οχήµατα µε κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από την κατασκευή, τη χώρα και την πραγµατική θέση του οχήµατος, µεγιστοποιώντας, συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα του eCall για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία που έχουν ειδικές ανάγκες· 5. τονίζει τις θετικές συνέπειες του eCall, όχι µόνο όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης περιστατικών, τη µείωση της συµφόρησης που προκαλείται από ατυχήµατα και την αποφυγή δευτερογενών ατυχηµάτων αλλά, κατά κύριο λόγο, όσον αφορά την ταχύτερη άφιξη της βοήθειας και την επακόλουθη ελάττωση της θνησιµότητας και της σοβαρότητας των τραυµατισµών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήµατα, αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση των Ευρωπαίων όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη µέλη· 6. θεωρεί ότι εάν οι δυνάµεις της αγοράς αναλάβουν να διαχειριστούν την εγκατάσταση του eCall, τότε θα ωφεληθούν µόνο όσοι έχουν τα οικονοµικά µέσα να αγοράσουν οχήµατα ανώτατης κατηγορίας, ενώ η υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήµατος σε όλα τα οχήµατα θα µείωνε το κόστος και θα οδηγούσε σε καθολική, πανευρωπαϊκή εγκατάσταση· 7. υπενθυµίζει ότι η εκτίµηση αντικτύπου που εκπόνησε η Επιτροπή δείχνει ότι η έγκριση ρυθµιστικών µέτρων προκειµένου να επιβληθεί η υποχρεωτική εγκατάσταση του eCall αποτελεί αυτή τη στιγµή τη µοναδική επιλογή για την επίτευξη όλων των θετικών αποτελεσµάτων· 8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας 2007/46/EΚ προκειµένου να διασφαλίσει την υποχρεωτική ανάπτυξη ενός δηµόσιου συστήµατος eCall µε βάση τον αριθµό 112 έως το 2015 σε όλα τα νέα οχήµατα µε έγκριση τύπου και σε όλα τα κράτη µέλη· 9. θεωρεί ότι η δηµόσια υπηρεσία eCall πρέπει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική, και να ενσωµατώνεται στο βασικό εξοπλισµό όλων των καινούριων οχηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας· 10. εκτιµά ότι το δηµόσιο σύστηµα eCall πρέπει να είναι απλό, προσιτό, λειτουργικό και προσβάσιµο για όλους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του οχήµατος στο οποίο είναι ενσωµατωµένο και της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία βρίσκεται το όχηµα· PE486.109v02-00EL8/21RR\906366EL.doc 11. απορρίπτει την ιδέα της σταδιακής εφαρµογής των πτυχών του eCall στο όχηµα σε παρατεταµένη χρονική περίοδο· 12. καλεί την Επιτροπή να προτείνει οποιοδήποτε άλλο ρυθµιστικό µέτρο κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα που θα µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί· 13. αντιλαµβάνεται ότι ενώ η ανάλυση κόστους-οφέλους (ΑΚΟ) µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην παραγωγή δεδοµένων στα οποία θα µπορούσαν να βασιστούν περίπλοκες αποφάσεις σχετικά µε επενδύσεις και αφοµοίωση τεχνολογιών, εντούτοις θα ήταν ίσως αµφίβολης αξίας όταν ένα σηµαντικό µέρος της ανάλυσης αφορά τον υπολογισµό της αξίας της ανθρώπινης ζωής· 14. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκτίµηση αντικτύπου της εγκατάστασης του eCall στην ΕΕ, να συνυπολογίσει όχι µόνο το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος αλλά και τα κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση του eCall· 15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σαφείς κανόνες για την αστική ευθύνη των φορέων που εµπλέκονται στο σύστηµα eCall· 16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόµενο ψευδών συναγερµών των συστηµάτων e-Call, την επίδραση των ψευδών αυτών συναγερµών στις καθηµερινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, την ανάγκη διαχωρισµού τόσο µεταξύ σοβαρών και λιγότερο σοβαρών ατυχηµάτων όσο και µεταξύ σηµάτων έκτακτης ανάγκης και άλλων πληροφοριών οι οποίες διαβιβάζονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία τους· καλεί την Επιτροπή, εάν κριθεί απαραίτητο, να προτείνει συγκεκριµένες λύσεις για τα παραπάνω προβλήµατα· 17. χαιρετίζει τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την υλοποίηση του eCall, και καλεί τους εµπλεκόµενους φορείς και τους εκπροσώπους των κρατών µελών να διασφαλίσουν την εναρµονισµένη εισαγωγή του eCall· 18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση του συστήµατος eCall στο εγγύς µέλλον και σε άλλους τύπους οχηµάτων, όπως για παράδειγµα τα βαρέα φορτηγά οχήµατα, τα λεωφορεία και τα πούλµαν αλλά και τα µηχανοκίνητα δίκυκλα, και να αξιολογήσει εάν το σύστηµα eCall θα πρέπει να επεκταθεί και στους γεωργικούς ελκυστήρες και στα επαγγελµατικά οχήµατα· 19. θεωρεί ότι η χρήση συσκευών eCall που προέρχονται από τη δευτερογενή αγορά πρέπει να επιτραπεί για τα υπάρχοντα οχήµατα· PSAP (κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης): πτυχές της αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 20. σηµειώνει ότι είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ο εξοπλισµός υψηλών προδιαγραφών όλων των PSAP σε όλα τα κράτη µέλη για το οµοιόµορφο επίπεδο προστασίας όλων των πολιτών σε όλη την Ένωση και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να προτείνει νοµοθεσία που θα υποχρεώνει τα κράτη µέλη να αναβαθµίσουν την υποδοµή των υπηρεσιών τους RR\906366EL.doc9/21PE486.109v02-00EL για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους τηλεφωνητές, ώστε να µπορούν να διαχειρίζονται τις κλήσεις eCall έως το 2015, µε τον τρόπο που αρµόζει καλύτερα στις εθνικές δοµές τους και τις καθιστά προσβάσιµες σε όλους· 21. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει τις κοινές προδιαγραφές για τα PSAP στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΣΜ (ευφυή συστήµατα µεταφορών) έως το τέλος του 2012, και να υποβάλει οδηγία για την εφαρµογή του eCall· 22. εκτιµά την προθυµία των φορέων εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών (MNO) να διαχειριστούν τις κλήσεις του eCall σαν οποιεσδήποτε άλλες κλήσεις που πραγµατοποιούνται βάσει του αριθµού 112, και προτείνει οι λόγω φορείς, µαζί µε τα κράτη µέλη, να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται αλλά και τις δυσκολίες που προκύπτουν, ειδικότερα σε σχέση µε τη σηµαία eCall· 23. χαιρετίζει το γεγονός ότι η εγκατάσταση συστήµατος φωνητικής σύνδεσης µεταξύ των επιβατών του οχήµατος και των τηλεφωνητών του PSAP που διαχειρίζονται τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την αµοιβαία επικοινωνία µειώνοντας έτσι τόσο τον κίνδυνο απρόσφορων αντιδράσεων όσο και την περιττή ανάπτυξη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως σε περίπτωση ελαφρού ατυχήµατος· 24. υπογραµµίζει ότι υπάρχει αυξηµένη ανάγκη ενός κοινού πρωτοκόλλου διαβίβασης δεδοµένων για τη µετάδοση των πληροφοριών αυτών στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και στις υπηρεσίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος σύγχυσης ή παρερµηνείας των κοινοποιούµενων δεδοµένων· τονίζει ότι η διαβίβαση πληροφοριών από φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών προς τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να διεξάγεται κατά διαφανή και αµερόληπτο τρόπο· 25. υπενθυµίζει ότι η εισροή ηλεκτρονικών δεδοµένων στα PSAP µπορεί να αποφέρει επιπλέον πλεονεκτήµατα, όπως προηγµένη πλοήγηση για τα µέλη των σωστικών υπηρεσιών, τα οποία θα λαµβάνουν επαρκή πληροφόρηση για κάθε νέο κίνδυνο που ίσως αντιµετωπίσουν, χάρη στην ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και νέων συστηµάτων πρόωσης· 26. θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η σύνδεση µεταξύ των PSAP και των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης οδικών υποδοµών για τη βελτίωση της διαχείρισης περιστατικών, σύµφωνα µε τις συστάσεις της ευρωπαϊκή πλατφόρµας για την υλοποίηση του eCall (EeIP)· 27. στηρίζει την εντατική προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο του προγράµµατος HeERO (ενιαίο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραµµα για το eCall) για την πιλοτική, διασυνοριακή ταυτοποίηση του eCall· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εντείνουν τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών PSAP και των υπηρεσιών αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως στα διασυνοριακά σηµεία της Ευρώπης, και να ενθαρρύνουν προγράµµατα κοινής κατάρτισης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ολόκληρης της αλυσίδας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης· PE486.109v02-00EL10/21RR\906366EL.doc 28. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει επιπλέον ότι το σύστηµα eCall και οι συνδέσεις µε τα PSAP θα έχουν συµβατότητα µε τα συστήµατα που αλληλεπιδρούν µε την υποδοµή και µε τα ευφυή συστήµατα επί του οχήµατος (όπως τα ευφυή κιγκλιδώµατα ασφαλείας που προειδοποιούν για το ενδεχόµενο ατυχήµατος, τα ευφυή συστήµατα ταχύτητας στο όχηµα, κλπ.)· Ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης 29. θεωρεί ότι µια πανευρωπαϊκή δηµόσια υπηρεσία eCall µπορεί να συνυπάρχει µε ιδιωτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα πρότυπα επιδόσεων τόσο από τις δηµόσιες όσο και από τις ιδιωτικές υπηρεσίες και ότι - είτε ένας αγοραστής οχήµατος επιλέξει ιδιωτική λύση είτε όχι – όλα τα οχήµατα διαθέτουν τη δηµόσια υπηρεσία eCall προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας σε όλα τα κράτη µέλη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος· 30. τονίζει ότι το σύστηµα eCall πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και υπογραµµίζει ότι πρέπει να δοθεί στους καταναλωτές µια ρεαλιστική εικόνα του συστήµατος καθώς και ολοκληρωµένη και αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε τις πρόσθετες λειτουργίες ή υπηρεσίες που συνδέονται µε τις προσφερόµενες στην αγορά ιδιωτικές εφαρµογές στο όχηµα κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή βοήθειας και σχετικά µε το αναµενόµενο επίπεδο της υπηρεσίας κατά την αγορά τέτοιων εφαρµογών και το αντίστοιχο κόστος· 31. ζητεί, όταν ένας καταναλωτής που είναι συνδροµητής ιδιωτικής υπηρεσίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης επιλέγει να µην χρησιµοποιεί την υπηρεσία αυτή ή ταξιδεύει σε χώρα όπου δεν παρέχεται αυτή η υπηρεσία, η δηµόσια υπηρεσία eCall του αριθµού 112 να είναι αυτόµατα διαθέσιµη· 32. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί και στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσίας eCall η δυνατότητα να µεταφερθούν στην πανευρωπαϊκή υπηρεσία eCall ανά πάσα στιγµή, ενώ συνεχίζουν να παρέχουν άλλες υπηρεσίες κλήσεων· 33. καλεί τις επιχειρήσεις της ΕΕ να συµµετέχουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρµογών, υπηρεσιών και υποδοµών του συστήµατος eCall, προκειµένου να ενισχυθεί η καινοτοµία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· Προστασία δεδοµένων 34. υπογραµµίζει το γεγονός ότι το δηµόσιο σύστηµα eCall δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να επιτρέπει την ανίχνευση της διαδροµής του οχήµατος, επισηµαίνοντας ότι πρέπει να παραµένει ένα λανθάνον σύστηµα µέχρι την ενεργοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε τις συστάσεις της οµάδας εργασίας για την προστασία των δεδοµένων του άρθρου 29· υπενθυµίζει ότι η υπηρεσία eCall αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση της διαχείρισης των περιστατικών και στη διασφάλιση του ότι τα δεδοµένα που µεταφέρει το eCall δεν χρησιµοποιούνται κατά κανέναν τρόπο για την παρακολούθηση και την ανάλυση των µετακινήσεων ενός προσώπου ή τον εντοπισµό της τοποθεσίας του οχήµατος ενώ δεν έχει συµβεί ατύχηµα· 35. τονίζει ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν κατάλληλοι κανόνες, που σέβονται τη διαφάνεια, για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σχετικά µε τις κλήσεις eCall, όχι RR\906366EL.doc11/21PE486.109v02-00EL µόνο από τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών (MNO), αλλά και από όλους τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστών οχηµάτων, των PSAP και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και την εθνική νοµοθεσία· τονίζει ότι η επερχόµενη νοµοθεσία πρέπει να διευκρινίζει τις υποχρεώσεις των διαφορετικών φορέων που εµπλέκονται στο eCall, σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, καθώς και τους τρόπους πληροφόρησης των υποκειµένων των δεδοµένων, αλλά και τρόπους ώστε να ασκούν ευκολότερα τα δικαιώµατα τους· 36. τονίζει ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες eCall πρέπει να σέβονται τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, παρέχοντας τη δυνατότητα συναίνεσης έπειτα από ενηµέρωση και τη δυνατότητα µη επιλογής, σύµφωνα µε τις συστάσεις της οµάδας εργασίας του άρθρου 29· τονίζει ότι η εν επιγνώσει συναίνεση των καταναλωτών πρέπει να βασίζεται στην πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε τον όγκο δεδοµένων που συλλέγονται αλλά και τους σκοπούς της συλλογής τους, και ότι πρέπει να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να αίρουν τη συναίνεση τους ανά πάσα στιγµή· 37. τονίζει ότι ο κάτοχος ή ο ενοικιαστής οχήµατος πρέπει να αποφασίσει, εφόσον έχει ενηµερωθεί ως καταναλωτής, ποιο άτοµο θα έχει πρόσβαση στα δεδοµένα που καταχωρίζονται στο όχηµα αναφορικά µε τις ιδιωτικές υπηρεσίες eCall· Άλλοι σχετικοί τοµείς 38. υπογραµµίζει το γεγονός ότι το σύστηµα eCall χρησιµοποιεί τεχνικά στοιχεία (σύστηµα προσδιορισµού θέσης µέσω δορυφόρου, δυνατότητες επεξεργασίας και επικοινωνίας) τα οποία θα µπορούσαν, επίσης, να παρέχουν τη βάση για διάφορες άλλες εφαρµογές και υπηρεσίες στο όχηµα· 39. θεωρεί ότι για να διασφαλιστεί η ανοικτή επιλογή των πελατών, το σύστηµα eCall στο όχηµα πρέπει να είναι προσπελάσιµο, δωρεάν και απαλλαγµένο από διακρίσεις, από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών της δευτερογενούς αγοράς για οχήµατα, προµηθευτές εξοπλισµού, καταστήµατα επισκευής και ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών, υπηρεσίες οδικής βοήθειας και σχετικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το σύστηµα eCall βασίζεται σε διαλειτουργική και ανοικτής πρόσβασης πλατφόρµα, για πιθανές µελλοντικές εφαρµογές στο όχηµα ή υπηρεσίες, προκειµένου να ενθαρρύνει την καινοτοµία και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας της τεχνολογίας των πληροφοριών στις διεθνείς αγορές· υπογραµµίζει ότι οποιεσδήποτε τέτοιες εφαρµογές και υπηρεσίες παραµένουν προαιρετικές· 40. θεωρεί ότι οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού (ΚΑΕ) πρέπει να συµπεριλάβουν στα κριτήρια σχεδιασµού της πλατφόρµας του οχήµατος την ανοικτή επιλογή των πελατών και την ανοικτή πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών καθώς επίσης ότι οι σχετικές διεπαφές του οχήµατος πρέπει να είναι τυποποιηµένες, προκειµένου να επιτρέπουν τον δίκαιο ανταγωνισµό και να ενθαρρύνουν την καινοτοµία στην ευρωπαϊκή τηλεµατική αγορά· PE486.109v02-00EL12/21RR\906366EL.doc 41. τονίζει ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες που θα χρησιµοποιούνται σε όχηµα –ιδίως κατά την οδήγηση– θα πρέπει να πληρούν σαφή πρότυπα προστασίας, ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων και ότι η συµµόρφωση προς τέτοια πρότυπα θα πρέπει να µετράται και να ελέγχεται· 42. υπενθυµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και το πρόγραµµα Galileo µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και στις παρεµβάσεις έκτακτης ανάγκης, κάτι που απαιτεί την πραγµατοποίηση εκστρατείας ενηµέρωσης για την προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το εν λόγω σύστηµα σε σχέση µε την εφαρµογή eCall· 43. εκτιµά ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να εγκαταστήσουν συστήµατα φιλτραρίσµατος των κλήσεων eCall για τα PSAP που θα καθιστούν δυνατή τη ταχεία αναγνώριση των επειγουσών κλήσεων, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των τηλεφωνικών κέντρων ενώ παράλληλα θα αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτές· 44. καλεί τα κράτη µέλη σε συνεργασία µε την Επιτροπή να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν εθνικά προγράµµατα πιλοτικής εφαρµογής του ευρωπαϊκού αυτόµατου συστήµατος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (eCall), προκειµένου να αναδεχθούν τυχόν προβλήµατα που θα προκύψουν έτσι ώστε να προετοιµαστεί το έδαφος για την υποχρεωτική εφαρµογή του εν λόγω συστήµατος σε όλα τα κράτη µέλη µέχρι το 2015· 45. ζητεί να τοποθετηθεί σε όλα τα οχήµατα µία τυποποιηµένη διεπαφή eCall, αλλιώς αποκαλούµενη «κουµπί eCall», την οποία θα αναγνωρίζουν εύκολα και άτοµα µε αναπηρία, προς αποφυγή παρανοήσεων και πιθανής λανθασµένης χρήσης του συστήµατος· καλεί την Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να προτείνουν ένα εναρµονισµένο πρότυπο για έναν ανάλογο µηχανισµό χειροκίνητης ενεργοποίησης· 46. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις που θα επιφέρει το eCall στις δαπάνες των δηµόσιων συστηµάτων υγείας· υπό αυτό το πρίσµα, καλεί τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν σε έναν ενιαίο ορισµό των σοβαρών τραυµατισµών· 47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εντείνουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την παροχή εκτενών πρακτικών πληροφοριών µέσω της ανάπτυξης στοχευµένης και µακράς πνοής επικοινωνιακής στρατηγικής, και την υλοποίηση συντονισµένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης, σχετικά µε το σύστηµα eCall και τα οφέλη του, τη χρήση και τις λειτουργίες του, και υπό το πρίσµα της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, µε στόχο να κατανοήσει το κοινό καλύτερα το περιεχόµενο αυτών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και να ενισχυθεί η ζήτηση των πολιτών για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρανοήσεων και λανθασµένης χρήσης των υπηρεσιών αυτών· 48. προτείνει η Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε η υπηρεσία eCall να καταστεί διαλειτουργική µε άλλες παρόµοιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο όχηµα, οι οποίες προωθούνται από γειτονικές περιοχές, όπως η υπηρεσία ERA-GLONASS·RR\906366EL.doc13/21PE486.109v02-00EL 49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών.PE486.109v02-00EL14/21RR\906366EL.doc ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤι είναι το eCall; Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήµατος, ένα όχηµα που διαθέτει eCall θα ενεργοποιήσει αυτόµατα µια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ακόµη και εάν οι επιβάτες δεν µπορούν να µιλήσουν, η eCall δηµιουργεί µια φωνητική σύνδεση µε το πλησιέστερο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) και µεταβιβάζει µήνυµα έκτακτης ανάγκης, γνωστό ως ελάχιστο σύνολο δεδοµένων (MSD), συµπεριλαµβανοµένων βασικών πληροφοριών σχετικά µε το ατύχηµα, όπως ο χρόνος, η ακριβής θέση, η κατεύθυνση οδήγησης (που προκύπτουν από ακριβή δορυφορικά δεδοµένα) και η περιγραφή του οχήµατος. Το eCall µπορεί, επίσης, να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. eCall can also be activated manually. Το eCall δεν αποτρέπει ατυχήµατα, αλλά βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιούνται εγκαίρως και γνωρίζουν τη θέση του ατυχήµατος, µπορούν να φθάσουν γρήγορα και να µειώσουν τον κίνδυνο θανάτου και τη σοβαρότητα των τραυµατισµών (η αρχή «της χρυσής ώρας»). Πώς λειτουργεί; Ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου κινητών τηλεπικοινωνιών (MNO) αναγνωρίζει ότι η κλήση προς το 112 είναι ηλε-κλήση, από τη «σηµαία eCall» που εισάγεται από τη µονάδα επικοινωνίας του οχήµατος. Ο φορέας εκµετάλλευσης χειρίζεται την ηλε-κλήση όπως και κάθε άλλη κλήση προς το 112 και διαβιβάζει την κλήση προς το πλέον κατάλληλο κέντρο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης —Κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP)— όπως ορίζεται από τις δηµόσιες αρχές. Ο χειριστής του PSAP θα λάβει τόσο τη φωνητική κλήση όσο και το MSD. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το MSD αποκωδικοποιούνται και εµφανίζονται στην οθόνη στον χειριστή του PSAP. Η γεωγραφική θέση και η κατεύθυνση οδήγησης του οχήµατος µπορεί να εµφανιστούν σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ο χειριστής θα είναι σε θέση να ακούσει τι συµβαίνει µέσα στο όχηµα και να µιλήσει µε τους επιβαίνοντες στο όχηµα, αν είναι δυνατόν. Αυτό θα βοηθήσει τον χειριστή να εξακριβώσει ποιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητες στον τόπο του ατυχήµατος (ασθενοφόρο, πυροσβέστες, αστυνοµία) και να αποστείλει ταχέως το µήνυµα συναγερµού και όλες τις σχετικές πληροφορίες στη σωστή υπηρεσία. Επιπλέον, ο χειριστής του PSAP θα είναι σε θέση να ενηµερώσει αµέσως τα κέντρα διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας για το περιστατικό σε συγκεκριµένη γεωγραφική θέση, προς διευκόλυνση της ταχείας ενηµέρωσης άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, και µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται δευτερογενή ατυχήµατα, βελτιώνεται η ελευθέρωση του οδοστρώµατος και, συνεπώς, µειώνεται η κυκλοφοριακή συµφόρηση. Τι χρειάζεται για την εγκατάσταση του eCall;RR\906366EL.doc15/21PE486.109v02-00EL Οι κατασκευαστές οχηµάτων/ εξοπλισµού πρέπει να περιλαµβάνουν ένα σύστηµα για το όχηµα ικανό να ενεργοποιεί κλήσεις eCall και να συλλέγει και να ταξινοµεί το ελάχιστο σύνολο δεδοµένων. Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών πρέπει να µεταδίδουν τις κλήσεις eCall (φωνητική κλήση και δεδοµένα) στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη µέλη πρέπει να αναβαθµίσουν τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης τους για τη διαχείριση των κλήσεων eCall (φωνητική κλήση και δεδοµένα). Τα πεπραγµένα έως τώρα Η εγκατάσταση µιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall η οποία θα είναι διαθέσιµη σε όλα τα οχήµατα και σε όλες τις χώρες ήταν µία από τις ύψιστες προτεραιότητες που αναγνωρίστηκαν από την οµάδα εργασίας εµπειρογνωµόνων για την οδική ασφάλεια το 2002. Το 2003, η Επιτροπή συµπεριέλαβε την ανάπτυξη µιας εναρµονισµένης πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall στις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας eSafety και στήριξε τη δηµιουργία µιας διευθύνουσας οµάδας eCall στην οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των ενδιαφεροµένων µερών για τον καθορισµό των απαιτήσεων µιας τέτοιας υπηρεσίας. Το 2004, η οµάδα κατάρτισε ένα µνηµόνιο συµφωνίας µε σκοπό την επεξεργασία µιας πανευρωπαϊκής διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall στην Ευρώπη (eCall MoU) και πρότεινε έναν οδικό χάρτη µε στόχο την έναρξη της προαιρετικής εγκατάστασης του eCall ως βασικής επιλογής σε όλα τα οχήµατα στην Ευρώπη έως το τέλος του 2009. Το έγγραφο αυτό είναι προαιρετικό και αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίζει τη δέσµευση των υπογραφόντων για τη στήριξη της έγκαιρης εφαρµογής του eCall. Μόνο 4 κράτη µέλη δεν έχουν υπογράψει το µνηµόνιο συµφωνίας. Το eCall υπήρξε, επίσης, µία από τις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας για τα ευφυή οχήµατα (Intelligent Car Initiative) η οποία δροµολογήθηκε το 2006 και του σχεδίου δράσης για τα ευφυή συστήµατα µεταφορών. Η οδηγία για τα ευφυή συστήµατα µεταφορών περιλαµβάνει «την εναρµονισµένη παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης» µεταξύ των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του τοµέα προτεραιότητας «Εφαρµογές σχετικά µε την ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου». Το 2009, η ανακοίνωση «ηλε-κλήση (eCall): Ώρα για εγκατάσταση» πρότεινε µια σειρά µέτρων για τη στήριξη της προαιρετικής εισαγωγής της υπηρεσίας eCall σε όλα τα νέα οδικά οχήµατα στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση επεσήµανε ότι, εάν δεν είχε σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος έως το τέλος του 2009 όσον αφορά τόσο τη διαθεσιµότητα της συσκευής eCall σε οχήµατα όσο και την απαραίτητη επένδυση στις υποδοµές των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP), η Επιτροπή θα σχεδίαζε τη λήψη κανονιστικών µέτρων. Η υποχρεωτική εισαγωγή του eCall Σύµφωνα µε την εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή αποφάσισε το 2011 να αναλάβει νοµοθετική δράση για την υποχρεωτική εισαγωγή του eCall. Αυτή η κανονιστική προσέγγιση PE486.109v02-00EL16/21RR\906366EL.doc περιλαµβάνει 3 µέτρα: µια σύσταση της Επι
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.