Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023

Περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ  

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL24.3.2009L 76/17ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 245/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)λεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από την Κοινό­ τητα και τρίτες χώρες, τα δε αποτελέσματα δημοσιοποιήθη­ καν στον ιστότοπο Europa της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,Έχοντας υπόψη: (4)Επειδή οι υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ισχύουν για τα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα ανεξαρτή­ τως που τοποθετούνται, οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι δυνα­ τόν να εξαρτώνται από την εφαρμογή για την οποία χρησι­ μοποιείται το προϊόν (λόγου χάρη, για φωτισμό γραφείων ή οδικό φωτισμό). Κατά συνέπεια, το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι συγκεκριμένα προϊόντα, όπως οι λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο, οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, καθώς και τα στραγγαλιστικά πηνία και τα φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες. Ενδει­ κτικά κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να συμβάλλουν στην καθοδήγηση των χρηστών σχετικά με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για συγκεκριμένες εφαρμογές (λόγου χάρη, για φωτισμό γραφείων ή οδικό φωτισμό).(5)Τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό προο­ ρίζονται να χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς γενικού φωτισμού, δηλαδή για την παροχή τεχνητού φωτός ως υπο­ κατάστατου του φυσικού φωτός για κανονική ανθρώπινη όραση. Οι λαμπτήρες ειδικού σκοπού (όπως οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές τεχνητού μαυρί­ σματος, φωτισμό τεράριουμ και άλλες παρόμοιες εφαρμογές) πρέπει να μην υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.(6)Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως σημαντικές χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες περιβαλλοντικές πτυχές των ΠΚΕ τα οποία καλύπτει ο κανονισμός:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­ λίου (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,Κατόπιν διαβούλευσης με το φόρουμ διαβούλευσης για τον οικο­ λογικό σχεδιασμό,Εκτιμώντας τα ακόλουθα:(1)(2)Με βάση την οδηγία 2005/32/ΕΚ, η Επιτροπή θεσπίζει απαι­ τήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που κατα­ ναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) και αντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών, έχουν σημα­ ντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο χωρίς υπερβολικό κόστος.Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση της οδη­ γίας 2005/32/ΕΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει, σύμ­ φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, και ύστερα από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης, μέτρο εφαρμογής για τα προϊόντα φωτισμού στον τριτογενή τομέα, κατά περίπτωση.α) η ενέργεια κατά το στάδιο χρήσης· β) η περιεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυρο. (7)(3)Η Επιτροπή εκπόνησε δύο προπαρασκευαστικές μελέτες για την ανάλυση των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών των προϊόντων φωτισμού που κατά κανόνα χρησιμο­ ποιούνται στον τριτογενή τομέα (φωτισμός γραφείων και οδικός φωτισμός). Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού με εμπ­(1) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα που σχετίζεται με τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό έχει εκτιμηθεί ότι ανήλθε το 2005 σε 200 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σε εκπομπές 80 εκατ. τόνων CO2. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, υπολογίζεται ότι το 2020 η κατα­ νάλωση θα αυξηθεί σε 260 TWh. Προκαταρκτικές μελέτες κατέδειξαν ότι είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά η κατα­ νάλωση ενέργειας από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. L 76/18ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8)νοδιάγραμμα των σταδίων πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζο­ νται με τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού που κυκλοφορεί στην αγορά και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες κόστους για τους τελικούς χρήστες και τους κατασκευαστές, και ιδίως για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, διασφαλίζο­ ντας παράλληλα την έγκαιρη επίτευξη των στόχων του παρό­ ντος κανονισμού. Κατά την αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 8 πρέπει, μεταξύ άλλων, να ελεγχθεί κατά πόσον θα είναι εφικτή η τήρηση της απαίτησης σχετικά με τις επιδόσεις των στραγγαλιστικών πηνίων για λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2.1.Γ, οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.Η περιεκτικότητα των εγκατεστημένων λαμπτήρων σε υδράρ­ γυρο έχει υπολογιστεί ότι το 2005 ήταν κατά προσέγγιση 12,6 τόνοι. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, προβλέπεται ότι το 2020 η περιεκτικότητα των εγκατεστημένων λαμπτήρων σε υδράργυρο θα αυξηθεί σε 18,6 τόνους, ενώ έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά.(9)24.3.2009Η έκταση της καλούμενης «φωτορύπανσης» δεν είναι δυνα­ τόν να προσδιοριστεί επειδή δε υπάρχουν διεθνώς συμφωνη­ μένες επιστημονικές μέθοδοι για τη μέτρηση των περιβαλλο­ ντικών της επιπτώσεων. Ωστόσο, είναι γενικώς αποδεκτό ότι μέτρα για την αύξηση της φωτεινής απόδοσης του εξοπλι­ σμού φωτισμού στον τριτογενή τομέα είναι δυνατόν να έχουν ευεργετικό αντίκτυπο όσον αφορά τη «φωτορύπανση». (16)(17) (11)Οι μετρήσεις των σχετικών παραμέτρων των προϊόντων πρέ­ πει να εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη τις γενικώς αναγνω­ ρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης· οι κατασκευαστές επιτρέπεται να εφαρμόζουν εναρμονισμένα πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.(18)(10)Η απόσυρση των ανταλλακτικών λαμπτήρων από την αγορά πρέπει να προγραμματιστεί λαμβανομένου υπόψη του αντι­ κτύπου της στους τελικούς χρήστες. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιβάλουν αυστηρότερες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις φωτισμού.Δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, ο παρών κανονισμός πρέπει να διευκρινίζει ότι οι εφαρμοστέες διαδι­ κασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ο εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.(19)Για να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι κατα­ σκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στα παραρτήματα V και VI της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανο­ νισμό.(20)Εκτός από τις νομικώς δεσμευτικές απαιτήσεις, ο καθορισμός ενδεικτικών κριτηρίων αξιολόγησης των βέλτιστων διαθέσι­ μων τεχνολογιών για τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρό­ ντα κανονισμό πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της διάθεσης πληροφοριών σε ευρεία κλίμακα και την πρόσβαση σε αυτές. Τούτο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για τις πολύ μικρές και τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, επειδή διευκολύνεται περαιτέρω η ενσωμάτωση τεχνολογιών άρι­ στου σχεδιασμού για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επι­ δόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.Οι βελτιώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να επιτευχθούν με την εφαρμογή διαθέσιμων ανιδιοταγών οικο­ νομικώς αποδοτικών τεχνολογιών, οι οποίες έχουν ως απο­ τέλεσμα τη μείωση των συνδυασμένων δαπανών αγοράς και λειτουργίας εξοπλισμού.Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθορισθούν με γνώμονα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λόγω προϊόντων, τη συμβολή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη του στόχου της Κοι­ νότητας να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 20 % έως το 2020.(12)Ο παρών κανονισμός αναμένεται να αυξήσει τη διείσδυση στην αγορά τεχνολογιών οι οποίες βελτιώνουν την ενερ­ γειακή απόδοση των προϊόντων που υπόκεινται στον παρό­ ντα κανονισμό, με αναμενόμενο αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ενέργειας 38 TWh το 2020, σε σύγκριση με το σενάριο της διατήρησης της παρούσας κατάστασης.(13)Ο καθορισμός απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των λαμ­ πτήρων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό θα επιφέρει μείωση του συνολικού περιεχομένου τους σε υδράργυρο.(14)Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του προϊόντος και να μην επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Ειδικότερα, τα οφέλη της μείωσης της κατανά­ λωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης πρέπει να αντισταθμίζουν κατά πολύ τις τυχόν πρόσθετες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του σταδίου παραγωγής των προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.(15)Η σταδιακή έναρξη ισχύος των απαιτήσεων οικολογικού σχε­ διασμού πρέπει να παράσχει επαρκή χρόνο στους κατα­ σκευαστές ώστε, εφόσον ενδείκνυται, να ανασχεδιάσουν τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Το χρο­ 24.3.2009(21)(22)(23)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/19Μολονότι η περιεκτικότητα σε υδράργυρο των λαμπτήρων φθορισμού και των λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντασης θεωρείται σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, είναι σκόπιμο να ρυθμιστεί κανονιστικά σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου (1), η οποία καλύπτει επίσης τους τύπους λαμπτή­ ρων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.1. «γενικός φωτισμός»: ουσιαστικώς ομοιόμορφος φωτισμός μιας επιφάνειας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες τοπικές απαιτήσεις·Η οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού (2), αποτελεί μέτρο εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και εξακολουθεί να επηρεάζει τα εγκατεστημένα στραγγαλιστικά πηνία, λόγω της μακράς διάρκειας ζωής των φωτιστικών σωμάτων και των μαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων. Εντούτοις, προσφέρονται περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης και θα ήταν σκόπιμες αυστηρότερες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης από εκείνες της οδηγίας 2000/55/ΕΚ. Κατά συνέπεια η οδηγία 2000/55/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.3. «οδικός φωτισμός»: σταθερή εγκατάσταση φωτισμού που προο­ ρίζεται να παρέχει καλή ορατότητα στους χρήστες εξωτερικών χώρων κυκλοφορίας κατά τις ώρες του σκότους, συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια, την ροή της κυκλοφορίας και τη δημόσια ασφάλεια·Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ,ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά λαμπτήρων φθορισμού χωρίς ενσωμα­ τωμένο στραγγαλιστικό πηνίο, λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντα­ σης, καθώς και των στραγγαλιστικών πηνίων και φωτιστικών σωμά­ των που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες όπως ορίζεται στο άρθρο 2, έστω και εάν είναι ενσωματωμένα σε άλλα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.Στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά κριτή­ ρια αξιολόγησης προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό γραφείων ή οδικό φωτισμό.Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2005/32/EK. Επιπλέον εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορι­ σμοί: (1) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19. (2) ΕΕ L 279 της 1.11.2000, σ. 33.2. «φωτισμός γραφείου»: σταθερή εγκατάσταση φωτισμού σε χώρο γραφείων που καθιστά δυνατόν να εκτελούνται αποτελεσματικά και με ακρίβεια εργασίες που προϋποθέτουν όραση·4. «λαμπτήρας εκκένωσης»: λαμπτήρας στον οποίο το φως παράγε­ ται, άμεσα ή έμμεσα, από ηλεκτρική εκκένωση μέσω αερίου, ατμού μετάλλων ή μίγματος διαφόρων αερίων και ατμών· 5. «στραγγαλιστικό πηνίο»: διάταξη η οποία, όταν είναι συνδεδε­ μένη μεταξύ της παροχής ρεύματος και ενός ή πολλών λαμπτή­ ρων εκκένωσης, περιορίζει στην απαιτούμενη τιμή το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον ή τους λαμπτήρες. Το στραγγαλιστικό πηνίο ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει μετασχηματισμό της τάσης παροχής, αυξομείωση της ροής φωτισμού (dimmer), διόρ­ θωση του συντελεστή ισχύος και, από μόνον του ή σε συνδυα­ σμό με εκκινητή, να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες έναυ­ σης του ή των λαμπτήρων· 6. «φωτιστικό (σώμα)»: συσκευή που κατανέμει, φιλτράρει και μετα­ τρέπει το φως που εκπέμπεται από μία ή πολλές φωτεινές πηγές, περιλαμβάνει δε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητα για τη στήριξη, τη στερέωση και την προστασία των πηγών φωτισμού καθώς και, όπου χρειάζεται, τα βοηθητικά κυκλώματα και τα μέσα σύνδεσής τους με την παροχή, δεν περιλαμβάνει όμως τις ίδιες τις πηγές φωτισμού· 7. «λαμπτήρες φθορισμού»: λαμπτήρες εκκένωσης χαμηλής πίεσης με υδράργυρο, από τους οποίους το μεγαλύτερο μέρος του φωτός εκπέμπουν μια ή πολλές στρώσεις φθοριζουσών ουσιών που διεγείρονται από την υπεριώδη ακτινοβολία λόγω εκκένω­ σης· 8. «λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο»: λαμπτήρες φθορισμού με έναν ή δύο κάλυκες χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο· 9. «λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης»: λαμπτήρες ηλεκτρικής εκκένωσης στους οποίους το τόξο που παράγει φως σταθερο­ ποιείται με τη θερμοκρασία του περιβλήματός του και τα τοι­ χώματα του φυσιγγίου του τόξου φορτίζονται με θερμική ενέρ­ γεια που υπερβαίνει τα 3 Watt ανά τετραγωνικό εκατοστό Για τους σκοπούς του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων ΙΙΙ έως VII ισχύουν επίσης οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παράρ­ τημα ΙΙ. L 76/20Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΆρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορι­ σμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο, για τους λαμπτή­ ρες εκκένωσης υψηλής έντασης και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες καθορίζονται στο παράρτημα III. Άρθρο 424.3.2009α) στο παράρτημα V για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσω­ ματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμ­ πτήρες· β) στα παραρτήματα VI και VII για προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό γραφείων και οδικό φωτισμό.Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας 2005/32/ΕΚ ή το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. Για τους σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 8 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, ο φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης περι­ λαμβάνει αντίγραφο των πληροφοριών για το προϊόν, που παρέχο­ νται σύμφωνα με το παράρτημα III σημεία 1.3, 2.2 και 3.2. Άρθρο 5Άρθρο 7 Κατάργηση Η οδηγία 2000/55/ΕΚ καταργείται ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 8 Αναθεώρηση Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο­ νισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του ενόψει της συ­ ντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου.Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς Οι έλεγχοι επιτήρησης διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζεται στο παράρτημα IV. Άρθρο 6 Κριτήρια αξιολόγησης Τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προϊόντα και την τεχνο­ λογία με τις βέλτιστες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα επί του παρό­ ντος στην αγορά προσδιορίζονται:Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III εφαρμόζονται σύμ­ φωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο ίδιο παράρτημα.Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2009. Για την Επιτροπή Andris PIEBALGSΜέλος της Επιτροπής 24.3.2009ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γενικές εξαιρέσεις1. Οι ακόλουθοι λαμπτήρες εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού: α) λαμπτήρες που δεν είναι πηγές λευκού φωτός κατά το παράρτημα II· η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης· β) λαμπτήρες που είναι κατευθυντικές πηγές φωτός κατά το παράρτημα II· γ) λαμπτήρες που προορίζονται προς χρήση για εφαρμογές πλην του γενικού φωτισμού και λαμπτήρες ενσωματωμένοι σε άλλα προϊόντα που δεν παρέχουν λειτουργία γενικού φωτισμού· δ) λαμπτήρες με τα εξής χαρακτηριστικά: — εκπέμπουν 6 % ή περισσότερο στο φάσμα μήκους κύματος 250-400 nm από την ολική ακτινοβολία που εκπέμπουν στο φάσμα τιμών 250-780 nm, — εκπέμπουν 11 % ή περισσότερο στο φάσμα μήκους κύματος 630-780 nm από την ολική ακτινοβολία που εκπέ­ μπουν στο φάσμα τιμών 250-780 nm, — εκπέμπουν 5 % ή περισσότερο στο φάσμα μήκους κύματος 640-700 nm από την ολική ακτινοβολία που εκπέμπουν στο φάσμα τιμών 250-780 nm και — εκπέμπουν τη μέγιστη τιμή της ακτινοβολίας στο φάσμα μήκους κύματος 315 - 400 nm (UVA) ή 280 - 315 nm (UVB)· ε) λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων με τα εξής χαρακτηριστικά: — διάμετρο 7 mm (T2) ή μικρότερη, — διάμετρο 16 mm (T5) και ισχύ λαμπτήρα P ≤ 13 W και P > 80 W, — διάμετρο 38 mm (T12), κάλυκα G-13 Medium δύο ακίδων, οριακή τιμή φίλτρου χρωματικής εξισορρόπησης (cc): +/– 5 m [+ μοβ (magenta), – πράσινο], χρωματικές συντεταγμένες CIE x = 0,330 y = 0,335 και x = 0,415 y = 0,377 και — διάμετρο 38 mm (T12) και εξοπλισμένοι με εξωτερική ταινία έναυσης· στ) λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα με διάμετρο 16 mm (T5), κάλυκα 2G11 4 ακίδων, Tc = 3 200 K με χρωματικές συντεταγμένες x = 0,415 y = 0,377 και Tc = 5 500 K με χρωματικές συντεταγμένες x = 0,330 y = 0,335· ζ) λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης με Tc > 7 000 K· η) λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης με ειδική πραγματική απόδοση ισχύος UV > 2 mW/klm και θ) λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης που δεν έχουν κάλυκα τύπου E27, E40, PGZ12. 2. Εξαιρούνται τα ακόλουθα φωτιστικά σώματα: α) φωτιστικά σώματα για φωτισμό κινδύνου και φωτιστικά σώματα ως σήμανση διάσωσης κατά την έννοια της οδηγίας 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)· β) φωτιστικά σώματα που υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­ λίου (2), της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5), της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) και φωτιστικά σώματα ενσωματωμένα σε εξοπλισμό που υπόκειται στις απαιτήσεις αυτές.(1) Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (Κωδικοποιη­ μένη έκδοση) (ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 10). 2) Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών ( των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1). 3) Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για ( τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ΕΕ L 23 της 28.1.2000, σ. 57). 4) Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την ( τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24). (5) Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1). 6) Οδηγία 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια ( των παιχνιδιών (ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1).L 76/21 L 76/22ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΤεχνικές παράμετροι που καλύπτονται και ορισμοί για τους σκοπούς του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων ΙΙΙ έως VII 1. Τεχνικές παράμετροι για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης και επαλήθευσης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι παρακάτω παράμετροι διαπιστώνονται με αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μετρήσεων, οι οποίες λαμβά­ νουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων. α) «Φωτεινή απόδοση πηγής» «απόδοση φωτεινής πηγής» ή «απόδοση λαμπτήρα» (ηsource): ο λόγος της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής (Ф) προς την ισχύ που καταναλώνει η φωτεινή πηγή (Psource). ηsource = Ф / Psource. Μονάδα μέτρησης: lm/W. Η ισχύς την οποία καταναλώνει ο βοηθητικός εξοπλισμός, όπως τα στραγγαλιστικά πηνία, δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύ που καταναλώνει η φωτεινή πηγή· β) «Συντελεστής συντήρησης της φωτεινής ροής λαμπτήρα» (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): ο λόγος της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής του λαμπτήρα σε δεδομένη στιγμή της διάρκειας ζωής του προς την εκπεμπόμενη φωτεινή ροή στην αρχή της διάρκειας ζωής του· γ) «Συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρων» (Lamp Survival Factor, LSF): το ποσοστό λαμπτήρων που, υπό καθορισμένες συνθήκες και συχνότητα έναυσης/σβέσης, εξακολουθούν να λειτουργούν σε δεδομένη στιγμή, ως προς το σύνολο των λαμπτήρων· δ) «Απόδοση στραγγαλιστικού πηνίου» (ηballast): ο λόγος της ισχύος λαμπτήρα (ισχύς εξόδου του στραγγαλιστικού πηνίου) προς την ισχύ εισόδου στο κύκλωμα λαμπτήρα - στραγγαλιστικού πηνίου, με αποσυνδεδεμένους τυχόν αισθητήρες, ζεύξεις με το δίκτυο και άλλα βοηθητικά φορτία· ε) «Χρωματικότητα»: η ιδιότητα χρωματικού ερεθίσματος που ορίζεται με τις χρωματικές συντεταγμένες του ή με την καθαρότητά του και το δεσπόζον ή το συμπληρωματικό μήκος κύματος· στ)«Φωτεινή ροή ή φωτεινή ισχύς»: η ποσότητα ροής ακτινοβολίας (ισχύς ακτινοβολίας) που προκύπτει από τον υπολογισμό της ροής ακτινοβολίας ως συνάρτηση της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου οφθαλμού· ζ) «Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος» (Tc [K]): θερμοκρασία ακτινοβολητή Planck (μέλαν σώμα) του οποίου το αντι­ ληπτό χρώμα ομοιάζει πολύ με χρωματικό ερέθισμα ίδιας φωτεινότητας και υπό καθορισμένες συνθήκες παρατήρησης· η) «Χρωματική απόδοση» (Ra): η επίδραση φωτεινής πηγής στη χρωματική εμφάνιση αντικειμένων, σε σύγκριση, συνειδητή ή υποσυνείδητη, με τη χρωματική εμφάνισή τους όταν φωτίζονται από φωτεινή πηγή αναφοράς· θ) «Ειδική ενεργός ισχύς υπεριώδους ακτινοβολίας»: ο λόγος της ενεργού ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) λαμπτήρα προς τη φωτεινή ροή του (μονάδα μέτρησης: mW/klm)· ι) «Βαθμός προστασίας από εισχώρηση»: σύστημα κατάταξης με το οποίο δηλώνεται ο βαθμός προστασίας που παρέχει το περίβλημα έναντι εισχώρησης σκόνης, στερεών αντικειμένων και υγρασίας, και παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν αυτή την προστασία. 2. Τεχνικές παράμετροι για τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης α) «Περιεκτικότητα λαμπτήρα σε υδράργυρο»: η ποσότητα υδραργύρου που περιέχει ο λαμπτήρας· β) «Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού σώματος» (Luminaire Maintenance Factor, LMF): ο λόγος των φωτεινών ροών του φωτιστικού σώματος και του λαμπτήρα σε δεδομένη στιγμή προς τον αρχικό λόγο των φωτεινών ροών του φωτιστικού σώματος και του λαμπτήρα· γ) «Συντελεστής αξιοποίησης» (Utilization Factor, UF) μιας εγκατάστασης φωτισμού για επιφάνεια αναφοράς: ο λόγος της φωτεινής ροής που προσπίπτει στην επιφάνεια αναφοράς προς το άθροισμα των επιμέρους φωτεινών ροών των λαμπτήρων της εγκατάστασης. 3. Ορισμοί α) «Κατευθυντική φωτεινή πηγή» (DLS): φωτεινή πηγή που εκπέμπει τουλάχιστον το 80 % του φωτός εντός στερεάς γωνίας π στερακτινίων (π sr) (που αντιστοιχεί σε κώνο με γωνία 120°)· β) «Πηγή λευκού φωτός»: φωτεινή πηγή με χρωματικές συντεταγμένες που πληρούν η ακόλουθη απαίτηση: — 0,270 < x < 0,530 — – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,159524.3.2009 EL24.3.2009Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγ) «Διαβαθμισμένη τιμή»: ποσοτικό μέγεθος χαρακτηριστικού ενός προϊόντος για λειτουργία υπό συνθήκες καθοριζόμενες στον παρόντα κανονισμό ή σε εφαρμοστέα πρότυπα. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, όλα τα όρια παραμέτρων των προϊόντων εκφράζονται σε διαβαθμισμένες τιμές· δ) «Ονομαστική τιμή»: προσεγγιστικό ποσοτικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό ή την ταυτοποίηση προϊόντος· ε) «Φωτορύπανση»: το άθροισμα όλων των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του οχληρού φωτός· στ) «Οχληρό φως»: το εκπεμπόμενο από εγκατάσταση φωτισμού μέρος του φωτός το οποίο δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε η εγκατάσταση. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω: — φως που εσφαλμένα προσπίπτει εκτός της προς φωτισμό επιφάνειας, — φως που διαχέεται στον περίγυρο της εγκατάστασης φωτισμού, — το αντιφέγγισμα στον ουρανό, ήτοι ο φωτεινότερος νυκτερινός ουρανός λόγω της άμεσης και έμμεσης αντανάκλασης της ακτινοβολίας (ορατής και μη ορατής), που διαχέεται από τα συστατικά της ατμόσφαιρας (μόρια αερίων, αερο­ λύματα και σωματίδια) κατά τη διεύθυνση παρατήρησης· ζ) «Βασική απόδοση στραγγαλιστικού πηνίου» (EBb): δηλώνει το συσχετισμό της διαβαθμισμένης ισχύος του λαμπτήρα (Plamp) με την απόδοση του στραγγαλιστικού πηνίου. Η Ebb των στραγγαλιστικών πηνίων για λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα και λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων υπολογίζεται ως εξής: όταν Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71 όταν 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1) όταν Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91· η) «Δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα»: εξωτερικό δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα το οποίο δεν απαιτείται για την παραγωγή του φωτός, για παράδειγμα εξωτερική θήκη που, σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα, αποτρέπει την ελευθέρωση υδραργύ­ ρου και θραυσμάτων γυαλιού στο περιβάλλον. Όταν καθορίζεται κατά πόσον υπάρχει δεύτερο περίβλημα, δεν λογίζεται ως τέτοιο το φυσίγγιο του τόξου λαμπτήρα εκκένωσης υψηλής έντασης· θ) «Διάταξη ελέγχου φωτεινής πηγής»: ένα ή πολλά κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ της παροχής και μιας ή πολλών φωτεινών πηγών και είναι δυνατόν να χρησιμεύουν για να μετασχηματίζεται η τάση παροχής, να περιορίζεται το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον λαμπτήρα (τους λαμπτήρες) στην απαιτούμενη τιμή, να παρέχεται η τάση εκκίνησης και το ηλεκτρικό ρεύμα προθέρμανσης, να αποτρέπεται η ψυχρή εκκίνηση, να διορθώνεται ο συντελεστής ισχύος ή να μειώνεται η ραδιοπαρεμβολή,. Τα στραγγαλιστικά πηνία, οι μετατροπείς αλογόνου και οι μετασχηματιστές και οι διεγέρτες διόδων φωτοεκπομπής (LED) αποτελούν παραδείγματα διατάξεων ελέγχου φωτεινής πηγής· ι)«Λαμπτήρας (ατμού) υδραργύρου υψηλής πίεσης»: λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του φωτός παράγεται, άμεσα ή έμμεσα, από την ακτινοβολία υδραργύρου που λειτουργεί με μερική πίεση άνω των 100 kilopascal·ια) «Λαμπτήρας (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης»: λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης στον οποίο το φως παράγεται κυρίως από την ακτινοβολία ατμού νατρίου που λειτουργεί με μερική πίεση της τάξεως των 10 kilopascal· ιβ) «Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλων»: λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης στον οποίο το φως παράγεται από την ακτινοβολία μείγματος μεταλλικού ατμού, αλογονιδίων μετάλλων και των προϊόντων διάσπασης των αλογονιδίων μετάλ­ λων· ιγ) «Ηλεκτρονικό ή υψηλής συχνότητας στραγγαλιστικό πηνίο»: τροφοδοτούμενος από το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος αναστροφέας σε εναλλασσόμενο ρεύμα, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για την έναυση και λειτουργία ενός ή πολλών λαμπτήρων φθορισμού, κατά κανόνα σε υψηλή συχνότητα· ιδ) «Διαφανής λαμπτήρας»: λαμπτήρας εκκένωσης υψηλής έντασης με διαφανές εξωτερικό περίβλημα ή εξωτερικό σωλήνα ώστε να είναι εύκολα ορατό το φυσίγγιο του τόξου που παράγει το φως (π.χ. διαφανής γυάλινος λαμπτήρας).L 76/23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/2424.3.2009ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες και τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες Κατωτέρω ορίζεται η στιγμή από την οποία αρχίζει να εφαρμόζεται κάθε απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. Κάθε απαίτηση εξακολουθεί να ισχύει μαζί με μεταγενέστερες απαιτήσεις, εφόσον δεν έχει αντικατασταθεί από άλλη ή δεν ορίζεται άλλως. 1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΊΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗ­ ΡΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ1.1. Απαιτήσεις για την απόδοση των λαμπτήρων A. Απαιτήσεις πρώτου σταδίου Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού: Οι λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων διαμέτρων 16 mm και 26 mm (λαμπτήρες T5 και T8) πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις διαβαθμισμένες φωτεινές αποδόσεις που καθορίζονται στον πίνακα 1, σε θερμοκρασία 25 °C. Σε περίπτωση που η ονομαστική ισχύς διαφέρει από την προβλεπόμενη στον πίνακα 1, η φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων πρέπει να ανέρχεται στην τιμή που αντιστοιχεί στην πλησιέστερη ονομαστική ισχύ, πλην των λαμπτήρων T8 με ονομαστική ισχύ 50 W, των οποίων η φωτεινή απόδοση πρέπει να ανέρχεται σε 83 lm/W. Εάν η ονομαστική ισχύς ισαπέχει από τις δυο πλησιέστερες τιμές ονομαστικής ισχύος που προβλέπονται στον πίνακα, η φωτεινή απόδοση πρέπει να πληροί τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές φωτεινής απόδοσης. Εάν η ονομαστική ισχύς υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που προβλέπεται στον πίνακα, η φωτεινή απόδοση πρέπει να πληροί την τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή την ανώτατη τιμή ισχύος. Πίνακας 1 Διαβαθμισμένες τιμές φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων T8 και T5 T5 (16 mm Ø) Υψηλή ενεργειακή απόδοσηT8 (26 mm Ø)T5 (16 mm Ø) Υψηλή φωτεινή ισχύςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίας15631486247318752190397925762893498830803594548236938077388758907089Οι λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαβαθμισμένες φωτεινές αποδόσεις, σε θερμο­ κρασία 25 °C. Σε περίπτωση που η ονομαστική ισχύς ή το σχήμα διαφέρει από την ονομαστική ισχύ ή τα σχήματα των πινάκων 2 έως 5, η φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων πρέπει να ανέρχεται στην τιμή που αντιστοιχεί στην πλησιέστερη ονομαστική ισχύ ή σχήμα. Εάν η ονομαστική ισχύς ισαπέχει από δυο τιμές ονομαστικής ισχύος που προβλέπονται στον πίνακα, η φωτεινή απόδοση πρέπει να πληροί τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές φωτεινής απόδοσης. Εάν η ονομαστική ισχύς υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που προβλέπεται στον πίνακα, η φωτεινή απόδοση πρέπει να πληροί την τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή την ανώτατη τιμή ισχύος. 24.3.2009Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/25Πίνακας 2 Διαβαθμισμένες τιμές φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων φθορισμού ενός κάλυκα που λειτουργούν με ηλεκτρομα­ γνητικό ή ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίοΜικρός ενιαίος σωλήνας σχήματος U, Δύο παράλληλοι σωλήνες, κάλυκας G24d κάλυκας G23 (2 ακίδων) ή 2G7 (4 ακίδων) (2 ακίδων) ή G24q (4 ακίδων)Τρεις παράλληλοι σωλήνες, κάλυκας GX24d (2 ακίδων) ή GX24q (4 ακίδων)Ονομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίας550106013697571369186796718672666118226663275427657757074Πίνακας 3 Διαβαθμισμένες τιμές φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων φθορισμού ενός κάλυκα που λειτουργούν μόνο με ηλεκ­ τρονικό πηνίο Τέσσερις παράλληλοι σωλήνες, κάλυκας GX24q (4 ακίδων)Μακρύς ενιαίος σωλήνας σχήματος U, κάλυκας 2G11 (4 ακίδων)4 ομοεπίπεδα σκέλη, κάλυκας 2G10 (4 ακίδων)Ονομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίας577518671861707424752471348236783681408355828075 L 76/26Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL24.3.2009Πίνακας 4 Διαβαθμισμένες τιμές φωτεινής απόδοσης των τετραγωνικών ή (πολύ) υψηλής φωτεινής ισχύος λαμπτήρων φθορισμού ενός κάλυκα Ένας σωλήνας ενός επιπέδου, κάλυκας GR8 (2 ακίδων), GR10q (4 ακίδων) ή GRY10q3 (4 ακίδων)Τέσσερις ή τρεις παράλληλοι σωλήνες T5, κάλυκας 2G8 (4 ακίδων)Ονομαστική ισχύς(W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς(W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίας10656067166682752164857128731207538715571Πίνακας 5 Διαβαθμισμένες τιμές φωτεινής απόδοσης των κυκλικών λαμπτήρων T9 και T5 Κυκλικός λαμπτήρας T9, διαμέτρου σωλήνα 29 mm με βάση G10qΚυκλικός λαμπτήρας T5, διαμέτρου σωλήνα 16 mm με βάση 2GX13Ονομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίαςΟνομαστική ισχύς (W)Διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση (lm/W), τιμή μετά τις πρώτες 100 h λειτουργίας22522277326440784070557560606080 24.3.2009Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 76/27Διορθώσεις που ισχύουν για τους λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα και για τους λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων Η απαιτούμενη φωτεινή απόδοση σε θερμοκρασία 25 °C επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την απαιτούμενη κατά τους ανωτέρω πίνακες στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πίνακας 6 Ποσοστά μείωσης των τιμών διαβαθμισμένης φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων φθορισμού υψηλής θερμοκρασίας χρώματος, υψηλής χρωματικής απόδοσης ή/και με δεύτερο περίβλημα Παράμετρος λαμπτήραΜείωση της φωτεινής απόδοσης στους 25 °CTc ≥ 5 000 K– 10 %95 > Ra > 90– 20 %Ra > 95– 30 %Δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα– 10 %Οι προβλεπόμενες μειώσεις είναι σωρεύσιμες. Όταν η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού ενός κάλυκα και λαμπτήρων φθορισμού δύο καλύκων δεν είναι 25 °C, οι λαμπτήρες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για τη φωτεινή απόδοση κατά τους ανωτέρω πίνακες στη βέλτιστη θερμοκρασία. B. Απαιτήσεις δευτέρου σταδίου Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τη φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο και των λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντασης. Λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων Οι εφαρμοστέες κατά το πρώτο στάδιο απαιτήσεις για τους λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων με διάμετρο 26 mm (T8) ισχύουν πλέον για όλους τους λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων με διαφορετική διάμετρο από την προβλεπό­ μενη για το πρώτο στάδιο. Οι λαμπτήρες αυτοί πρέπει να πληρούν την τιμή της ελάχιστης φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων Τ8 με την πλησιέστερη ονομαστική ισχύ. Εάν η ονομαστική ισχύς υπερβαίνει την ανώτατη τιμή ισχύος που προβλέπεται στον πίνακα, η φωτεινή απόδοση πρέπει να πληροί την τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή την ανώτατη τιμή ισχύος. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διορθώσεις που ορίζονται για το πρώτο στάδιο (πίνακας 6). Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης Η φωτεινή απόδοση λαμπτήρων με Tc ≥ 5 000 K ή εξοπλισμένων με δεύτερο περίβλημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 % των εφαρμοστέων απαιτήσεων για τη φωτεινή απόδοση κατά τους πίνακες 7, 8 και 9. Η διαβαθμισμένη φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης με Ra ≤ 60 πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχι­ στον στην καθοριζόμενη στον πίνακα 7: Πίνακας 7 Διαβαθμισμένες τιμές φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσηςΟνομαστική ισχύς λαμπτήρα[W]Διαβαθμισμένη απόδοση λαμπτήρα[lm/W] – Διαφανείς λαμπτήρεςΔιαβαθμισμένη απόδοση λαμπτήρα[lm/W] – Μη διαφανείς λαμπτήρεςW ≤ 45≥ 60≥ 6045 < W ≤ 55≥ 80≥ 7055 < W ≤ 75≥ 90≥ 8075 < W ≤ 105≥ 100≥ 95105 < W ≤ 155≥ 110≥ 105155 < W ≤ 255≥ 125≥ 115255 < W ≤ 605≥ 135≥ 130Όσον αφορά τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται για αναβάθμιση και έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με διατ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.